Praagse studenten geven niet op Ondanks veroordeling demonstraties: Centraal comité 14 nov. bijeen Student besprong gewapende man VIADUCT WORDT GEBOUWD OP AFGEKEURDE HEIPALEN DANSEN DANSEN Hotel DE BEURS DRIE DODEN BIJ BOTSING 41JAMIN Verdachten moordzaak vrijgelaten OVERVAL OP WERKBUREAU INVOERING BTW Groot aantal artikelen na één januari duurder Prijspeil stijgt met l,5procent Wachten op nieuwe kost te veel tijd PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11, TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N.V., Leiden DIR.: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C J. ROOZEN 'ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.10, p. mnd. 4.70, p. kwart. 14.10; fr. p. post 16.95 ADVERTENTIES 22 ot. p. mm. Telefoontjes 2. KLACHTEN bezorging tel 33839 (18 00—19.00 uur) ZATERDAG 9 NOVEMBER 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN RUSTIG WEER Rustig en nevelig weer met veel bewolldng ten op de meeste plaatsen da-oog. In de ochteno plaatselijk mist. Ongeveer dezelfde möddu*- empeo-aftiuren als gisteren of Iets hogere. 60e jaargang, no. 17.595 PRAAG (A.P.-Reuter) Ondanks de scherpe veroordeling van het Tsjecho-Slowaakse ministerie van Bin nenlandse Zaken, zijn de Praagse studenten niet van zins hun verzet op te geven en hebben een betoging aangekondigd op 17 november ter herdenking aan alle studenten, die hun leven hebben gegeven voor de vrijheid van hun land en de vrijheid van gedachten. „Deze betoging een mars door de stad kan een impuls worden voor een algehele studentenstaking", aldus de oproep van studentenleiders van vijf faculteiten van de Praagse universiteiten. Waarschijnlijk om al te veel moeilijkheden te voorkomen werd onofficieel te kennen gegeven, dat de mars niet uitdrukkelijk anti-Russisch zal zijn, maar een protest zal zijn tegen bezetting door buitenlandse legers, waar ter wereld ook. Waar de toeristen gewoon 7,Un hun koffie te drinken, op het Venetiaanse San Marcoplein, kan men nu pootje baden. De grote overstromingen in Italië hebben aan vele mensen het leven gekost. (ADVERTENTIE) Centrale verwarming ookatebouwpaMMt ADVERTENTIE ZONDAG 10 NOVEMBER DANSEN in de ALKENBURCHT Roelofarendsveen m.m.v. nieuwe formatie Flying Birds Aanvang 8 uur (ADVERTENTIE) N.K.J.B. - Hoogmade 10 NOVEMBER, m.m.v. THE SPIDERS In PAVILJOEN „DE DOES" ADVERTENTIE in dancing 't Zwaantje op ZONDAG 10 NOVEMBER SANDY COAST Toegang onder vooi'behoud Voorverkoop RF.INENBURG 32 (ADVERTENTIE) V O OR D W IJ K van 3 tot 6 uur THE RUNAWAYS WAALRE (ANP) In de afgelopen nacht heeft een verkeersongeval bij Waalre aan drie personen het leven gekost, terwijl er twee zwaar werden gewond. Omstreeks half twee geraakte een uit de richting Eindhoven komende kleine bus door nog onbekende oor zaak op de lirikerweghelft, waardoor een botsing ontstond met een van de kant van Valkenswaard komende per sonenauto. Van de inzittenden van de bus kwa men er drie om het leven. De slacht offers zijn mevrouw Vroonhoven-San- ders, mevrouw Oetelaar-Meulenbroek en mevrouw Sander-Senders, alle drie afkomstig uit Veldhoven. De twee in zittenden van de Personenauto liepen zware verwondingen op. (ADVERTENTIE) chocolade letters luxe 165 groot 85 Intussen heel't het Tsjeeho-Slowaakse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn scherpe afkeuring uitgesproken over de anti-Russische betogingen van de afge lopen week en bestraffing van „oproer kraaiers en organisatoren" aangekondigd. In Praag alleen al zijn 167 personen aangehouden, van wie het grootste deel alweer is vrijgelaten. In Zweden is enige twijfel ontstaan over de berichten van aankomst van vijf Russische militairen, die, onder de in druk van de gebeurtenissen in Tsjcho- Slowakije vandaar gedeserteerd zouden zijn en via Oostenrijk in Zweden zou den zijn aangekomen. Het vijftal heeft zich nog niet aangemeld, hoewel bekend is gemaakt dat niets de inwilliging van asiel in de weg staat. Overigens heeft de Tsjecho-Slowaak- se vice-minster voor Defensie Dvorak in een interview verklaai-d dat 15 novem ber alle Russische troepen, behalve die uit hoofde van het gesloten akkoord blijven, vertrokken zullen zijn. Later corrigeerde de radio de datum op 15 de cember. Op 14. november zal het centrale comité van de Tsjecho-Slowaakse com munistische partij bijeenkomen om zich te beraden over de ontwikkelingen en de doelstellingen van de partij vast te leggen. In december zal het comité nog maals bijeenkomen om zich bezig te houden met economische vraagstukken. In Polen hebben de gebeutenisvn in Tsjecho-Slowakije ook hun weerslag ge had. Er zijn berichten over processen tegen studenten, die zich openlijk verzet hebben tegen de Sovjetinvasie in Tsjecho-Slowakije. Zij zouden zich voor al hebben schuldig gemaakt aan het organiseren van betogingen, het beleg gen van vergadeingen en het verspreiden van pamfletten. AMSTERDAM (ANP) De twee ver dachten in de moordzaak-Roye, de 20- jarige marinier YV. YV. C. R. V. en de 24-jarige vronw M. J. G„ zijn gistermid dag krachtens een beslissing van de raadkamer van de Amsterdamse recht bank op vrije voeten gesteld. Zij werden het afgelopen weekend aan gehouden op verdenking betrokken te zijn bij de moord op de 78-jarige Am sterdamse melkhandelaar-kruidenier R. Roye. Het slachtoffer werd in de ochtend van 21 okt. met ingeslagen schedel in het kantoortje achter in zijn winkel in de eerste Jan Steenstraat gevonden. Di verse getuigenverklaringen blijken met elkaar niet te kloppen. (ADVERTENTIE) Geweldig gezellig is het op onze TOP-DANSAVOND iedere zondag 8 ANT. CLUBHUIS, LEIDEN. Nieuwe dansklubs: aanvang januari a.s. (Van on ie correspondent) AMSTERDAM De politie in het hele land kijkt uit naar een witte, in Rotter dam gestolen sportwagen, waarin de man, die vrijdagmiddag om half vijf in Amsterdam een roofoverval probeerde te plegen, voortvluchtig is. YVaarschjjnlijk is hij In gezelschap van een mede plichtige. Tot dusver ontbreekt ieder spoor. Dankzij het moedige optreden van een 18-jarige student was de over val tot mislukken gedoemd. Doelwit van de rover was het kantoor van het studentenwerkbureau aan de Herengi-acht, waar bordjes aan de mu ren openlijk melden, dat er op vrijdag middagen wordt uitbetaald, en waar In derdaad 20.000 gulden in kas was, toen de overval plaatsvond. De dii'ecleur van het bureau, de heer H. Eugster (25) ver telt: „Wij waren met z'n drieën in het kantoor aanwezig: de 18-jarige Gerard Herz, een andere medewerker en ik zelf. Opeens kwam er een jonge vent binnen ik schat hem op 25 die een soort gebreide kap over het hoofd had ge trokken, waarin twee kijkgaten zaten. Wij dachten, dat het een grap was. Op vrijdagmiddag komen er veel studenten hun centen halen. Ik dacht letterlijk: het :n getikte vent, die ons op stang wil jagen, en ik riep: „Man, doe niet zo gek". Maar opeens maakte hij een be weging met een pistool, en toen merkten dat het ernst was. Gerard sprong hem meteen in de nek en ze vielen m op de grond. Tijdens de val ging en schot af, maar de kogel i-aakte niemand. Toen Gerard de knal hoorde, liet hij de rover los, die daai-op on middellijk de benen nam. Wij holden hem achterna en zagen, dat hij in een witte sportwagen sprong, die met draaiende motor voor de deur stond. Wij hadden de indruk, dat er iemand achter het stuur zat" (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Slechts weinig artikelen zullen op 1 januari, wanneer de belasting op dc toegevoegde waarde wordt ingevoerd, goedkoper worden. Het ministerie van Economische Zaken noemt in dit verband cosmetica, parfumerieën, gehoorapparaten, vleeswaren en bromfietsen. Eigenlijk be horen t.v.-toestellcn ook in dit rijtje, maar deze apparaten zl|n reeds bij voorbaat goedkoper gemaakt. Iets langer is de artikelenreeks, waarop dc BT.YV. geen invloed van betekenis zal hebben: huren, verzekeringspremies, artsenhulp, ziekenhuizen en bejaardenoorden, overige gezondheidszorg, nieuwe auto's, rijwielen, radio's, platenspelers, bandrecorders, vlees en jam. Veel groter is dc rits artikelen, die bü de jaarwisseling duurder worden als gevolg van het itieuwe systeem van omzetbelastingheffing. Het minis terie van Economische Zaken geeft biervan de volgende opsomming. Staging 1 t/m 3 pet: Staging 3 t/m 6 pet: Staging 6 t/m 8 pet: Margarine Zeep en waspoeder Weekbladen Brood, beschuit en meelprodukten Conserven Koffie en thee Boeken Sigaren Gas en water Toiletartikelen Kleding Lucifers Woningtextiel Verf en behang Tenten en dergelijke Meubelen Huishoudelijke ar tikelen en apparaten, zoals bestek, pannen, stofzuigers, koel kasten, wasauto maten, centrifugea, haarden en kachels. Schoeisel Lederwax-en Cafés, restaurants Onderhoudswerk en uurtarief reparatie Wasserij Dames- en herenkappeis Auto ryies Bioscoop voetbalwedstrijd Zoals reeds vaker gemeld, kan de B.T.W. zowel een pi-ijsdalende als een prijsstijgende werking hebben. De prijsverhogende werking is het sterkst. Volgens de ramingen zal het prijspeil in 1969 als totaliteit een stij ging ondergaan van circa 1% De BTW-lnvloed zal van artikel tot ar tikel ersci.Uen, niet alleen omdat een aantal goederen en diensten van omzetbelasting zal zijn vrijgesteld, maar vooral omdat voortaan twee verschillende tarieven zullen gelden, namelijk 4 en 12 c/c, terwijl in het verleden een scala van percentages bestond. Bovendien zal de BTW- invloed op de prijzen mede afhan kelijk zijn van de omzetbelasting, die onder het huidige systeem op de goederen drukt. Deze „oude" belas ting moet eerst in mindering worden gebracht om te kunnen bepalen, welke invloed uitgaat van de straks te hanteren tarieven van 4 en 12 To. Door deze aftrek moeien prijsstijgin gen als gevolg van de BTW voor de afzonderlijke artikelen dus aanzien lijk minder zijn dan 4 of 12 Aan kondigingen, die bijvoorbeeld prijs stijgingen suggereren van 12 en meer als gevolg van de BTW zijn dan ook ronduit misleidend. De hierboven gegeven opsomming geeft een totaal ander beeld. Daar is dus het maxi male nettoresultaat weergegeven: nieuw tarief na aftrek van het oude. Concurrentie Wat er in werkelijkheid met de prij zen zal gaan gebeuren is niet te zeg gen. De prijsvorming wordt immers mede bepaald door de coneurrentie- omstandigheden. Het is denkbaar, dat men in januari nog geen zuiver beeld krijgt, omdat in die maand de opruiming wordt gehouden met sterk verlaagde prijzen. Om de zaken hele maal gecompliceerd te maken moet er de aandacht op worden gevestigde dat de boven de staatjes aangegeven prijsverhogingen slechts betrekking hebben op de invloed van de BTW. Andere invloeden zijn er derhalve niet in verwerkt. Gedacht moet hier bij worden aan de voorgestelde huur verhoging en aan gestegen grondstof- prijzen, o.a. als gevolg van EEG- aanpassingsmaatregelen. Zo zouden dagbladen, chocolade-artikelen, bier en gedistilleerd en frisdranken In prijs kunnen dalen als men louter naar de BTW kijkt, maar wegens stijging van accijns en/of door- berekenbare kostenstijgingen zal waarschijnlijk geen prijsdaling op- Het ministerie van Eeonomlscho Zaken zal met het oog op de mogelijk heid van ongemotiveerde prijsverho gingen niet aarzelen met het nemen van maatregelen om een Juiste prijs ontwikkeling te bevorderen. Het ministerie acht het uiteraard onaan vaardbaar. wanneer ondernemers nog dit jaar hun prijzen zouden verhogen met als motief de invoering van de BTYV. Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 cn 7.00 uur nummer 33839 en per speciale koerier wordt a de kranl alsnog gebracht. YVaar agentschappen zün gevestigd, wende men zlcb tot de agent. (Van onze correspondent) ROOSENDAAL 450 voorgespannen bcton-heipalen, geleverd door de firma Dirk Verstoep uit een fabriek bij hel Verolmedok en bestemd voor de onder grond van het nieuwe viaduct over Rijks weg 17 even buiten Roosendaal ter hoog te van Oudenbosch blijken inferieur. Niet alleen betekent dit een ernstige stagnatie van de bouw. maar bovendien worden alleen de heikosten van dit kunstwerk al rond de 15.000 gulden duurder dan begroot. Rijkswaterstaat; de aannemer die straks het viaduct gaat bouwen, de fir ma Havei'kort uit Vroomshoop en de heier, de forma Colijnan Ippel doen hoogst geheimzinnig over deze merk- waardige affaiie. Men weigert een ter zake dienend commentaar. De fotograaf, die de heiwerken wil fotograferen wordt uitgenodigd op een pak slaag. De palen i zijn te lang en krom. ze hebben scheve koppen, zodat het heiblok niet plat op de kop stuiten. De palen breken daar door van boven stuk en zijn dan amper nog verder te heien. Het betonijzer in de palen is voorgespannen, maat het zit niet gecentreerd: aan de ene kant rond twee centimeter van het beton af aan de andere kant rond negen centimer, waar door de palen kromgetrokken zijn. De hele partij van 450 heipalen is afge keurd, omdat ze volslagen inferieur is. Toch wordt er mee verder gewerkt, omdat het maken van zo'n grote partij nieuwe palen teveel tijd kost Naar wij vernemen is de hoofduit- oerder van de firma Verstoep, 'die ver antwoordelijk was voor het vervaardi gen van deze palen, op staande voet ont slagen. Na een dag lang wachten op commentaar, berichtte rijkswaterstaat gisteravond: het heiwerk is zwaarder dan we dachten. Er wordt tegenaan ge werkt. Maar het zal wel maart volgend jaar worden voordat er een rijbaan in gebruik kan worden genomen. Dit in af wijking van wat de minister beloofd heeft» een rijbaan open In oktober. U de wsM, modat salaris uitbetaler B. Soetinaf niemand tekort hoefde 14 doen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1