TOT AAN DE FINISHLIJN ONZEKERHEID Wallace kan nog op de wip Twee arrestaties in moordzaak melkhandelaar JAMIN Nixon behoudt beste papieren voor de winst Achterstand van Humphrey nog niet beslissend BEDRIJF SLUIT: 250 MAN OP STRAAT Verhoging van AOW met 3 pet gevraagd Eerder AOW voor ongehuwde vrouwen Vredesberaad in Parijs uitgesteld Taak van kiesmannen kan heel belangrijk worden Baskische priesters in seminarie verschanst MAN EN VROUW ONTKENNEN Koningin en prins naar Ethiopië Na 2 jaar antwoord op brief in een fles PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11, TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N.V., Leiden DIR.: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.10, p. mnd. 4.70, p. kwart, 14.10; fr. p. post 16.95 ADVERTENTIES 22 ot. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel 33839 (18 00—19.00 uur) WOENSDAG 6 NOVEMBER 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN AF EN TOE REGEN Wij koud weer met veefl bewolking en af en toe regen. Matige tot krachtige, langs de wadden krachtige tot harde wind tussen oost en noord-oost. 60e jaargang, no. 17.592 GRONINGEN (ANP) „Mcincns kle ding" N.V. te Groningen een confectie bedrijf van herenjassen, overjassen en autocoats zal per 31 januari 1969 de produktie staken. Op grond van de on gunstige bedrijfsresultaten gedurende de laatste jaren en van de negatieve verwachtingen voor dc toekomst, heeft de directie moeten besluiten haar acti viteiten uitslbuitend als handelsonderne ming voort te zetten. Dit betekent, dat 250 werknemers ontslagen zullen wor- In Groningen zullen 170 werknemers moeten afvloeien en in het nevenbedrijf te Ter Apel tachtig. Een diepgaand or- L ganisatie-onderzoek heeft uitgewezen, dat tet niet mogelijk is met de huidige be- èijfsgrootte en de daarbij behorende kostenstructuur in de komende jaren po- s/tleve resultaten te bereiken. Ook de scherpe concurrentie van bedrijven van grotere omvang wees in de richting van de noodzaak van schaalvergroting. Er zijn dan ook, zowel binnen als buiten Nederland, door de directie pogingen ge daan om te komen tot een fusie met an dere ondernemingen. (Van o e parlementaire redactie) DEN HAAG In de Tweede-Kamer commissie voor Sociale Zaken heeft de socialist Vellenga namens de Partij van de Arbeid, de P.S.P. en de Politieke Par tij Radicalen een voorstel ingediend tot een structurele verhoging van de AOW en AWW met 3 procent in 1969. Deze structurele verhoging zou boven de nor male aanpassing van dc uitkeringen moe ten worden vastgesteld, omdat de uitke ringen thans voor vele bejaarden te laag zijn. De heer Vellenga bracht een motie ter tafel, die later in de Tweede Kamer zal worden behandeld. Minister Roolvink wees de motie van de hand. Hij erkende, dat de uitkerin gen aan de lage kant zijn, maar wees er op, dat de hoogte van de AOW bij de SER in studie is en dat deze studie beter eerst kan worden afgewacht. Eerder had hij meegedeeld, dat per 1 januari de AOW en AWW zal worden verhoogd met 54 gulden voor gehuwden en weduwen met kinderen en 42 gulden voor ongehuwden en weduwen zonder kinderen. Ook de wezentoeslagen wor den opgetrokken. Deze verhoging komt neer op ruim 1 percent en wordt gege ven ter compensatie van de prijsstijgin gen door de BTW. (Va e parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Roolvink heeft in de Tweede-Kamercommissie voor Sociale Zaken meegedeeld, dat twee on derzoeken worden ingesteld naar de po sitie van de oudere werkende ongehuw de vrouw. De instituten voor toegepaste psychologie en voor toegepaste sociolo gie in Nijmegen voeren deze onderzoe ken uit. Een voorstudie zal eind januari klaar zijn. Het totale onderzoek zal eind vol gend jaar zijn afgerond. Bij het onder zoek zal de vraag aan de orde komen of het wenselijk is de oudere werkende ongehuwde vrouwen onder bepaalde om standigheden eerder voor AOW, name lijk op 60-jarige leeftijd, in aanmerking Sceten koissa. WASHINGTON (A.P.-Reuter) De beide voornaamste kandidaten voor het Ameri kaanse presidentschap, vice-president Hubert H. Humphrey voor de democraten en Richard Nixon voor de republikeinen, hebben elkaar in de race naar het Witte Huis nauwelijks iets toegegeven. Tegen het middaguur was het nog niet duidelijk wie van beide kandidaten uiteindelijk de absolute winst in het college van kies mannen zou behalen, zo al een van beide kandidaten de vereiste 270 stemmen zou behalen. Toch heeft Nixon de beste pa pieren voor een eventuele overwinning. Humphrey had tien staten en het district Columbia veroverd met 151 kiesmannen, terwijl hij in 5 staten (78 kiesmannen) de leiding had. Nixon had 26 staten veroverd met 191 kiesmannen en leidde in 4 staten met 73 kiesmannen. De man, die Hum phrey en Nixon van de winst kan afhou den, de „onafhankelijke" kandidaat van het zuiden, George Wallace, had in 4 staten 39 kiesmannen aan zich gebonden en leidde in één staat met 6. Humphrey en Nixon behaalden elk 43 pet van de stem men, Wallace 14 pet. Hubert Humphrey, de democratische presidentskandidaatj werd bij het uitbrengen van zijn stem vergezeld door zijn vrouw. (Van onze correspondent PARIJS De eerste bijeenkomst over vrede in Vietnam na het staken van de Amerikaanse bombardementen, die gis teren in Parijs zou .vorden gehouden, gaat niet door. Officieel worden twee redenen opgegeven: het heeft weinig zin met elkaar aan tafel te gaan zitten zo lang men niet het resultaat van de ver kiezingen in de Verenigde Staten weet. Men wil afwachten wie president wordt. Voorts willen Amerikanen en Noordviet- namezen wachten op de komst van een delegatie uit Zuid-Vietnam. De president van Zuid-Vietnam staat weliswaar nog op zijn oude standpunt, dat zijn land door het staken van de bombardementen door Amerik in de steek is gelaten, maar men neemt aan dat deze houding niet lang zal kunnen worden volgehouden. De informele- be sprekingen worden voortgezet. Het Vietnamese bevrijdingsfront hield gistermiddag in Parijs een druk bezoch te persconferentie, waar mevrouw Binh het woord voerde. Naar het uiterlijk is deze vrouw van veertig een beminnelij ke dame, maar in werkelijkheid verte genwoordigt zij het oude standpunt van Noord-Vietnam, dal de Amerikanen barbaren zijn en geheel Vietnam moe ten ontruimen alvorens over een staakt het vuren kan worden gepraat. De Zuidvietnamcse premier Tran Van Huong heeft inmiddels verklaard, dat zijn regering binnen enkele dagen met nieuwe voorstellen zal komen wat be treft de besprekingen in Parijs. Wereld rond in een éénmotorig vliegtuig PARIJS, (Reuter) De Franse avia- trice Herissa Pelissier is gisteravond bij Parijs geland na een vlucht om de wereld in een eenmolorig vliegtuig. De 37-jarige mevrouw Pelissier vertrok op 12 sep tember. De totale vliegtijd is 143 uur en 15 minuten en de afgelegde afstand 45.000 kilometer. Er zij» 52 tussenlandingen WASHINGTON (AP) Als de Ameri kaanse presidentsverkiezingen geen dui delijke uitslag ten gunste van een dei kandidaten opleveren, wordt de stemming in het kiescollege komende maand, die anders een formaliteit is, een zaak van het grootste gewicht. Als het kiescollege geen meerderheid oplevert voor een van de kandidaten valt dc verkiezing van de nieuwe president toe aan het Huls van Afgevaardigden. Het is 144 jaar geleden dat dit het laatste gebeurd is. In het college hebben 538 kiesmannen zitting. Elke staat heeft een aantal kiesmannen, gelijk aan zijn afvaardiging naar Huis en Senaat Het district Columbia (Washington) heeft drie kiesmannen. Om tot president te worden gekozen heeft een kandidaat de stemmen van 270 kiesmannen nodig De kiesmannen stemmen gewoonlijk op de kandidaat die in hun staat de meer derheid heeft behaald. Maar zij zijn daar toe niet in alle gevallen verplicht. De onafhankelijke kandidaat George Wallace heeft openlijk gezegd dat hij be reid is de stemmen die hem toekomen in het college tegen bepaalde voorwaar den „over te doen" aan Nixon of Hum phrey, maar professor Paul Freund van Harvarduniversiteit, een der meest voor aanstaande staatsrechtsgeleerden van de V.S., heeft deze week verklaard dat een van 90 jaren geleden daterende wet de kiesmannen die voor Wallace moeten stemmen, kan verhinderen hun stemmen aan andere kandidaten over te dragen. De kiesmannen komen op 16 december in hun staten bijeen om hun stem voor het presidentschap en het vice-president- schap uit te brengen. De stemmen worden naar Washington gezonden waar zij geteld worden tijdens een gezamenlijke zitting van Huis en Se naat op 6 januari. Het kiescollege stemt slechts een keer. De wet kent geen voorzieningen voor een stemming. üUi.'ctiiönj'K waren rond het muraaguur de nog niet beutenae resultaten van een aantal girote staten: Catifonrnië (40 kiesmannen), Illinois (26), Ohio (26) en Michigan (21). Belangrijk rs ook de vraag oef George Wallace zijn kiesmannen aai „verkopen" aan de kandidaat die hem het meest tegemoet komt ki zijn strijd voor meer ni^jku vóu de afzonderlijke aba ten, tegen de rassenintegratie en voor „wet en orde". Zal bij de stemming van de kiesmannen toah geen beslissing val len, dlan vaüit de keus van president en vice-president toe aan het" Huis van Afgevaardigden en de Senaat. In beide colleges van hei Congres hebben de democraten de meerderheid behouden, al zou dit geen garantie betekenen voor Humphrey Ingelopen Nadat aanvankelijk Nixon bij de eerste uitslagen sterk op Humphrey was uit gelopen hij leidde na het tellen van 2 procent van de stommen met 43 tegen 35 procent gimg Humphrey inlopen toen de uitslagen van de grote steden bekend werden. Om vijf uur vanmorgen Nederlandse tijd werd voor Humphrey voor het eerste een voorsprong op Nixon gemeld. Deze werd weliswaar later te nietgedaan, maar toch bleef Humphrey zoveel stemmen trekken dat van „zekere" winst van Nixon geen sprake was. Nixon won het merendeel van de kleine sta ten, maar kon bijvoorbeeld geen over winning behalen in Miairyland, de staat van zijn running-mate Spiro Agnew, waarvan de uitslag pas veel later wordt verwacht door het grote beslissende aantal stemmen die in het buitenland zijn uitgebracht. Gerge Wallace is bij de twee naamste kandidaten sterk aahroergeble- ven, zoals wel de verwachting was. Toch heeft hij tijdelijk zelfs 23 procent BILBAO. (A.F.P.) De bisschop van Vixcaya in het Spaanse Baskenland heeft vijftig Baskische priesters die zich in een seminarie bij Bilbao hebben verschanst, gedreigd dat zij zullen worden geschorst als zij niet onverwijld het gebouw ont ruimen. Mgr. Pablo Gurpide sprak van een „schandaal" en een „slecht voor beeld". De politie heeft het gebouw om singeld. de stemmen bereikt, een percentage dat later geleidelijk terugliep tot 14. Vooral de grensstaten tussen het zuiden en het noorden waren op deze teruggang van Invloed. Het zestal andere kandidaten voor het presiidentsahap, waaronder de neger- komiek Dick Gregory, kreeg uiteraard een gering aantel stemmen. In San Francisco was er nog een andere kan didaat, die van 1500 hippies en jonge radicalen. Tijdens een betoging hadden zij een varken, Pegasus genaamd, kan didaat gestold. Hippies en studenten hebben in New York en andere steden gedemonstreerd en zijn daaTbij enkele malen met de politie en met voorbij gangers slaags geraakt. Winkel voor linksliandigen LONDEN. (A.P.) William Gruby gelooft de oude regel niet, dat dc klant alt()d liet rccht(s) aan zyn zijde heeft. HR begint de volgende week een winkel tor de klant die links is. De verkopers zijn allen linkshandig. Zij bieden aan: scharen voor linkshan- digen. blikopeners, aardappelschillers, eierkloppers, schilderspaletten, elek trische strijkijzers, platenspeleia, koeke- pannen en messen voor chirurgen. Vulpennen spelen een grote rol in Gruby's ideeën. Hij beweert dat rechts- handigen de pen over het papier trekken terwijl linkshandigen de pen duwen. Daai-om moeten de punten anders zijn. AMSTERDAM (ANP) De hoofdstedelijke recherche heeft een man eu een vrouw aangehouden, die ervan worden verdacht betrokken te. z(jn bjj de moord op dc 78-jarige Amsterdamse melkhandelaar R. Ro.ve. Het slachtoffer werd in de ochtend van 21 oktober met ingeslagen schedel In het kantoortje achter zfjn winkel in de Eerste Jan Steenstraat aangetroffen. De verdadhiten zijin de 24-jarige vrouw M. J. G. uit Amsterdam en de 20-jarige militair W. W. C. R. V., geboren op Curacao. Het tweetal, dat ontkend, is voor de officier vtan justiitde geleid. Zij werden hert afgelopen weekend door rechercheurs van de groep ernstige de licten aangehouden. De politie verklaarde, dat im dit stadium van het onderzoek geen mededelingen verwacht kunnen worden over de achtergrond drie tot hun aan houding hebben geleid. Volgens de recherche zijn de verdachten degenen die omstreeks Wet tijdstip dat de melMhandelaar moert zijn gedood een bezoek aan zljin winkel brachten en ongeveer tien minuten binnen bileven. Buien hadder) verklaard, dart een neger tussen kwant over adhrt en half negen aanbelde en nadat de deur door iemand in de winkel was geopend santen met. een blonde vrouw naar binnen was gestapt. (ADVERTENTIE) morgen voordeel caramella's 200 gram van 8 S v< »- 75 niot duur wol heerlijk DEN HAAG Koningin Juliana en prins Bernhard zullen met prinses Bea trix en prins Claus van 23 tot 30 januari 1969 een bezoek brengen aan Ethiopië Op uitnodiging van keizer Haile Selassie. Richard Nixon bij zijn vertrek van Los Angeles tiaar New York. Daar heeft hij de resultaten van de presidentsverkiezingen, waarin hij hoofdrol vervult, afgewacht. singeld. ep" "oojuroi vprvuu, u/j/troutiH. (Van onze correspondent) GELEEN Ik was die fles helemaal vergeten. Twee jaar geleden tijdens een vakantie aan de Adriatische Zee heb ik die fles in het water gegooid. In het Engels had ik geschreven of de vinder van de fles me terug wou schrijven", aldus de veertienjarige Liesbeth van Duin uit Lindenheuvel-Geleen. Maandag ontving Liesbeth een brief van de elfjarige Le-ily Ford uit Australië,J2erst begreep ik er niets van, totdat die fles me te binnen schoot". Het Australische meisje schrijft dat ze de fles vond aan het srand bij de monding van de Burdekinrivier, waar ze zat te vissenLesly Ford woont Home Hill op een suikerrietboerderij. Liesbeth is blij, dat ze 'n onverwachte correspondentievriendin heeft gevonden, dank zij een bierfles, die na twee jaar aanspoelde op een Australisch strand. Jammer, dat, ik niet toeet welke route mijn fles van Joego-Slawië naar Australië gevolgd heeft", zegt ze. UITKNIPPEN WAARDEBON: drie gulden korting voor abonnees Tegen inlevering van deze bon vóór 5 december 1968 bij de boekhandel of bij het bureau van DE LEIDSE COURANT wordt vanaf 8 november drie gulden korting gegeven bij de aanschaf van het boek „ADA KOK" door Henk Lichtenveldt. Normale prijs 8.90. Speciale prijs 5.90 NAAM: ADRES:

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1