Looneisen in Frankrijk op komst GEVOLGEN VAN DEVALUATIE DC-8 BIJNA VERGAAN IN BAAI Britten Bijeenkomst in Den Haag over aanmaak van uranium DANSEN DANSEN Grotere macht voor ondernemingsraden Boeing stort neer; iedereen gered voorzien sombere Kerstmis Welkom voor Irene Lot van Panagoelis blijft nog onzeker LAATSTE EER VERKEERSAGENT Lancering ELDO-raket uitgesteld o;^DANS S^uoegstgeest ^y;; PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11, TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N.V., Leiden DIR.: C. M. DRABBE J F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.10, p. mnd. ƒ4.70, p. kwart, f 14.10; fr. p. post 16.95 .ADVERTENTIES 22 ct. p. mm Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel 33839 (18-0019 00 uur) ZATERDAG 23 NOVEMBER 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN IETS HOGERE TEMPERATUREN Veefl bewolking mot tijdelijk regen, maar later ook verspreide opklaringen. Matige, aan de kust krachtige en af en toe harde zuidwestelijke wind. Iets hogere temperaturen. 60e jaargang, no. 17.607 (Van onze correspondent) BRUSSEL In de Haagse Trcveszaal heeft maandag overleg plaats tussen Nederland. Duitsland en Engeland over samenwerking op het gebied van dc ultra-centrifugemethode, ter verrijking van uranium. Deze methode is in ons land ontwikkeld door prof. Kistenmaker. In Engeland en Duitsland is men ook reeds ver gevorderd met het weten schappelijk ontwikkelen van een procédé, waardoor verrijking van uranium ge makkelijker en goedkoper tot stand kan worden gebracht dan met andere methoden. Aan het. Haagse overleg zijn besprekingen op diplomatiek niveau voorafgegaan, zodat het vrijwel zeker is, dat de drie landen maandag inder daad tot samenwerking zullen besluiten. Aan het gesprek nemen van Neder landse zijde deel minister De Block (Economische Zaken) en staatssecretaris De Kosten (Buitenlandse Zaken). Uit Duitsland komen minister Stoltenberg (Research) en staatssecretaris Lahr (Bui tenlandse Zaken). Uit Engeland minister Wedgwood Benrx, (Technologie) en staats secretaris Wuley (Buitenlandse Zaken en Gemenebest). Twee arrestaties voor smokkel van mensen AMSTERDAM, (A.N.P.) De Am- I klerdamse recherche heeft twee belang rijke figuren in de mensensmokkclaffaire van vluchtelingen vanuit Oost-Berlijn en landen achter het IJzeren Gordijn naar het Westen, gearresteerd. In zijn woning in de Blasiusstraat werd de 34-jarige Jan H. aangehouden in ver band met wat genoemd wordt zijn kwa lijke rol in deze zaak en zijn manipulaties met Nederlandse paspoorten voor dc mensensmokkel en voor andere niet nader aangeduide doeleinden. Een uur later werd in de tuin van zijn woning in de Kanaalstraat een ongeveer even oude Gerrit K. gepakt, die contactman is geweest tussen degenen die hun paspoorten beschikbaar stelden en de contactman in Oost-Berlijn. Hij reisde met de „slachtoffers" mee naar Oost-Berlijn en nam in bepaalde geval len na het passeren van de grens de paspoorten in ontvangst en overhandigde deze aan de Oostduitse contactman. De aanhoudingen zijn geschied in- op dracht van de Amsterdamse officier van justitie en het hoofd van het arrondis sementsparket mr. J. F. Hartsuiker. De arrestaties zijn een gevolg van een al twee maanden geleden begonnen onder zoek van de Amsterdamse gemeente politie in samenwerking met de rijks recherche in de hoofdstad. Toen Jan H. kortgeleden in een uitzending van Achter het Nieuws op de t.v. verscheen was dit uitgebreide en delicate onderzoek al geruime tijd tegen hem aan de gang. Door zijn toedoen zijn al drie Amster dammers in Oost-Duitsland gearresteerd. (ADVERTENTIE) (ADVERTENTIE) Dancing 't Zwaantje OP ZONDAG 24 NOVEMBER MASKERS Vooi-verkoop Rhijnenburgerlaan 32 (ADVERTENTIE) DE STAD ROME te WARMOND ZONDAG The Tee-Set T. In volle lengte ligt de Japanse DC-8 uitgestrekt in de baai van San Francisco (boven). Ondertussen dobberen twee rubbervlotten met passagiers achter een patrouille bootje van de havenpolitie. Alle passagiers en bcmaningsledcn konden worden gered. VOORSTEL SER LEIDT TOT NIETS (Van o e parlementaire redactie) DEN HAAG. De S.E.R. heeft met algemene stemmen een advies aan minis ter Roolvink (Sociale Zaken) over grotere bevoegdheden voor de ondernemings raden vastgesteld. Verwacht wordt, dat minister Roolvink de aanbevelingen van de S.E.R. zal overnemen en te zijner tijd bij de Tweede Kamer een voorstel zal indienen tot wijziging van de wet op de ondernemingsraden van 1952. Werkgevers, wex-knemers en kroonleden in de S.E.R. zijn eensgezind in hun oor deel, dat de ondernemingsraden ruimere bevoegdheden moeten krijgen. De raden moeten in staat worden gesteld een in zicht te krijgen in de economische gang van zaken in de onderneming. De wet telijke verplichtingen om de i aden van informaties over de financiële positie van het bedrijf te voox-zien worden uit gebreid. De raden kunnen zich ter be oordeling van de gegevens laten bijstaan door deskundigen van buiten de onder neming. Periodiek zal de ondernemings raad het personeelsbeleid, het werk overleg en de bevorderingen kunnen be spreken. De xaad zal op de hoogte moeten worden gesteld van voorgenomen benoe mingen en ontslagen van directeuren. De ondernemingsraad moet zo vroeg mogelijk worden ingelicht, aldus het advies van de S.E.R., over plannen voor fusies, uitbreidingen, wijziging van de produktiemethoden, overplaatsingen en bedrijfsconcentraties. De ondernemings raad „nieuwe stijl" zal gezamenlijk met de raad van commissarissen kunnen ver gaderen. Het advies van de S.E.R. is vrij eens gezind. Slechts op een tweetal punten (ADVERTENTIE) De juiste gezellige sfeer treft U OP ONZE GEZELLIGE TOP-DANSAVOND Iedere zondag 8 uur Ant. Clubhuis Leiden NIEUWE DANSKLUBS: aanvang januari lopen de meningen van werkgevers en werknemers uiteen. Het ontwerp-advies, voorbereid door twee commissies, werd van verschillende kanten in de verga dering van de S.E.R. toegejxxicht. Ge hoopt wordt dat de raden door wets wijziging meer inhoud kunnen krijgen, dat het overleg binnen de onderneming meer tot gelding komt. Prof. Van Es veld, voorzitter van de commissie uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraden, zag met het advies het fundament gelegd voor de oplos van vele problemen binnen de onder neming. Mr. Van Boven van de katholieke werkgevers, toonde zich bltf met het rapport. Met hem vond N.V.V.-voorzitter KIoos het uitermate belangrijk, dat de ondernemingsraad in de gelegenheid wordt gesteld om deskundigen van buiten het bedrijf te horen. De heer Kloos zei, dat met uitbreiding van de bevoegdheden van de onder nemingsraden een belangrijke stap wordt gezet naar grotere openheid en controle van de onderneming. De econo mische machtsverhoudingen worden er echter niet door gewijzigd, daarvoor zijn echt structureel maatschappelijke ver anderingen nodig. De raad ging akkoord met een voor stel van de vakbewegingsvertegenwoor- digers in het advies vast te stellen, dat de onderneming niet alleen tot doel heeft om winst te maken, maar ook om de continuïteit van de onderneming en de wei-kgelegenheid na te streven en te bevorderen, dat iedereen zich in dc onderneming maximaal kan ontwikke len en ontplooien. PASTORAAL WERKSTER (Van onze correspondent) STEIN Naar wij vernemen is het vrijwel zeker, dat de parochiegeestelijk heid van Stein binnenkort zal worden uitgebreid met een pastorale werkster, een vrouw, die in de zielzorg zal gaan Daarmee zal Stein dan een primeur krijgen. Een en ander houdt verband met de reorganisatie van het pastorale werk in de drie parochies van deze ge meente. Het priestertekort deed rich hier al ernstig gevoelen. SAN FRANCISCO (AFP) Een Bocing- 707 van de Japan Airlines is gisteren bij een landingsmanoeuvre in de baai van San Francisco terechtgekomen. Alle 96 passagiers en de elf leden van de be manning konden worden gered. Het grote straalvliegtuig kwam op ruim drie km van de landingsbaan neer Boven de baai hing een dichte mist. Vol gens een ooggetuige schoof het toestel over het water, zodat het intact bleef. De inzittenden konden zich op x-eddingsvlot- ten in veiligheid brengen. Politieboten sleepten deze vlotten naar het land. (Van onze correspondenten) PARIJS. BRUSSEL, LONDEN De tc verwachten waardevermindering van de Franse l'ranc van om en nabij de tien pet. en de miljardenlening van de „groep van tien" benevens nog enkele andere landen aan Frankrijk, hebben in de voor naamste Westelijke landen de nodige reacties verwekt. In Frankrijk heeft de vakbeweging de arbeiders opgeroepen zich in alarmtoestand tc houden en nu reeds looneisen te stellen vóór de loons verhogingen van mei en juni door de devaluatie ongedaan zijn gemaakt. Er worden stakingen vefevachl. In Brussel heeft de EEG-commissie het beraad over de herstructurering van de land- en tuinbouw in de EEG uitgesteld en houdt zich dit weekeinde uitvoerig bezig met de gevolgen van de devaluatie. De Brillen kregen van hun minister van Financiën, Jenkins, te horen, dat de omzetbelasting op snoepgoed, bier, al cohol, sigaretten, tabak, sigaren en ben zine flink verhoogd wordt en dat er bepei'kingen aan de impoi*t zullen wor den gesteld. Voor de Britse Kerstmis geen prettig vooruitzicht en minister Jenkins werd in het parlement dan ook stevig' uitgescholden. In Franse bcurskringen, waar men graag het aftreden van De Gaulle zou zien en in die van het patlement is de stemming zo slecht als bet maar zijn kan. Gistermiddag kwam de gaulirtische tische fractie bijeen en hield een proef- stemmlng over de wenselijkheid van het aftreden van de regering. Er kwam geen positief resultaat uit. De vakbonden eisen de instelling van een parlemen taire commissie die een onderzoek moet instellen naar geldbezitters die goed kope staatskredieten hebben gebruikt om ermee te speculeren in plaats van te investeren. En een groot deel van de Franse pers gaat fel tegen de regering te keer. De tendens is: het gaullisme berust op drie pijlers namelijk de orde (die verstoord is door de meigebeurtenis sen), de ontspanning (die geleden heeft door Tsjecho-Slowakije) en de finan ciële stabiliteit (die nu verdwenen is). EEG-kringen in Brussel houden er x-ekening mee, dat de devaluatie van invloed zal zijn op de vaststelling van de gemeenschappelijke landbouwprijzen in de eerste helft van het volgend jaar. Voor het overige meent men wel, dat, als de devaluatie beneden de tien pet. blijft, de invloed op de gang van zaken binnen de Gemeenschap wel zal mee vallen. De huidige monetaire crisis heeft ook het politieke evenwicht in Europa sterk gewijzigd. West-Duitsland is nu in een geheel ander daglicht komen te staan. Voor het eerst sedert de oorlog heeft het zijn wil opgelegd aan de vroegei'e over winnaars, namelijk de V.S., Engeland en Fx'ankrijk, die revaluatie van de Mark eisten, maar nul op rekest kregen. Zelfs een Britse dx-elging de troepen uit de Bondsrepubliek te halen, bracht hierin geen verandering. Het alternatief was de devaluatie van de franc, maar de „groep van tien" heeft Parijs wel op het hart gebonden, het percentage beperkt te houden, omdat anders andere valuta's, met name het pond, onder te zware druk zouden komen te staan. Bij een te groot percentage, zou Frankrijk naar zijn kredieten kunnen fluiten. Koningin Juliana heeft gisteren haar dochter Irene van Schiphol afgehaald, die met het vliegtuig uit Parijs aankwam. Twee dagen eerder was de koningin ook al naar Schiphol gereisd, maar toen vergeefs omdat Irene verstek moest laten gaan. GRIEKSE REGERING VERDEELD Geen executie en geen gratie ATHENE (Reuter-AP) Het lot van Alexandros Panagoelis. de 30-jarige Griekse militair, die ter dood veroor deeld is wegens samenzwering tegen de regering, blijft onzeker, maar algemeen wordt aangenomen dat hij niet voor een executiepeloton zal hoeven te verschij nen. Het is niet onmogelijk, dut het doodvonnis boven zijn hoofd zal blijven hangen, omdat hem officieel geen gratie verleend zal worden, maar hij ook niet geëxecuteerd zal worden. Volgens gewoonlijk welingelichte krin gen is de situatie gecompliceerd gewor den, omdat Panagoelis volhardt in zijn besluit, niet zelf om gratie of uitstel van executie te vragen. Men neemt aan dat de Griekse regering in -beginsel besloten heeft, dat Panagoelis niet terechtgesteld zal worden. De Griekse regering zou evenwel verdeeld zijn over de vraag of het vonnis van Panagoelis gewijzigd moet worden of dat hem uitstel van executie en een nieuw proces worden toegestaan. De Griekse ministerraad is gisteren bijeengeweest onder voorzitterschap van premier Papadopoelos om de zaak te bespreken. Uren na afloop van de ver gadering werd nog geen officiële verkla ring uitgegeven. Waarnemers hebben de indruk dat In Hoofddorp is gisteren het stoffelijk overschot begraven van hoofdagent K. C. Hoogcnberg uit Haarlemmermeer Het hele korps bracht daarbü eer aan de man die vorige weck om het leven kwam, toen bü werd aangereden na afloop van de voetbal wedstrijd AjexFetfenoord. een meerderheid van de ministers beslo ten heeft het leven van Panagoelis te sparen, maar zij zouden het niet een» zijn over de manier waarop het besluit moet worden bekendgemaakt zonder dat de Griekse regering ervan beschul digd zou kunnen worden, gezwicht te zijn voor de door het buitenland in dete kwestie uitgeoefende druk. ADVERTENTIE chocolade letters Jfcv 100 QC fci, 8ram OJ Cu'*"- 165 .liVlAMIM ADELAIDE (Reuter) De lancering van een ELDO-raket is voor onbepaal de tijd uitgesteld. (De ELDO is een Europese organisatie voor de ontwikke ling van draagraketten). De rakel zou van de Australische lanceerbasis Woomera een kunstmaan in een baan om de aarde hebben moeten brengen. Uitgaansverbod in Arabisch Jeruzalem JERUZALEM (AFP) Voor hel deel van Jeruzalem waar de Arabieren wonen, is een uitgaansverbod ingesteld dat gisteren om zeven uur is inge- Het verbod houdt verband met de bomaanslag die gisteren op de groente markt In Jeruzalem 's gepleegd en die aan elf mensen het leven heeft Theologen gaan Paus adviseren VATIKAANSTAD (Reuter) Over eenkomstig de wens het vorig jaar in Rome geuit door de bisschoppen synode, heeft Paus Paulus besloten een commissie van theologen uit alle delen van de wereld in te stellen, die hem van advies zal moeten die nen. Mgr. Fausto Vallainc, de pers chef van het Vatikaan- die dit be kendmaakte, zei dat men de nationale bisschoppenconferenties al verzocht heeft theologen voor deze comral- aan te wijzen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1