S)e CeidaeSoiiAa/iit Zuid-Vietnam wil niet meepraten THIEU: VOORWAARDEN ONTBREKEN Israël LUCHTVAARTHISTORIE bedreigt Assoean IN ZILVEREN AVIODOME Geheimzinnigheid rond vliegongeluk Protest in nacht van 100 taxi s Hanoi: bomstop stap tot eindzege NIEUWE RIJKSWEG R'D AM-ARNHEM Wateroverlast in Nrd.-Italië Spoortunnel in Rotterdam? Attractie op trots Schiphol DANSEN DANSEN JAMIN Protest van rector tegen bezetting van aula HOTEL-RESTAURANT „ZEGERS Vaticaan zal celibaat niet wijzigen Padvinders omgekomen in bosbrand Hotel DE DEURS PAPENGRACHT 3 2 - L EIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Banb NV, Leiden DIR.: C. M DRABBE J F J M. KOENS HOOFDREDACTEURL. C J XOOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w MO, p. mnd. 4.70, p. kwart. 14.10; fr p. post 16.95 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18 0019 00 uur) ZATERDAG 2 NOVEMBER 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN IETS MINDER ZACHT "Weersverwachting, medegedeeld door heit KNMI. geldig van vanavond tot morgenavond: Veranderlijke bewolking met enkele buien. Matige wind tussen zuid en oost. Iets min- 60 jaargang, no. 17.589 TEL AVIV (AP-Reuter) Israëls ver rassende aanval van donderdagavond op de Bovennijl is bedoeld om de Egyp- tenaren te waarschuwen dat andere van zulke doelen, met inbegrip, van de Assoeandam, even kwetsbaar zijn. In een officeel communiqué is gezegd, dat Israëlische commando's twee bruggen en een centrale aan de Nijl, slechts 230 km ten noorden van de Assoean dam, hebben aangevallen. Cairo heeft evenwel beweerd dat een Israëlisch vliegtuig, niet commando's, de aanval deed. De Veilgiheidsraad van de Verenigde Naties, is vannacht bijeen gekomen op verzoek van Israël en Egypte, in ver band met de recente incidenten tussen beide landen. In het Egyptische verzoek worden Is raëlische commando's die bruggen over de Nijl heebben opgeblazen, beschuldigd van een .flagrante daad van aggres- sie". De Israëlische ambassadeur heeft een tegenklacht ingediend. Israëlische functionarissen hebben als reden voor de acties van de commmando's de artil lerieduels van vorige week zaterdag over het Suez-kanaal opgegeven. Volgens VN-waamemers zijn toen de Egypte- naren met schieten begonnen. ROTTERDAM (ANP) Rotterdam heeft nieuwe hoop gekregen, dat de twee Maasbruggen in het centrum van de stad, thans flessenhalzen voor het weg- en spoorverkeer, binnen afzienbare lijd ontlast kunnen worden door aanleg van een YVillemstunnel. In een beleidsnota over openbare wer ken in de Maasstad delen B. en W. aan de raad mee, dat de Nederlandse Spoor wegen thans grotere belangstelling heeft voor een spoortunnel dan vroeger. Rot terdam hoopt, als de N.S.-beslissing goed uitvalt, dan een gecombineerde spoor- en wegverkeerstunnel te bouwen, die het verkeer niet meer afhankelijk maakt van de Maasbruggen. Zeker tien maal per dag vormen zich in het hart van Rotterdam lange files als de ver- keersbrug open moet voor het scheep vaartverkeer. SCHIPHOL (A.N.P.). ln navolging van het in Eind hoven opgetrokken Evoluon zal in de komende maanden acht maanden bij de ingang van het nieuwe Schiphol op een steenworp afstand van de rijksweg een gebouw ver rijzen met een revolutionair geconstrueerde, 60 meter brede en 23 meter hoge glan zende aluminium koepel, dat de naam „Aviodome" zal krijgen. Verwacht wordt, dat het Schiphols grootste attrac tie zal worden. Zoals het Evoluon te Eind hoven is opgericht ter her innering aan het 75-jarig be slaan van de Philipsfabrieken, zo zal de Aviodome tot stand komen ter viering van het 50-jarig jubileum van de Fokkerfabrieken en de KLM (resp. op 21 juli 1969 en 7 oktober 1969). Zoals in het Evoluon de ont wikkeling van de energie wordt gedemonstreerd, zo zal de Aviodome zich geheel wijden aan de evolutie van de luchtvaart. Belangrijk onderdeel zal de collectie zijn van het half vergeten, nu nog op het oude Schiphol gevestigde, nationaal lucht vaartmuseum. Deze voor namelijk op de historie ge richte collectie krijgt echter ruime aanvulling met de latere ontwikkeling van de luchtvaart tot en met de ruimtevaart toe. De bouw van de „Aviodome" betekent voor het luchtvaart museum (eigendom van de Stichting Nationaal Lucht vaartmuseum) een ware red ding. Het voortbestaan van dit museum heeft ruim twee jaar lang aan een zijden draadje gehangen. De N.V. Luchthaven Schiphol had in die tijd met de bouw van de nieuwe luchthaven al finan ciële kopzorgen genoeg en kon zich de extra-weelde van een expositiegebouw niet veroorloven. Directeur L. A. de Lange zag ook zijn pogin gen om de nieuwe behuizing voor rijksrekening te laten optrekken stranden: in juli 1966 kreeg hij uit Den Haag officieel nul op het request. In totaal beschikt men over 2% miljoen gulden, terwijl voor bouw en inrichting 2®i miljoen nodig zal zijn. Over de ontbrekende 500.000 gul den maakt men zich op dit moment wel zorgen, doch zij staan de bouw niet in de weg. Twee weken geleden is de eerste heipaal de grond in gegaan. In de zilverglanzende enorme koepel, een Amerikaanse vinding, waarvoor de alumi nium onderdelen alle kant en klaar worden geïmporteerd, zal men geen enkele steun pilaar vinden. Het gevaarte rust op 55 stalen kolommen in de bijna ronde buiten wand, terwijl de 23 meter hoge zogenaamde geodetische koepel zichzelf ophoudt, dank zij een netwerk van alumi nium buizen, die als een ijzersterk bolvormig spinne- web 1100 ruitvormige, licht gevouwen, aluminium platen dragen. Het is een vinding van de Amerikaanse prof. R. B. Fuller, die door het Kaiserconcern is ontworpen en die wordt vervaardigd door Torrance Corporation in Californië. De koepel is naar verhouding licht (45 ton). Samen met een galerij zal daatbinnen 30.000 vierkante meter expositie- vloer zijn. Er komt een bij gebouw met filmzaal met nog eens 840 vierkante meter vloeroppervlakte. Gehoopt wordt, dat de „Avio dome" bij het jubileum van de KLM. op 7 oktober van het volgend jaar, officieel en feestelijk zal kunnen worden geopend. Overlevenden weggevoerd door dienstuitgang SCHIPHOL. (A.N.P.) Wat is er bü het verongelukken van het Aerocarto- vlicgtuig in de oerwouden van Suriname gebeurd, dat het daglicht niet ver dragen kan? Die vraag is gisteravond op Schiphol onbeantwoord gebleven bij de aankomst van de twee inzittenden, de 20-jarige hts'er A. de Kogel uit Utrecht en de ge huwde 35-jarige Robert Kievit uit Nijmegen, landmeetkundige van de meet kundige dienst van Rijkswaterstaat uit Delft, die op miraculeuze wijze het neer storten van de oude Dakota vrijwel zon der kleerscheuren overleefden. In afwijking van de normale procedure werden zij nog op de pier afgezonderd in een kamertje vn de KLM, waarin van tevoren ouders en familieleden waren geplaatst. Geëscorteerd door bewakings dienst, KLM- en Schipholofficials en enkele onbekende autoriteiten werden ze tenslotte zo snel mogelijk uit het schoots veld van de buiten wachtende pers ge bracht en wel door een dienstuitgang. Daar stonden auto's gereed, waarin zij werden afgevoerd, een hoogst ongebrui kelijke gang van zaken, die op het nieuwe Schiphol nog nimmer eerder is vertoond. Douane noch marechaussee kwamen er Ook in Suriname zelf was de twee mannen volgens de uit Paramaribo over gewaaide berichten al een zwijgplicht opgelegd, hetzij door de rijksluchtvaart dienst, die het onderzoek leidt, hetzij door de directie van Aerocarto. Intussen blijft mogelijk onverdiende blaam rusten op de oude Dakota, indien al aangenomen moet worden, dat de omgekomen vlieger, de 26-jarige Gerrit J. Gouka uit Haarlem, aan Aerocarto uit geleend door Martin Air, een fatale vliegfout heeft gemaakt. Omgekeerd wordt hij mogelijk volkomen ten on- I rechte voor de schuldige aan de dood I van tweede mede-inzittenden (co-piloot Hans Augustson en navigator J. G. Snijders) aangezien. Met vijf inzittenden verongelukte de Dakota op vrijdagochtend 25 oktober op I de 1100 meter hoge beboste Tafelberg ergens ln de ondoordingbare oerwouden i van Suriname tijdens een lucht- karterlngsvlucht. Wat bij ingewijden achter de schermen ZONDAG 3 NOVEMBER. Aanvang 8 Twee overlevenden van de vlieg ramp met een Dakota m Suriname, de landmeetkundigen A. de Kogel (1) en R. Kieviet zijn op Schiphol aangekomen. Het werd hun niet toe gestaan vragen van journalisten te beantwoorden. wordt gefluisterd ls, dat de jeugdige Gerrit Gouka, met zijn 26 jaar Neder lands jongste gezagvoerder, op deze tragische dag van zijn leven, juist de laatste vlucht voor hij met vakantie terug zou keren naar zijn verloofde. Hij moest tot aan de Tafelbei'g vliegen (waarop hij verongelukte) en kon dan linea recta terugkeren naar Paramaribo. Heeft hij bij het draalen soms te veel haast gemaakt, zo kon men kringen van Schiphol-ingewijden zich horen afvragen. Het antwoord op dit mysterie, dat zo angstvallig werd bewaakt, moet toch komen en wel voor de raad van de luchtvaart, die ook dit ongeluk te zijner tijd publiekelijk zal behandelen. ADVERTENTIE DON BOSC'O THE SPIDERS te ZOETERWOUDE AMSTERDAM (ANP) In het begin van de nacht hebben circa 100 Amster damse taxichauffeurs met hun wagens in file door de drukke straten van de binnenstad gereden om hun eis voor verkeersfaciliteiten kracht bij te zetten. De chauffeurs protesteerden volgens de politie ook tegen het parkeren van particuliere auto's op taxistandplaatsen waartegen niet krachtig genoeg zou worden opgetreden. De groep taxi's ver oorzaakte soms verkeersopstoppingen, o.a. in de Leidse- en Utrechtsestraat. De politie kreeg opdracht proces-ver baal tegen de chauffeurs op te maken. (ADVERTENTIE) op muziek van de t The Incrowd in de nieuwe dancing PLEYN '68 te Hazerswoude. Toegang onder voorbehoud SAIGON A.F.P. - Reuter - A.P.). Zuid-Vietnam zal de besprekingen in Parijs niet bijwo nen. Dit heeft president Nguyen Van Tkieu vannacht in het Zuid vietnamese parlement verklaard. Zuid-Vietnam is van mening, dat de voorwaarden voor serieuze en rechtstreekse onderhandelingen op liet ogenblik ontbreken. Eerder was in een officieel communiqué gezegd, dat Zuid-Vietnam zich niet zou verzetten tegen de stop zetting van de bombardementen, maar er wel op zal toezien of Noord-Vietnam niet overgaat tot verheviging van de strijd. Wat dat betreft had Zuid-Vietnam zijn maatregelen reeds genomen. Van Thieu noemde drie voorwaarden, die voor deelneming van Zuid-Vietnam aan de besprekingen vervuld moesten worden: Hanoi moet bereid zijn om rechtstreekse besprekingen met Zuid- Vietnam te voeren; deze besprekingen zouden een geheel nieuwe faze moeten vormen en geheel los moeten staan van de besprekingen in Parijs en tenslotte mag Hanoi geen listen toepassen om het ..zogenaamde nationale bevrijdings front" (Vietkong) deel te laten nemen aan de besprekingen als een afzonder lijke eenheid. Radio Hanoi heeft in een officieel communiqué gezegd, dat het de strijd zal voortzetten tot de algehele overwin ning. De door Johnson afgekondigde bomstop en het neerschieten van in to taal 3200 Amerikaanse vliegtuigen wor den beschouwd als evenzovele stappen tot dat doel. In de verklaring wordt een beroep gedaan op de VS zijn troepen terug te trekken uit Zuid-Vietnam. Tenslotte werd het Noordvietnamese volk medegedeeld, dat de regering in Hanoi, in Parijs met de VS en Zufdviet- namese vertegenwoordigers zal praten, maar dat Hanoi de Zuidvietnamese re- De Noordvietnamese woordvoerder van de onderhandelingsdelegatie in Parijs wordt hier bestormd door journalistenBui Huu Nhan leest hier een verklaring voor in ant woord op de door president Johnson aangekondigde bom bardementsstop. gering niet erkent als vertegenwoordig ster van het Vietnamese volk. „De eni ge autoriteit die bevoegd is voor het volk te spreken is het nationale bevrijdlhgs- front", aldus de officiële Noordvietna mese verklaring. De Amerikaanse minister van Buiten landse Zaken Dean Rusk heeft indirect een beroep op Rusland gedaan invloed uit te oefenen op Hanoi om de oorlog ln Vietnam te beëindigen. Er was, vol gens Rusk, contact geweest met Moskou, dat Washington had doen weten, dat als de bombardementen gestaakt werden, Hanoi zou meewerken aan het tot stand komen van de vrede. Hij ontkende dat Johnson binnenlandse politieke oogmer ken (presidentsverkiezingen) had ge had door nu een staking van de bom bardementen aan te kondigen. Het Amerikaanse slagschip New Jer sey, dat voor de kust van Noord-Viet- nam deel nam aan de beschietingen, is naar de Zuidvietnamese wateren geva ren om daar eventueel de troepen te steunen, die zuidelijk van de gedemili- tairlseerde zone gelegerd zijn. (ADVERTENTIE) chocolade letters luxe 165 pU' groot 85 UTRECHT (ANP) Wanneer alles meezit kan over een Jaar of drie worden be gonnen aan de bouw van een nieuwe autosnelweg (met 2x3 rijstroken), de R 24. van Rotterdam naar Arnhem. Deze snelweg, waarvan het deel UtrechtArnhem nog niet is opgenomen ln het ontwerp rijkswcgenplan 1968 is noodzakelijk ter ontlasting van de huidige rijksweg 12 Den HaagArnhem. Ir. H. A. M. Boekwijt, een van de directieleden van Rijkswaterstaat directie Utrecht en dezer dagen benoemd tot hoofdingenieur-directeur van de provinciale waterstaat in Utrecht, hoopt dat over enkele jaren de eerste werkzaamheden aan de nieuwe snelweg kunnen worden uitgevoerd. Eerst moet echter het hele tracé worden vastgesteld, waarmee twee jaar gemoeid zullen zijn, aldus ir Boekwijt. Maar tevens moeten de plannen worden gemaakt en de grond worden aangekocht. Het zal niet eenvoudig zijn, omdat er met tal van belangen rekening moet worden gehouden. Over de kosten van de nieuwe snelweg staat nog niets vast, maar uit gaande van een gemiddelde uitgave van drie miljoen gulden per kilometer snelweg moet rekening worden gehouden met een bedrag van circa 400 miljoen gulden. (ADVERTENTIE) (Van correspondent) NIJMEGEN De rector magnificus van de katholieke universiteit te Nij megen. prof. baron Van Wijnbergen, heeft een briel' gestuurd aan het be stuur van de Unie van Studenten te Nijmegen, waarin hij protesteert tegen bezetting van de aula door studenten, waartoe de Unie van Studenten had opgeroepen .teneinde daar woensdag J.l. een protestvergadering te houden. In de brief noemde prof. Van Wijn bergen de bezetting een belemmering van het onderwijs en ondemocratisch. Een woordvoerder van de Unie van Studenten noemde dit echter een sche ve voorstelling van zaken, daar het gebeurde een zeer rustig verloop heeft gehad en zeker niet ondemocratisch genoemd kan worden. De ruim 700 studenten stroomden de aula pas binnen, nadat prof. Schlllc- beeckx zijn colleges aldaar had be ëindigd. Dc docent in de pedagogiek, die daarna zou beginnen, liet zijn col lege vervallen, nadat een meerderheid van de studenten zich ervoor had uit gesproken. Hetzelfde gebeurde daarna met het college van prof. Plat. De Unie van Studenten heeft voorts ten scherpste protest aangetekend te gen het programma, dat is opgesteld voor de viering van het negende lus trum van de universiteit in met van het komende jaar. De geplande activi teiten zijn wel een afspiegeling van 45 jaar banaliteiten en oubolligheden, aldus de studenten, maar ztjn in vol slagen tegenspraak met de opvatting, die de universiteit nu dient te hebben over haar rol In de maatschappij. ZEGERS (ADVERTENTIE) DANSEN Hotel v. d. GEEST NoordwUkerhout elke zondagmiddag met medewerking van The Saints Elke zondagavond met medewerking van Runaways en de Discjockey Hang Versnol Iedere .WILDSCHOTEL" een „SPECIALITEIT Herenweg 76-78 NOORDWUKERHOUT Telefoon 02533 - 2588 (ADVERTENTIE) Gezellige TOP-DANSAVOND IEDERE ZONDAG 8 UUR ANT. CLUBHUIS LEIDEN NIEUWE DANSKLUBS Aanvang januari a.a. 0>NDANS KuMuetntOEGSTGEEST mAV ROME (KNP) „De encycliek over het celibaat behoudt volledig haar actua liteit", aldus de Vaticaanse woodvoar- der mgr. Valkainc als commentaar op berichten uit Nedeland dat de Amster damse studentenpastor Jos Vrijburg na zijn huwelijk als priester werkzaam wil De mededeling wordt ook gezien een antwood op hetgeen bisschoppen en priesters in Noordwijkerhout over het celibaat hebben verklaard en het feit dat de bisschoppen in Rome en bij hun collega's willen pleiten voor de moge lijkheid van gehuwde priesters. MILIANA (Reuter-AP) Bij «en brand in het Mtllanabos ten westen van Algiers zijn 22 mensen omgekomen, zo heeft het Algerijnse persbureau APS meegedeeld. Meer dan honderd hectare bos gingen in vlammen op. De slachtoffers zijn padvinders, die verrast werden door de brand, terwijl zij lagen te slapen In een bivak in het (ADVERTENTIE) Tijdens het winterseizoen IEDERE ZONDAGMIDDAG van 3 tot b uur The Runaways

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1