Gcid6e(Eoti^ant BOMBARDEMENTEN GESTAAKT Ada Kok MAREL Saigon: besluit eenzijdig JAMIN Johnson: „Nu zien of N.-Vietnam werkelijk te goeder trouw is Vietkong is gesprekspartner in Parijse onderhandelingen Ex-premier Papandreoe overleden Delen van Scorpion op 3300 m diepte gevonden DANSEN THE SHOES RADIO PLEIN 16 Massaal protest studenten In Nederlandse ambassade Vietkongraket door muur van villa Geen plak, toch grandioos onthaal SflüLE7 PAPENGRACH1 32 L EIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 30826 GERO 10 30 03 Bank: Amro-Bank NV, Lelden DIR C. M DRABBB J F J M KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J SOOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. f 1.10, p. mnd. 4.70, p. kwart 14.10; fr. p. post 16.95 ADVERTENTIES 22 ct. p mm. Telefoontjes 2 KLACHTEN bezorging tel S3839 (18 00—19 00 uur) VRIJDAG 1 NOVEMBER 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN AF EN TOE REGEN De wcenvermchting, mcefcpdeelld door hot KNMI, ««id* tot morgenavond: Veei bewolking met af en toe regen. Owtrwegmd matige wind tussen and en oost In hot algemeen let» lagere temperaturen 60e jaargang, no. 17.588 WASHINGTON-SAIGON (Reuter-AP) Sedert vanmiddag twee uur zijn alle luchtaanvallen op Noord-Vietnam gestaakt. Dit heeft president Johnson, na intensief beraad met de Amerikaanse nationale veiligheidsraad ver klaard. Johnson heeft toegegeven aan de Noord Vietnamese eis, dat het Zuid Vietnamese bevrijdingsfront van woensdag af deelneemt aan de Parijse besprekingen en anderzijds verwacht hij van Hanoi, dat de rust van thans in en om de gedemilitariseerde zone gehandhaafd blijft en dat geen steden meer worden beschoten: „Anders zijn geen vruchtbare besprekingen mogelijk". Johnson waarschuwde, dat het staken van de bombar dementen niet betekent, dat morgen de vrede is hersteld: „Er kunnen nog zware gevechten verwacht worden". De Amerikaanse president zei tenslotte, dat hij zijn besluit had genomen aan de hand van de Parijse bespre kingen. „Wij zullen nu zien, of Hanoi te goeder trouw is." De Noordvietnamese woordvoerder in Parijs zou vanmiddag een persconferentie geven, na bestu dering van de presidentiële redevoering. VS-DUIKBOOT VERGING MET 99 MAN WASHINGTON (AP). De Amerikaanse marine heeft medegedeeld, dal delen van de gezonken atoomduikboot Scorpion gevonden z\jn op meer dan 3300 meter diep in de Atlantische Oceaan op ongeveer 640 ten z.w. van de Azoren. De onderzee boot verdween ruim v(jf maanden geleden met 99 mensen aan boord. Op 21 mei werd ihet laatste fiets gehoord van de Scorpion toen deze aioli 400 kan ten zuilden van de Azoren bevond. De dtiepte van meer dlan 3300 meter, waalr de delen van de huid waargenomen zijn, fifiigt ver beneden de diepte waarbij een schip in elkaar gedrukt wordt. De Scorpion kon maar tot 400 meter diep opereren. Bij het opsporen is gebruik gemaakt van onderwaterfotografie op grote afstand. Het opsporingssdhip M'izar blijft ter pilaatse om te proberen nog meer delen van de huid van de Scorpion te localiseren. Een hof van onderzoek van de marine zaïl bijeengeroepen worden op het hoofdkwartier van de Atlantische vfloot in NorficHk om de bevindingen te bestuderen, en zo de oorzaak van de scheeps ramp vast te stélen. (ADVERTENTIE) Heden VRIJDAG 1 NOVEMBER Antonius Clubhuis MARE 43 - LEIDEN f ADVERTENTIE! Draaitop stofzuiger met stof meter nu reeds voor de unieke prijs van 119— ALLEEN BIJ IN DEN HAAG DEN HAAG Op woensdag 6 novem ber, de dag dat op diverse universiteiten een collegestaking wordt gehouden, zul len studenten uit geheel Nederland de monstreren in Den Haag. De demonstra tie 'Is bedoeld als protest tegen de in voering van de „numerus fixus". Aan alle hogescholen en universitei ten worden door de Nederlandse Studen ten Raad vlugschriften verspreid waarin wordt opgeroepen om deel te nemen j aan deze ..massale demonstratie" voor de I regeringsgebouwen in Den Haag. Nu reeds is bekend, dat uit Amster dam tien bussen met studenten naar Den I Haag komen. Ook uit andere universi teitssteden worden bussen met studenten I verwacht. Wellicht zal de NS extra trei- j nen inleggen. President Johnson, kort voor de redevoering, waarin hij het staken der bombardementen aankondigde, in beraad met de nationale veilig heidsraad. Link» van Johnson Dean Ru»k en rechts Paul- Ni fee, onder minister voor Defensie. Maatregelen tegen smokkel sigaretten (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Het ministerie van Fi nanciën heeft meegedeeld, dat er nu toch wordt overwogen extra-maatregelen te nemen om sigarettensmokkel na 1 janu ari in te tomen. Zoals bekend zal het prijsverschil tussen Belgische en Neder landse sigaretten gemiddeld 45 cent per pakje gaan bedragen. Welke bijzondere bepalingen van kracht zullen worden kan het ministerie niet zeggen. Enkele weken geleden was er nog geen sprake van dat er extra-maatregelen zou den worden geomen. Voor de hand lig gend is een verscherpen van de controle aan de „groene grens" (dat gedeelte waar geen offieële doorlaatposten zijn), intensievere oontrole op het personen verkeer aan de doorlaatposten en zwaar dere suveillance langs bedrijven in Bel gië, waar grotere hoeveelheden sigaret ten kunnen worden afgenomen, 't Groot ste probleem voor het ministerie is dat de kosten die extra maatregelen met zich meebrengen, niet het bedrag mogen be naderen dat mogelijkerwijs met het ten uitvoer leggen van de bijzondere bepa lingen in de schatkist komt. De Zuitvietnameae regering heeft zich tot dusverre zeer ontevreden getoond met het besluit van de Amerikaanse pre sident. President Nguyen Van Thieu spreekt van „een al te grote eenzijdig heid". Een officiële Zuid Vietnamese re geringsverklaring is er nog niet. maar het kritische punt is ongetwijfeld het aanvaarden van het Zuidvletnamese be vrijdingsfront (Vietkong) als onderhan- deüngupartner Saigon heeft zich altijd op het standpunt gesteld, dat alleen de Zuidvietnames regering kan optreden als vertegenwoordiger van Zuid-Vietnam en dat het bevrtjdingafront alleen kan deel uitmaken van de Noordvietnamese on- dorhandelintgwWegnfle. Dat de VS het bevrydingsfront acuavaand heeft in de Parijse besprekingen, betekent, dat Hanoi ztfn bezwaar tegen de aanwezig heid van een Zuidvietnamese» delegatie heeft laten vallen. Voor Johnson rijn besluit na en z(jn redevoering hield, heeft hjj de kandi daten voor het Amerikaanse president schap Nixon, Wallace en Humphrey In gelicht. Hij had, enige dagen geleden, ook besprekingen met de Amerikaanse opperbevelhebber in Vietnam, generaal Abram. Deze had geen bezwaren tegen het staken van de bombardementen in dien dit niet zou leiden tot een verhoging van het aantal Amerikaanse slachtof fers. Dit betekent zoveel, dat Abram militair de zaken wed aankan ala Hanoi de thans bestaande toestand handhaaft. Kort voor Johnson zjjn rede hield be schoot de Vietkong Saigon driemaal met raketten. Er vielen 21 doden (negen tien personen kwamen om in een ge troffen kerk) en tientallen gewonden. De Amerikaanse aanvallen op bases ln Noord-Vietnam zijn op 5 augustus (ADVERTENTIE) morgen voordeel pindarotsjes 200 gram van 92 voor 79 sP niet duur wel heerlijk SAIGON (AP) Een raket van de Vietkong is gisteravond door de muur van de Nederlandse ambassade gedrongen, terwijl de zaakgelastigde, de heer Van Dongen, en zRn vrouw in een andere kamer nauwelijks een meter verder waren. De raket was een blindganger en ontplofte niet. „Het is nu alleen maar lastig", afldus de heer Van Dongen. „Wij zullilen hem er morgen uit moeten halen." De raket drong door het bureau van de militaire attaahé. sloeg een groot ga<t in de muur en ging door de vQoer diep in de grond onder de villa. De villa werd all eens beschadigd door een eendere mortieraanval op 20 juni, toen twee granaten voor en adhter de vüüsi neerkwamen, waaadoor alle ruiten sprongen en binnen veell schade werd aangeriéht. „Wij hadden de zaak net wear in orde en nu moeten wij opnieuw beginnen. Het fis weafoeiijk vervelend", akkwt de heer Van Dongen. 1964 begonnen na het befaamde Tonkin- Incident waarbij naar Amerikaanse lezing twee Amerikaanse oorlogsschepen door Noordvietnamese oorlogsbodems werden aangevallen. Reacties NEDERLAND De Nederlandse re gering heeft met grote voldoening kennis genomen van de edelmoedige beslissing van de president van de VS. ZIJ hoopt en verwacht dat deze gevolgd zal worden door duidelijke daden van de andere zijde INDIA. Premier Indira Gandhi van India pryst Johnson voor zijn begrip en moed getuigende stap. ZUID-VIETNAM. De militante boeddhistenleider Thlch Thien Hoa spreekt van een Amerikaans gebaar van goede wil. VERENIGDE STATEN De drie presidentskandidaten hebben allen het besluit van Johnson goedgekeurd. Ze waren tevoren over dit besluit ingelicht. FRANKRIJK. De Noordvietnamese diplomaten ln Parijs zjjn opgetogen over het Amerikaanse besluit: „Dit neemt een grote hinderpaal voor de vrede weg, maar nu begint de politieke worsteling om ons land". ENGELAND. -De Britse regering begroet het nieuw» van de stopzetting van de bombardementen met voldoe ning. „WIJ hopen dat Noord-Vietnam positief reageert en dat dit zal leiden tot een vermindering van de strijd", al dus het ministerie van Buitenlandse Zaken. VATIC AAN. Paus Paul us Is zeer verheugd en hoopt dat het «taken van de bombardementen zaïl leiden tot een bestendige vrede. Rusland noch China hebben tot dus verre commentaar geleverd. (ADVERTENTIE) Enorme sortering voordelige auto occasions Schadevrije auto's van recente bouwjaren te koop gevraagd. WASSENAAR Tel. 01751-2545 GEEN LETSEL Den Hertog weer auto-ongeluk (Van o e sportredactie) ERMELO Fedor den Hertog, zojuist teruggekeerd uit Mexieo, heeft gister avond wederom een auto-ongeluk gehad. HIJ was van Amsterdam op weg naar zijn oudera. Hij had de auto gekregen van zijn ploegleider Herman Krolt. Vlak bij Ermelo verzonk Den Hertog in ge dachten en gaf plotseling een ruk aan zijn stuur. Hij sloeg daardoor vijfmaal over de kop. De auto werd totaal ver nield, maar de olympische kampioen mankeerde in het reheel niets. ATHENE (AFP) Dc Griekse oud- premlcr Georges Papandreoe (80) is vannacht aan een hersenbloeding over leden. Hij werd vorige week met een maagbloeding opgenomen. Woensdag avond kreeg h(j opnieuw een bloeding. De artsen besloten tot een spoed operatie en verwijderden een deel van Papandreoe. do laatste gekomen pre mier van Griekenland, werd in sep tember van huisarrest ontslagen na een waarschuwing van de militaire lei ders zich niet met politiek in te la ten. Het was de tweede maal dat hij door het nieuwe bewind onder huisarrest werd geplaatst. Papandreoe trad in juli 1965 als premier af na meningsverschillen met koning Konstantijn. Dit had groot scheepse betogingen in Athenen en an dere Griekse steden ten gevolg. De po litieke crises schiepen een klimaat van spanning en leidden tenslotte tot da staatsgreep van generaals in april 1967 Dc familie van Papandreoe heeft laten weten dat zij een door de re gering aangeboden nationale begrafenis niet zal aanvaarden. GASPRIJS MISSCHIEN LAGER (Van onze parlementaire redactie DEN HAAG Minster de Block (Eco nomische Zaken) probeert meer een heid te brengen in de tarieven van de elektriciteitsbedrijven in ons land. Hij heeft geen mogelijkheid om direct in te grijpen, omdat die bedrijven zelfstandig werken. Via overleg probeert hij tot een meer uniform tarief te komen. Dat deelde hij gisteren mee in d« Tweede-Kamercommissie voor Econo mische Zaken. De minister constateer de overigens, dat de cnergietarieven in ons land tamelijk laag liggen. De minister streeft er ook naar de gastarieven voor de kleinverbruikers wat gunstiger te maken. „De kleinver bruikers zitten in de hoek waar de sla gen vallen", zei hij. Ook wat betreft de gasprijzen is dc minister afhankelijk van de medewerking van de gemeente lijke gasbedrijven. (ADVERTENTIE) BOERDERIJ MEERRUST PRESENTEERT VOOR HET EERST HET WELBEKENDE EN FENOMENALE LOOSDRECHT KWARTET VANAF ZATERDAG 2 NOVEMBER TE WARMOND ADVERTENTIE i Als één der eerste in Nederland presenteert DISCO DANCINC NOORD WIJK AAN ZEE de grote SENSATIE uit AMERIKA PSYCHEDELIC LIGHT Dit moet men meemaken om over te praten 1 Première: zaterdagavond 2 november GEZELLIGE MENSEN GAAN NAAR BOULE 7 Op uitbundige t vijz* werd de olympische gewichthef far Piet van der Kruk in sipt woonstad Del/4 gehuldigd. Samen met de andere Delftse deelnemers nan de 8pelen werd hij op een sohwlt in triomf door de omU gradi'm geroerd. En daarna ping Piet op de schouders van de studenten uVeraard onder daverende toejuichingen vm DE LANGE WEG VAN SPECIAAL AANBOD VOOR ONZE ABONNEES De gelukkigste zwemster in Nedei- land is momenteel ongetwijfeld Ada Kok. Haar goldrush op de 200 meter vlinderslag in Mexico City was niet enkel voor heel Nederland maar meer nog voor de Zaanse zwemster persoonlijk een olympische stunt van de eerste orde. Wat zijzelf daarover denkt kan men lezen in „ADA KOK" on der het hoofdstuk „MIJN BELEVE- i NISSEN IN MEXICO 1968" llel bock over dc wereldberoemde zwemster, geschreven door Henk I.ich- j tenveldt, zal VRIJDAG 8 NOVEMBER verschUnen. Het is niet uitsluitend ge schreven voor de *portliefhcbber(*ti'r), maar eigenlijk voor iedereen. Geen stare opsomming van uitslagen, records, data. .luist dergelUk saaie kost heeft de schrijver zoveel mogelijk willen voorkomen. Daarentegen vertelt hU alles over de achtergronden van suc- ceasen. de enorme opofferingen om aan de zwemtop te komen. En men 1 merkt al lezende spoedig, dat Ada j ondanks ale roem geen over het paard getilde sportgrootheld is, maar nog altijd dezelfde vrolijke Ada Kok als toen tJI een half dozijn Jaren geleden begon aan de lange en zo moeilijke weg naar de top. „Intussen vermaakten we ons kos telijk ln het dorpse Borne. Het was henk lichtenveldt heerlijk weer. Soms zaten de meis jes in een behatje voor het raam van hotel De Keizerskroon te zon nen. Een boer die langs kwam op de fiets, staarde zo verbluft naar dat indrukwekkende tafereel dat hij de stoep opreed en tegen een muur tot stilstand kwum. Wij alle maal gillen, zoals alleen ploeg meiden" dat kan doen. En de ploegleiding lachte in zijn vuistje. De ontspanning voor de ploeg slaagde voortreffelijk. Veel later heb ik pas begrepen hoe belangrijk dat toen voor ons is geweest". In de boekhandel is de prijs voor het boek 8,90. Voor onze abonnees geldt 'n speciale prijs, 1 5,90. Volgende week treft u in ..DE LEIDSE COURANT een bon aan waarop u tegen dezo prijs bij ons blad of bij d<- boekhandel con exemplaar van „ADA KOK" kunt be stellen-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1