S)e CeklóeGoiiAcmt BOUWVAK VRAAGT 2 KEER 6 PCT. Ly s BJ Kortere werktijd, dag meer vrij en hoger wachtgeld MILITAIREN NAAR CIVIEL SANATORIUM en ZIEKENHUIS Huurwet toch in le Kamer Zaak-Mia Versluis in hoger beroep Driekwart van vrouwen nooit in café Haagse militair hospitaal volgend jaar dicht V oorzitter van Pax Christi oneens met verklaring over NAVO Wapendiefstal in legerplaats Ingebouwde rem op besteding Onlusten in Alexandrië met veel slachtoffers Explosie bij chemisch bedrijf VISA VOOR TSJECHEN BEPERKT Zuid-Vietnam nu ook naar vredesoverleg PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11, TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N.V., Leiden DIR.: C. M. DRABBE J F J. M KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. f 1.10, p. mnd. f 4.70, p. kwart, f 14.10; fr. p. post 16.95 ADVERTENTIES 22 ot. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel 33839 (18 00—19.00 uur) DINSDAG 26 NOVEMBER 1968 AANHOUDEND ZACHT Veel bewolking met tijdelijk regen. Overwegend matige wind, aanvankelijk tussen au/ld en zuid west, later veranderlijk. Ongeveer dezelfde tem peraturen als vandaag. KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN AMSTERDAM (ANP) In de stad Utrecht komt ruim de helft (55,1%). van de mannen tusen 16 en 70 jaar en iets meer dan driekwart (77,8 van de vrouwen in dezelfde leeftijdsgroep nooit in een café. Café-restau rants blyken meer in de belangstelling te staan. Hier heeft circa éénderde van nog nooit iets verteerd. Viervijfde van hen heeft voorts nimmer een bezoek aan een koffiebar gebracht en 46,4 respectievelijk 20.2 nooit aan een lunchroom. Deze gegevens zijn ontleend aan het vandaag gepubli ceerde verslag van een wetenschappelijk onderzoek, dat het sociologisch insti tuut van de rijksuniversiteit in Utrecht in 1964/'66 onder de Utrechtse bevolking heeft ingesteld naar gebruik en waardering van het café. Het onderzoek geschiedde op uitnodiging van het produktschap voor bier. De cijfers worden representa tief geacht voor het gehele Het café wordt een „man nelijk cultuurreservaat" ge noemd, dat overwegend door jonge mannen tussen de 20 en 30 jaar wordt bevolkt, Geconstateerd wordt, dat verloofden en ongehuwden tot hogere bezoekfrequenties komen dan gehuwden. Mei UTRECHT (ANP) De in de centrale commissie bouwnijverheid samenwerkende vakorganisaties van werk nemers in de bouwnijverheid zijn van plan bij de komende contractsonderhandelingen voor de nieuwe bouvv- CAO een loonsverhoging voor te stellen van zes procent per 1 maart 1969 en zes procent per 1 maart 1970. De huidige CAO loopt op 28 februari af. In de concept-voorstellen voor een tweejarige CAO is voorts sprake van een bijsturingsclausule, investeringsloon, verkorting van de arbeidstijd met een kwart uur per dag, één dag vakantie meer in 1969 en nog eens één dag meer in 1970, vereenvoudiging van de loonstructuur en een wachtgelduil- kering van 90 procent van het dagloon. name voor de verloofden heeft het café als het ware de functie van de toekom stige woning, omdat het samenzijn mogelijk maakt. De aanwezigheid van een café binnen loopafstand van hun woning laat 86 van de vrouwen en 78 van de mannen onverschillig. Een tiende deel van de vrouwen (mannen 6 heeft zelfs bezwaar tegen een café in de buurt. Slechts 16 van de mannen en 4 van de legenheid op prijs. Een café restaurant zou al meer worden gewaardeerd, een lunchroom en koffiebar op de tweede en derde plaats. Het rapport komt tot de conclusie, dat de „in de (nieuwe) wijk zeker aan wezige behoeften en moge lijkheden de horeca-wereld dwingen tot het uitdenken van een nieuwe formule, stijl kan worden opgebouwd, dat een optimale sociale functie verbindt met com mercieel succes". (Van i erslaggevers DEN HAAG. De militaire genees kundige dienst wordt gereorganiseerd. Enige hospitalen zullen verdwijnen en een toenemend aantal militaire patiënten zal in burgerziekenhuizen worden opge nomen. Minister Den Toom heeft hiertoe besloten naar aanleiding van een rap port van de commlssie-Drijber, voluit: de commissie militaire geneeskundige diensten. Inmiddels is al besloten het centraal militair hospitaal in Den Haag te sluiten. Verwacht wordt, dat deze sluiting vóór 1 juli 1970, maar mogelijk al eerder, zal plaatsvinden. Als eerste maatregel zijn' inmiddels de met t.b.c. besmette mili tairen uit het sanatorium in Amersfoort naar „gewone" sanatoria overgebracht. Binnenkort zal ook een beslissing wor den genomen over het al dan niet hand haven van het Overveense marinehospi taal. De commissie-Drijber is voorstan- DEN HAAG (ANP) De voorzitter van het dagelijks bestuur van de Neder landse afdeling van Pax Christi, dr. W. J. Schuüt, heeft vanochtend meegedeeld het oneens te zijn met de verklaring, die de jaarvergadering van Pax Christi zaterdag in Roosendaal heeft aangeno men. In die verklaring wordt het regeringsbeleid, wat de eenmalige ver hoging van de defensie-uitgaven als reactie op de gebeurtenissen in Tsjccho- SlowaUijc betreft, veroordeeld. De voorzitter van het dagelijks bestuur, tevens Tweede-Kamerlid voor de KVP stelde re prijs op bekend te maken, dat hij deze veroordeling ten zeerste betreurt. Hij verklaarde, dat hij door ziekte zaterdag niet aan de eindstemming kon deelnemen en dat hij de verklaring niet zou hebben geschreven als hij wel zou hebben gestemd. „Hoezeer ook twijfels mijn deel zijn in deze moeilijk te beoor delen technische aangelegenheid, heeft vertrouwen in het beleid van de regering bij de bepaling van mijn houding in de Tweede Kamer, zo goed als bij Pax Christi de doorslag gegeven", aldus de heer Schuijt. Het Haagse Militair Hospitaal, bij Jan Soldaat bekend als „De Muze- straat", volgend jaar al dicht. der van sluiting van deze beide hospi talen. Minister Den Toom aarzelt ech ter nog, omdat eerst moet worden onder zocht of er elders ruimte kan worden gecreëerd voor poliklinisch werk. Hier bij wordt gedacht aan het militaire hos pitaal in Utrecht of eventueel andere ruimte in Den Haag. Het ministerie van Defensie heeft een werkgroep geformeerd die hiernaar een onderzoek instelt en binnen enkele maanden rapport zal uit brengen. De commissie doet verder onder meer het voorstel om een «nieuw mobilisabel hospitaal te maken met een capaciteit van vijfhonderdbedden. Dit als com pensatie voor het verlies aan „oorlogs bedden". Ook hierover heeft de minister nog geen besluit genomen, evenmin als over de suggestie om het Utrechtse mili taire hospitaal tot een algemeen zieken huis te maken met een op traumatologie gespecialiseerde staf. Over dit laatste punt wordt door de eerder genoemde werkgroep advies uitgebracht. brief aan de vaste Kamer voor Defensie zet minister Den Toom uiteen voorstander te zijn van een hechte coördinatie tussen de medische onderdelen van de drie leger onderdelen. Dit is naar het oordeel van de bewindsman te bereiken door hot voeren van een gemeenschappelijk beleid in de militaire geneeskundige raad en door het laten samenvallen van gemeen schappelijke werkzaamheden in de lagere onderdelen. DEN HAAG (ANP) Uit een wa- j penkamer van de legerplaats Oirschot zijn 26 pistolen van het type Browning I fm 9 mm 19 Uzi pistoolmitrailleurs gc- stolen. De diefstal, die waarschijnlijk i in de nacht van zondag op maandag is gepleegd, werd vanochtend ontdekt. De daders zijn waarschijnlijk via de afrastering om het terrein de legerplaats binnen gekomen en hebben daarna de deur van de niet ver van de afraste ring gelegen wapenkamer verbroken. De gestolen wapens behoorden toe aan een infanterie- en een artillerieonderdeel. Het onderzoek naar deze nogal forse wapendiefstal is in handen van het bu reau bijzondere criminele onderzoeken van de staf der Koninklijke Marechaus see in Den Haag. Vóór de vandaag ont dekte diefstal verdwenen het afgelopen jaar 39 wapens bij het Nederlandse le ger, waarvan er 38 zeer snel konden worden opgespoord. Bij de bouw-CAO zijn rond 200.000 werknemers betrokken. De conceptvoor stellen voor deze CAO zullen ook als uit gangspunt dienen voor de vernieuwing van de CAO's van de rond tien nevenbe- drijven, waarbij ongeveer 100.000 werk nemers zijn betrokken. Bij de vaststelling van de conceptvoor stellen is rekening gehouden met het vermoedelijke prijsverloop, de stijging van de sociale verzekeringspremies en dergelijke. Vorig jaar constateerden de drie bonden dat ons land er wat minder rooskleui'ig voor stond. Voor een derge- lijk pessimisme is thans geen reden. I Integendeel, zo blijkt uit de beschrijvings- brief voor de CAO-onderhandelingen, on- j ze economie heeft zich bijzonder snel van i een Lichte inzinking hersteld. In vele op zichten kan worden gesproken van een gunstige ontwikkeling. De werkgelegen heid baart echter nog zorgen, met name voor wat betreft de regionale spreiding" Om de bestedingen te remmen pleiten de bonden opnieuw voor investeringsloon als onderdeel van de loonsverhoging. De me laai werkgevers schrijven in hun blad Metalectro-visie: „Het is uitgeslo ten om wensen van de vakbewegingen te honoreren, die een dundanige loonkos tenstijging met zich brengen dat de ren tabiliteit in de bedrijfstak, die in dc loop van de laatste tien jaar toch al tot een te laag niveau is teruggelopen, nog verder wordt aangetast. Dat zou bij ho norering van de ingediende vakverenl- gingseisen inderdaad geschieden. Dit is te meer onacceptabel in een tijdvak, waarin zich in de metaalindustrie een aantal structurele aanpassingen volstrekt en nog zal moeten volgen, die juist van de nog resterende financiële ruimte in de ondernemingen het uiterste zullen vergen. Wil de Nederlandse metaalver werkende industrie haar positie behou den en zo mogelijk verbeteren, dan zal in bedrijfsmiddelen, maar voora ook in research- en in het marketingapparaat. aanzienlijk moeten worden geïnvesteerd. Gebeurt dat niet, dan moet ernstig voor de werkgelegenheid in de bedrijfstak worden gevreesd". BEIROET (AP) Bij ongcrcgeldhe- den in Alexandrië zijn maandag verschil lende personen gedood en velen gewond, aldus hebben reizigers uit Egypte in Beiroet meegedeeld. Duizenden studen ten en arbeiders hebben In dc haven stad een grote chaos veroorzaakt. De demonstraties breidden zich uit van de universlteitswijk tot het centrum van de stad. Het aantal slachtoffers is niet of ficieel bekend gemaakt. Groepen studenten vielen stadsbussen aan, vernielden winkelruiten en beko gelden politieauto's met stenen en .ande re projectielen. Dc studenten van dc technische faculteit wasten met succes de pogingen van de politie te verhinde ren hen uit de gebouwen te verdrijven. De politei opende het vuur op de me nigte in de straten, en trachtte de men sen met traangas uileen te drijven. De schermutselingen tussen politie en de monstranten waren de ernstigste sinds lange lijd. Ze duren al verscheidene da- AMSTERDAM (ANP) In een pro- duktie-afdcling van het chemisch bedrijf Marbon in het westelijk havengebied van Amsterdam heeft zich vanochtend om streeks kwart voor elf een explosie voor- gdaan, die gevolgd werd door brand. Dc brandweer rukte met grool materieel (tien wagens en een blusboot) uit. De omgeving werd door de politie afgezet. Volgens de eerste berichten is niemand gewond geraakt. Om half twaalf meldde de politie, dat het gevaar bij Marbon is geweken. Het sprookje zegt dat Sneeuwwitje plotseling weer in het land der le venden terugkeerde, toen de prins haar gekust had. Marika Kilius tegenwoordig mevrouw Zahnkeer de weer tot de werkelijkheid terug, toen een regisseur haar opbelde met het voorstel weer wat aan schaatsen te gaan doen. Marika wilde wel, want de dagelijkse sleur van koffie zetten, eten koken, kindje verzorgen hing haar ook de keel al weer uit. De regisseur (die dus eigenlijk de prins was) koppelde Marika aan haar oude partner Hans Jürgen Bciumler die destijds met een gewond hart was achtergelaten. Kleine Melanie, de dochter van Marika, schaatste ook mee, de appel valt tenslotte niet ver van de boomn. Prinses Irene vliegt terug naar Spanje SCHIPHOL (ANP) Na het week einde op paleis Soestdijk te hebben door gebracht, is maandagmiddag prinses Irene weer van Schiphol naar Spanje vertrokken. Ditmaal was haar reisdoel niet Madrid, maar Barcelona. De prinses werd op de luchthaven uitgeleide gedaan door koningin Juliana. VS-vliegtuigen neergehaald boven N.-Vietnam SAIGON (AP) Twee Amerikaanse vliegtuigen, die werden aangevallen door Migstraaljagers en luchtafweergeschut, zijn boven Noord-Vietnam neergehaald, zo heeft hel Amerikaanse opperbevel toe gegeven. In een korte bekendmaking zei het opperbevel dat een ongewapend ver kenningsvliegtuig cn een gewapend straalgevechtsvliegluig, bij twee verschil lende incidenten zijn neergehaald. Al eerder had radio Hanoi bekendge maakt, dat de piloot van een verken ningsvliegtuig, dat op 280 km ten noor den van de gedemilitariseerde zone werd neergeschoten, krijgsgevangen is geno men. Het waren de tweede en derde maal dat een Amerikaans vliegtuig bo ven Noord-Vietnam werd neergeschoten, sinds Johnson op 1 november de bom- stop afkondigde. Ook is bekendgemaakt dat Amerikaanse cn Zuidvietnamese troepen de gedemilitairseerde zone zijn binnengetrokken. In de Beierse Alpen Is het wrak ontdekt van een Tsjechische Mig 21, die er gisteren is neergestort. De piloot heeft laag gevlogen, mogelijk om de radar bij de Tsjechische grens te ontwijken. De piloot is bij het ongeluk om het leven gekomen. Van onze parlei f Van onze correspondent) HENGELO Onder voorzitterschap van mr. G. Fikkert is vandaag voor de tweede kamer van het Amsterdamse ge rechtshof met gesloten deuren opnieuw de medische tuchtrechtzaak „Mia Ver sluis" in hoger beroep behandeld. Het is niet bekend of de uitspraak openbaar gemaakt wordt. Het Amsterdamse gerechtshof, dat deze zaak van do grond af opnieuw heeft Ohderzocht wil proberen voor het eind van dit Jaar aan deze affaire een eind Ie maken. Zoals bekend is de aangeklaagde anes thesist B. P. te P. door het regionaal me disch tuchtcollege te Zwolle veroordeeld tot duizend gulden boete. De inspecteur voor de volksgazondheid in Overijssel tekende tegen deze beslissing beroep aan. Hij wilde de geldboete veranderd zien in een schorsing van drie maanden. AÜVUUTENTIE) morgen voordeel dikke speculaas pak van I» voor 40 DEN IIAAG Minister Schut van Volkshuisvesting cn Ruimtelijke Orde ning trekt dc wet huurdersbijdragen (huurbelasting) niet In, ondanks de fel le kritiek erop in het voorlopig verslag van de Eerste Kamer. Dc minister wil de wet ook door de senaat in openbare behandeling laten nemen. Zeer binnen kort verschijnt zijn memorie van ant woord op het voorlopig verslag van de Eerste Kamer. Minister Schiit zal bij verwerping van de huurbelasting niet aftreden. Het wets ontwerp is enige tijd geleden, zoals be kend, in de Tweede Kamer aangeno men, nadat een aantal amendementen het ontwerp op enkele belangrijke pun ten aangepast hadden. De Eerste Kamer oordeelde vorige week in het voorlopig verslag op het ontwerp sterk afwijzend over de wet. De minister werd door een grote meerder heid tegelijk de raad gegeven, het ont werp maar in te trekken. Hij blijft ech ter bij zijn standpunt, dat het ontwerp ook in de senaat moet komen, zodat daardoor het standpunt van de gehele Staten-Generaal bekend wordt. De Eerste Kamer kan iri het ontwerp geen wijzigingen meer aanbrengen De wet kan in zijn geheel aangenomen of verworpen worden. Dit laatste zal ver moedelijk gebeuren Franse studenten nemen gijzelaars PARIJS (AP). Studenten van dc Nantene-universiteit hebben gisteren twee directieleden van de Franse vlieg tuigindustrie ontvoerd als gijzelaars voor twee studenten, die zondag zijn gearres teerd wegens het verspreiden van vlug schriften. De twee directieleden waren naar Nanterre gekomen om lezingen te houden. Toen oproerpolitie uit Parijs arriveer de vluchtten de studenten uit het univer siteitsgebouw met achterlating van de PRAAG (Reuter) De Tsjecho-Slo- waken zullen In de toekomst voor rei zen naar „niet-sociallstlsche" landen al leen uog uitreisvisa kunnen krijgen waar in wordt vermeld, voor welk lund het document geldt, hoeveel reizen mogen worden Rcmaakt en hoe lang het visum geldig is. Dit heeft de onderminister van Binnenlandse Zaken, dr. Jaroslaw Kybar. maandag op een persconferentie meege deeld. Volgens het Tsjecho-Slowaekae pers bureau Ceteka noemde de onderminis ter 4 soorten privé-reizen, die als „niet in overeenstemming met de belangen van de staat" zullen worden aangemerkt: een prlvó-reis voor 't zoeken van een betrekking; reizen, waarvoor de staatsbank geen deviezen wil toewijzen, privé-reizen zonder toestemming van de werkgever; reizen door mensen in wier bagage zaken worden aangetroffen, die erop duiden dat zij zonder toestemming permanent of voor lange tijd buitens lands Willen blijven. Rybar verklaarde dat de maatregelen tijdelijk" zijn. SAIGON (AFP) President Ngoejen van Thieu van Zuid-Vietnam heeft van daag de Amerikaanse ambassadeur In Saigon, Ellsworth Bunker, meegedeeld dat de Zuidvietnamese regering bereid is deel te nemen aan do vredesbesprekin gen in Parijs. Dis is vandaag van doorgaans wel ingelichte zijde in Saigon vernomen Van Amerikaanse zijde kan dit bericht niet worden bevestigd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1