NIXON: VOORNAAMSTE IS EENHEID VAN AMERIKA Verliezer Humphrey biedt steun aan Weer Russische kritiek op Dubcek Firma P. DEN HAAN ZN. „Ik heb nooit gezegd dat werklozen te lui zijn om te werken Nederlanders gewond bij ontploffing Buitenlandse politiek herzien Defensie krachtiger STUDENTEN MOETEN NIET DENKEN DAT ZE ALLES KUNNEN DOEN' y Kort geding van loodsen tegen officier van justitie Praag negeert herdenking Oktoberrevolutie De vlaggen móesten uit... PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11, TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N.V., Leiden DIR.: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.10. p. mnd. 4.70, p. kwart, 14.10; fr. p. post 16.95 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2. KLACHTEN bezorging tel 33839 (18-00—19.00 uur) DONDERDAG 7 NOVEMBER 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN GUUR WEER Zwaarbewolkt met plaatselijk enige r gelijk in de vorm van natte sneeuw. Matige tot krachtige, in het Waddengebied krachtige tot harde oostelijke wind. Aanhoudend koud. 60e jaargang, no. 17.593 VOOR MEUBEL- EN WONINGINRICHTING Zeer grote keus (1200 m2 showruimte) VRIJ ENTREE Hierin zijn wij toonaangevend KWALITEIT VAKMANSCHAP SERVICE GARANTIE (3 jaar op constructie) LAGE PRIJZEN (rechtstreeks van fabriek) Ook 's avonds op afspraak te bezichtigen Langeraarscweg 196 LANGERAAR Telefoon 01722 - 190 b.g.g. 613 Boer Koekoek: (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG „Wie daagt mij uit voor een openbaar debat De Neder landse Bond voor Werklozen? Ik zal eens wat zeggen: die bond bestaat alleen uit Lanting uit Drente. Die man is altijd met werklozen bezig. Laatst heeft hij nog met die fietstocht meegedaan. Hij wil alleen een openbaar debat met mij, om eindelijk eens wat publiek te trekken. Zelf is hem dat nooit gelukt." Zo reageert boerenleider Koekoek op het bericht, dat de Nederlandse Bond van Werklozen hem tot een debat zou hebben uitgedaagd. De bond had gezegd boos te zijn over Koekoelts bewering, dat werklozen le lui zijn om te werken. Koekoek denkt hier het zijne van. „Zoiets heb ik nooit beweerd. In ons blad heeft alleen een ingezonden stukje gestaan, t buiten verantwoordelijkheid van de l ledactie. Wel heb ik vaak gezegd, dat -«rklozen niet aan het werk gaan als F dt. wel mogelijk is. Maar dat is de schuld van minister Roolvink, die de werklozen soms meer uitkering geeft dan ze in een nieuw baantje kunnen verdienen. Natuur ga je dan niet aan het werk. Dat zou ik ook niet doen. Maar goed, nou heeft die binding rechts Lanting op me afgestuurd. Vorige week had ik een openbare bijeenkomst in Hardenberg. Daar waren tweehonderd mensen, die allemaal een gulden entree betaalden. Dat wil Lanting nou ook. Ten eerste om de binding rechts te helpen, maar ook om zichzelf te spekken. Wat wil zo'n man nou? Vorige week was hij ook al nergens in ons debat. Dat komt omdat hij ner gens verstand van heeft. Net als die an deren van de binding rechts: Harmsen en zijn mannen. Het is duidelijk, dat ze geen poot aan de grond krijgen. De kiezers willen dit helemaal niet. Ik houd 95 procent van de Boerenpartijstemmers FABRIEK VERWOEST BRUSSEL (ANP) Een zware ont ploffing heeft woensdagavond in het Belgische plaatsje Lint, ten zuiden van Antwerpen een fabriek van conserven blikken verwoest. Drie arbeiders wer den gedood, vier, onder wie twee Ne derlanders, werden gewond. De ontploffing was vermoedelijk te wijten aan een lek in een gasleiding en. veroorzaakte een brand, waardoor ook benzinetanks ontploften. De aangerichte schade is zeer grool Tot op 200 meter afstand van de fa*- briek werden ruiten vernield door de kracht van de ontploffing. vast. Het is trouwens maar goed, dat ik ze kwijt ben, want er viel niet mee te werken. Ze wilden al steeds voor zich zelf beginnen. Vooral die Kronenburg, iemand met een moreel op laag peil. Die is er ook goed ingetrapt bij Harmsen. Men had hem beloofd, dat hij voorzitter zou worden van de omroep. Maar nu ze zich hebben afgescheiden is plotseling de groei eruit. Kronenburg is toen weg gedrukt en nu probeert hij via de CDU toch nog in het parlement te blijven. Maar- dat lukt niet. De zaken blijven gewoon zoals ze zijn: een stuk of zeven zetels voor Koekoek- Dat enquête» maar twee zetels voor mij aanwijzen, nou dat kan wel kloppen. Bij iedere verkiezing krijgen we het dubbele 'of vierdubbele van wat er in enquêtes is voorspeld. Nee, dat zit wel goed", aldus de heer Koekoek. WASHINGTON (AP-Reuter) Richard Nixon, die met een minderheid van ongeveer 4000 stemmen, maar met 290 kiesmannen zich gisteren overwinnaar van de Ame rikaanse presidentsverkiezingen kon noemen zowel hij als Humphrey behaalden ongeveer 29.700.000 stem men, tegenover ruim 9 miljoen voor Wallace heeft een toezegging van steun gekregen van zijn democratische tegenstander. Humphrey feliciteerde Nixon telegrafisch en verklaarde later in een toespraak: „Laten we nu beginnen met de dringende taak het land te verenigen". Nixon verklaarde even later: „Dit zal een open regering worden, open voor alle mannen en vrouwen van beide partijen". Als zijn voornaamste taak beschouwt hij de overbrugging van de kloof tuss ende generaties en de kloof tussen de rassen. Nixon is door zijn kleine nederlaag ook gedwongen met de democraten sa men te werken. Zijn tegenstanders heb ben in het Congres, zowel in de Senaat als in het Huis van Afgevaardigden, een ruime meei'derheid. Dat hij de verkie zingen toch gewonnen heeft, moet voor namelijk geweten worden aan de ver deeldheid binnen de democratische par tij ten aanzien van de oorlog in Vietnam, de hoge belastingen als gevolg daarvan, de misdadigheid en de armoede gecombi neerd met het rassenprobleem. De verkiezing van Nixon houdt in dat de toeslag van tien procent op de in komstenbelasting volgend jaar zal ver dwijnen of sterk zal worden verminderd. Toch wil Nixon een sterk anti-inflatoir Scherpe woorden dr. Drees: UTRECHT (ANP) „Er is een tijd geweest, dat de rechters baldadigheden van studenten aanvaardbaarder vonden dan die van arbeidersjongens. Het schijnt, dat een minderheid van de studenten zich weer privileges wil aanmeten. Sommige studenten menen namelijk, dat zij speciale rechten hebben en met de rechten van anderen geen rekening hoeven te houden." Deze opmerkingen maakte dr. W. Drees, minister van Staat, gistermiddag in Utrecht op het congres van het Genootschap van Burgemeesters. „Er zijn vele landen met een politiek waarmee we het misschien niet eens zijn", zo zei hfj, „en als wij het zomaar binnendringen van consulaten en ambassades geoorloofd aohten kunnen we tegen heel wat ambassades optreden". Dr. Drees meende echter, dat de redelijke kans op overleg tussen de verschillende landen, die zij bieden, niet mag worden aangetast. Over de onlangs gehouden studentendemonstraties tegen Mexico tijdens het spitsuur in Amsterdam zei hij: „Ze begrijpen niet wat ze doen, de mensen, die ernaar komen kijken, denken niet aan Mexico, maar willen zien hoe het relletje afloopt". Dr. Drees. die zich ook keerde tegen het binnendringen op vergaderingen In universiteitsgebouwen en dergelijke, vroeg zich af of het er bij dergelijke activiteiten niet vooral om gaat, dat men zich weer eens wil laten zien als opstandige groep. Hij ontlokte aan de 450 aanwezige burgemeesters een daverend applaus met de opmerking: ..Nóch de univcraxtaire autoriteiten, nóch de burgemeesters als handhavers van de orde en van de rechten van ieder, kunnen daarin berusten". B De gehele nacht rijn brandweerkorpsen in t Él m Tijdens zijn bezoek aan oud-president- EisenJimver wordt de overwinnaar Niccon omhelsd Eisenhoiper. beleid voeren, als voornaamste instru ment om de dollar meer aanzien te geven. In de buitenlandse'politiek zal Nixon een drastische herziening doorvoeren. Voor zijn inauguratie hoopt hij naar Pa rijs of Saigon te kunnen gaan om de besprekingen te bevorderen en eventueel Saigon te bewegen het verzet tegen de vredesbesprekingen op té geven. Hij wil de Amerikaanse bemoeiingen met de oorlog verminderen. Opnieuw wil hij het accent van het buitenlandse beleid naar Europa verleggen, voorts met krachtige (ADVERTENTIE) hand de oorlogsdreiging in het Midden- Oosten aanpakken en de buitenlandse hulp reorganiseren, Hij is ook bereid naar Moskou te gaan, om onder meer de gevaarlijke toestand in het Midden- Oosten te bespreken en er bij Moskou op aan te dringen de wapenleveranties aan Egypte in te tomen. Wat Europa betreft wil Nixon proberen generaal De Gaulle opnieuw aan de NAVO te binden en En geland binnen de EEG te krijgen. Ontslag In Washington verwacht men een gron dige wijziging in de bezetting van de departementen na acht jaar democra tisch bewind. Zeker 400 democratische topfunctionarissen houden rekening met ontslag, omdat zjj behoren tot de zgn. „policy-makers". Nixon heeft met name een drastische schoonmaak van het mi nisterie van Buitenlandse Zaken aan gekondigd. Hy wil ook de mensen uit het Pentagon verwijderen die zijn plan nen in de weg staan de nucleaire macht van Amerika zo uit te breiden dat de superioriteit over dc Sovjet-Unie is ver- UITKNIPPEN WAARDEBON: drie gulden korting voor abonnees Tegen inlevering van deze bon vóór 5 december 1968 bij de boekhandel of bij het bureau van DE LEIDSE COURANT wordt vanaf 8 november drie gulden korting gegeven bij de aanschaf van het boek „ADA KOK" door Henk Lichtenveldt. Normale prijs 8.90. Speciale prijs 5.90 ADRES: - zekerd. M onverwacht dat Nixon gou verneur Romncy van Michigan zal op nemen in zU" kabinet. Gouverneur Rockefeller van New York wordt ge noemd voor bet departement van Bui tenlandse Zaken of Defensie. Vandaag heeft Nixon zich terugge trokken voor enkele dagen vakantie en voor besprekingen over zijn toekomstig beleid met zijn voornaamste adviseurs Onderweg heeft hij een bezoek gebracht aan oud-president Eisenhower in het ziekenhuis, die hem enkele adviezen heeft gegeven. Johnson heeft Nixon ruimte aangeboden in de regerings bureaus van Washington. (Vane r verslaggevers AMSTERDAM. Drie Amsterdamse loodsen hebben een kort geding aange spannen tegen de officier van Justitie rar. Hartsuiker en de substituut-officier mr. Bergsma. De loodsen willen met dit kort geding bereiken, dat de aangekon digde inhechtenisneming van een aantal Amsterdamse rljksloodsen niet doorgaat. De drie loodsen zeggen, dat de Am sterdamse loodsen, evenals hun IJmui- dense collega's (die enige dagen in voor arrest hebben gezeten) bereid blijven medewerking te verlenen aan het onder zoek naar het door de justitie vermeende aannemen van steekpenningen. De Inhechtenisneming van de loodsen dient, aldus de drie aanklagers, voor een ander doel, dan waarvoor de wetgever dit toestaat. „De loodsen wensen niet dat zij onder dwang van inverzekering stelling tot het geven van bekentenissen worden genoopt", aldus het bestuur van de afdeling van de Amsterdamse loodsen. Circus Althoff gaat verdwijnen FRANKFORT (DPA) Het West- duitse circus van Franz Althoff dat in vele Europese steden is opgetreden, gaat verdwijnen. Franz Althoff, do 60- jarige directeur van het circus heeft woensdag meegedeeld dat hei finan ciële risico voor hem te groot is. Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 en 7.00 uur nummer 33839 en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen rijn gevestigd) wende men zich tot de agent. MOSKOU-PK A AG (AI P-DPA-AP) Dc eerste vice-premier van de Sovjet unie. K. Mazoerov, heeft gisteren in het Kremlin, waar de 51ste verjaardag van de Oktoberrevolutie werd gevierd, felle kritiek geleverd op „imperialisten die de contra-revolutie wilden exporte ren door middel van de zogenaamde po litiek van het bruggenslaan. „Zowel van binnen- als van buitenaf", aldus Mazoerov, „hebben de imperialis ten gepoogd een einde te maken aan de eenheid van de Tjesecho-Slowaakse arbeidersklasse, en aan de leidende rol van de communistische partij in dit land. Zij hebben getracht Tsjecho- Slo wakije los te weken uit de socialistische gemeenschap". Mazoerov was er van overtuigd dat de Ugering van dm Soa- Vlaggeu binnengehaald In Praag werden gisteren op voor schrift van het ministerie van Binnen landse Zaken Russische vlaggen gehesen op de openbare gebouwen. Vaak waren ze echter binnen enkele uren weer bin nen gehaald. Voor het Nationaal Thea ter, waar een uitvoering gegeven zou worden van Het Zwanenmeer had zich voor de voorstelling een menigte van ongeveer 250 man opgesteld. Toen de wagens van de Russische ambassade arriveerden klonk er luid gejoel en ge fluit. De Tsjechische leiders lieten zich op deze avond niet zien. Alexander Doboek beeft gtoteien in hel Praagse kasteel, de residentie van president Svoboda, vergaderd met 130 voor-oorlogse leden van de Tjechische communistische partij. De vergadering wordt gezien als een poging van Dubcek aan te tonen dat ook de oude garde achter de hervormingen staat. Radio Praag gaf een kort communiqué uit over de vergadering en zei ook dat de bijeenkomst van het centrale comity sitie. Tsjecho-Slowaakse schrijvers hebben gisteren een proclamatie uitgegeven, waarin zij dreigen met een „totale cul turele staking", indien „scheppende kunstenaars het slachtoffer worden van vervolging, represailles of processen vanwege hun werk". De Praagse televisie zei in eon com mentaar op de presidentsverkiezingen in Amerika dat de overwinning van Ni xon was te danken aan de Russische in vasie ln Tsjecho-Slowakije. „Nixon maakte gebruik van een zekere naïvi teit van het publiek en greep do kans die de Russen hem boden met beide handen aan", aldus het commentaar van de Praagse

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1