S)e CeidbeSou/ïcmt Recordopkomst bij verkiezingen in de Verenigde Staten verwacht Laatste poll: Humphrey leidt met 3 procent Ondernemingsraad moet krachtiger Kans op onbeslist gestegen Het is zover HHH en Muskie al op winst? Inspraak ruimer; geen ontslagen Actie om meer pleeggezinnen Plotselinge groei vraag om staatsloten Morgen in Parijs geen gesprek verwacht Konijnenplaag op kerkhof Met slechts 20 km over knik van Oudenrijn Dodencijfer in Italië tot 102 gestegen PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11, TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N.V., Leiden DIR.: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.10, p. mnd. 4.70. p. kwart, 14.10; fr. p. post 16.95 ADVERTENTIES 22 et. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel 33839 (18-00—19.00 uur) DINSDAG 5 NOVEMBER 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN MEER WIND De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: AanvanleeüUk opklaringen. Morgen overdag ge leidelijk meer bewolking. Vrij koud met vannacht temperaturen om het vriespunt. Tot matig of krachtig toenemende oostelijke wind. 60e jaargang, no. 17.591 Humphrey en zijn running-mate Muskie steken hun handen vol vreugde in de lucht, nadat zij de uitslag van de laatste opiniepeiling hebben gehoord. Zij zouden een voorsprong hebben van drie procent. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De SER zal op 22 november een advies opstellen voor de minister van Sociale Zaken over een wezenlijke wijziging van de wet op de ondernemingsraden. Een ontwcrp-advics, voorbereid door een speciale commissie uit de raad en dienend als discussiestuk, geeft reeds aan in welke richting de ge dachten gaan: de ondernemer moet alle noodzakelijke financiële gegevens over het bedrijf beschikbaar stellen, hij moet de ondernemingsraad tijdig raadplegen als er ingrijpende wijzigingen in het bedrijf «P til zijn. Hij moet de raad toe staan zonder hem te vergaderen (meestal is de ondernemer tevens voorzitter van O.R.) en het moet hem worden verboden leden van de O.R. t« ontslaan, door welke maatregel het O.R.-lid zich vrijer kan uiten. De volgende vijf punten wil men I wettelijk geregeld zien: 1. Aanmerkelijk vergrote inspraakmo gelijkheid van de O.R. op financieel- eoonomisch terrein: het hoofd van de onderneming moet verplicht worden de O.R. zodanige gegevens te verstrekken, dat de raad zich een oordeel kan vormen over solvabiliteit, liquiditeit en rentabi liteit van de onderneming. Aldus kan een zekere gemeenschappelijkheid in de O.R. ontstaan bij de benadering van de ondernemingsproblematiek. De verstrek king van gegevens over persoonlijke in komens- en vermogensbelangen van de eigenaar behoeven niet bekend gemaakt te worden. 2- De ondernemer moet de O.R. zo vroeg mogelijk op de hoogte stellen van en te raadplegen over diep ingrijpende maatregelen, die de ondernemer wenst Ie treffen. De O.R. mag niet voor vol dongen feiten worden geplaatst. 3. Verdieping van het overleg mogelijk maken door toe te staan, dat een O.R.- lid zijn vakbond of andere adviseurs raadpleegt ter voorbereiding van een (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Dezer dagen begint een landelijke actie van alle regionale kin derbeschermingsorganisaties om meer pleeggezinnen. De kinderbeschermings organisaties doen met de actie „Een nieuw begin" een beroep op aspirant- pleegouders zich te melden. Volgens een verleden jaar ingesteld onderzoek zijn er in Nederland 20 a 30.000 pleeggezinnen. Er is ieder jaar behoefte aan 2000 nieuwe pleeggezinnen. Omdat die er niet zijn, moeten te veel kinderen, vooral in de teenerleeftijd, noodgedwon gen te lang in tehuizen verblijven. Vooral kinderen, die ouder zijn dan tien jaar vormen een probleem. Baby's en kleuters vinden snel een pleeggezin, tieners slijten hun verder jeugdig leven dikwijls in een tehuis. vergadering, dan wel dat een of enkele deskundigen ter vergadering worden uit genodigd. Deze maatregel dient om het tekort aan kennis van O.R.-leden op te heffen en deze leden tot werkelijke ge sprekspartners te maken. 4. Er wordt een regeling gecreëerd, waardoor de objectiviteit van het over leg wordt gewaarborgd. Dit gebeurt door de instelling van een beroepsinstantie, die verschillen van mening over toepas sing van de wet opheft. 5. De rechtspositie van de O.R.-leden wordt besohermd. Een O.R.-lid is immers werknemer en dus ondergeschikt aan de directeur, die voorzitter van de O.R. is. Dit staat een onafhankelijke menings uiting wel eens in de weg. Daarom moet worden bepaald, aldus de commissie, dat de werkgever een O.R.-lid niet mag be nadelen in diens positie als werknemer. Zo is het niet toegestaan een O.R.-lid te ontslaan tijdens diens lidmaatschap en twee jaren daarna, afgezien uiteraard van bijzondere redenen tot ontslag. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De vraag naar loten van de staatsloterij is opeens zo toege nomen, dat de directie voornemens is voor de volgende trekkingenrccks tien series van elk 100.000 loten uit te geven in plaats van negen series. Die toegeno men vraag komt enigszins als een ver rassing. Weliswaar hield men rekening met een toeneming van dc belangstelling als gevolg van dc wijziging van het prij zensysteem (hoofdprijs nu een half mil joen gulden), maar in eerste aanleg bleek men het eflect van die nieuwe prijzen te hebben overschat. In hel oude systeem gul de staats loterij acht series van 1UU.UU0 loten uit. Een heel lot kostte toen 20 gulden. Toen men onlangs (augustus/september) een nieuwe stijl introduceerde, maakte men negen series aan, in de verwachting dat er hoewel een heel lot 25 gulden ging kosten een enorme vraag zou ont staan. Die vraag viel wat tegen: uitein delijk moesten nog ongeveer 20.000 on verkochte loten worden vernietigd. Dit gaf de directie van de staatsloterij aan leiding om voor de komende trekkingen reeks (de eerste op 19 november) wel iswaar opnieuw negen series te drukken, maar de collecteurs werd medegedeeld, dat zij gerust wat meer loten zouden kunnen aanvragen dan hun contingent aangeeft. Opeens blijkt er nu zo'n stroom aanvragen los te komen, dat aan de extra-vraag niet kan worden vol daan. Het aanmaken van een tiende serie is nu dan ook onvermijdelijk geworden. Het is niet duidelijk, waarom die grote vraag opeens is losgebarsten. Niet on denkbare oorzaak is, dat de vorige ver koop zich afspeelde toen de Nederlan ders met vakantie waren dan wel hun geld juist aan vakanties hadden besteed. Maar bij de staatsloterij schrijft men de toegenomen belangstelling meer toe aan het feit, dat de eei-ste trekking van het halve miljoen door de televisie werd uitgezonden. Toen pas gingen de Neder landers, die voorheen geen loten kochten, beseffen dat er interessante bedragen te PARIJS (Reuter) Diplomatieke kringen in Parijs verwachten niet dat de Verenigde Staten morgen in Parijs een volledige vredesconferentie met de vertegenwoordigers van Hanoi en Vietkong zullen beginnen, zonder de aanwezigheid van vertegenwoordigers van de regering in Zuid-Vietnam. Als de bijeenkomst doorgaat, wordt het waarschijnlijk een proceduregesprek, waaraan de leiders van de delegaties niet deelnemen. Men acht het niet waarschijnlijk dat het Zuidvietnamese bewind morgen Parijs vertegenwoordigd zal zijn. Gis teren heeft president Thieu in Saigon nog gezegd dat zijn regering niet met de Vietkong zal onderhandelen, waar na het parlement de politiek van de president in een resolutie steunde. On danks deze uitspraken wordt in Parijs verwacht dat Saigon door de knieën zal gaan, en de komende besprekingen zal bijwonen. Gisteren is in Saigon nog een beto ging gehouden door 3000 katholieken, onder wie politiemannen, leden van de burgermilitie en leden van actie groepen. Bij de Amerikaanse ambas sade eiste de groep dat de bespre kingen direct worden stopgezet. NEW YORK (Reuter-AP) Gezien de gunstige weersomstandigheden verwacht men vandaag bij de ver kiezingen in Amerika een recordaantal van 75 miljoen kiezers. Zij zullen hun stem moeten uitbrengen op kandidaten voor het presidentschap, het vice-presidentschap, voor 34 van de honderd senaatszetels, het gehele Huis van Afgevaardigden met 435 leden, voor 21 gouverneursposten en duizenden andere plaatselijke en staats functies. De eerste uitslagen zijn al bekend. De laatste, die uit de meest westelijke staten moeten komen, zullen pas in de late nacht bekend worden. De eerste uitslagen kwamen uit een gehucht in de staat New Hampshire, waar Humphrey acht stemmen behaalde en Nixon vier. Een ander dorpje uit die staat gaf enkele minuten later al zijn stemmen (elf) aan Nixon. Volgens een jongste opiniepeiling van het bureau Louis Harris zou Humphrey, die aanvankelijk een achterstand van 12 procent had op zijn tegenstander Nixon, deze ach tere tand hebben omgezet in een voorsprong van drie procent. Zondag gaven zowel Gallup als Harris een ge ringe voorsprong van twee procent voor Nixon aan. De republikeinen hebben de laatste berichten van Harris bestempeld als een poging het publiek te misleiden. Nixon die tot dusver groot vertrouwen in zijn ovei-winning heeft getoond, liet gisteravond voor het ieerst de mogelijk heid van een onbesliste uitslag open. Dit zou het geval kunnen zijn wanneer de derde kandidaat. Wallace, zoveel kies mannen aaxx zioh bindt, dat noch Nixon, noch Humphrey aan de benodigde 270 kiesmannen komt. De kiesmannen, die uiteindelijk de president zullen kiezen, worden door de staten aangewezen op grond van de verkiezingen van vandaag. Van hen wordt verwacht dat zij de kan- de overwinning heeft Aanwijzingen Een aanwijzing voor de uiteindelijke uitslag zouden de uitslagen van de oos telijke staten New-York: Connecticut en Massachusetts kunnen zijn. die reeds vroeg bekend worden. Als Nixon in twee van deze staten wint, is hij vrijwel zeker van de overwinning. Wint Humphry in aJle drie .dan bestaat de kans de Hum phrey de krachtige pro-Nixonstroming uit het westen overleeft. Daar zal de uit slag van de grote staat Californië (40 kiesmannen! bepalend kunnen zijn. Ook de uitslag van de stemming voor sena toren en afgevaardigden kan een duide lijke aanwijzing zijn voor de steun die de presidentskandidaten in een staat krijgen. Overigens blijft Nixon vertrouwen op een ovei-winning met een stemmenmeer- derheid van drie tot vijf miljoen. In de Senaat zullen ongetwijfeld de democra ten hun meerderheid behouden. In het Huis van Afgevaardigden is niet geheel zeker. Dit zou straks van belang kunnen worden, wanneer bij het staken van de stemmen der kiesmannen het Huis de president zal moeten kiezen. Daarbij zal elke staat in het Huis één stem mogen uitbrengen. Hierbij zullen de afgevaar digden zich vermoedelijk niet allen hou den aan het partij ad vie6, maar stemmen voor de kandidaat die de meerderheid in de staat of het geheel land heeft behaald. (Zie over de vreemde gang van zaken bij de verkezingen en over de echtgenotes van de kandidaten eldere in deze kramt.) Geen krant ontvangen? Bel tussen per speciale koerier wordl o de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zijn gevestigd, wende men zich tot de agent. ROOSENDAAL De heer Hammers, 67 jaar oud. is bezig een rigoreus einde te maken aan de hand over hand toe nemende konfjnenplaag op het katholieke kerkhof In Roosendaal. Sinds een maand of twee trekt hij er een paar keer per week bij het aan breken van de dag of het vallen van de avond zijn rondjes tussen de graven om de alles-vernielende langoren te ver schalken. Hij heeft er tot nu toe een stuk of veertig geschoten. (ADVERTENTIE) morgen voordeel volkorenbiscuits De wrakstukken van de gisteren bij Breugcl neergestorte F 84-F-straal- jager. De Belgische piloot kwam hierbij om het leven. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Op de twee dagen en nachten, die voorafgaan aan de open stelling van het nieuwe verkecrsklaver- blad te Oudenrijn, op woensdag 13 no vember, zal het verkeer rekening moeten houden met hinder, die een gevolg is van de aansluiting van de nieuwe wegge deelten op de bestaande. Plaatselijk zal rekening moeten worden gehouden met een toegestane snelheid van 20 km. Hier aan zal streng dc hand worden gehou den. Politie zal streng toezien op de na leving van dit tijdelijke gebod. Het grootste probleem bij de aanslui ting van nieuw op oud ontstaat in de rijksweg AmsterdamDen Bosch. Deze wordt in de nieuwe situatie over een viaduct geleid. De afritten aan beide kanten veroorzaken gedurende enige dagen een knik, die weggewerkt moet worden. Sneller dan met 20 km over deze knik rijden kan de grootste onge lukken veroorzaken. Dit geldt vooral 's nachts. Overdag zal het verkeer van wege het grote aanbod zichzelf wel tem- Andere hinder bij omschakeling ont staat bij de aansluiting van de afbuigin gen op de bestaande wegen en bij het verwijderen van de tijdelijke omieidlngs- wegen, die tijdens de aanleg van het klaverblad hun dienst hebben bewezen en thans verwijderd moeten worden. VERCELLI (AP) Het officiële do dencijfer tengevolge van de overstro mingen die Noord-Italië zondag hebben getroffen bedraagt 102 slechts weinig minder dan bij de overstromingen van november 196H die in Florence 113 slachtoffers vergden. De materiële scha de In de provincie Vercelli wordt ge schat op meer dan 10 miljard lire (18 miljoen dollar). De stormen van zondag hebben heel het gebied van Genua tot Venetië geteis terd. Rond Biella, aan de voet van de Alpen, zijn de meeste huizen en fabrie ken vernield of ernstig beschadigd, 80 van de ongeveer 120 textielfabrieken zijn hier verwoest. In het gebied van Canelli- Nizz-Monferrato zijn de wijngaarden ernstig getroffen. Het water van de Po en andere rivieren in Noord-Italië is volgens de laatste berichten weer gaan zakken. Het is dan zover: het boek over de snelste zwemster ter wereld op de 200 meter, Ada Kok, is van de persen ge komen en heelt de boekwinkels bereikt Ada Kok blijkt uit dit door Henk Lich- tenveldt geschreven boek een boeiende en interessante persoonlijkheid, in de eerste plaats in de sport waarin zij een wereldnaam heeft verworven, maar voorts ook als het gewone meisje, dat in het boek onbevangen vertelt over haar wederwaardigheden. Daarvan ge tuigt b.v. 't volgende citaal uit Ada Kok „Onze entree in hotel Astoria te Leip zig was een drama op ziohaelf. Dc dames- en herenploeg zaten op één verdieping. „Dat kan niet. Daar komt rotaooi van", zed de leiding en de direc teur van het hotel werd ter verant woording geroepen. De man had een prachtig plan. Hij stopte de dames een verdieping lager zodat er geen vuiltje meer aan de lucht was. Wij pakten welgemoed onze koffers en wilden naar onze kamers gaan. Maar wie en wal zagen we op onze verdieping? De com plete Italiaanse herenploeg „Bon giorno", zeiden ze en je kon aan hun ogen zien dat ae op dat buiten kansje net hadden gewacht. WIJ scha terden van de pret en hebben een heerlijke tijd gehad". In de boekhandel is de prije van „Ada Kok" f890; voor onze abonnees hebben wij echter een speciale prijs weten vai,t. te stellen, f5.90. Vla onderstaande bon kunt u een exemplaar van Ada Kok bij ons of bij de boekhandel bestellen UITKNIPPEN WAARDEBON: drie gulden korting voor abonnees Tegen inlevering van deze bon vóór 5 december 1968 bij de boekhandel of bij het bureau van DE LEIDSE COURANT wordt vanaf 8 november drie gulden korting gegeven bij de aanschaf van het boek „ADA KOK" door Henk Lichtenveldt. Normale prijs 8.90. Speciale prijs 5.90

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1