Londen op het ergste voorbereid GROOTSTE BETOGING SINDS JAREN '30 car n HANOI ONTKENT VS-VOORWAARDEN TE AANVAARDEN DANSEN- Gouden wielerploeg van alle blaam gezuiverd LEIDING KRIBBIG OP PERS MUNCHEN TERUG NAAR SOBERHEID Geen prijs voor kanoërs Ministeries onder scherpe bewaking JAM IN Politie is attent op plunderaars GOUD v. d. Water DANSEN Harde taal van N.-Vietnam 0MDANS AnM Jsement OEGSTGEEST Klaverjaswedstrijd Vakantie met Kerstmis erg in trek TREINEN ZIJN PRAKTISCH VOL Winst voor Zwolsman op alle fronten PAPENGRACHT 32 I EIOEN POSTBUS IJ TELEFOON 20y35 - REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20326 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N V, Leiden DIR.: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN .ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.10, p. mnd f 4 70, p. kwart 14.10; fr. p. post 16.95 .ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel 33839 (18 00—19 00 uur) ZATERDAG 26 OKTOBER 1968 WEINIG VERANDERING Overwegend droog weer i walking en plaatselijk mist. Slechts enkele lokale opklaringen. Zwakke wind udt nirtdeflljfce nich- tóngen. Ongeveer dezelfde temperaturen ate van- KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 60e jaargang, no. 17.584 (ADVERTENTIE) ha...ze zijn er weer roomborstplaatjes ISO gram 109 (Van ome correspondent) LONDEN De Britse hoofdstad is op het ergste voorbereid. In het voor uitzicht van de grote anti-Vietnambetogingen van zondag, die de grootste demonstraties beloven te worden sedert de jaren dertig, heeft de overheid ongewoon scherpe veiligheidsmaatregelen getroffen. Niets zal aan het toeval worden overgelaten. Op de ministeries zijn alle documenten in stalen kasten gesloten. En departementen die het doelwit kunnen worden van de betogers, hebben de. ramen van de parterre zwaar afgeschermd. De ingangen worden afgesloten door stalen rolluiken entille ministeries en parlements gebouwen staan vanaf gisteravond onder speciale bewaking. Hoewel de regering hoopt dat de betogingen tegen de oorlog vreedzaam zullen verlopen, neemt zij het gevaar van wanordelijkheden en zelfs plunde ring en brandstichting zeer ernstig. De politie in de stad zal vooral attent zijn op plunderaars, die bij de demonstraties hun kansen hopen waar te nemen- Downing Street zal zondag geheel door politie worden afgegrendeld om bestor ming van de residentie van premier Wilson te voorkomen. Maar Wilson brengt veiligheidshalve het weekend toch door in zijn landhuis, vanwaar hij in contact zal blijven met de hoofdstad. De politie verwacht rond vijftig duizend betogers, hoofdzakelijk uiterst- linkse studenten- Hun optocht door de stad zal een lengte hebben van ongeveer 6 kilometer. De organisatoren hebben beloofd niet op wanordelijkheden uit te zijn, en de politie zal geen gebruik maken van middelen als traangas en waterkanonnen. Alleen. de knuppels zijn gereed als de nood aan de man komt. Toch is het onwaarschijnlijk dat rellen zullen uitblijven, temeer omdat botsin gen dreigen tussen de betogers en splin tergroepen van marxistische en mao ïstische richting. De zevenduizend man politie die de strategische punten bezet houden, zullen dan ook hun handen vol hebben. Zevenduizend man anderen Wor den in reserve gehouden. Alle verloven zijn ingetrokken. Het doel van de grote betoging is het regeringscentrum bij Whitehal en Downing Street. De mao ïstische groep wil zich richten naar de Amerikaanse ambassade aan Grosvenor Square, waar zich in maart een hevige rel voordeed. (ADVERTENTIE) Voor Juwelier HAARLEMMERSTRAAT 181 (ADVERTENTIE) - STAD ROME te WARMOND ZONDAGMIDDAG The Buffoons ZONDAGAVOND High Life (ADVERTENTIE) Centrale verwarming ook ais bouwpakket I Burg bijt haast, zijn tanden stuk aan een baartje. Het is ran goud en samen met de baartjes op de tafel een miljoen gulden waard. Dat bedrag vormen de prijzen van de Nationale Najaarsloterij waarvan in de Lou van Burgshow vanavond de winnaar békend zal worden gemaakt. Vliegtuig verliest motorbekleding LEER (AP) Een tweemotorige DC- I van Martin Air heeft vrijdag een ge daagde noodlanding op het militaire vliegveld van Oldenburg gemaakt nadat het toestel een stuk motorbekleding had verloren. Het vliegtuig verloor het stuk ijzer tijdens een vlucht van Amsterdam naar Berlijn. De vier passagiers bleven Een Noordduitse boer die in een wei land bezig was met het melken van zijn koeien, ontsnapte aan de dood toen hij de motor in zijn weiland zal vallen. HONGKONG (Reuter) Hanoi heeft gisteren Ontkend dat het enkele van de voorwaarden heeft geaccepteerd die door de Verenigde Staten in ruil voor (ADVERTENTIE) „OER" GEZELLIG IS HET OP ONZE TOP DANSAVOND Iedere zondag 8 uur Ant. Clubhuis Leiden (ADVERTENTIE) le prijs: 5 p. karbonade MAANDAG 28 OKTOBER 20.15 uur in de ALKEBURCHT te ROELOFARENDSVEEN (ADVERTENTIE Dancing ,,'t ZWAANTJE" ZONDAG 27 OKTOBER LOOSE LIVERS Voorverkoop Rhijnenburg 32 Tot grote hilariteit i (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Veel Nederlanders, die de kerst vakantie in de wintersportgebieden of het zonnige zuiden willen doorbrengen, zien hun droom in duigen vallen. De treinen en vliegtuigen, die op dc 20ste 21ste december vertrekken. z(jn praktisch vol geboekt. De belangstelling voor kerstvakantie in Oostenrijk, Zwitserland, Spanje of op de Canarisclie Eilanden is dit jaar groter dan ooit. De kerstdagen vallen dit jaar ook uitermate gunstig, namelijk op woensdag en donderdag. Wie er een week of langer uit wil, hoellt niet veel vakantie dagen op te nemen. Een woordvoerder van de Ne derlandse Reisverandgiing (NRV) zed, dat de drie vakantietreinen die dilt reisbureau op vrijdag 20 december laat vertrekken, ad lang zijn volgeboekt. Plaats is er nog in de treinen van 22 en 23 december, al is het aantal slaapplaatsen beperkt. Soortgelijke berichten komen van andere reisbureaus, onder meer i Hotelplan. „Onze reizen naar Oostenrijk. Zwit serland, Spanje en de Canarische Eilanden zijn na- genoeg volgeboekt", zei men daar. Voor kerst-arran gementen in Joego-Slavde en de Dolomieten schijnt de belangstelling minder groot te zijn. De meeste mensen willen op 20 of 21 december vertrekken, omdat zij in de eerste week van januari weer terug willen zijn. Voor veilen as een kijk op een latere datum onmogelijk, omdat dan moeilijkheden rijzen in verband roet de schoolvakanties van de kinderen. De meeste reisbureaus bieden arrangementen aan van minimaal dertien dagen. Overigens hebben velen zich vroeger dan gewoonlijk van een plaatsje in de sneeuw of ooder de zon verzekerd. Geleerd door er varingen in voorgaande jamen hebben velen al in augustus en september gereserveerd. „De belang- «teliing ès inderdaad groot zei ons een u-oord voerder van de Nederlandse -Spoorwegen in Utrecht. ..in de sector van het forfaitaire vervoer, dat door de reisbureaus wordt verzorgd." Ook dé normale D-treinen „zijn aardig volgeboekt", evenals de TEE- treinen. Net als bij de reisbureaus is ook bij de Nederlandse Spoorwegen zeer vroeg gereserveerd. „Druk. maar geen sprake van een noodtoestand zei men in Utrecht. Degenen die hun zinnen op een buitenlandse kerst hebben gezet, zullen heel vlug moeten zijn. Bij de reisbureaus vindt men het een riskante zaak om er met eigen auito op ui-t te trekken, alls men tenminste geen hotel gereserveerd heeft. Niet alleen Nederlanders gaan naar vakantielanden als Zwitserland en Oostenrijk, maar ook Duitsers, Fransen en Italianen. „Het zilt er met Kerstmis bom vol", zeggen de reisbureaus. Bij de Algemene Ne- derfandse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer hoopt men maar, dat de grote belangstelling voor het buitenland veel bewoners van de Randstad ertoe zafl brengen gebruik te maken van de speciale kerst- arrangementen die de ANW in eigen land aanbiedt. een stopzetting der bombardementen op Noord-Vietnam zijn gesteld. De ont kenning kwam voor in een commentaar van het radiostation „De stem van Vietnam", geciteerd door het officiële Noordvietnamese persbureau. „De Amerikaanse spreekbuizen heb ben de laatste tijd pure verzinsels uit gekraamd als zou Hanoi met enkele voorwaarden akkoord zijn gegaan, maar dit was een klinkklare leugen, bedoeld om de wereldopinie te mis leiden", aldus de Noordvietnamese ra- „Als Amerika werkelijk vrede wenst, waarom weigert het dan een einde te maken aan zijn aggressieve oorlog?" als het werkelijk streeft naar concrete besprekingen, waarom belemmert het dan een vooruitgang van het overleg in Parijs?", zo vroeg de commentator zich af. Na bijna vijfeneenhalve maand verkeren de besprekingen nog steeds in een impasse. De verantwoordelijk heid hiervoor ligt volledig aan Ameri kaanse kant. President Johnson had donderdag op zijn persconferentie volgens de Noord vietnamese radio met „demagogische frasen" de oppositie willen sussen. Als Amerika echter de eisen inzake stop zetting der bombardementen uit de weg blijft gaan, zal het nog krachtiger verzet van de wereldopinie ontmoeten. Amerikaanse functionarissen weiger den om onmiddellijk commentaar te geven op deze harde taal uit Hanoi. Men heeft in Washington de hoop op een doorbraak echter nog niet opgege ven. Men wijst erop dat dan wel ont kend wordt dat Hanoi de Amerikaanse voorwaarden heeft geaccepteerd, maar dat toch niet gezegd is dat het die ronduit heeft afgewezen. Zowel de Amerikaanse als de Noordvietnamese delegatie in Parijs weigerden gister avond commentaar. DEN HAAG Zwolsman behoudt een leidende positie bij de E.M.S. Tij dens de gistermiddag en gisteravond gehouden aandeelhoudersvergadering verklaarde de heer Zwolsman pas zijn functie ter beschikking te willen *tel- als een geschikte opvolger(s) is gevonden. Zwolsman boekte op de aandelhou- dersvergadering winst op alle fronten Het jaarverslag werd goedgekeurd met 251.282 stemmen voor en 38.443 tegen. Op de aandeelhoudersvergadering1 werd drs. Langeraar met grote meer derheid ontslagen. De andere E.M.S.- commissaris jhr. Van Lennep gaf zijn verzet tegen het aangekondigde ontslag op en deed een verzoek om ontslag, dat onmiddellijk werd aanvaard. (Zie voor verslag van de EMS-vergade- Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 en 7.00 nur nummer 33839 en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zijn gevestigd, wende men zich tot de agent. (Van jen speciale verslag geve MEXICO CITY Dc Nederlandse wielerploeg, die de gouden medaille hecfl veroverd in dc ploegentijdrit over 100 km op dc weg, is gezuiverd van de blaam voor deze wedstrijd ge bruik te hebben gemaakt van stimu lerende middelen. Gilsteren heeft Alexander Prins dc Merode. de Belgische voorzitter van de medische commissie van het Inter nationaal Olympisch Comité, een uit voerig gesprek gehad met de leiders van de Nederlandse ploeg en daarna heeft de medische commissie van het IOC het volgende communiqué uitge- „De tegenwoordig gebruikte omschrij ving van doping stelt slechts het ge bruik van die stimulerende middelen strafbaar, die door de gevolgde onder zoekingsmethoden kunnen worden aan getoond. Een logisch gevolg van dit standpunt is dat de medische commis sie van het IOC geen maatregelen kan nemen tegen het toedienen van hor- moonpfceparaten. ook niet in het geval dat deze niet zijn toegediend met de vooropgezette bedoeling een genezing te bewerkstelligen". In oen nadere uitleg op dit communi qué heeft de Prins de Merode ver klaard: „Wanneer het gaat om stimu lerende middelen of andere produkten, die aan de controle kunnen ontsnap pen, zou het niet juist zijn een sport man te bestraffen aan wie men weet dat hij daarvan gebruik heeft gemaak.t terwijl andere sportmensen, die de zelfde stoffen hebben ingenomen, on opgemerkt blijven doordat het onder zoek niets kan hebben aangetoond. Dat is gewoon een kwestie van recht en rechtvaardigheid. Daarom", zei de voor zitter van de medische commissie van het IOC. „heeft de commissie besloten alle mededelingen die hem op dit ge bied bereiken over welke ploeg of wel ke sportman ook, naast zich neer te leggen". (Voor reacties uit het Nederlandse kamp op deze verklaring venvijzen wij naar de sportpagina's)'. De zestien jaar oude Drbby Meyer (V.3.) heeft iets gepresteerd, dat uniek man worden genoemd in de olympische geschiedenis: ij behaalde drie gouden plakken op individuele nummers /S0, 1,00 en 800 meter vrije slag). Wel heel knap. De Nederlanders op de Spelen heeft het de va derlandse pers uiterst kwalijk genomen dat uiteraard is Inge gaan op hetgeen zich rondom dc wielerploeg heeft afgespeeld. De komen tot uitdrukking nadat Ada Kok haar gouden medaille had behaald. Woorden als: „Moet dat gedrang om dat meisje nu" en „Als Ada nu maar intelligen te antwoorden op de „intelligente" vragen geeft" gaven er bliik van dat dc heren zich ge pikeerd voelen. Ze heb ben hun best gedaan. Zr hebben wedstrijden be zocht. recepties bijgc- gewoond, parties met hun aanwezigheid opge luisterd. Dat behoorde ook tot hun taak. Maar het allerbelang rijkste was de eenheid in de ploeg te bewaren. affaires te voorkomen, de zaak in de hand te houden. Dat bleek een tv zware opgave. Het NOC zou er wellicht over kunnen denken om naast de chef de mission met zijn inderdaad vele verplichtingen waar hij nu eenmaal niet onder uit kan, een figuur te plaatsen die keihard en onverbiddelijk de ploeg regeert, in samenwerking met de ploegleiders, die in sommige gevallen ook we eens door de zeef Het wordt langzamer hand „normaal" dat er affaires zijn. En een t"am dat de voorberei ding serieus en goed ter hand neemt .moet toch ■zeker in staat worden geacht ook tijdens de. ditmaal wel zeer lange, olympische periode de zaken in dc hnnd houden. Dat is niet gebuerd. Er is gedraaid en gewron gen, er zijn woorden ge sproken die later geheel moesten worden terug genomen. Men heeft niet geaarzeld maatreglen te nemen maar is geschrok ken van de gevolgen Toen de spelen eenmaal daar waren, wist men het eenvoudig niet meer. Men heeft een bokser, die ernstig gevaar voor zijn gezondheid liep, niet laten keuren toen dat nog kon. er la op het laatste nippertje de af- faire-Westphal geweest, tijdens de Spelen de kwestie-Collard. Het N.O.C. zal moeten inzien dat men er met „goed- willenden" bepaald niet meer komt. Er zal vier laar, tot München, moe ten worden gewerkt aan een team dat moeilijk heden kan voorkomen in plaats van op onbevre digende wijze oplossen. Of niet zelfs. Er wordt nu al over .München 1972 gesproken. In 1966 werd de hoofdstad van Beieren gekozen als gastheer te fungeren voor de 20ste Olympische Spelen. Men is al met Duitse grondigheid aan de voorbereidingen begonnen. Met de aanleg van een metro is gestart, in 1972 zal een speciale ondergrondse rijden naar het olympisch centrum (kosten ruim één miljoen Mark). Nieuwe hotels worden gebouwd voor de te verwachten twee miljoen bezoekers. Het olympisch centrum komt op het oude vliegveld Oberwiesenfeld. Het zwrmstadion krUgt 10.000 plaat sen. het Olympisch stadion 90.000. De afstanden naar de diverse olympische arena's zullen heel kort zijn. Belangrijk punt is dat men de lijn Rotne-Tokio- Mexieo resoluut wil verbreken Er kwam steeds moer show. steeds meer luxe. Men wil in München daarmee stoppen (wai beert sport met luxe te maken? Bovendien kost dat schatten.). De 20ste Spelen en dat is maar goed sullen terugkeren naar de oude soberheid, een waardig maar eenvoudig decorum krijgen. De totale voorbereidingskosten worden op bijna 900 miljoen Mark ge schat. De stad betaalt slechts eenderde, het restant komt op rekening van de Bondsregering. Geen medailles meer na Ada Kok. Van de vier teams (van de vijf), die de finale in het kanovaren hadden bereikt, zorgden GeurtsjHoekstra met een vierde plaats de beste prestatie.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1