mom Irene kust gouden Ada SVOBODA TOT DE TSJECHEN: DAAG NIET UIT GOUDEN PIERROT EJ Studenten zijn politie te slim af Historisch moment in olympisch zwembad Johnson hoopt nog op antwoord Hanoi Betoging in Londen niet verboden Protesten tegen de verraders Kleindochter voor Johnson speculaas Nu, vandaag nog SPITSVERKEER CHAOS DOOR VERBODEN DEMONSTRATIE IRENE REIKTE PLAK UIT Opnieuw vijf Biafraantjes naar Nederland Geen verkoop Starfighters Speciaal voor abonnees „Ada Kok" Gero-cassettes v.d. WATER LET WEL: ALLEEN VOOR ABONNEES! P A M l\E ML L i uC N POSTBUS 11 TELEFOON JÜ935 - REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEA FD ELING 20826 GIRO 10 30 03 Baak: Amro-Baak NV, Leiden DIR.: C. M DRABBE J F J M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C J XOOZEN .ABONNEMENT (bij vooruitbetaliag) p.w. 1.10, p. mnd. 4 70. p. kwart 14.10; fr p. post 16.95 ADVERTENTIES 22 ct. p aim Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel 33839 (18 0019 00 uur) VRIJDAG 25 OKTOBER 1968 KATHOLIEK OAGBLAD VOOR LEIOEN EN OMSTREKEN KNMI, WEINIG WIND ersverwttchting, medegedeeld door het geldig tot morgenavond. ■er met enkede opklaringen en kt d* ochtend hier en daar mist. Tot zwak afnemende wind. Ongeveer dezelfde tempe raturen als vandaag. WENEN (AP). De Tsjecho-Slowaakse president Ludvik Svobodu heeft beloofd dat de liberale communistische leiding van Tsjecho-Slowakije haar werk voor socialistische democratisering zal voortzetten. Maar hij waarschuwde er ook voor dat er nog veel gecompliceerde problemen moesten worden opgelost. De verklaringen van Svoboda in een dagorder in verband met de 50ste verjaardag van de republiek was de enige melding van de confrontatie van zijn bewind met de leiders van het Kremlin en de Moskou-aanhangers in zijn eigen partij. De Tsjecho-Slowaakse regering tracht haar burgers af te brengen van plannen om te demonstreren op de nationale onafhankelijkheidsdag op 28 oktober, om zodoende te vermijden dat de Russische bezetters worden geïrriteerd, die hebben verzocht om een demonstratieverbod. XUAN THUY: EERST V.S. WASHINGTON (Reuter) President Johnson gelooft nog steeds dat er hoop is op vermindering van de oorlogsinspan ning in Vietnam, ondanks het uitblijven van een tastbaar resultaat in het door Amerika ontketende diplomatieke vredes offensief. Dit maken politieke waarne mers in Washington up uit de verkla ringen die Johnson gisteren aflegde op ersconferentie. De opmerking van :sident, dat zich geen grote veran- heeft voltrokken in de kwestie- lam wordt door hen geïnterpreteerd zijn derim Noord-Vietnam te staken. Johnson was zeer voorzichting in zijn woordkeus en gaf ook duidelijk te ver staan dat hij nog hoop koestert op een antwoord van Hanoi dat aanleiding zou geven de bombardementen te staken. Het hoofd van de Noordvietnamese on- ADVERTENTIE) Reeds vanaf 32. BRILLANT RINGEN Reeds vanaf 69.— JUWELIER - HORLOGER LONDON (Reuter) De Britse mi nister van Binnenlandse Zaken, James Callaghan wilde de voor zondag aange kondigde betoging te London tegen de oorlog in Vietnam niet verbieden, omdat hij in zo'n maatregel een even groot risico ziet als in het laten doorgaan van de demonstratie. Een verbod zou „een slecht precedent" vormen dat de vrijheid in het land in gevaar bracht, zo verklaarde hij in het Lagerhuis. Het ziet ernaar uit dat de betoging de grootste van deze aard wordt, die ooit In Engeland gehouden is. Er wor den circa 50.000 deelnemers verwacht. Er zal een politiemacht van 7.000 man op de been zijn, terwijl nog 7.000 man paraat worden gehouden. Bij de laatste grote Vietnam-betoging kwam het tot bloedige botsingen voor de Amerikaan se ambassade. derhandelingsdelegatie in Parijs, Uan Thuy, heeft op een receptie in de Noord vietnamese vertegenwoordiging verklaard dat president Johnson gunstige gelegen heden genoeg heeft om de bombarde menten op Noord-Vietnam onvoorwaar delijk te staken. In een gesprek met verslaggevers ont week Uan Thuy vragen over het bestaan van Amerikaanse voorstellen aan zijn regering die ten doel zouden hebben een eind te maken aan de impasse in het vredesoverleg te Parijs. „Vraag het pre- dident Johnson, ik heb daaraan niets toe te voegen", zo zei hij lachend. De onderhandelaar legde er de nadruk kanen tot vrede in Vietnam zouden kun nen komen. „Daarvoor is het al te laat, maar beter laa dan nooit", aldus Uan Ada Kok was dolgelukkig met haar weergaloze overwinning op de 200 nieter vlinderslag, het goud en een olympisch record. Niet minder verheugd was prinses Irene, die deze onvergetelijke gebeurtenis in het stampvolleolympische zwembassin meemaakte. En voor gouden zwemster Ada kreeg de overwinning nog extra kleur toen de prinses haar persoonlijk de medaille omhing en een klinkende kus gaf. Enorm is ook de spanning geweest bij de ouders van Ada Kok in Zaandam. „Van goed slapen is niks gekomen. Om half zes ging de telefoon en toen hoorden we het. goede nieuws". Daarna heeft de telefoon niet stilgestaan. „Gewéldig dat het toch gelukt is", aldus verzuchtte een opgewonden en gelukkige mevrouw Kok. olgende week beperken tot officiële plechtigheden. Massabijeenkomsten en volksfeesten zijn geschrapt, om demon straties tegen de bezettingstroepen te voorkomen. Zondag zal de nationale ver gadering twee wetsontwerpen goedkeu ren. Volgens het eerste wordt het land opgedeeld in twee staten van resp. Tsjechen en Slowaken, zodat een federa tieve regeringsvorm wordt ingevoerd. Het tweede bepaalt dat de minderheden van Duitsers, Hongaren, Polen en Oe- krainers volwaardige staatsburgers zijn. Inmiddels gaat de liberale vleugel van de Tsjecho-Slowaakse communistische party door met zün pogingen de activi- n de bUeenkomsten van ve met twijfelachtige middelei politiek van de party ADVERTENTIE haar leiders in discrediet te brengei Zelfs bet Slowaakse partyblad Pravd gelen. De in Bratislava ver schünende krant over de noodzaak van verdere tisering nauwelUks meer wordt gedis cussieerd. Het gaat erom voort te zetten „wat wü in januari zyn begonnen met dezelfde vasthoudendheid en in de geest van het partyprograpima". Geen krant ontvai krant alsnog g agentschappen WASHINGTON (Reuter) Mevrouw Lynda Bird Robb, de oudste dochter van president Johnson, heeft vanmorgen in het marinehospitaal Bethesda in Mary land het leven geschonken aan een doch- De baby, die bij de geboorte bijna 7 pond woog. is het tweede kleinkind van de president. Moeder en kind maken het goed, zo is meegedeeld. morgen voordeel 250 gram «an 59 »«.r 49 DEN HAAG (ANP) vijf 1 De door dok- getjes met op Schiphol aangekomen. ter Middelkoop in Biafra op indicatie geselecteerde kind. door de stichtingen Terre dea zullen in het Irene-kinderziekenhuiz in derlandse nd. Bovendiei dat de verkoop r het NATO-hoofdkwartier. t op (ADVERTENTIE) Op WERELDMISSIEDAG, 20 oktober. kreeg U het wereldwijde hulpprogramma van de P.M.W. voorgelegd een bystandsprogramma U ZAG ER IETS IN? Maar U zat toen niet best meer in de kontante WAT LET U NU? DANK GIRO: 8725 in de stad tydens ■rboden Mexicc atie ïrhindei van kelp k niet bü machte, de slimme strategie van de studenten het hoofd tc bieden. Het gevolg: dreigende tonelen overal, met charges, waarbU flink van de lange wapenstokken gebruik werd gemaakt en waarby de demonstranten hier en daar klinkers uit de trottoirs wrikten. By de demostratie werd een student gewond. Er werd één arrestatie verricht. had gekregen, trad men snel, beslist en efficiënt op, maar zeker niet met de verbetenheid, die vroegere rellen in Amsterdam plachten te kenmerken. De pogingen van de studenten, omstreeks half zeven, om op te rukken naar het hoofdbureau van politie cn het paleis van justitie werden door een levende barricade van marechausees verijdeld. In de aula van de universiteit kwam de aap uit de mouw. A.S.V.A.-voorzitter Paul Verheij brulde opeens door zyn megafoon: „Deze zaal is te klein; we laten de demonstratie doorgaan". Uit alle hoeken en stegen schoten demon stranten toe, die spandoek na spandoek ontvouwden. Toen drie agenten de massa probeerden te bezweren en daar bij hun pet kwijt raakten „Dit is terrein van de univera.«eit, hebt u een lidmaatschapskaart, u hebt hier niets te maken", schreeuwden de studenten Ondertussen waren de studenten door deze tactiek op de Kloveniersburgwal beland, waar zich geen politie bevond j en konden ongestoord dwars door het spitsverkeer via de Munt en het Rem- 1 brandtplein de Utrechtsestraat bereiken Pas daar achterhaalde de politie de be- logende massa, die inmiddels t..t 2000 MEXICO CITY Het was op deze donderdag weer een gloriedag voor het Nederlandse olympische contingent. Zwemkomete Ada Kok werd op imponerende wyze olympisch kam pioene op de 200 meter vlinderslag, goud dus plus een olympisch record in 2.24.7. Er gebeurde daarby iets heel byzonders. Prin- Non nogen alle. ran het I.O.C. de plak ken overhandigen. II. M. de Koningin (Von onze parlementaire redactie) DEN HAAG De voorgenomen ver koop van 20 Starfighters aan West- Duitsland gaat niet door. Als gevolg 'linderslag in Leipzig; voorts was zij in de ploeg, die op de wisselslagestafette het zilver bemachtig de; ln 1964 tweede op de 100 met- bij de Olympische Spelen Ce Tokio en lid van de équipe, die op de es tafette r 1966 Europees Russen willen weten, willen zitten. Maar de enthousiast over het en aantrekkelijke V. eiêche ploegleider was zc van de iocreldbefaamd< islavska, dat hij haar, kampioene 100 vlinderslag en tweede op de 400 meter vrye slag i nder in de Ne- t de ploeg, die op de estafette plak i den voorzien in de exploitatiekosten van de 20 vliegtuigen. Dit betekent, dat er ingediend. Dit is bekend gemaakt door de heer Duijnstee, stafsecretaris van de lucht macht. Bij de openbare commissiever gadering van Defensie in de Tweede de heer Duijnstee uiteen, wereldrecords zyn. Gejuich voor gouden Ada. Voor het overige viel ei* aan het zwemfront niet meer te juichen, de resultaten waren in mineur. Dick Langerhorst, Aad Oudt, Johan Schans, Elt Drenth en Henny Pentermann verdwenen stuk voor stuk roemloos van het olympische /.wem toneel. Ook de waterpoloërs werden vrijwel ongemerkt uitgerangeerd, in de troostronde met 63 door Amerika ver medailles zouden wij willen ^■volgende persoonlijk- opmerkingen Latei uitgeschakeld), plai benieuwd of e nog maar houden an de vUf Ncder- lecn dc K4 werd ten zich in finale, (gewerkt. Wy zyn Goudei tijdens de Olympische Spelen. Emil Zatopek, die in 1952 drie gouden medailles voor Tsjecho-Slowakije won, op de vraag of hij bang was voor Rus sische represallet als gevolg van *yn felle kritiek op de recente Russische inval in zijn land: „Zy zijn banger voor ons dan wij voor hen." Lynn Davies, de Britse kampioen ver springen over Beamons wereldprestutie van 8.90 meter: „Hoe kun je een man kloppen, die in een baan om de aarde Een tolk in de perskamer deelde de, ïitldpers mede: ,,De hoogspringers zyn vermoeid 8 NOVEMBER 1968 VERSCHIJNT geschreven door Henk Llchtenveldt. een boek, dat iedere sportliefhebber- (ster) zal interesseren. 206 pagina's met 16 illuataties, fomaat honk llchtenveldt I ADVERTENTIE I J UWELIER-HORLOGER HAARLEMMERSTRAAT 181 de afgelopen nacht t(Jd. De eeste twee hoofdstukken van dit boek. waarin nog; nimmer gepubli ceerde achtergronden worden ver haald. men de zwemster als groot kampioene, maar ook als mens leert kennen, gaan over .,M(jn belevenissen in Mexico tijdens de Olympische Spe len 1968". Een leuk staaltje uit het boek: Hoofdstuk IIIHET RECORD DAT IK NOOIT VERGEET, begint als volgt: „Poedelnaakt stond ik in mijn badhokje. Ik grabbelde nerveus in de badtas naar mijn zwempak. De dag tevoren had ik alles bijeengezocht op de manier, die een gewoonte wordt als er ren wedstrijd voor de deur staat. Mijn aandacht was, na het eindexamen u.l.o.. overal geweest behalve bij het .wemmen. Waar was dat badpak nouf Plotseling drong het tot me door. Ik had helemaal geen badpak mer ge no men Dmir stond ik bloot en rillend op mijn benen. Ik moest straks zwemmen. Waar haal je op zo'n Boeiende belevenissen, verhalen over u vindt het allemaal in deze prachtige uitgevoerde paperback. In de boekhandel 8,00. Binnenkort Ireft u in „DE LEUDSB COURANT" een bon aan, waarop u tegen gereduceerde prija of b(J ons blad of bij de boekhandel een exampl&ar kunt bestellen (of na 8 november af halen) voor Slechts 5.90.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1