S)e£öidóe(2oti/ïattt Apollo bij Bermuda geland Na ruimtevlucht van dagen Op zijn kop in zee Pro-Moskougroep in Praag actief „Ik heb heel veel contact met de prins' WEER EEN MEDAILLE ERBIJ! Wraak in bruidsnacht Japanse pacifisten gebruiken traangas IHS1 L 'I Overheid verwaarloost openbaar vervoer Hadden wij macht maar in handen Werkgevers denken ook mee over vernieuwing SJENG COLLARD THUIS CUBAANSE ATLETEN GEVEN PLAKKEN AAN .BLACK POWER' PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20820 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N.V, Lelden DIR.: C. M DRABBE J. F. J. M KOENS HOOFDREDACTEUR: L C. J. XOOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w /MO, p. mnd ƒ4 70, p. kwart. 14.10; fr p. post 16.95 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel 33839 (18 00—19.00 uur) DINSDAG 22 OKTOBER 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Rustig en overwegend droog weer mot zonnige perioden, maar op vele plaatsen ook langdurige mist. Ongeveer dezelfde temperaturen oils van daag, maar in mistgebieden Lagere middag tempe raturen- 60e jaargang, no. 17.580 HOUSTON (Reuter - A.P.). De Apollo-7, met de drie astro nauten Schirra, Donn Eisele en Cunningham, is vanmiddag om twaalf uur Nederlandse tijd bij Bermuda in de Atlantische Oceaan geland. De zee was kalm en het weer was goed. Het ruimtevaar tuig kwam neer dicht bij de be rekende plaats, ongeveer 320 km ten zuidoosten van Bermuda. Direct na de landing ving de bergingsvloot signalen op uit de cabine. Tijdens de landings manoeuvre bestaat geen radio contact, ten gevolge van de grote wrijvingshitte bij de terugkeer in de dampkring. Korte tijd later vloog een helikopter boven de cabine, die op zijn kop in het water lag. Via de radio hoorde de be manning dat in de cabine alles in orde was. De hoofdmotor, die de snelheid van ongeveer 28.000 kilometer per uur moest afremmen, werd boven Hawaii in wer king gesteld. Het was toen 11.42 uur. Enkele minuten later werd het aandrijf- gedeelte afgestoten, waarna de cabine in een glijvlucht zijn afdaling begon. Boven Florida, twaalf minuten na de j ontsteking van de motor, remde de damp kring het ruimteschip af, dat door het 1 hitteschild tegen de duizenden graden I wrijvingshitte werd beschermd. Even I vóór twaalf uur ontvouwden zich de I parachutes. Toen zij de motor startten, wisten de •■tronanten dat zU vermoedelijk een pijnlijke landing tegemoet zouden gaan. De drie lijden aan verkoudheid, waar door de toch al grote druk door de snelle daling een extra-verzwaring krijgt. Door het compromis dat de astro nauten met het grondstation in Houston hebben bereikt, kregen zij de mogelijk heid de helmen los te houden om tijdens de afdaling hun neus dicht te knijpen. Dit zou veel van de hinderlijke gevolgen van de daling wegnemen. Direct na de landing stond de astro nauten een behandeling voor hun ver koudheid te wachten. Tot morgen blijven zij op het vliegdekschip Essex, waarna zij naar Cape Kennedy zullen vliegen, j Vrijdagavond zien zij hun familie weer. Tijdens de laatste uren van hun reis hebben de astronauten de grondstations bedankt voor de begeleiding tijdens de vluoht. Commandant Walter Schirra zei: „WIJ willen jullie graag bedanken voor de prachtige prestatie. Het was echt vak werk". Donn Eisele en Cunningham be vestigden dit. Met deze woorden is een definitieve streep gezet onder de ruzie die de laatste dagen tussen het ruimte schip en het vluohtcentrum in Houston is gevoerd. Dit ging deels om het dragen van de ruimtepakken tijdens de afdaling en deel om het doen van het niet in het programma opgenomen proeven, waar tegen de astronauten bezwaar maakten. i De laatste televisieuitzending vanuit de Apollo, gistermiddag, was evenwel weer I een vrolijke aangelegenheid. (Van onze correspondent) KERKRADE De eerste huwelijks nacht van de 21-jarige bankwerker Ton 8. uit Heerlerbaan en zijn kersverse echtgenote Hannie D. (20) uit Kerkra- de-Kaalheide is wreed verstoord door de moedwillige vernielzucht van een nog onbekende. Deze richtte voor dui zenden guldens schade aan aan het fon kelnieuwe interieur in de flatwoning van het jonge paar. Meubels, stoffering en kledingstukken waren met een mes ver nield. Aan de binnenkant van de voor- deur stond het woord „Rache" geklad. De chaos werd ontdekt, toen het I bruidspaar na een stralende trouwdag I vrijdag j.l. aan de witte broodsweken E wilde beginnen. Omstreeks twee uur in J de nacht van vrijdag op zaterdag betrok I het jonge paar de woning. Daarvoor had een kennis nog tot één uur diverse I karweitjes opgeknapt, zodat tussen een en twee uur in de nacht de dader moet I hebben toegeslagen. Uit het woord „Rache" wordt opge- I maakt, dat de een of ander zich heeft I willen wreken, waarbij de gedachten uit gaan naar een Duitse jongeman, die zijn I liefdesverdriet uitte in pure vernielzucht. De politie van Kerkrade de bruid I ie de dochter van een brigadier van het politiekorps van Kerkrade kan in ver- 8 band met het onderzoek nog geen nade- I re inlichtingen verstrekken. Wel staat I vast, dat vrijdagavond laat in de nabij- I hrid van de flatwoning een Duitse wa- I g(-n is gesignaleerd. Begaan met het lot van het jonge I paar, dat inmiddels zijn toevlucht heeft I giv.ocht in de ouderlijke woning van de I bruid, zijn er in Kaalheide reeds initatie- I v«-n geboren om een geldinzameling te I houden om het bruidspaar aan nieuwe I meubels en dergelijke te helpen. Joden vluchten het land uit PRAAG (Reuter). In Tsjecho-Slo- waktfc beeft een splintergroep de kop opgestoken die het hnidige bewind ten val wil brengen en het land weer tot modelbondgenoot van de Sovjet-Unie wil maken. Aanhangers van partijleider Dubcek hebben het afgelopen weekeinde op protestbUeenkomstf-n <n verscheidene steden de partU gevraagd om een veroor deling van deze Moskougroep, die geleid wordt door Antonln Kapek, een voorma lige hoge partijfunctionaris en fabrieks directeur. De betogers spraken van een gevaarlijke provocatie en vonden dat de leden van de groep aan de kaak moesten worden gesteld als lieden die de eenheid van de partU ondermijnen. Volgens berichten uit diverse onaf hankelijke bronnen in Praag heeft de conservatieve splintergroep de Tsjecho- Slowaakse justitie gevraagd om verza meling van bewijsmateriaal tegen hoofd redacteuren en t.v.- en radiocommen tatoren die het volk verkeerd zouden hebben voorgelicht over de Russische invasie van augustus. Deze mensen zouden wegens samenzwering tegen de GASTEN VAN ONASSIS VERTROKKEN SKORPIOS (AP) De meeste leden van de families Kennedy en Onassis z(jn zijn maandag met speedboten van het van regen doordrenkte eiland Skorpios gehaald. Alexander Onassis, de 19-jarige zoon van de scheepsmagnaat, heeft tegenover journalisten verklaard dat alleen de bruid en de bruidegom en Jacqueline's kinderen Caroline en John nog aan boord van de Christina zijn. De kinderen vertrekken vandaag naar Londen. Onassis en zijn vrouw hebben de gas ten, onder wie de zuster van Jacqueline, prinses Lee Radziwill en haar schoonzus ters Patricia, de ex-vrouw van Peter Lawford en mevrouw Smith, wegge bracht. Zij namen afscheid op het eiland Levkas, waarna het paar onmiddellijk naar het schip terugkeerde. Sovjet-Unie moeten worden berecht. De groep zou ook gepleit hebben voor het organiseren van schijnprocessen tegen joden, die een belangrijke rol in de hervormingsbeweging hebben gespeeld, zoals prof. Eduard Goldstücker en de econoom dr. Ota Sik. De groep-Kapek heeft naar verluidt een anti-zionistische campagne in de zin. Zij zou daarbij willen aanvoeren dat joden een belang rijk aandeel hadden in de plannen om Tsjecho-Slowakije naar het westen te drijven. Sinds de invasie zijn circa 3400 Tsje- cho-Slowaakse joden hun land ontvlucht, dat Is 22 procent van de joodse bevol kingsgroep in Tsjecho-Slowakije. Mo menteel nemen er nog steeds vijftien tot achttien per dag de wijk. De helft van de vluchtelingen bestaat uit intellectuelen die actief zijn geweest in de democrati seringsbeweging van Dubcek. President Svoboda verzekerde gisteren vertegenwoordigers van de joodse, pro- testanse en orthodoxe gemeenschappen dat het constitutionele recht op gods dienstvrijheid zal worden geëerbiedigd. De Tsjecho-Slowaakse autoriteiten doen weinig of niets om de uittocht tegen te gaan, hoewel zich onder de vluchte lingen veel artsen en geleerden bevinden. In Japan hebben 200.000 studenten gedemonstreerd tegen de oorlog in Vietnam. DaarbU kwam het in de hoofdstad Tokio tot hevige gevech ten met de politie, volgens de be richten de zwaarste gevechten die Japan sinds de laatste oorlog zijn geleverd. De agenten (1.) hadden zch met helmen en gasmaskers ge wapend tegen de militante studen ten die zich bedienden van traangas en die met een ram een aanval deden op de poert van het minis terie van Defensie (r.). Na afloop waren er vele honderden gewonden. (ADVERTENTIE) morgen voordeel roomborstplaatjes 250 gram van 109 voor 95 Jongeman verzon roofmoord HEERLEN De 19-jarige Koenraad K., die enkele weken geleden beweer de op 18 mei van dit jaar te Schaes- berg een Duits sprekende man beroofd en vermoord te hebben, heeft deze be kentenis ingetrokken. De jongeman hoop te met deze verzonnen roofmoord te be reiken van de psychiatrische inrichting in Woensel, waar hij werd verpleegd, dat hij overgebracht zou worden naar een gevangenis. UTRECH (ANP) „De overheid kan beleidsbeslissingen niet maar ongestraft blijven uitstellen. Het spoorwegbedrijf weet vandaag nog niet, welke taak het morgen zal worden opgedragen. Er moet worden gestreefd naar een gecoördineerd en geïntegreerd kwaliteitsvcrvoerspakket, zowel naar technieken als naar prijsvast stelling". Deze opmerkingen maakte de voorzit ter van de Nederlandse bond van ver voerpersoneel, de heer G. J. H. Alink, in Utrecht bij de opening van de vergade ring van de bondsraad van de N.B.V. Hij stelde, dat de passiviteit van de re gering op het gebied van het openbaar personenvervoer er toe heeft geleid, dat N.S. al jaren in de rode cijfers werkt en dat die passiviteit onzekerheid heeft ver oorzaakt in alle geledingen van het N.S.- personeel. De heer Alink zei verder, dat hij toe juicht dat ieder bedrijfsonderdeel bij N.S. in 1970 van een overlegorgaan zal zijn voorzien. Dit geeft de vakbeweging de ge legenheid, zich duidelijker als „externe grootheid" op te stellen zonder langer de schijn op zich te laden, nauw met het be- drijfsgebeuren verbonden te zijn. Kritiek van werkgevers op Mertens (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG „De dreigementen, die NKV-voorzitter Mertens afgelopen zater dag in Sneek aan het adres van de werkgeversorganisatie heeft geuit, zijn voor ons zeer verrassend. Wij willen er tegenover stellen, dat er wel degelijk voortgang zit in de hele ontwikkeling van inspraak en dergelijke. Maar men kan ook weer niet verwachten, dat alles van de ene dag op de andere helemaal wordt gewijzigd". Aldus een commentaar van een woord voerder van het verbond van Nederland se ondernemingen naar aanleiding van Mertens' rede, waarin deze stelde, dat de werkgevers de drang van de vakcentra les naar maatschappijvernieuwingen af remmen. Hij zei zaterdag, dat de werk gevers wel braaf schouderklopjes uitde len, maar niet willen meewerken en dat als dit zo blijft, de vakcentrales uit de overlegorganen zullen treden. „Veel commentaar is er op de r^de van de heer Mertens niet te geven", al dus de VNO-woordvoerder desgevraagd. „Want dan komt er een discussie in de welles-nietes-sfeer. Het lijkt ons echter onredelijk, de werkgeversorganisaties in gebreke te stellen. Er zit wel degelijk voortgang in de veranderingen. Kijk maar eens, wat er de laatste tijd aan wettelij ke regelingen is voorbereid, aan de voor bereiding waarvan onzerzijds wezenlijk is meegewerkt: het enquêterecht, de jaarverslagge'ving, stakingsrecht, grote bevoegdheden voor de ondernemingsra den en wijziging van de P.B.O. De heer Mertens legt nu het accent op de mede zeggenschap. Maar wie heeft nu al een duidelijk beeld, hoe deze best geregeld kan worden? Zeker kan men dit niet van de ene op de andere dag regelen. Nie mand staat trouwens te trappelen van on geduld, menen wij. Het gaat in elk ge val te ver ons van kwade trouw te be schuldigen, want we denken wel wezen lijk mee". Het was deze zegsman bepaald ondui delijk, welke aanleiding de heer Mertens had om opeens zo van leer te trekken. „Daar kun je slechts naar gissen. Mis schien is hij geschrokken van een afne mend ledental, mogelijk moeten de vak- i ntrales hun arbeidsterrein wat verleggen omdat er op vele gebieden niet zoveel meer te doen valt. Hij heeft ons wel ver rast, want deze week is er nog weer een vergadering van de Stichting van de Ar beid. waarin de vraag aan de orde komt: welke taken deze instelling nog heeft nu zij op loongebied niets meer te doen heeft. In eerdere besprekingen werden wel De Noorse tanker Sitakund is gis teren brandend aan de Engelse zuid kust aan de grond gezet. Zondag hadden zich aan boord enkele ont ploffingen voorgedaan, waarna brand uitbrak. De bemanning ver liet het schip, waarna drie man werden vermist- Er bestaat nog steeds kans op explosies, omdat zich in de lege tanks gas bevindt. mogelijkheden gezien om de stichting vruchtbaar te laten functioneren. De eer ste indrukken waren bepaald niet onbe vredigend". De constatering van de heer Mertens, dat economie en politiek worden beheerst door 'n groep van tweehonderd Nederlan ders noemde de VNO-woordvoerdcr „ronduit onzin". Il(j zei: „Dat zouden ze misschien wel graag willen, maar 't is niet waar. De ondernemers klagen cr juist zo over, dat hun politieke invloed zo gering is. En als er al 'n dreiging zou z(Jn in de richting, die de heer Mertens be doelt, dan is ons democratisch stelsel daar wel tegen opgevwassen. Deze kreet van de heer Mertens kunnen we dan ook niet zo serieus nemen. Het l(jkt er echter wel wat op, dat h(j dc oude klassestrUd wil laten herleven". (Van een speciale verslaggever STEIN Toen maan dagmorgen om twintig over zeven een DC-8 Sjeng Collard, de uit Mexico verbannen soigneur, aan de grond zette, leek het alsof Schiphol de een of andere hoge buiten landse staatsman ver welkomde. Televisie, radio en tientallen journalisten verdron gen zich rond de man die de laatste 24 uur het middelpunt was geworden van een af faire, die de Neder landse ploeg in Mexico en vooral ook het thuisfront schokte. Collard stond allen rus tig te woord, stapte toen in de trein naar huis. Bij aankomst in Stein zocht Sjeng, die sinds donderdag niet meer had geslapen, spoedig het bed op om na een paar uur tjes tenslotte opnieuw toe te geven aan de on afgebroken stroom van vooral telefonische be tuigingen van bijval en sympathie. Terwijl Col lard in zijn langzaam met vrienden en kennis sen volgelopen hUlB n;m de Keerenderkerkweg in Etein zijn verhaal deed onderbrak echtgenote Greta herhaaldelijk het gesprek met boodschap- oen als bijv.: „De pas toor en kapelaan waren net aan de telefoon ik moest hier zeggen, dat je het goed hebt ge daan". Greta Collard ziet in de hele affaire nog een lichtpunt nadat Sjeng in een opwelling van neerslagtigheid had laten ontvallen: „Ik zal nu wel uitgesolgneerd zijn", zegt zij: „Die Olympische Spelen heb ben in elk geval bewe zen dat Sjeng niet mot doping werkt. Ik ben blij dat nu dit praatje ook uit de wereld is, want zij hebben de jongens die goud wonnen toch gecontroleerd en zij heb ben niets gevonden". Collard is met zijn ge dachten nog even terug in Mexico waar chef- d'equipe dr. Dokkum hem naar het vlleveld bracht: „Een sympatieke vent, die meneer Dok kum. Weet je wat hij ter afscheid tegen mij zei? Collard dit is een van de zwaarste dagen van mijn leven. Ik vind jou een eerlijke en hard werkende ven. En hij kocht nog vlug voor mijn vrouw een mooie tas". Ook de sportlieden de den Collard uitgeleiden. Hij vertelt: „Ik verliet mijn kamer in het olympische dorp en toen moest ik me even goed houden. Want op de gang stond een erehaag. De meisjes links en de jongens rechts. Buiten wachten de wielrenners op de flets me op. Ze reden naast me tot aan de uitgang van het dorp. Sjeng Collard heeft ook prettige heinneringen aan Mexico gehouden Bijv. aan de ontvangst door prins Bernard op de ambassade van de gouden wielerploeg. „Een Mexicaanse vrouw, ik geloof dat het een poets foto van de prins en on ze wielerploeg. Zij kon blijkbaar niet met het fototoestel overweg. Ik zei dat wordt niets. Jammer, want dit Is toch erg waardevol voor de jongens. De prins zei toen: „Weet je wat we doen? Jullie komen na cd Spelen een dag bij mij op Soestdljk. Dan laten we de foto over- Collard heeft nog meer contact met de prins ge had. „Toen de wieler ploeg goud gewonnen had, heb ik twintig mi nuten met hem gespro ken. Ik moest hem alles vertellen over de ver zorging en de massage van de wielrenners .De prins vertelde mij, dat hij het in zijn rug had. Als hij tijd had. dan zou hij zich laten verzorgen". De 30-jarige Cubaanse sprinter Enrique Figuerola heeft besloten rich als actief atleet terug te trekken. Figuerola heeft zijn land op de Olym pische Spelen in Rome, Tokio en Mexico vertegenwoordigd. Figuerola zei verder de zilveren medaille, die hij op de 4 x 100 meter won, te zullen schenken aan de Amerikaanse „Black Power"-beweging. Zijn teamgenoten Morales, Montes en Ramirez doen hetzelfde. Ook Miguelina Cobian, een van de populairste atletes op Cuba. deelde mee. dat de damesploeg, die zilver won op de 4 x 100 meter, de medailles zal weggeven. Zij sturen ze op naar Stokeley Carmichael. Nederland heeft er weer een zilveren medaille bij. Het tandemduo Jansen- Loevesijn kwam op de tweede plaats in de finaledie werd gewonnen door de Franse combinatie Trentin-Morelon. Minister Klompé stuurde beide renners een gelukstelegram. Oeen medaille bij het zwemmen. Ada Kok werd in de finale 100 meter vlinderslag vierde. Hot hockeyen is voor Nederland voor bij. De belangrijke wedstrijd tegen Australia werd met 20 verloren. Onze ploeg werd daardoor uitgescha keld voor de halve finales. Bob Schouten plaatste zich voor de finale 100 meter rugslag. Onze waterpoloërs speelden gelijk tegen Italië: 33. De h> renestafetteploey op de viermaal ZOO meter (Dick Langerhorst, Johan Schans, A ad Oudt, EU Drenth) plaatste sich echer niet voor de swem- finale. De olympische oogst voor Ne derland bedraagt thans twee gouden, drie zilveren en een bronzen medaille.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1