mmm S)e &2kl6e(Boii/fcomt ASTRONAUTEN HERADEMEN Dode bij NA SUCCESVOLLE RUIMTEREIS a KJ Metaal wenst 16 procent meer loon Studentenbetoging na rechtszitting Gouden wielerploeg gebruikte doping aanvaring op Nieuwe W aterweg DRIEJARIGE C.A.O. Einddoel: werkweek van 40 uur Anti-semitisme mTs.-Slowakije blijft anoniem Dagboeken voor Sirhan belastend Schrompelende oudjes NEDERLANDSE ARTSEN: Politie leidde slechts het verkeer om v. d. WATER Eerste goud voor Mexico FAIR PLAY CUP Nederlandse waterpoloërs kansloos ten onder - i t I O E N POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 - ADVERTENTIEAFDELING 20326 GIRO 10 30 03 - Bank: Amro-Bank NV. Leiden DIR.: C. M DRABBE J F J M KOENS HOOFDREDACTEUR- L. C J ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) pw 1.10. p. mnd 4 70 p kwart 14 10; fr p post f 16 95 ADVERTENTIES 22 ct p mm Telefoontjes I 2 KLACHTEN bezorging tel 33839 (18 00—19 00 uur) WOENSDAG 23 OKTOBER 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN RUSTIG HERFSTWEER Rustig en overwegend droog weer met miat of laaghangende bewolking, me ar morgen later op de dag ook verspreide opklaringen. Weinig ver andering in temperatuur. Ven Kikv i gevulde kraaigelegd rond de Apollocabuiedie rustig in zee dobbert. Een van de luiken is geopend en de eerste astronaut doet zich in een rubberbootje tegoed aan frisse lucht. Het was niet alleen voor hem een verademing. Even tevoren had de adem gestokt van al degenen, die de Apollo in zee., opwachtten. Het ruimtevoertuig was óp zijn kop ih liet watër lereclit gekomen, waardoor de radio verbinding tijdelijk onmogelijk was. Met ballonnen wisten de drie astronauten dit euvel spoedig te verhelpen. Voor de resultaten van deze succesvolle vlucht zie pagina 5. tADVERTENTIE morgen voordcel goudgraantjes 300 gram van 69 voor 59 (Va verslaggeve PRAAG (AP. ANP). Het blad van de Tsjechische communistische party Rude Pravo heeft onthuld veel anonieme brie ven tc hebben ontvangen, waarin anti semitische tendcn7.cn doorklinken cn de beschuldiging dat het populaire be wind van Dubcek de persoonsverheer- lijking nieuw leven heeft ingeblazen. In een brief werd gezegd dat ..alle radio sprekers misdadigers waren die door de Joden worden geleid". Door de Tsjechische leider^ is het anti-semitisme reeds verscheidene malen veroordeeld. Tijdens vergaderingen van arbeiders is het anti-semitisme eveneens aan de kaak gesteld. „Wij zullen nooit toestaan dat iemand onze daden veroordeelt met argumenten. die thuishoren in hel propaganda-arsenaal van Hitier. Als er kritiek moet zijn, laat er dan kritiek zijn, maar het woord jood moet daar niet als argument in voorkomen". In Praag is voorts een open brief gepubliceerd, gericht tot de vijf Russen die in Moskou veroordeeld zijn na op het Rode Plein tegen de bezetting van Tsjecho-SIowakije te hebben geprotes teerd. Daarin wordt de grootste be wondering geuit voor het optreden en de durf van de vijf hun opvatting uit te spreken ook a! waren deze in strijd met de officiële opvattingen die de politiek van de vijf landen van het Warschau pact bepalen. In de brief willen de schrijvers zich onthouden van alle kri tiek. „die als inmenging in interne aan gelegenheden van jullie machtig land beschouwd zou kunnen worden en van de macht van jullie land worden wij dagelijks overtuigd. Onze harten en onze gemoederen zijn met jullie". DEN HAAG. De werknemersbonden van de metaalindustrie eisen een loons verhoging van zestien procent over de komende drie jaar. De bonden stellen voor de bijsturingsregeling van 6 procent te handhaven. Als de kosten voor levens onderhoud dit noodzakelijk maken moe ten de metaalionen met twee procent per jaar kunnen stijgen, met een maximum over drie jaar van zes proeent. De werkgeversorganisaties van de Federatie Metaal en Elektrotechnische Industrie hebben inmiddels laten weten, dat de wensen van de werknemers in de gegeven situatie niet te rechtvaar digen zijn. De werkgevers hebben uitge rekend. dat een stijging van 16 procent over drie jaar voor hen neerkomt op een loonkostenstijging van 30 procent. De werknemersbonden stellen voor de lonen het volgend jaar te verhogen met zes procent en in i970 en 1971 met vijf procent. De bonden hebben zich als voorlopig einddoel een werkweek van veertig uur Om het verkeer het was spitsuur doorgang te kunnen verlenen, voerde de politie gistermiddag op het Muntplein in Amsterdam enkele charges uit. Met witte broek de beeldhouwer Jutte, bij dit soort demonstraties altijd in de voorste gelederen. De andere demonstrant heeft de pet van de agent te pakken voor ogen gesteld. Dit doel willen zij in een aantal jaren bereiken, waarbij ook de vakantieuitbreiding een rol speelt. De vakbonden hebben voorgesteld de werktijd te verminderen met een derde deel van het verschil tussen de geldende werktijd en de toekomstige veertig uur tellende werkweek. Dat komt neer voor degenen, die nu 43 uur werken op een werktijdverkorting van een half uur. De bonden willen, wan neer bij ploegendiensten een werktijd verkorting achterwege zou blijven, een compensatie. De huidige collectieve arbeidsovereen- j komst van de gezamenlijke metaalbonden I loopt op 31 oktober af Rhodesië wil geen „waakhond" LONDEN (Reuter) Premier Wil son van Engeland heeft gisteravond in het Britse parlement meegedeeld, dat hij het antwoord van Rhodesië heeft ontvangen op Eng- Riuds voorstellen tot regeling van het geschil met dit land. Wilson zei, dat hij nog geen gelegenheid had gehad het antwoord te bestuderen en er daarom niet nader o'p in kon gaan. Wel is bekeijdgeworden dat premier Smith van Rhodesië in zijn antwoord heeft verklaard dat het voorstel van Wilson om de ..Privy Council" (Britse kroonraad) 1e maken tol „waakhond van de Rhodesischc constitutie" onaan vaardbaar voor de Rhodesiërs is. Geen krant ontvangen".' Bel tussen 6.00 en 7 00 uur nummer 33839 en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht Waar agentschappen zijn gevestigd wende men zich tot de agent IIOEK VAN HOLLAND Een aan varing. die gisteravond rond zeven uur plaatsvond vlak voor de monding van de Nieuwe Waterweg heeft één dode geëist. Het slachtoffer is de Chinese scheepstimmerman van het Nederland se vrachtschip Abbekerk. Het Neder landse schip verliet dinsdagavond tegen zeven uur de Nieuwe Waterweg. Vlak buiten de pieren bij de boei NRW-2 kwam het in aanvaring met de Deense schip Beira. dat binnenkomend was. De Abbekerk werd vlak achter het voorschip geramd door de Deen. De Chi- neese scheepstimmerman bevond zich op dat moment juist op de plaats waar de aanvaring ontstond. De man werd op slag gedood. Een an dere opvarende liep lichte verwondingen op. De Beira liep zware schade op aan de boeg terwijl het Nederlandse schip een groot gat aan bakboord kreeg. De aanvaring ontstond tijdens vrij dichte mist. De rijkspolitie te water in Vlaardingen die de zaak in onderzoek heeft, kon dinsdagavond nog geen bij zondei-heden verschaffen. Ook de naam van het slachtoffer was nog niet bekend. De Abbekerk is voor reparatie terug ge varen naar Wilton-Fijenoord in Schie dam, terwijl de Beira is opgestoomd naar Tomsons-havenbedrijf in Rotter- LOS ANGELES (Reuter) Bij het vooronderzoek tegen Sirhan Bisjara Sir han, die beschuldigd is van moord op senator Robert Kennedy, zijn gisteren verfomfaaide dagboeken getoond, waar in Sirhan het pjan zou hebben vastge legd om Robert Kennedy te vermoor den. Sirhans advocaat Russel Parson verklaarde dat de dagboeken zonder machtiging en zonder goedkeuring van Sirhans moeder uit haar huis zijn ge haald. Hij vroeg daarom geen gebruik van deze dagboeken te maken. Na de arrestatie van Sirhan op 5 juni onthulde burgemeester Sam Yorly van Los Angeles het bestaan van de dagboe ken. Hij zei toen dat er in Sirhans handschrift een aantekening in stond dat senator Kennedy omstreeks 6 juni ver moord moest worden. De rechter weigerde aan het verzoek van de verdediger gehoor te geven. Hij zei dat het optreden van de politie niet in strijd is geweest met de wet. Zij had de toestemming van Sirhans broer gehad om de dagboeken mee te nemen. gek n Een scherp artikel onder de kop „Olympische oudjes brengen de jeugd van dr wereld in gevaar", schreef hel Zwitserse blad „Die Taf gisteren, dat hrl feit dat Mexico City zo hoog ligt ..te veel uitvallers" tot gevolg heeft gehad. „Toen de bejaarde leden van het Internationale Olympische Comité besloten de Zomerspelen te doen plaatsvinden in Mexico, op een hoogte van 2300 meter, hebben z(J beslist niet gedacht aan de gezondheid van de 7000 sportlieden", aldus het blad. „Storingen in de bloedsomloop, vlagen van nitputtiug zijn er nu hel gevolg van. Veel sportlieden hebben uren of dagen nodig om zich te herstellen van de buitengewone druk van de Mexicaanse atmosfeer, waarin te weinig zuur stof zit." Hel blad schreef, dat dergelijke omstandigheden aanvaard werden „door oudjes die over de velden strompelen met behulp van wandelstokken om de medailles aan de winnaars uit te reiken .De Spelen van de jeugd moeten beslist niet langer een zaak zijn van olympische oudjes", aldus het blad. "anders riskeren w(j dat Peru of het hoogland van Tibet straks gekozen wordt als de zetel van de 21e Olympische Spelen in 1976". Onvergetelijk zullen dc negentiende Olympische Spelen voor de Noorse kampioen op de vijftienhonderd meter, Arne Kvalheinen landgenote Korsti Ehbcsrn blijven. Zij zijn gisteren m het olympisch 'dorp n< het huwelijk getreden MEXICO CITY De af faire Sjcng Collard dreigt een heel nare zaak te worden. De rol, die de chef de mission dr. A. Dokkum daarin vervuld, blijkt zo vreemd en on zeker te zUn. dat dc Nederlandse journalisten in Mexico sterk aan de „eerlijkheid en sportivi teit" van dr. Dokkum z(jn gaan twijfelen. Min of meer hebben die journa listen gisteren de chef dr keel gezet Zij hebben hem cn de drie Neder landse artsen, de heren De Jongste, Willebrand en Mosterd, een verkla ring afgedwongen. Het ging met veel moeite Maai- gezegd werd. dat de drie artsen duidelijk de mening waren tuegedaun. dat de handelingen, die ADVERTENTIE Voor HORLOGES en KLOKKEN JUWELIER - HORLOGER HAARLEMMERSTRAAT 181 AMSTERDAM Na de veroordeling van negentien studenten en een free lancefotograaf. die op 4 oktober jl. het Mexicaans consulaat in Amsterdam even hadden bezet, hebben ongeveer driehon derd studenten cn leden van linkse jeugdorganisaties gisteren gedemon streerd, Door middel van pamfletten wer den sympathisanten opgeroepen om 's middags om vier uur op de Dam te komen voor een nieuwe protestbüeen- komst- Slechts één betoger is gearres teerd: een 17-jarige scholier die een fiets naar een agent had gegooid. Eén marechaussee kreeg een hersenschud ding doordat hij een fietsbel tegen het hoofd kreeg. De twintig veroordeelden werden na de zitting van de politierechter door een aantal geestverwanten opgewacht. Een van de twintig las via een megafoon een verklaring voor die hij in de rechtszaal had villen afleggen, maar waarvoor hij van de politierechter de kans niet had gekregen Om die toespraak te aanhoren gingen de driehonderd demonstranten in de Leidsestraat op de grond zitten. Het verkeer liep volledig vast. De politie liet de demonstranten hun gang gaan en be perkte zich tot het omleiden van het verkeer. Dat gebeurde ook toen de drie honderd naai de universiteitsbibliotheek aan het Singel trokken en ook daar op de grond gingen iifcten. "s Middags om vier uur waren op de Dam ongeveer 1000 demonstranten aanwezig toen de studen tenleider Ton Rogtien een van de twintig veroordeelden cn de componist Peter Schat hun protest oproepen deden horen. De groep wilde via Rokin en Muhtplein optrekken naar de ambts woning van burgemeester Samkalden aan de Heerengracht om daar te ageren tegen het optreden van politie en justitie, maar liet zich vlak bij de Munt weer op het asfalt neer. Het verkeer het was bijna spitsuur geworden kwam volkomen vast te zitten. De politie besloot daarom in te grijpen cn voerde enkele charges uit waarbij een student gewond raakte Desundanks poogde men de woning van de burgemeester te bereiken, maar de J Herengracht wat tussen Vijzelgracht en Regullersgracht hermetisch afgesloten Voor het burgemeestershuis stonden ge helmde en met lange wapenstok toege ruste politiemannen. De studenten bliezen de aftocht en trokken naar het stadhuis- Toen de groep daar, enigszins uitgedund, was gearriveerd, ging men weer op de grond zitten en poogde burgemeester Samkalden te spreken te krijgen door het gezamenlijk roepen van „Sam, kom naai buiten". Achter de gesloten stadhuis- hekken keken vier gehelmde en bewa pende politiemannen het zaakje rustig Na wat vruchteloos geschreeuw trok ken dc studenten naai het universiteits gebouw aan dc Oudemanhuispoort om zich daar „tc beraden over nieuwe wielersoigneur Sjeng Col lard heelt verricht als het toedienen van doping moeten worden be schouwd. En daaimcde zou dus gezegd zijn. dat het wielerkwartet Pijnen. Zoetemelk, Den Hertog. Krekels, gedrogceid zou den zijn geweest en dus het olympisch goud on rechtmatig zouden heb ben verkregen. Over deze bijzondei onprettigc kwestie, die hoe het ook aflptfpt nu al een smaad werpt op het Nederlandse spoi l blazoen, schrijft on ze Herman van Bergom vanuit Mexico zeer uit- vocilg op de olympische pagina's in deze krant. Intussen werd het do linggevaar op het congres van sportartsen in Mexico uitvoerig behandeld dooi de Belgische Albert Dirix, lid van de medi sche commissie van de Internationale wieler federatie en van hrl I.O.C. Hij wees speciaal op het grote gevaar vuu het gebruik van hormo nen. Tezelfdertijd ver- klaaide dr. Piet van Dijk voorzitter van de Kon Ned. Wieier Unie, „dat ri niets aan de hand was" Intussen schijnt ook twijfel te bestaan aan dr „zuiverheid" van de vier gebroeders Petterson die in de ploegentijdrit voor Zweden zilver verover den. Vnn Franse rn Italiaanse zijde worden pogingen in het werk ge steld zowel de Nedcrlan- deis als de Zweden te diskwalificeren Op dr verdeling van de medail les zal dit geen invloed hebben. Eventueel zullen do medailles van de num- den Ingenomen maar de nummer drie zal niet op schuiven naar een hogere klassering. Felipe Munoz heeft giste en gouden medaille voor Mexli olympiichc sp.-!, i i:n;a s Hij werd eerste op de 200 meter school- slag heren voor dc Russische favoriet Vladimir Kosmski cn de Amerikaan Briï Job. Voor het eerst in de geschiedenis van het olympische hockey zal In dit toer nooi een beker worden uitgereikt aan de sportiefste ploeg. De biltere ironie wil dat de internationale hockeyhond tot dit besluit kwam tijdens giin ver gadering gedurende het mees» ruwe en grove rockeytorrnooi dat ooit heeft plaatsgevonden Het aantal geblesseerde spelers is groter dan ooit. nimmer wer- Het watci poloteam werd gisteren voor een olympisch medaille uitgerangeerd. Onze ploeg ging kansloos ten onder tegen Oost-Duitsland (3—8). Ook bokser Rudic Lubbers zug zijn olympisch op mars gestopt in de kwartfinales van dc zwcargewlchtklasae voor de Mexicaan Rocha. den tijdens een internationaal toernooi zoveel spelers uit het veld gestuurd ah hij de/.olympische wedstrijden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1