S)e CéidseSotiAcwit VERKEERS,,KLAVERTJE-VIER" OPEN Administratieve diensten buiten randstad brengen Nul km snelweg voor 21 miljoen AJAX OP T.V. OOG OM OOG, TAND OM TAND Spanning in Praag blijft toenemen Minister Bakker r*m gaat kritiek te lijf Oudenrijn tegen brand beveiligd van drie astronauten rond Kerst Vragen in Kamer: Moties over politiegeweld en benoeming burgemeesters Verkeer eiste 55 doden per week in 1967 PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11, TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N.V., Leiden DIR.: C. M, DRABBE J. F. J. M KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.10, p. mnd. 4.70, p. kwart. 14.10; fr. p. post 16.95 ADVERTENTIES 22 ot. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging te] 33839 (18-00—19.00 uur) WOENSDAG 13 NOVEMBER 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN OV BK WEGEND DROOG Enkele overdrijvende wolkenvelden en op de meeste plaatsen droog weor. Matige tot krach tige, langs de kust af en toe harde wind tussen oost en zuidoost. Vannacht temperaturen om het vriespunt. Dezelfde middagtennperaturen als vandaag of iets lager». 60e jaargang, no, 17.598 UTRECHT (ANP) Het klaverblad Oudenrijn is het eerste belangrijke knooppunt van wegen in Nederland dat is uitgerust met een speciaal brandbeveiligingssysteem. Vier brand putten met een capaciteit van 2000 liter water per minuut zijn op ver harde gedeelten in het klaverblad aan gebracht. Als gevolg van de recon structie van het klaverblad is de waterhuishouding in dit gebied dus danig veranderd, dat alle vroegere polderslaten zijn verdwenen. Daardoor kan bij de bestrijding van brand geen gebruik meer worden gemaakt van dit Goedemorgen meneer de meester ..open water". In overleg niet Rijks waterstaat en het waterleidingbedrijf Midden-Nederland is naar een oplos sing gezocht. Daarbij moest enerzijds de brandweer snel en doeltreffend kunnen optreden en anderzijds de v brand is betrokken zo lang mogelijk in beweging worden gehouden. Een auto- of motorspuit kan zonder het verkeer te hinderen bij één van de brandpuntten worden gestationeerd. raterwinplaatsen voert i keersstroom die niet direct bU de droge brandleiding onder dc rijbam door met aftappunten in de groen stroken, waardoor iedere plaats op het klaverblad kan worden bereikt. Dc brandputten liggen zodanig, dat maxi- naal 300 meter slang behoeft te wor den uitgelegd om het vuur te bunnen bestrijden. Sinds zaterdagmiddag half één zit in een Bredaas café Johnny Pietersen (37) zonder voedsel opgesloten in een glazen kist. Op deze manier hoopt hij veel geld bijeen te brengen voor de Mgr. Bekkersstichting, die spastische kinderen helpt. Johnny PieterSen wil tot aanstaande zaterdag ïh zijn kool blijven. APOLLO 8 Maanvlucht WASHINGTON/DC (AFP) Het Ame rikaanse bureau voor lucht- en ruimte vaart heeft bekendgemaakt van plan te zijn op 21 december van Kaap Kennedy een Apollo-8 te lanceren voor een reis met drie ruimtevaarders. Frank Bor- man, Jim Lovell en William Anders, naar de maan. Na een reis van 66 uur zullen de ruimtevaarders een tiental malen rond de maan cirkelen. De eerste omwenteling, op 24 dec., is een ellips van 112 tot 315 km hoogte van het maan oppervlak, daarna wordt de baan cirkel vormig met een hoogtevan 112 km. Elke omwenteling duurt ongeveer twee uur. Na de tiende omwenteling wordt koers gezet naar de aarde, waar het ruimteschip 57 uur later in het midden van de Stille Oceaan moet landen. Dit zal zijn op 27 december in de ochtend. De Apollo-8 wordt in de ochtenduren van 21 december van startplaats 39 van Kaap Kennedy gelanceerd met de meer dan honderd meter hoge Saturnus- 5-raket.. Ongeveer tien minuten later wordt een voorlopige baan bereikt, die cirkelvormig op 185 km hoogte rond de aarde moet zijn. Tijdens twee of drie omwentelingen gaan de ruimtevaarders nog eens al het nodige na, om er zeker van te zijn dat zij de maan zullen kun nen bereiken. Drie' tot vijf uur na de lancering zal gezagvoerder Frank Bor- man de derde en laatste trap van de Sa- turnus-5, die nog aan de Apollo-8 vast zit, ontsteken om de ontsnappingssnel heid te bereiken. Deze is 55.039 km per Tijdens de 66 uur durende tocht naai de maan wordt deze snelheid geleidelijk minder, totdat het ruimteschip nog 48.280 km van de maan verwijderd is. Op dat ogenblik is de snelheid slechts 3.418 km per uui\ Onder invloed van de zwaartekracht van de maan „valt" het ruimteschip met steeds toenemende snelheid naar dat hemellichaam. Aan het begin van deze tocht is de derde trap al afgeworpen, zodat Frank Borman de motor van de Apollo-8 moet gebruiken om de snelheid tijdens het laatste deel van de vlucht terug te brengen van 9.173 tot 5.986 km per uur, om de ge wenste baan om de maan te bereiken. Met dezelfde motor wordt twee omwen telingen later de baan cirkelvormig ge- Bij het omcirkelen van de maan zal de bemanning vooral de vijf uitgekozen landingsplaatsen voor de eerste maan landing goed bekijken en fotograferen. Wanneer de terugtocht wordt aanvaard ïal de snelheid oplopen tot 38.624 km (Van o e parlementaire redactie) DEN HAAG Het Tweede-Kamerlid J. Maenen (KVP) heeft de ministers van Economische Zaken, van Sociale Zaken en Volksgezondheid en van Volkshuis vesting en Ruimtelijke Ordening schrif telijk gevraagd of zij kunnen bevestigen, dat in het kader van de nota's ruimte lijke ordening alles in het werk dient te worden gesteld de verhuizing van grote administratieve diensten naar buiten de randstad te bevorderen in het kader van een doeltreffend spreidingsbelcid. Hij informeert er bij de bewindslieden naar welke grote administratieve instel lingen sinds het verschijnen van de no ta's werkelijk verhuisd zijn. Voorts vraagt hij onder meer of de ministers kunnen meedelen, welke de feitelijke motieven zijn geweest voor de beslissing van liet bestuur van het sociaal fonds bouwnij verheid te Amsterdam om het nieuwe kantoorpand niet buiten de Randstad te plaatsen. Bij het debat over de begroting van Binnenlandse Zaken in de Tweede Ka mer zijn gisteren een drietal moties in gediend. In een motie van mej. Goud smit (D '66) woi'dt gesteld, dat het ge bruik van geweld door de politie thans onvoldoende wettelijk geregeld is. Daar om vraagt zij de regering in een wets ontwerp vast te leggen wanneer en on der welke omstandigheden de politie be voegdheid heeft geweld te gebruiken. In een motie van de pacifist Wiebenga wordt aan de regering gevraagd het be sluit tot overplaatsing van de centrale dienst in- en uitvoer alsnog in het ge organiseerd overleg aan de orde te stcl- In een motie Van Tliijn (PvdA), die gesteund wordt door PSP en PPR, wordt de regering gevraagd de inspraakproce- per uur de snelheid ruimtevaartuig in de aardatmosfeer te rechtkomt. Het moet dan op 27 decem ber ten zuiden van de Hawaii-eilanden in zee neerkomen. Bovendien kunnen de ruimtevaarders bij eventuele defecten, overschakelen op twee andere vluchtplannen. (Over de voorbereiding van deze eer ste bemande maanvlucht, zie elders In dit blad). dure van de gemeenteraad bij burge meesterbenoemingen te wijzigen. Minister Beernink voelt hier niets voor. Hij wil de inspraak beperkt laten tot het noemen van de kwaliteiten waaraan een nieuwe burgemeester moet voldoen. De bewindsman ontraadde gisteravond de Tweede Kamer ook bij het debat over zijn begroting de aanvaarding van deze motie. Mr. Beernink vréest dat dit in de praktijk tot de grootste conflicten zou leiden, waarmee met name de betrok kenen zelf in geen geval gediend zouden zijn. Hij blijft ook fervent voorstander van de benoemde burgemeester en voelt niets voor een gekozen burgemeester, omdat deze veel moeilijker bemiddelend en onafhankelijk zou kunnen optreden. (Van t 1 verslaggevers UTRECHT „De ingrijpende operatie op dit kruispunt van wegen laat zich vergelijken met een geslaagde harttransplantatie. Het is goed mogelijk, ja zelfs waarschijnlijk, dat zich op het nieuwe klaverblad de komende tijd complicaties zullen voordoen. Zelfs de vaste klanten zullen even moeten wennen aan de nieuwe situatie voor ze weer als routiniers hun weg vinden. Maar uit niets blijkt, dat men er met de voor Oudenrijn gekozen vorm naast zit." Dit zei minister drs. J. A. Bakker van Verkeer en Waterstaat, toen hij vanmid dag het klaverblad Oudenrijn openstelde. Hij aarzelde niet dit een gigantisch pro ject te noemen, in vier jaar tijds ge bouwd, terwijl 90 miljoen auto's hun weg zochten op de tijdelijk aangelegde „Men moet echter wel bedenken", zo vervolgde de minister, „dat elke oplos sing zijn voor en zijn tegen heeft. Als zich in de komende jaren nog capaciteits problemen voordoen, dan zal dat eerder op de toevoerroutes zijn dan op het nieuwe kruispunt zelf. De capaciteit van het indrukwekkende klaverblad is n.l. beduidend groter dan de huidige capaci teit van de wegen, die hier samenko- De belangrijkste vraag blijft overigens of de overheid erin zal slagen het pro gramma, zoals dit bij de instelling van het rijkswegenfonds werd gepresenteerd, in 1972 te realiseren, met name de be loofde 800 km. „Wat dit betreft", zo zei de minister, „zou ik een lang verhaal kunnen ver tellen om te laten zien, dat de kilome- terproduktie in één jaar niet de goede maatstaf is om het werktempo te meten. Veel sprekender is het zich in dit ver band te realiseren, dat wij hier vandaag bij Oudenrijn exact nul kilometer auto snelweg aan ons net toevoegen tegen een prijs van 21 miljoen gulden". Aan het eind van dit jaar worden werkzaamheden verricht aan 330 kilo meter dubbelbaans en 140 km enkel- baans weg en daar zal het tot 1972 niet bij blijven. Dat betekent, dat de uitvoe ring in het stadium is, dat men kan zeggen: die 800 km voor 1972 zit wel goed. En dan gaat het om wegen van een kwaliteit, die men in 1965, bij de start van het wegenfonds, nauwelijks heeft durven dromen. Hiermee oefende de minister kritiek uit op de reacties, die de Stichting Weg onlangs publiceer de naar aanleiding van een gewraakt tekort aan wegenbouwactiviteit. (Zie verder pag. 2, eerste kolom) Aristoteles en Jacqueline Onassis brachten gisteren een bezoek aan het eiland Rhodos. Het pas gehuwde echtpaar bij hun aankomst. Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 en 7.00 uur nummer 33839 ca per speciale koerier wordt de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen z«n gevestigd, wende men zich tot de agent. Voor èèn huilende Duitse supporter is de cupwedstrijd A.D.O.F.C. Köln ook na het laatste fluitsignaal doorgegaan volgens het oude principe van „oog om oog, tand om tand" Toen hij na afloop zegevierend zijn handen hief en de zwaardoorregen Ruhrgangers 'op het veld met enkele welgekozen oerkreten wilde huldigen, kwam er alleen een zacht gekreun over zijn lippen. Aanvankelijk dachten de omstanders, dat hij, overmand dóór vreugde, met zijn mond wol tnnden stond, maar werkelijkheid vat hif voor één plotseling ontstaan gat gevangen. De kostbare prothese, die hij enkele dagen geleden voor tachtig Mark verworven had, was in de hitte van de strijd verdwenen. De politie kwam er aan te pas, mensen werden beschuldigd van bedriegelijke verduistering, maar ondanks alle naspeuringen bleef het een gebit zonder einde. Een overwinning rijker en vier voortanden armer it de supporter vannacht afgereisd naar zijn Heimat. DEN HAAG (ANP) Vorig jaar had- den in ons land op de openbare weg 2.636 dodelijke verkeersongevallen plaats, ten gevolge waarvan in totaal 2.862 ver keersdeelnemers om het leven kwamen, dit betekent een gemiddeld aantal van 55 doden per weck. Tot de slachtoffers behoorden 601 voetgangers, 594 autobestuurders, 560 bromfietsers, 507 fietsers, 448 autopas sagiers en 117 motor en scooterrijders. Van het totaal aantal doden In 1967 was 39 procent jonger dan 25 jaar, terwijl 20 procent 65 jaar of ouder was. In totaal werd over 1967 alocoholgebruik gemeld bij 3.150 verkeersongevallen met persoonlijk letsel, waaronder 303 met deodelijke afloop. TaDV ERTENTlEj „Goedemorgen, meneer dc meester, ja, u spreekt met mijn vader, zijn zoon Leo voelt zich niet erg lekker en kan vandaag helaas niet naar school gouden armband of collier voor f 70.— en 100.— of f 300.— en 800.— JUWELIER d. WATER Haarlemmerstraat 181 heeft zc. Grote keuze in alle prijzen Altijd voordelig 's Maandags gesloten. (Van onze omroepcorrespondent) HILVERSUM Hedenochtend om hall' tien ontving dc programmaleldlng van dc NTS van de Ajaxvnor/ilter. de heer Jaap van Praag, toestemming om vanavond de wedstrijd AjaxFener- bahce rechtstreeks op het beeldscherm to vertonen. Deze uitzending vindt plaats van 20.13 tot 22 uur op Nederland I en zal van commentaar worden voorzien door Herman Kuiphof. Vervolgens is er nog een nabeschouwing van de wedstrijd van 23.10 tot 23.20 uur eveneens op Ne derland I. (ADVERTENTIE) morgen voordeel dikke speculaas pak vin 19 voor 49 UITKNIPPEN WAARDEBON: drie gulden korting voor abonnees Tegen inlevering van deze bon vóór 5 december 1968 bij de boekhandel of bij het bureau van DE LEIDSE COURANT wordt drie gulden korting gegeven bij de aanschaf van het boek „ADA KOK" door Henk Lichtenveldt. Normale prijs 8.90. Speciale prijs S.90 NAAM: ADRES: PRAAG (APReuter). Tsjecho-Slowaakse studentenleiders hebben vergeefs bU Du beek en Husak geprobeerd om zondag de betogingen ter gelegenheid van de studentendag te laten doorgaan. Vice-premier Husak zou hun gezegd hebben, dat de laatste anti-Russische betogingen naar zjjn mening door „contra-rcvolotlonalre" elementen aangesticht waren. Het is voor het eerst, dat een Tsjecho-Slowaakse leider een dergelijke mening verkondigt. De spanning tn Praag stijgt nu de bijeenkomst wan hot centrale oomité voor de dour staat. Wel gelooft men, dat de pro-Russische „oude garde" niet sterk Is, maar men verwacht toch ook, dot deze oude garde het aftreden van Dubcek als partij leider zal eisen. Verder is het nog niet bekend, wrat de studenten graan doen, aila het centrale comité beslissingen neemt, die niet met hun wensen overeenkomen. In ieder geval kunnen komende zondag allerlei protestacties niet doorgaan. D» opgelegd» reisbeperkingen dragen er niet boe bij om de spanningen wat te ver lichten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1