SteCaidóeSouAa/nf Samenzweerders uit Jemen komen morgen voor rechter AANSLAG OP NIXON BERAAMD Vader vermoordt zoon en diens echtgenote na ondergang bed rij f ECHTPAAR VERDRINKT IN AUTO Auto met 30 mille aan postzegels ontvreemd Pro-Russen in Praag uitgejouwdgeslagen en achterna gezet Onlusten na bijeenkomst met Russen TIPGEVER IS OOK IN HECHTENIS Verduisterd geld met Spaanse schone opgemaakt Vele doden in druk weekeinde PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11, TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N.V., Leiden DIR.: C. M DRABBE J F J M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.10, p. mnd. f 4.70, p. kwart, f 14.10; fr, p. post f 16.95 ADVERTENTIES 22 ot. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel 33839 (18 00—19 00 uur) MAANDAG 11 NOVEMBER 1968 OVERWEGEND DROOG Overwegend droog weer met veel bew olking en plaatselijk mist. Zwakke tot matige wind tussen ruid *n oost. Weinig verandering in tempeastour. KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIOEN EN OMSTREKEN NEW YORK (Reuter-AFP-AP) De Jemeni- Nixon te vermoorden. De borgtocht voor ieder overeenkomst met de moord op Robert Kennedy. tische immigrant Ahmed Rageh Namer en zijn beide zoons Abdo en Hassan zuilen morgen voor de rechter verschijnen, beschuldigd van samen zwering om de gekozen Amerikaanse president hen is vastgesteld op 100.000 dollar. Het drietal is zaterdagavond gearresteerd na een tip van iemand, die als scherpschutter was aan gezocht. De tipgever is in „beschermende hech tenis" genomen. Er bestaat een merkwaardige Zowel Kennedy als Nixon hebben gepleit steun aan Israël. Robert Kennedy werd, zoals bekend, vermoord door de Jordaanse immigrant Sirhan, wiens proces volgende maand begint. De 46-jarige Ahmed Rageh Namer met zijn beide zoons Abdo (18) en Hassan (22) op het politiebureau. Ze worden beschuldigd van een lamenzwering om de nieuw gekozen /resident Nixon te vermoorden. (Van onze politieverslag gever) DEN HAAG. In de zaterdagmiddag- drukte hebben onbekenden kans gezien om in de Haagse Kettingstraat een rode sportwagen te stelen. De auto een Fiat is het eigendom van de Amster damse postzcgelhandelaar A. Versluis, had in zyn wagen enkele tassen en dozen staan met postzegels, die gezamenlijk een waarde vertegenwoordigen van ongeveer 30.000 gulden. De postzegelhandelaar bracht een be zoek aan een winkel in de Passage. Dat bezoek onderbrak de heer Versluis een ogenblik om een collectie postzegels uit zijn wagen te halen. Toen hij zijn zaken had afgewerkt vijf tot zes minuten later liep de heer Versluis terug naar de Kettingstraat. Hij kwam daar tot de ontdekking, dat zijn wagen moest zijn gestolen. De postzegelhandelaar is niet verzekerd. Een deel van de postzegels, die hij zaterdag bij zich had, bevond zich niet in zijn auto, toen deze gestolen werd. De heer Versluis droeg namelijk een tas met een hoeveelheid postzegels ter waarde van 20.000 gulden met zich inee, toen hij de Passage instapte. Desgevraagd deelde de Amsterdamse handelaar mee, dat het voor hem prak tisch onmogelijk is, om bij het bezoeken van relaties alle postzegels uit zijn auto mee te nemen. Hij gelooft, dat de auto dieven niet hebben geweten, dat er zo'n waardevolle partij postzegels in de sport wagen lag. De heer Versluis heeft in middels contact opgenomen met de Ne derlandse Vereniging van Postzegelhan delaren. Ook schakelde hij medegrossie- i'en in. Het is volgens hem onmogelijk, dat de grote partij postzegels nog ver kocht kan worden: „De postzegels komen altijd terecht", zegt hij, „mits ze niet in een sloot worden gegooid". PRAAG (AP) Aan '1 einde vai een Russisch-Tsjcch-Slowaakse vriend schapsbijeenkomst die werd georgani seerd door communisten van de oude garde in Praag, is het tot vechtpar tijen en opstootjes gekomen. Omstan ders jouwden een paar bussen met Rus sische militairen uit. ADVERTENTIE Zoekt U ANKERHORLOGE voor I 30.— en f 40.Of het allerbeste van 200.— en I 400 Eterna, Certina. Prisma, Junghans Ewe, Anker, Roamer, Citizen. HORLOGER v. d. WATER Haarlemmerstraat 181 heeft het ALTIJD VOORDELIG 's Maandags gesloten. UITKNIPPEN WAARDEBON: drie gulden korting voor abonnees Tegen inlevering van deze bon vóór 5 december 1968 bij de boekhandel of bij het bureau van DE LEIDSE COURANT wordt vanaf 8 november drie gulden korting gegeven bij de aanschaf van het boek „ADA KOK" door Henk Lichtenveldt. Normale prijs 8.90. Speciale prijs 5.90 NAAM: ADRES: in de Lucernahal in het centrum Praag bij, die was georganiseerd door de Tsjecho-Slowaaks-Russische vriend schapsvereniging en waar ook het Rus sische leger aan deel nam. De vriendschapsbeweging wordt door communisten van de oude garde ge bruikt om in de communistische partij een vleugel te organiseren die tegen de^liberale leiding van Alexander Dub- Het kwam tot gewelddadigheden toen aan het einde van de bijeenkomst zich meer dan duizend pro-Dubcek gezinde Tsjecho-Slowaken bij de uitgang va Lucernahal hadden verzameld, die de deelnemers aan de bijeenkomst uitge scholden. Hier en daar werd gevochten. Sommige mensen, die de bijeenkomst verlieten werden door groepen jonge Tsjechen achtervolgd, die hen uitschol den voor „collaborateurs en zwijnen". Het hoogtepunt van de onverwachte demonstratie kwam toen meer dan 50 Russische soldaten die aan de bijeen komst hadden deelgenomen, naar bui ten kwamen. De Tsjecho-Slowaakse me nigte die door 'n politiekordon in be dwang werd gehouden, schreeuwde schreeuwde scheldwoorden en floot, terwijl de Russen in hun bussen klom- Een Russische officier die in gezel schap van twee vrouwen de Lucernahal verliet werd door een groep scheldende Tsjechen tot op het Wenceslasplein ach tervolgd. ADVERTENTIE morgen voordeel hollands glorie 300 gram van 69 voor 59 De arrestaties werden bekend gemaakt door de plaatsvervangend officier van justitie van het district Brooklyn, Elliot Golden. Ahmed en Abdo werden in hun huis in Brooklyn gearresteerd. Zoon Hassan vluchtte via een brandtrap, werd enige uren later ook gegre pen. Bij huiszoeking vond men een M-l- geweer, een karabijn, 24 patronen en twee dolken. Ahmed Rageh Namer (46) is afkom stig uit Rada, een dorp van 3500 inwo ners in Zuid-Jemen. Hij woont al der tien jaar in de V.S. Hij wordt beschre ven als een weinig spraakzame norse man. Zijn zoons zijn twee jaar geleden het land binnengekomen. Het drietal heeft na urenlange verhoren praktisch niets losgelaten. Wie de tipgever is, werd niet bekend gemaakt, hetzij dan, dat het een 36-ja- rige man met Arabische naam is. Hij zou de politie verteld hebben dat de di-ie mannen hem kort voor de verkiezingen een grote som gelds hadden aangeboden als hij zou helpen om Nixon ie vermoor den. Hij tipte de politie telefonisch uit een café. Daar werd hij ook aangehou den. Nadat de FBI was ingeschakeld, deed men de inval in het huis van de Namers. Aanvankelijk waren nog meer mensen gearresteerd, onder andere twee neven van Ahmed Rageh Namer. Dezen zijn evenwel weer op vrije voeten ge steld. De Egyptische pers schrijft dat de sa menzwering om Nixon te vermoorden een „verzinsel is om de gekozen presi dent tegen de Arabieren in het harnas te jagen". De Libanese pers ziet hele geval een zionistische ring om de Arabieren in heel de wereld in discrediet te brengen. BERGUM (ANP) De 26-jarige boekhouder H. K. uit Zwaagwesteinde, die vrijdagmiddag naar Leeuwarden overgebracht, nadat de Spaanse autori teiten hem pan de Nederlandse justitie hadden uitgeleverd, heeft zaterdag be kend, dat hij 450.000 gulden verduisterd heeft ten nadele van zijn werkgever, het aannemersbedrijf W. J. van der Wal uit Zwaagwesteinde. Van het geld komt waarschijnlijk ruim drie ton in de vorm van contanten en goederen terug. De rest, een bedrag van 120.000 gulden, is zoek. De firma Van der Wal is hiervoor niet verzekerd. Het achterhaalde geld en de goederen, o.a. een dure auto, enkele kostbare foto toestellen en horloges, zijn nog in Bar celona, waar K. in april van dit jaar naar toeging in gezelschap van Spaanse stripteasedanseres, die hij in Amsterdam had leren kennen. P0L1T|E OELtW In dit huis greep het drama plaats (Van ndent) Overspannen man slaat in bijzijn kleinkinderen hand aan zichzelf Waarom doodde de vader zijn oudste zoon, die eens zijn oogappel was? De reden moet zijn gelegen in de gespannen verhouding, die tussen beiden is geroeid) toen Hans steeds dieper in de schulden GELEEN Met waarschijnlijk zeven schoten uit een 9 mm legerpistool is zaterdagavond in Geleen een verschrikkelijk familiedrama voltrokken. In zUn woonkamer werd de 32-jarige aannemer Iïans Pieter B. met zijn 30-jarige echt genote Johanna B.-D. voor de ogen van hun 2-jarig zoontje en 4-jarig dochtertje neergeschoten door de vader van de vermoorde man, de 58-jarige stucadoor Pieter B. Na de gruwelijke daad richtte hij in de keuken het wapen op zichzelf. Hans Pieter B., getroffen in de hersenen, moet vrijwel op slag zijn overleden. ZUn vrouw en vader waren nog in leven, toen de politie arriveerde In de woning in het steegje. De 58-jarige dader en zUn schoondochter werden naar het ziekenhuis in Sittard overgebracht, waar zij kort na aankomst overleden. kwam te zitten. De 58-jarige stukadoor (vader van drie kinderen uit zijn eerste huwelijk en van vijf kinderen uit zijn tweede huwelijk) had de zoon in de ge legenheid gesteld zijn aannemersbedrijf over te nemen. Door wanbeleid van de zoon naderde dit bedrijf met rasse schre den de ondergang, tot wanhoop van de vader, die van zijn zoon nog 20 000 gul den te goed had en al herhaalde malen vergeefs probeerde zijn geld terug te krijgen. Grote belastingschulden waren er de oorzaak van dat kortgeleden beslag gelegd werd op materiaal en voorraden van het aannemersbedrijf, dat op naam staat van de 58-jarige stukadoor. Van morgen om 12 uur zou executieve ver koop plaats hebben. Vader B. had in de loop van zaterdag reeds enkele halen een bezoek gebracht aan zijn zoon en deze telkens niet thuis getroffen. Toen hij vernam dat zijn zoon in Stein In een café zat, stuurde hij zijn dochter naar Stein met de boodschap, dat de zoon on middellijk naar huis moest komen. Kort na zes uur zaterdagavond hoorde vader B. dat zijn zoon in zijn woning was gearriveerd. „Ik ga even naar hem toe", zei de vader tot zijn 19 jaar jongere vrouw. Op dat moment had vader be zoek van een Belgische vriend die toe vallig in Geleen was. De Belg, kennelijk op de hoogte van het conflict, vertrouwde het niet erg en bood de stukadoor aan samen met hem naar zijn zoon te rijden. In de auto van de Belg reed B. naar de woning. „Blijf maar even zitten", zei hij tegen zijn vriend. Hijzelf stapte uit en liep naar de woning. Korte tijd later hoorde de wachtende Belg plotseling schoten. Hij snelde naar binnen waar hij zijn gruwe lijke ontdekking deed. In de keuken lag de hevig bloedende vader met naast hem een 9 mm pistool van Italiaanse makelij, waarschijnlijk afkomstig uit de tweede wereldoorlog. In de woonkamer lagen de getroffen zoon en diens vrouw. Dc Belg ontfermde zich over de twee hullende kinderen, de enige getuigen van het drama. Hij zette de kinderen in zijn auto en reed naar een nabijgelegen hotel van waar hij de Geleense politie opbelde. De kinderen van het omgekomen echt paar zijn ondergebracht bij familie. De vermoorde (Van onze correspondent) GOOR. Precies 24 uur nadat hel ongeval gebeurd moet zijn, is gisteravond bü Sclioorldam een auto uit het Noord- hollandskanaal opgehaald met daarin het stoffelijk overschot van de 58-jarige mevrouw Kant uit Den Helder. Haar 60-jarlge man, die de wagen moet hebben bestuurd, werd pas veel later opgedregd. Het echtpaar Kant keerde zaterdag avond terug van een bezoek aan hun zoon in Nieuwe-Wetering. Familieledèn in Den Helder werden ongerust toen niemand thuis kwam. Zondag heeft men bijna de gehele dag tussen de marine- stad en Alkmaar langs het Noordhol- landskanaal gezocht naar mogelijke spo ren van een ongeval. Die werden gevon den bij Schoorldam Een duiker van de gealarmeerde marinebrandweer ontdekte de auto in de nabijheid van de vaargeul. Een hijskraan haalde de wagen boven water. De portieren van de auto waren gesloten. Alleen het lichaam van de vrouw werd erin gevonden. ROTTERDAM. De Rotterdamse brandweer is in de nacht van zaterdag op zondag uren bezig geweest met het boven water brengen van een personen auto, die in het water van de Midden kous was gereden. Een nachtelijke wan delaar had dat gezien. Na vele uren zwot-gen bracht een takelwagen de personenauto op het droge. Tot opluch ting van de redders bleek de auto geen inzittenden te hebben. Na een kort onderzoek werd de politie geconfron teerd met de bestuurder van de wagen, een 62-jarige ijzerwerker uit Rotterdam. De man vertelde dat hij, na met zijn auto te water te zijn geraakt, rustig de wagen had verlaten, naar de kant was gezwommen en daarop kletsnat naar huis was gegaan. DOKKUM. Op de provinciale weg DokkumHolwerth ter hoogte van Bornwerderhoek vond een frontale bot sing plaats tussen twee personenauto's. De drie inzittenden van de ene auto, de 32-jarige heei J, Bosgra uit Bergum, zijn schoonzus A. Bosgra-de Haan uit Drachten, eveneens 32 jaar, en haar 4 jaar oude zoontje Doede, werden op •lag gedood. De Inzittenden uit de andere personenauto, dc 43-jarige J. BrouWer en de 16-jarige S. Brouwer werden zwaar gewond naar het ziekenhuis ge bracht. Dodelijke ongelukkeu deden zich voor te Heemstede, Wleringen, Heino, Hen gelo en Terneuzen. Tengevolge van de mist hebben zich gisteravond zeven kettingbotsingen voor gedaan op rijksweg 2 van Utrecht naar Amsterdam. In totaal waren hierbij ongeveer vijfentwintig auto's betrokken. Er vielen geen slachtoffers. Slechts twee mensen werden licht gewond. In verband met de afwerking van het klaverblad bij Oudenrijn wordt het ver keer gewaarschuwd voor files. Er geldt «en snelheidsbeperking ven 80 km De vermoorde Lichaam opgegraven Verband tussen Geleense moord en mysterieus overlijden van kastelein? (Van orrespondent GELEEN Bestaat er Indirect ver band tussen het trieate familiedrama in Geleen en dc raadselachtige dood van L. M. (33) uit Meers-Elsloo? De heer M. was kastelein in Meers welk café regel matig bezocht werd door De kastelein werd zondagavond 8 sep tember plotseling ernstig ziek. Hij werd overgebracht naar het Geleense zieken huis, waar hij in de ochtend van 9 sep tember overleed. Het is in Meers alge meen bekend, dat de aannemer meer dan vriendschappelijke relaties onderhield met de echtgenote van de overleden kastelein, welk feit door een politie functionaris werd bevestigd. Algelopen dinsdag, 7 maanden na het overlijden, werd het lijk van de kastelein op last van de officier van justitie opgegraven Dr. J. Zeldenrust heeft sectie op het stof felijk overschot verricht. Mr. W. Moors, officier van justitie te Maastricht, deelde ons mee dat hem de uitslag van deze sectie nog niet bekend wus. In politionele kringen houdt men rekening met de mogelijkheid, dat de vader van de ver moorde aannemer, die uit Meers afkom stig is, van een en ander op de hoogte moet zijn geweest en dat dit mede een rol kan hebben gespeeld In de trieste zaak zaterdagavond in de woning van zijn zoon. „De geruchten zijn ons ook ter ore gekomen en we zullen zeker naar de waarheid hiervan een onderzoek instel len", aldus de officier van Justitie mr. Moors. Mist houdt Schiphol dicht SCHIPHOL (ANP). De dichte mist, die vanochtend boven grote delen van ons land hing, heeft op Schiphol vooral het binnenkomend vliegverkeer ln de war gestuurd. De KLM-toestellen uit New York, Montreal en Antwerpen, de Air France Caravelle uit Parijs en de Bca- machinea uit Londen moesten uitwijken naar het vliegveld Zestlenhovon bij Rot terdam De toestellen van Panam uit New York en van dc Quantas uit Sydney vlogen door naar respectievelijk Ham burg en Londen. Het zicht, dat afwisselend 80 tot 200 meter bedroeg, liet wel het opstijgen van vliegtuigen toe, zodat het uitgaande ver keer minder hinder van de mist onder vond.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1