S)e CeidbeSoivtmit Economie beter dan verwacht KALM AAN MET LONEN Werkgevers: Minister Witteveen: stijgende werkloosheid door te hoge lonen Amerikanen loeren op Noordkoreaans visfabriekschip Vlucht van zestienjarige Oostduitser mislukt Gewonde jongen ligt uren in mijnenveld Wat doen 2300 ambtenaren bij de Benelux? Getuigen van Griekse junta ontsnappen Voorstel Eerste Kamerlid: Kamerdebatten per advertentie NIET TE ZUINIG DOEN Helikopters halen lc man van brandend schip op Geen hogere huur (4 pet) januari maar 6 pel op 1 april PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11, TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 - ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N V, Lelden DIR.: C. M DRABBE J F J. M KOENS HOOFDREDACTEUR: L, C J. ROOZEN -ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w 1.10. p. mnd. 4.70, p. kwart 14 10; fr. p. post 16.95 ADVERTENTIES 22 ct. p mm Telefoontjes 2. KLACHTEN bezorging tel 33839 (18 00—19.00 uur) WOENSDAG 27 NOVEMBER 1968 VEEL BEWOLKING Veel bewölking met plaatselijk regen. Zwakke tot matige wind, in hoofdzaak uit zuddelijlke rich tingen. Dezelfde temperaturen als vandaag. KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Te hoge looneisen zullen volgens minister Witteveen van Financiën moeilijkheden veroor zaken in de vooral zwakke bedrijfs takken. „De prijs voor te grote loon eisen zou wel eens kunnen bestaan in een nieuwe stijging van de werk loosheid", zei hij vanmiddag op de bijeenkomst van het Verbond van Nederlandse Ondernemingen. Hij wee» erop. dat het bedrijfsleven hierbij een grote verantwoordelijk heid draagt. In zijn rede zette de mi nister van Financiën uiteen dat de t'inanciecl-economische situatie van bet ogenblik niet onbevredigend is. maar dat er toch reden is tot zorg en waakzaamheid. Dit geldt voor de con juncturele ontwikkeling cn voor do bewegingen op het loonfront. In de macro-economische verkenningen van het Centraal Planbureau was nog een rustige en evenwichtige ontwikkeling beschreven. Op dit ogenblik daalt de werkloosheid aanzienlijk sneller, stijgt de kredietverlening van de banken in eenzelfde tempo en gaan ook de investeringen van het bedrijfs leven sterk omhoog. Het zou daarom wel eens kunnen zijn, dat bet con junctureel politiek instrumentarium weer spoedig geremd moet worden. „Dit is de prijs van het welslagen van de conjunctuurpolitick in de lierstel- fazc", aldus minister Witteveen. Geruchten uit cle GS Bijna gereed op werf van Verolme (Van o COBURG (A.P.) „Help me. Haal me weg. Ik heb niks gedaan. Ik ben pas zestien jaar en ik wil nog niet dood. Breng me naar een ziekenhuis. Ik heb geen benen meerDeze angstkreten werden gehoord door de Beierse politie gisteren bij het invallen van dc duisternis na het ontploffen van twee mijnen aan de communistische kant van de grens tussen Oost en Wcst-Duitsland. Na zijn eerste kielen begon hij te schreeuwen: „Help me Westduitsers. Haal me weg. Kunnen jullie me niet horen? In Godsnaam haal me weg. Moet ik dood bloeden Een uur later, aldus de Beierse politie, kwam een Oostduitse ziekenauto en de communistische bewa kers schreeuwden naar de jongen stil te blijven lig gen. Maar hij bleef doorgaan met roepen. Zijn kreten werden zwakker. Er ging nog een uur voorbij voordat de Oostduitsers zeven mijnen tot ontploffing brachten, vermoedelijk om hen in staat te stellen de jongen veilig te bereiken. De jongen werd toen op een baar gelegd en geheel bedekt met een laken. Hij toonde geen levenstekenen meer, aldus de politie. Het incident heeft het neerschieten van de 18-jarige Peter Fechter in herinnering gebracht, die op 17 au gustus 1962 door Oostduitse grenswachten werd neer geschoten, die hem lieten doodbloeden voordat hij op gehaald werd. EERSTE KAMER EN N.A.V.O. Militaire sterkte moet worden opgevoerd (Van c parlementaire redactie) DEN HAAG Senator Van Riel (VVD) heeft gisteren tijdens de alge mene politieke beschouwingen aan pre mier De Jong gevraagd, of hij de zekering wil geven dat bij verder stij gende spanning in de Oost-Westverho» ding de bewapening tijdig adequaat zal worden opgevoerd overeenkomstig de mi litaire adviezen. Hij wilde voorts weten voor welk per centage Nederland met het uittrekken van 225 miljoen gulden voldoet aan de NATO militaire suggesties. De woord voerders van de andere regeringspar tijen toonden eveneens begrip voor de noodzaak om de militaire sterkte op te voeren. Dr. Berghuis (AR) sprak zeer waarderend over minister Luns. „Wij hebben grote waardering voor Luns. Hij is een begrip geworden in de Neder landse politiek. Dat heeft hij verdiend. Hij heeft zich er ook genoeg voor uit gesloofd". Nederlands schip op oceaan in nood ROTTERDAM (ANP) Het Ame rikaanse wecrschip „Echo" heeft van nacht de op de Atlantische Oceaan in moeilijkheden geraakte Nederlandse coaster „Valkenburg" bereikt. Het ligt in de bedoeling dat het schip om streeks 12 uur Nederlandse tijd het is dan ter plaatse volop dag aan de Nederlandse kustvaarder zal vast maken. Men hoopt daarmee het schip, waarvan de machines nog steeds draaien, gunstig op de wind te houden. Inmiddels is een aantal slepers op weg gegaan naar de Valkenburg. De eerste sleper' zou het schip pas over 24 uur kunnen bereiken. Volgens een woordvoerder van de rederij, het scheepvaartbedrijf Marlot, is door de komst van de „Echo" het gevaar voor de bemanning geweken. Hoewel de situatie waarin het schip verkeert de laatste uren slechter is geworden acht kapitein Van Kooten de toestand nog lang niet hopeloos. Een zusterschip van de Valkenburg, de Val- kenswaard, ongeveer 400 mijl ervan verwijderd, heeft dit uit radio-telefo nisch contact met het in moeilijkhe den verkerende schip kunnen opmaken. Detty Vickery, uit een voorstad van Londen, is diep teleurgesteld. Zij is gezakt voor 't rijexamen stoomwals. En dan te weten dat zij een juweel van e enexemplaar van zes ton, „De Koningin van Hertfordshire", als verjaardagscadeau van haar echt genoot had gekregen. Twee uur lang had ze de ketel van de stoomwals met liefde opgestookt. Helaas tever- ADVERTENTIE) Wegens uitbreiding vanaf morgen 28 nov. radicale verbouwings opruiming Minister Udink: redai (ADVERTENTIE) Voor HORLOGES en KLOKKEN JUWELIER - HORLOGER V. d. WATER HAARLEMMERSTRAAT 181 DEN HAAG r— Wat presteren eigen- I lijk de 2300 ambtenaren, die in Ne derland. België en Luxemburg aan Beneluxzaken werken en daarvoor on- I der meer in allerlei commissies zitten? I Dit vroeg senator De Niet (P.v.dA.)7 I gisteren tijdens de algemene po litieke en financiële beschouwingen. Volgens de heer De Niet gaat het om 1000 Nederlandse, 1000 Bel gische en 300 Luxemburgse ambtena ren. Velen van hen zouden voorts af kerig zijn van promotie, omdat men in bepaalde rangen veelvuldige dienst reizen binnen de Benelux moet maken, waarvoor een aantrekkelijke decla ratie mag worden ingediend. Bij pro motie komt men vaak in een positie waarbij deze dienstreizen niet meer ge maakt kunnen worden en de mogelijk heid tot declareren vervalt, aldus senator De Niet. Premier De Jong zal vandaag op deze kwestie antwoor- St.-Nicolaas zet P i l onder druk DEN HAAG De PTT kan een tijdige overkomst van briefpakjes en post pakketten met Sinl-Nicolaasgeschenken alleen garanderen, indien ze uiterlijk 29 november ter post zijn bezorgd. Naar verwachting zal PTT in de komende week ruim twee miljoen briefpakjes en postpakketten moeten verwerken, tegen normaal ongeveer één miljoen per week. STRAATSBURG (Keuler-AFP). Twee Grieken, die deel uitmaakten van en door hun regering naar dc subcom missie voor de rechten van de mens in Straatsbnrg afgevaardigde groep „ge tuigen a décharge'' zijn aan hun bewa kers ontsnapt en hebben bescherming ge zocht bij Zweedcse, Deense en Noorse delegatieleden. De door Athene afgevaardigde Grie ken zouden voor de subcommissie heb ben moeten getuigen, dat zij door het mi litaire bewind niet zijn gemarteld. De twee mannen. Pantxlis Marketakis, een monteur van Kreta en Constantine Mele- tis, een winkelier uit Saloniki, ontsnap ten zondag uit hun hotel in Straatsburg nadat zij contact hadden gehad met een organisatie van Griekse ballingen. De organisatie staat onder leiding van An dreas Papandreoe, die eveneens in Straatsburg is om voor de commissie te getuigen. Biafra heeft geen vliegtuigen meer nodig voor voedsel (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Udink gelooft niet dat het nodig is meer vliegtuigen naar Biafra te sturen voor voedseltran- sporten. Tijdens een commissievergade ring in de Tweede Kamer verklaarde de bewindsman voor Ontwikkelingszaken gistermiddag, dat er vliegtuigen ter plaatse zijn, maar dat er om diverse re denen niet wordt gevlogen. „Het zit in de organisatie van de hulp, die buitengewoon moeilijk is. De voedsel- transporten worden aan beide kanten van de demarcatielijn gehinderd", aldus de minister. Drs. Udink zei dit in antwoord op een suggestie van mr. dr. M. .T J. A. Imkamp (D'66) die voor de inzet van Fokker-Friendships had gepleit. De mi nister beloofde erover te zullen spreken met zijn collega van Defensie maar liet doorschemeren er weinig heil in te zien. „Het Canadese vliegtuig op Fernando Po is nog niet van de grond geweest", zo voerde hij aan. De socialist Dankert, die onlangs met de heer Imkamp in Bia fra is geweest, protesteerde. Volgens zijn informatie zou het toestel regelma tig in de lucht zijn geweest. DEN HAAG P.v.d.A.-fractieleider Dc Niet deed gisteren in de Eerste Kamer dc suggestie om de inhoud van regeringsvoorstellen en de visie daarop van de politieke partijen in het parlement als advertentie in de dagbladen ie plaatsen. De kranten hebben zijns inziens te weinig ruimte ervoor (over) „om werkelijk goede verslagen te plaatsen". De advertenties zouden geen propaganda-oogmerken mogen nastreven, maar een zuiver inlichtend karakter moeten hebben. Senator De Niet dacht dat dit voor de dagbladen tevens een bijdrage van de rijksover heid zou inhouden om hun economische positie te versterken. Nog enkele andere suggesties van de heer De Niet betroffen het instellen van een zittingsduur van 5 jaar voor Eerste en Tweede Kamer (nu resp. 6 en 4 jaar), waardoor een kabinet in die vijf jaar eenmaal een eenjaarlijkse begroting zou kunnen indienen en daar na tweemaal een tweejaarlijkse begroting. Voort» zou „de komedie we» offioiéle sluiting van het parlementaire jaar" moeten worden afgeschaft. Werknemers: (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG, De Nederlandse economie heeft, zich veel gunstiger ontwikkeld dan werd verwacht. Met name stijgt de produktie dit jaar veel sterker dan een paar maanden geleden nog werd ver ondersteld. Dit concludeert de Sociaal-Economische Raad eens gezind in zijn dertiende halfjaar lijkse economische rapport. Bij die conclusie houdt de eensgezind heid dan ongeveer op. Want de wegen van werkgevers en werknemers in dc S.E.R. scheiden zich als het gaat om de vraag wat op grond van die gunstige económische situatie met lonen enz. kan gebeuren. De werknemersleden vormen samen met een aantal kroonleden de meerderheid in het standpunt, dat be perking van de bestedingen niet alleen op de hoofden van werknemers moet neerkomen. De werkgevers daarentegen willen, dat de loonkosten in de komende jaren beperkt blijven om de gunstige voorwaarden voor de economische groei te scheppen. Voor de jaren 1968-1971 is hel cen traal planbureau in zijn economische verkenningen uitgegaan van een ver onderstelde loonsomstijging per werk nemer met. 6 pet per jaar, wat neerkomt op een verbetering van het. contractloon met 4 procent. Bij zo'n stijging van de loonkosten zou de economie het meest gebaat zijn. De S.E.R. neemt deze prognose tot zijn uitgangspunt. De raad constateert hierbij, dat de toeneming van het wer kelijk beschikbare inkomen met name voor de mensen met lage inkomens in de berekeningen van het planbureau belangrijk achterblijft bij de ontwikke ling van de produktiviteit. Is de positieverbetering voor de men sen met lage inkomens dit jaar klein, volgend jaar zal er van verbetering helemaal geen sprake zijn. Hierbij wordt opgemerkt, dat uitbreiding van de sociale verzekeringen weliswaar niet meer geld in het loonzakje brengt, maar ook als positieverbetering aangemerkt kan wor- Afwijking van de prognose zoals het centraal planbureau heeft opgesteld levert nadelen voor de economie op. De raad erkent dat, maar acht het ander zijds ongewenst de particuliere consump tie eenzijdig Ie beperken. De cijfers wijzen uit, dat de particuliere consump tie maar iets meer is toegenomen dan werd verwacht, maar dat zich vooral een sterkere stijging bij de bedrijfs investeringen voordoet. Aangenomen mag verder worden, dat de overheids bestedingen uitgaan boven de ramingen. ROTTERDAM De Noordkoreanen lopen kans hun varende visfabriek Khcum San die binnenkort door Vcrolme-IJssel- monde opgeleverd wordt, al kwijt te zijn vóór het schip zijn thuishaven heeft be reikt. Er zijn berichten dat de Amerika nen de Kheum San willen kapen om het te ruilen tegen de bemanning van de door de Noordkoreanen vastgehouden Verolme zelf gelooft er niet zo aan: ,Geen Amerikaan hier gezien", zei de woordvoerder van Verolme in IJssel- monde naar aanleiding van geruchten als zouden al weken geleden geheime agen ten zijn begonnen de entering van de Kheum San voor te bereiden. De Kheum j San zou volgens sommige Amerikaanse regeringsfunctionarissen de sleutel kun- j nen zijn tot de vrijlating van de 82 be manningsleden van het spionageschip Pueblo dat in januari van dit jaar door Noordkoreaanse marinevaartuigen werd aangehouden. aldus de New York Times. Dc bemanning wordt sindsdien i vastgehouden. Gehoopt wordt nu. dat het dreigement het schip te kapen Noord-Korea ertoe zal brengen de Pueblobemanning vrij te la ten. De Kheum San werd een jaar gele- I den besteld bij Verolme. Hel schip is nu bijna gereed voor oplevering en kapi tein en bemanning zijn al in Rotterdam Behalve de Kheum San wordt in IJssrl- monde nog een tweede visfabriekschip gebouwd dat een paar maanden later klaar zal zijn. Ook dit schip zou voor ka pen in aanmerking komen, aldus de New York Times. (ADVERTENTIE) Welkom Sint in Nederland morgen voordeel St. Nicolaasbonbons 150 gram van 89 voor 79 Voor de kust bij Egmond (Va rslaggcvcrs) op 160 meter diepte gelegen bron in kasteel Zbirch in Tsjecho- Slowakije zoekt men naarstig naai nazidocumenten, die daar verborgen zonden zijn. Bonenduikers op wep tiaar de bron. Beneden: een van dt duikers daalt af in de diepte. EGMOND. Helikopters van it» Marineluchtvaartdienst van het vlieg veld Valkenburg hebben vanmorgen zestien bemanningsleden opgepikt van de 2026 ton metende Panamese vracht vaarder „Amalia", die vanmorgen vroeg brandend aan de kust is gezet. Dc kapi tein is aan boord gebleven en heeft reeds een bergingscontract gesloten met Wijsmuller. Met tien stralen bestrijden de zoe- sleepboten „Slmson" en „Nestor" hel vuur op de „Amalia". De blussing wordt bemoeilijkt door de enorme rookontwik keling en hitte, die de brand met zich meebrengt. De lading van de „Amalia" bestaat uit hout. Vanmorgen om even na acht uur ver loor radio-ScheveninRen het contact met de Panamee.s. Onmiddellijk hierop vei- trok do reddingboot „Johanna Louise", die drie bemanningsleden oppikte. De helikopters haalden de rest van de negentien bemanningsleden van boord. De „Amalia" was met de lading hout op weg van Zweden naar Basrah en wilde Amsterdam aandoen om daar van bemanning te wisselen. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG. De geplande huur verhoging van vier procent per 1 Janu ari gaat niet door. Ook zal dc huur- aanpassing op die datum niet van vier zes procent worden gebracht. Het I* bedoeling van dc regering om de huurverhoging uit te stellen tot 1 april i huurstyging van zes procent te laten ingaan. Minister-president De Jong heeft hier over vanmorgen in dc Eerste Kamer mededelingen gedaan. Hij reageerde hiermee op vragen van de heer Van Lieshout (KVP), die had aangedrongen op uitstel van verhogng der huuraanpa*- sing van vier tot zes procent. De grotere huurverhoging per 1 Janu ari komt bijzonder ongelegen, omdat dan vele prijzen als gevolg van het nieuwe systeem van dc omzetbelasting (BTW) zullen stijgen. In de Staten-Generaal bestonden dan ook nogal bezwaren tegen een huurverhoging van zes procent op een moment dat allerlei tarieven en prijzen eveneens de hoogte in gaan. De regeling zal aan deze bezwaren tegemoet komen. Zij heeft hierbij wel de medewerking van de Staten-Generaal nodig. Want om per 1 januari helemaal geen huurverhoging te laten doorgaan, moet de beslaande huurwet worden ge wijzigd. Daartoe zal de Tweede Kamer met spoed een wetswijziging moeten be handelen, waarna deze wetswijziging vóór 1 januari de Eerste Kamer moei passeren. Het i te verwachten dat de Tweede Kamer begin december do wets wijziging tussen neus en lippen zul be handelen, zodat ook dc Eerste Kamer op tijd met de behandeling van de wet*, wijziging klaar zal zijn.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1