VS tot Moskou: tot hier en niet verder ACTIE VAN P.v.d.A.-LEDEN TEGEN „NIEUW-LINKS Frankrijk betuigt trouw aan alliantie „Joego-Slavië raakt veiligheid NAVO" In Nijmegen geen „numerus fixus Kardinaal Bea S.J. overleden Schroder kandidaat Westduits president Affaire brief nu afgedaan SPANNING NOG NIET VERDWENEN Brillanten sieraden DANSEN DANSEN PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11, TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N.V., Leiden DIR.: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.10, p. mnd. f 4.70, p. kwart, 14.10; fr. p. post 16.95 .ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes ƒ2.— KLACHTEN bezorging tel 33839 (18 0019.00 uur) ZATERDAG 16 NOVEMBER 1968 AANHOUDEND KOUD medegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 60e jaargang, no. 17.601 (Van onze correspondent) BRUSSEL. Zijn laatste rede in de NAVO-raad heeft de Amerikaanse staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken Dean Rusk aangegrepen om de Sovjet Unie te waarschuwen in termen als: „Tot hier en niet verder". De waarschuwing lag duidelijk besloten in de uitspraken van Rusk, dat de positie van Oostenrijk en Joego-Slavië „direct de veiligheid van de NAVO aangaan" en dat een eventuele Russische interventie in Roemenië een „crisis zou veroorzaken, groter dan die ontstond na de inval in Tsjecho-Slowakije". De woorden van Rusk kregen in het NAVO-hoofdkwartier te Brussel de meest onwaarschijnlijke interpretaties. Het meest vergaand was de interpretatie, dat Amerika in geval van Russissche aggressie tegen een van de drie genoemde landen een „eigen beleid" zou voeren. Deze uitleg van Rusks b edoelingen was echter volledig tegengesteld aan de belijdenis van Amerikaanse trouw aan de alliantie en de samenwerking met Europa voor het behoud van de vrede, eerder in de rede door Rusk afgelegd. de plannen eruit grootste en modernste kunstijsbaan ran ons landeen modern en Imposant bóuiowerkdat binnen twee jaar verwezenlijkt zal zijn. Ttjdens de viering in Boskoop van het 75-jarig bestaan van het gewest Zuid-Holland van de Koninklijke Nederlandse Schaat senrijders Bond hebben de initiatiefnemers vanmorgen de maquette onthuld van het schaats- stadion, dat zevenentwintig mil joen gulden zal vergen, zomer en winter open zal zijn en volgens ingewijden in Delft zijn plaats zal krijgen, hoewel ook Moerkapelle (bij Zoetermeer) wordt genoemd. (Foto Simon Smit). (ADVERTENTIE) Welkom Sint in Nederland chocolade letters "s i6i JAMIN ROME (A.P.). De Duitse kardinaal Bea S.J., die onder Paus Joannes en Paus Paulus aan het hoofd heeft gestaan van het katholieke streven naar eenheid van de christelijke Kerken, is in de afgelopen nacht in een zieken huis in Rome overleden. Hij is 87 jaar oud geworden. BONN (DPA) De Westduitse chris- den-democraten, CDU-CSU, hebben in Bonn minister van Defensie Gerhard Schroder (58) aangewezen als hun kan didaat voor het presidentschap. De so ciaal-democraten hadden twee weken ge leden al minister van Justitie Gustav Heinemann (69) kandidaat gesteld. Het kiescollege dat moet uitmaken wie van beiden de opvolger wordt van de huidi gs 74-jarige bondspresident Lübke, komt vermoedelijk in februari bijeen. (Van onze correspondent) NIJMEGEN Hoewel zjj van oordeel is, dat ze in beginsel gerechtigd is tot het uitvoeren van de op 26 augustus jl.bekend gemaakte maatregelen tot regelen van het aantal studenten in de medicijnen (numerus fixus) heeft de faculteit der geneeskunde van de katholieke universiteit van Nijmegen tezamen met het college van curatoren bekend gemaakt, niet tot uitvoer van deze maatregelen over te zullen gaan. Hiermee wil men de minister van Onderwijs en Wetenschappen zoveel mogelijk gelegenheid bieden voor het begin van het komende studiejaar een definitieve landelijke regeling tot stand te brengen. definitief een streep gezet ondêr de af faire-brief. Tijdens een openbare ver gadering in de aula, waaronder onge veer 700 belangstellenden aanwezig waren, kiwamen de partijen overeen een gezamenlijk communiqué uit te geven, waarin gezegd wordt, dat van belde kanten de zaak als afgedaan zal worden besahouwd. De avond was be legd om de nu al twee weken oude affaire tot zijn werkelijke proporties terug te brengen. In een gezamenlijke verklaring zeggen curatoren en faculteit, ondanks de vele kritiek in de Tweede Kamer en van de kant van studenten, volkomen geredh- blgd te zijn tot het nemen van de voor genomen maatregelen, omdat de verant woordelijkheid voor hiandhaving van het niveau van onderwijs en wetensöhaips- beoefeniing aan de faculteiten ls opge dragen, wat de mogedijklheid inhoudt tot het zelfstandig treffen van binnen de wet blijvende maatregelen bij het ont breken van andere regulerende moge lijkheden. De rector-magnifiicus van de Nijmeeg se universiteit, prof. baron Van Wijn bergen, en het bestuur van de Unie van Studenten te Nijmegen hebben vannacht Politiek opvallend waren de verzeke ringen die minister Debré gaf over de Franse houding in geval van aggressie of bedreiging. Debré heeft in de raad met één slag de terechte twijfel weggenomen, die bij de bondgenoten leefde over de vraag of militair nog op Frankrijk zou kun nen rekenen. De Franse minister heeft met nadruk verklaard, dat niemand er aan behoeft te twijfelen dat Frankrijk in geval van tegen de NAVO gerichte aggressie of dreiging volstrekte mede werking aan zijn bondgenoten zal geven en de Franse militaire machinerie vol ledig zal inzetten. Hij voegde eraan toe dat de Franse regering het NAVOver- drag nog steeds beschouwt als een van de hoekstenen van 'haar buitenlands be leid. Minister Luns liet in zijn rede duide lijk blijken dat de onzekere wereld situatie, ontstaan nia de Russische inter ventie in Tsjecho-Slowakije, nog geens zins haar spanning verloren heeft: „De militaire maatregelen die onze landen hebben aangekondigd^ zijn uitsluitend defensief en zijn zeer bescheiden van aard. Iedereen hoopt dat ze voldoende zullen zijn in die zin, dat zij een teken zullen zijn voor de. Sovjet-Unie, waar door het van die zijde ondernemen van verdere gevaarlijke acties, zal worden ontmoedigd. Er besbaat echter geens zins de zekerheid dat de huidige toe stand ndet verder zal achteruitgaan". De Nederlandse minister noemde het niet verantwoord om na „enige verster king van onze defensie te doen of er niets aan de hand is. Enerzijds moet het bijzonder duidelijk zijn dat het niet in ons voornemen ligt, noch in ons voor deel is de situatie te verscherpen. Onder behoud van kracht en solidariteit moet het Westen matigheid betrachten en provocatie voorkomen. Anderzijds, aan gezien de mogelijkheid van een nieuwe crisis helaas niet kan worden uitgeslo ten, moet diepgaand worden bestudeerd, hoe een crisis voorkomen moet worden en wat gedaan moet worden om als het toch tot een crisis komt, deze te beheer sen. De NAVO kan een element van stabiliteit in deze onzekere wereld blij ven door zich voor te bereiden op het Sprekend over de ontspanningspolitiek zei mr. Lluns: „Het Westen zou niet trouw blijven aan zijn meest essentiële waarden en tradities indien het zijn po gingen zou omgeven om de barrière, die (ADVERTENTIE) ENORM GEZELLIG IS 'T OP ONZE TOP DANSAVOND Iedere zondag 8 uur Ant. Clubhuis, Leiden NIEUWE DANSKLUBS: Aanvang januari a.s. Moderne diamantencollectie Ringen met briljant reeds v.a. f 75, Ook verlovingsringen JUWELIER V. D. WATER HAARLEMMERSTRAAT 181 Altijd voordelig 's Maandags gesloten (ADVERTENTIE) Dit hou je niet voor mogelijk In t PROGGIHUIS te natuurlUk. Aanvang 8 GROUP SOUL (ADVERTENTIE) DE STAD ROME te WARMOND ZONDAGMIDDAG EN AVOND Jack and the Free Sound Soul Groep ADVERTENTIE) „ONS HUIS" te ZOETERWOUDE ZATERDAG 16 NOVEMBER n „THE SPIDERS' Aanvang 8 uur. In New York heeft dr. Asclier Nestel met succes een Siamese tweeling gescheiden, die op een bijzonder vreemde manier aan elkaar was gegroeid. De twee meisjes Sharissc en Sherrie Jones, zestien maanden oud, zater bij het bekken en dr onderbuik aan elkaar vast. Na rif uur opereren kon worden gemeld, dat de toestand van de meisjes bevredigend was. De onderste foto laat zien hoe de tweeling voor de operatie onder narcose wordt gebracht. de volkeren van oost en west scheidt, neer te halen". Er werd zonder uitzondering door alle ministers gezegd dat de ontspannings politiek moet worden voortgezet. Ook Debré verdedigde dat standpunt, op enigszins verontwaardigde toon welis waar, omdat hij had menen te bespeuren, dat men ook aan de Franse bedoelingen op dit terrein twijfelde. De situatie in Centraal-Europa vorm de overigens niet de enige aanleiding voor vele ministers om waarschuwingen aan het adres van Rusland te richten. Ook» de Russische bedreiging op de flanken van het NAVO-blok de Noor delijke IJszee, de Middellandse Zee werd door de bewindslieden, met name de Noorse, de Griekse en de Turkse ministers, aangegrepen om het NAVO- signaal op rood te zetten. Mr. Witteveen van Financiën liet later uitkomen, de extrabij dr age, die Noorwegen en Denemarken voor volgend jaar willen uittrekken op het eerste ge zicht indrukwekkend te vinden. Noor wegen stelt 150 miljoen gulden beschik baar boven de begroting 1969 en Dene marken wil zijn defensiebegroting hier voor met liefst 13 pet. verhogen. „Dit laatste was", aldus minister Witteveen, „voor verschillende NAVO-landen een verrassing. Denemarken was hierover tevoren namelijk erg vaag gebleven. Dat is voor de NAVO een zeer positief punt". Praktisch alle landen willen extra maatregelen nemen. Wat de bijdragen van België en Engeland financieel be tekenen, is nog niet te zeggen. België houdt enkele brigades in West-Duits- land, die anders naar België zouden te rugkeren, Engeland stelt enkele een heden die uit het Verre Oosten terug keren beschikbaar voor de NAVO. „Waarschijnlijk zal dit budgettair niet zo veel consequenties hebben", aldus minis ter Witteveen. De bijdrage van Nederland zal in ieder geval in overeenstemming met die van andere landen moeten zijn. „Het moeten adequae maatregelen zijn", aldus minister Witteveen. Hij wilde zich niet uitlaten over een minimum- of maxi mumbedrug voor Nederland. Alleen liet hij uitkomen, dat de conditionele maat regelen die Nederland voorgesteld had, de instemming van de partners hadden en aansloten op hun bijdragen. Dodelijk door brug geraakt RIJNSBURG Tijdens z(jn werk in een conNcrvcnfahriek kreeg de 18-jarige W. v. d. Boon uit Katwijk gistermiddag het contragewicht van een basoulebrug tegen het hoofd. Met ernstige verwon dingen moest hü worden opgenomen in een ziekenhuis te Leiden, waar h(j van morgen is overleden. tVan inze parlementaire redactie Kamerlid P. Dankert (P.v.d.A.) moet bij zijn aankomst op Schiphol kennelijk nogal enkele verwijten incasseren van D '66-voorzitter mr. H. van Mierlo en van mevrouw Imkamp. Terugkerend van Sao Tomé na een bezoek aan Biafra had hij zjjn reisgenoot en collega Imkamp tn Afrika achtergelaten. Mevrouw Imkamp, die hoopte haar echtgenoot te kitnnen verwelkomenmoest dus onverriehterzake naar huis terugkeren. Naast óm hmmr Dankert a#a echtgenote (Zie ook pagina 7J. DEN HAAG In de P v.d.A. is gisteren een aotic naar buiten getreden, die gericht is tegen de zogenaamde groep Nieuw Links in die party. De actie heeft tot doei, de P.v.d.A.- leden, die niet gesteld z(jn op „een beweging van de partij in die richting van de uiterste linker zijde van het politieke krachtenveld" tezamen te brengen, opdat de P.v.d.A. „het vertrouwen krijgt van een groter deel van ons volk". Initiatiefnemer van de actie is de heer P. Kors, secretaris van de plaatselijke afdeling van de P.v.d.A. in Hendrik Ido Ambacht. Hij heeft in het voorbereidende stadium reeds een 1 1 "O.-' -octalisten achter zich gekregen. Hoeveel wil hij in dit stadium van de campagne nog niet zeggen, maai een idvcrtenlie, gisteravond verschenen in de socialistische bladen Het Parooi en Het Vrije Volk, vermeldt reeds vijftig namen onder wie het Tweede-Kamerlid F. J. Goedhart, prof. dr. A. Heertje, prof. dr. L. de Jong en Meyer Sluyser. In die advertentie van een halve pagina wordt onder de titel ..oproep aan leden van de Partij van de Arbeid" gezegd, dat de met name genoemde socialisten ten zeerste! verontrust zijn over de stelselmatige aanvallen op een aantal standpunten van de partij, vooral inzake de buitenlandse politiek en de defensie, door Nieuw-Links. Hiertegenovei stellen de samenstellers van de advertentie, dat de noodzaak van de NAVO als instrument voor handhaving van vrijheid en vrede na de brute bezetting van Tsjecho-Slowakije verduidelijk* blijkt. De opstellers van de advertentie zouden de P.v.d-A. graag willen zien als het verzamelpunt van alle progressieven in ons land, die een beweging van de partij in uiterst linkse richting daarvoor niet dienstig achten. Zij willen de P.v.d.A. in deze tijd van politieke veranderingen haar plaats hergeven. 55 opdat een groter deel van het Nederlandse volk er weer vertrouwen in gaat stellen. Initiatiefnemer Kors wilde op dit moment over de actie geen verdere mededeling doen. Doel van de advertentie la om van P.v.d.A.-leden adhesiebetuigingen los te krijgen. Daartoe is aan de advertentie een coupon toegevoegd. Pas al? bekend is in hoeverre de oproep weerklank vindt onder de socialisten, wil hij mededelen, welke verdere stappen er genomen zullen worden. Het is echter duidelijk, dat de heer Kors ten behoeve van het komende partijcongres de P.v.d.A.-leden, die geen sympathie voelen voor de ideeën van Nieuw-Links, wil inventariseren, om als de groep /.«•er groot blijkt te zijn te bereiken, dat Nieuw-Links geen dominerende rol zal gaan spelen in het partijbestuur, waarin enkele belangrijke zetels (zowel het voorzitterschap als de functie van algemeen secretaris) bezet moeten worden De voorzitter van de P.v.d.A., dr. J. G. M. Tans, kon gisteravond nog geen commentaar geven op de door de groep-Kors opgezette actie, omdat hij nog geen kennis had genomen van de advertentie. Hij meende echter wol ln hel algemeen le kunnen stellen, dat een dergelijke campagne tot liet oproepen van sympathisanten niet onreglementair is. lOenzelfde mening huldigde de voorzitter van de P.v.d.A.-fractie in de Tweede Kamer, drs. J. M. den Uyl. Wij aanvaarden, dat groepen binnen de partij voor hun opvattingen uitkomen. De groep-Kors wil kennelijk wat tegenstroom geven tegen de activiteiten van Nieuw-Links. ',k kr!jR, e^hter de ind uk, dat die groep niet een volkomen duidelijk beeld heeft van Nieuw-Links. De sfeer ia daar namelijk niet zo, dat men volkomen afwijzend staat ten opzichte van de NAVO, al kan Ik niet ontkennen, dat er Nieuw-Lmkers zijn, die dat wel doen. Ik geloof echter, dat er over de mensen van Nieuw-Links te generaliserend wordt gesproken ln de advertentie".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1