KARDINAAL WIL PLEITEN VOOR PRIESTERSCHAP VAN GEHUWDEN Helemaal naar Vinkeveen voor goud Akkoord tussen Nguyen vanThieu en Ellsw. Bunker Sojoez-3 maakt zachte landing IR. J. LOHMANN UIT DIRECTIE VAN NS Encycliek overge zag niet te verwachten Geruchten in Saigon: Belediging van mensen bij paardensport Volledig staken van aanvallen Kijken naar televisie en luisteren naar radio wordt 75,- Horecaffer.. Mr. M. de Bruin voorgedragen als opvolger Barnard uit ziekenhuis Arrestaties in Praag Ook in Bratislava: „Russen naar huis P A P c u b H A C H 1 3 2 IEIDEN POSTBUS 1) TELEFOON 20935 - REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENT! EAFDELING 2U826 GIRO 10 30 03 Bank: Aroro-Bank NV, Leiden DIR.: C. M. DRABBE J. F. J M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w MO, p. mnd. 4 70, p. kwart. 14.10; fr. p. post 16.95 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm Telefoontjes 2 KLACHTEN bezorging tel 33839 (18 00—19 00 uur) WOENSDAG 30 OKTOBER 1968 TIJDELIJK ENIGE REGEN Over 'het algemeen veel bewol king mert tijde lijk enige regen. Overwegend matóge wind Kissen zuid en zuidwest. Aanhoudend zacht. KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN NOORDWIJKERHOUT. Kardinaal Alfrink heelt gisteren op het priesteroeraad toegezegd in Rome en bij andere episcopaten te zullen pleiten voor het geven van het priesterschap ook aan gehuwden. Hij deed deze toezegging naar aanleiding van een bijna algemeen aanvaarde motie, die ongeveer de helft van de 150 deel nemers aan het beraad nog niet ver genoeg ging. In d eze motie staat, dat het priesterberaad, bezorgd over de toekomst van de Kerk, het waardevol acht indien naast het uit persoonlijke inspiratie gekozen priesterschap ruimte zou kunnen worden gevonden voor het priesterschap van gehuwden. Het priesterberaad verzocht in deze motie tevens aan het episcopaat om alles in het werk te stellen, dat deze pluriformiteit zo spoedig moge lijk in Nederland verwerkelijkt kan worden. Nai gehel woordde kardinaal Alfrink, dat de schoppen bereid zijn hiervoor getuigenis af te leggen voor Rome en de collegiale episcopaten. De bisschoppen zullen dit doen in overleg met de Nederlandse ge loofsgemeenschap. gepresenteerd in het Nederlands pastoraal concilie. In dit klimaat vroegen de priesters in een andere motie aan hun bisschoppen helemaal naar Vinkeveen", luidt een der regels uit het schier on sterfelijke duet je van Opa en Wim Sonneveld, dat destijds vertolkt werd in een bijzondere „Ja Zuster, nee zuster"-aflevering. Keken Wim Sonneveld en Leen Jonge- waard toen al uren naar de k van het paard, gistermiddag kon den zfj het Weer doen toen Phono gram voor „Ja zuster, nee zuster" - schijven zeven elpees en de single ,J)e kat van Ome Willem" - in een rijtuigje naar Vinkeveen liet kamen, alwaar Mies Bonman popelend van ongeduld stond te wachten om het gezelschap in het goud te Metten. Annie M. G. Schmidt moest helaas verstek laten gaan. Maar verder waren %c er allemaal: Jetde ingenieur Arie Pruiselaar, zuster Klivia Gerrit/opa en liedjesschrijver Harry Baimink. En al waren ze dan niet allemaal zoals de „kat ron Ome Willem" naar Parijs ge weest, uitgelaten waren ze wel. Maar hoe kan dat anders met een gauden plak van 30 om doorsnede. RECTIFICATIE GEVRAAGD DEN HAAG (ANP). Het Tweede- Kamerlid N. Verlaan (BP-Koekoek) heeft de minister van Justitie gevraagd de Rotterdamse officier van justitie mr. B. V. A. Meulen te bewegen een uit spraak terug te nemen welke het paar densportmilieu „een bijzonder slecht mi lieu en een bonte verzameling van on gunstige lieden" is. Deze uitspraak, die op 8 oktober voor j de arrondissementsrechtbank in Rotter dam zou zjjn gedaan, is volgens de heer I Verlaan onjuist genuanceerd en onnodig grievend voor paardensportliefhebbers. VRAGEN IN KAMER Tarieven van huisartsen steeds hoger DEN HAAG (ANP). De Tweede- Kamerleden dr. J. H. Lamberts en mr. T. J. A. M. van Lier (beiden P.v.d.A.) hebben de ministers van Economische Zaken en van Sociale Zaken en Volks- gezondheid gevraagd of het juist is dat steeds meer artsen hun honoraria het afgelopen jaar met 25 procent hebben verhoogd, en of een dergelijke verhoging, gezien de kosten- en algemene inkomens stijging, gerechtvaardigd is. Zo niet, dan dienen de ministers maatregelen te tref fen om de verhogingen binnen redelijke grenzen te houden, aldus de Kamerleden. SAIGON (AFP) Volgens betrouw bare bronnen in Saigon hebben de Zuid- vietnamese president Nguyen van Thieu en de Amerikaanse ambassadeur Ells worth Bunker overeenstemming bereikt over de tekst van een communiqué, waarin het staken van de bombardemen ten op Noord-Vietnam wordt aangekon digd. MOSKOU (TASS) De Ri kosmonaut kolonel Georgi Be heeft vandaag met het Sojoez-3 schip een zachte landing in de (ADVERTENTIE) morgen voordeel choc, menagerie melk en puur 150 gram van 109 voor 95 ruime mogelijkheid Overigens waren di problemen, die aan de orde het beraad over dc zgn. illegale zielzorg praktijken werd dooi vele groepen met klem benadrukt, dat een aantal actuele zielzorgvragen niet illegaal moet worden opgelost, maar legaal moet zijn, wil de Kerk leefbaar blijven. In dit verband werd gedacht aan de zgn. intercommunie, dc zgn. tweede hu welijken, de sacramentele waarde var» de bisschop geschieden zij dienen tot opbouw voor de levende gemeenschap, moet cr binnen de Kerk ruimte voor zijn. Niet alleen door uni formiteit kan de Ook de pastoi cycliek Humana Vrijwel alle pri l de c e kwam ter tafel, getuigden, dat de ihoud van de encycliek niet het zwaarst woog bij de meeste gelovigen. Zij her kennen zich nauwelijks in de leer van de encycliek. De moeilijkheden liggen liet duur wol heerlijk radiorede houden. Officiële Amerikaan se en Zuidvietnamese woordvoerders weigeren ieder commentaar op deze be richten- Een van de moeilijke zaken, die door het akkoord zou zijn opgelost, is onderhandelingen. De aanwezigheid een Zuidvietnamese delegatie is voor Hanoi onaanvaardbaar. Men zou een formule gevonden hebben. waarbij beide Vietnamese partijen. Geen krant ontvangen? Bel tusseu 6.00 en 7.00 uur nummer 33839 en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zün gevestigd, wende men zich tot dc agent. het gezag i Dit heeft, menen zij. niet a hoogste leiding schade duidelijk gesteld i de Kei DEN HAAG Het kijk- en luis tergeld gaat volgend jaar omhoog tot 75.- per jaar. een verhoging dus met 24.-. Dit la met ruime meerderheid gisteravond door dc Tweede Kamer besloten (alleen C.P.N., P.S.P. cn de boeren van Koekoek en Harmsen waren tegen). lenstijgingen bij radio cn televisie up te vangen. Vrijwel de gehele Kamer maakte bezwaren tegen fi nanciering van de wereldomroep uit de kijk- en luistergelden. Dat zou moeten geschieden uit de al gemene iinanciële middelen van het Rijk. Minister Klompé liet we ten dat het om een bedrag van 13 miljoen gaat. Zou de wereldomroep niet uit kijkgelden worden bekos tigd dan is de regering gedwongen naar een andere wijze van finan ciering uit te zien. Met alleen de V.V.D. tegen steunde de Kamer het voorstel van de K.V.P.'er Engels om na 1971 dc wereldomroep bui ten de kijk- en luistergelden om te financieren. Als de Eerste Kamer de Omroep veel ook aanneemt wordt dus het kijk- en luistergeld (gecombineerd) 75,- per jaar. Iemand die evenwel kan aantonen geen televisietoestel te bezitten betaalt alleen voor zijn radio I 24,per jaar. De nieuwe omroepbijdrage zal worden gere kend voor het gehele gezin. Echter met dien verstande, dat inwonende meerderjarige gezinsleden (ook kinderen) kijk- en luistergeld zul len moeten betalen. Voor auto radio's behoeft geen aparte luister bijdrage te worden betaald. Voorts zullen alleen- en samenwonenden doven voor ontheffing van het luis ter- en kijkgeld in aanmerking ko- Begerigc en bewonderende blikket naar olympisch goud. De kleim Jimmy Mines zooti van de olym pische winnaar van de- 100 meter mag er voorlopig alleen nog maa even aan voelen. In gedachten zie hij ook al een olympische net als rsohiet. Dan wil hij - 1968 in Mexico oven- greep doen naar het olym- Sinds oorlog al ruim anderhalf miljoen huizen gebouwd DEN HAAG (A.N.P.). In september 1968 zijn volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 9895 nieuwe woningen gereed gekomen. Vorig jaar werden in september 11.027 nieuwe woningen opge leverd. In de jaren 1962 t.m. 1966 kwa- ind september gemiddeld 1967. Gemiddeld kwamen overeenkomstige periode van de jaren 1962 t.m. 1966 66.518 woningen gereed. Sedert juni 1945 zijn nu in totaal 1.642.715 nieuwe woningen gebouwd. pisohe eremetaal. Meer dan heeft zich de vraag op de voorgrond gedrongen of er voor de Olympische Spelen nog wel een toekomst aan- NICE (Reuter) Vijf jongelui konden het er na een maaltijd in een restaurant in Nice niet over eens worden tcie de rekening zou betalen. Zij besloten er hard om te lopen, rondom het blok. De eigenaar van de eetgelegenheid vond het een prachtig idee. Hij gaf zelf het startsein. Zijn vijf UTRECHT (A.N.P.). De president directeur van de N.V. Ned. Spoorwegen, ir. J. Lohmann. heeft de wens te kennen gegeven om met ingang van 1 maart 1969 zijn functie neer tc leggen. Il(j zal door de raad van commissarissen aan de aan deelhouder (staat) worden voorgedragen als commissaris. De heer Lohmann is KAAPSTAD (AP). De hart tra ns- pfantatiechirurg Ohristiaan Bardnard is woensdag uit het Groote Schuurzleken- huts ontslagen, waar hij een week is be handeld voor maagbloedingen. het persbureau i norgen om 08.25 j evoren bepaalde Naar mededeling is het ruimteschip uur (Ned. tijd) in gebied geland. De Sojoez-3 werd zaterdag gelanceerd en is vier dagen in de ruimte geweest. Commandant Beregowoi heeft in die tijd enige malen een ontmoeting tot stand gebracht met de een dag eerder gelan ceerde onbemande cabine Sojoez-2, die maandag een zachte landing in de Sov jet-Unie heeft uitgevoerd. Ook heeft Beregovoi een paar maal de omloop- baan van zijn ruimteschip veranderd en televisie-uitzendingen naar de aarde verzorgd. Bij het naderen van de aarde werden de remmotoren ingeschakeld. De wer kelijke landing werd met behulp van een parachute uitgevoerd. Voor een „paar" centen de lucht in paar schroefbladen een stel wielen en een eenvoudig hop, hop daar gaan „helikopter"! f 9776. Het benzineverbruik is ook niet groot: BRATISLAVA (AP) lonk het dinsdai de Tsjecho-Slow al demonstri r zij i nd bU het republiek. het disten. Toen Svoboda, Dubcek, Smrkovsky en Cernlk bij de opcru aankwamen werden zij lulde toegejuicht door het merendeel jonge publiek. Nadat de voor stelling begonnen was trokken de demonstranten naar plaatsen in Bratislava waar Slowaken bij de invasie in augustus om het leven waren gekomen. Zij plaatsten zongen het volkslied. Nu en dan ging geroep van „Bresjnev boe- telling kwam de menigte hoe-boe". Anderhalf weer terug naar het pit WÊKftKtBfKKÊÊl de opera zouden verschijnen. Dat gebeurde. het eindi m HH de opera. Zij verlangde dat de leiders op het bordes .nen. Dat gebeurde, maar de schijnwerpers deden het niet en de leiders, Svoboda, Dubcek en de anderen zwaaiden in het duister. Tijdens de demonstraties van maandag in Praag rijn 85 jongelui gearresteerd, zo heeft het hoofd van de hoofdstedelijke politie dinsdag bekendgemaakt. Sommigen van bun rallen voor de veiligheidscommiasie moeten verschijnen voorgedragen als president-directeur, aU opvolger van ir. Lohmann, eveneens met ingang van 1 maart 1969. Mede ter voorziening in de vacature, die zal ontstaan door het aanstaande vertrek van ir. J. P. Koster, zal lr. P. H. Bosboom, directeur van het efficiency-, bureau Bosboom en Hegener N.V. In -Amsterdam, met ingang van 1 januari als directeur van de Spoorwegen worden voorgedragen. Als redenen, die tot het besluit van ir. Lohmann hebben geleid, worden ge noemd: hij is 38 jaar aan de N.S. ver bonden geweest, waarvan tien jaar als president-directeur. De N.S. staat in toe nemende mate voor een zich fundamen teel wijzigende situatie, waarmee een interne reorganisatie gepaard zal gaan Onder deze omstandigheden is ir. Loh mann van mening, dat thans het juiste moment is Rekomen om zijn taak aan een jongere kracht over te dragen, ten einde continuïteit te bereiken tussen d«- uitwerking van de plannen en de reorga nisatie enerzijds en de uitvoering ander zijds. Geruchten over een mogelijk aftreden van ir. Lohmanh deden al enige tijd de ronde bij de Spoorwegen. Ze werden vrij recent ten stelligste ontkend, zowel door de Spoorwegen zelf als door het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Ir. Lohmann. die op 5 oktober 60 jaar is geworden, trad na zijn studie aan de t.h. in Delft op 1 september 1930 als aspirant-adjunct-ingenieur ln dienst bij de dienst weg en werken van de Spoorwegen Hij doorliep vele rangen. Op 1 juni 1959 volgde hij ir. Den Hol lander op als president-directeur SER-advies over premieverdeling DEN HAAG, (ANP) De S.E.R. heeft ln zijn op 18 oktober gehouden besloten vergadering de minister van Sociale Za ken en Volksgezondheid geadviseerd met Ingang van 1 Januari 1969 de verdeling van de premie van 5.1 procent ingevolge de wet op de arbeid «ongeschiktheid «ver- zekering aodanig vaat te stellen, dat 3.9 pet. verschuldigd zal Bijn door de werk gever en 1.2 pot. door de werknemer (thans, nu de premie 4.2 procent la, kotnk 3.45 pet ten laste van de werkgever en 0.75 pot ten laat* van de werknemer).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1