Jacqueline Kennedy heet Onassis Korte en intieme plechtigheid in kapel van particuliere eilandje Scorpios Geldnood motief voor doden van oude miljonair Buit 17.000 gulden bij straatroof H 'W, Kinderen aanwezig Textielbedrijf ontslaat helft van personeel Daders nog voortvluchtig Vakbeweging moet lering trekken uit ledenverlies Nieuwe partij Republikeinse Democraten Nederland Montagefoto werd dader noodlottig DAALDEROP Kronenburg oneens met voorzitter Harmsen met Binding Rechts in Kamer MAANDAG 21 OKTOBER 1968 DE LEIDSE COURANT PAGINA 5 (Vai EILAND SCORPIOS (A.P.). Jacqueline Kennedy (39) en Aris- toteles Onassis (62) zijn gisteren in het huwelijk verbonden op het particuliere eiland van de Griekse multimiljonair. Veertig gasten, allen familieleden van het bruids paar, verdrongen zich in 't Grieks orthodoxe kapelletje, dat toegewijd is aan de H. Maagd, voor de plech tigheid die bijna drie kwartier duurde. Ook de kinderen van Onas sis en mevrouw Kennedy waren aanwezig. Onassis ging gekleed in smoking met witte anjer naar de plechtigheid- Hij legde de paar honderd meter afgemeerde jacht Christina i kerkje af per auto in verband met het slechte weer. Jacqueline legde de af stand in een speedboot af, zodat zij slechts een paar meter naar de kapel behoefde te lopen. Zij was gekleed in een beige deux-pièces. Het huwelijk werd ingezegend door de bebaarde priester Polykarpos Athanas- s (31) uit Athene volgens de ritus de Grieks-orthodoxe Kerk. Deze wijkt de roomskatholieke plechtigheid ondermeer hierin af dat de man niet „Ja, ik wil" antwoordt op de vragen van de priester. Deze zong verder de gebeden, liet het paar het nieuwe tes tament kussen en leidde de dans var Isaiah. Het Vaticaan bewaart het stil zwijgen over het huwelijk en het Vati- ïse orgaan l'Osservatore Romano heeft er nog geen regel aan gewijd. De gasten klapten toen het paar bij de ingang van de wit gekalkte kapel verscheen- Onassis was er het eerst. Hij begroette mrs. Kennedy, toen zij met baar twee kinderen aankwam, met een kus op elke wang, hetgeen zij herhaalde. Diarna liep het paar langzaam door het middenpad naar de altaartafel met daar op een bijbel en de twee trouwringen." Er heerste een plechtige stilte in de kapel nadat de priester zijn ar opgeheven om de dienst te beginnen. Naast het paar zaten Caroline en John tezamen met Alexander en Chris tina Onassis de kinderen uit het huwelijk van Onassis met Tina Livanos. Mevrouw Artemis Garoufalidou, de zus ter van Onassis hield een oogje op de kinderen. Na het wisselen van de ringen pakte mevrouw Garoufalidou twee witte hu welijkskroontjes die door een wit lint met elkaar verbonden worden en zette deze Onassis en Jacqueline op het hoofd- Daarna begon de dans van Isaiah, waar bij het paar drie keer om de altaartafel loopt. De bruidsgasten gooiden onder tussen bloembladeren over hen. De priester zei, terwijl het koortje psalmen van David zong, eerst in het Grieks en vervolgens in het Engels „De dienaar gods Aristoteles is in de echt verbonden met de dienares gods Jacque line in de naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest". Na de plechtigheid draaide het paar zich om en verliet gevolgd door de gas ten het kerkje. Zij keerden allen terug naar het jacht, waar champagne werd geserveerd en 's avonds een receptie plaats vond. De bestemming van het jacht Chris tina voor de huwelijksreis is nog niet bekend. Dit jacht ls een drijvend paleis, bezet met marmer en goud. Charles Aan de arm van Onassis loopt Jacqueline Kennedy de kerk uit na de h uwelijksslui ting. Bosco, de Franse butler van Onassis, heeft onlangs toen het omgebouwde Canadese fregat in de haven van Miami lag, een rondleiding voor een aantal gasten gegeven. Bosco, die Onassis op zee heeft gediend sinds het begin van de jaren '50 wees trots op geschenken als de boeken van Winston Churchill, met een persoonlijke inscriptie van de schrijver, een gouden sextant van koning Saoed, met walvishuid beklede barstoe len e.d- In de bibliotheek hangt een El Greco. Op de nachttafels naast het statiebed onder een vergulde spiegel staan Griekse Er is ruimte voor 22 gasten. Verder is er natuurlijk aan boord een zwembad en qok een twee-motorig amfibievlieg tuig. De bemanning van de Christina telt 45 koppen. GELEEN (ANP) Ongeveer de helft van de 80 werknemers van Maessen confectie NV te Geleen heeft ontslag aangezegd gekregen daar de produktie in Geleen beëindigd wordt. Deze Ge- leense confectie NV vervaardigt vooral baby- en kinderconfectie. Een groot deel hiervan wordt naar Europese landen, ook naar bijvoorbeeld Algerije ge ëxporteerd. Het ontslag werd verleend na overleg met de vakbond en het gewestelijk ar beidsbureau. Het resterende deel van het personeel blijft vorlopig de lopende orders afwerken. De andere ateliers van dit bedrijf zijn in België gevestigd. In Geleen blijven nog de verkoop modele ring en administratie. Na het ontslag heeft het personeel een bloemstuk laten bezorgen bij de directie, waarmee de uiting gegeven-werd aan de spijt waar mee zij dit confectieatelier noodgedwon gen in de steek moeten laten. Langer werken in aardappelmeel- industrie STADSKANAAL (ANP) Alle veer tien aardappelmeelfabrieken in Gronin gen, Drente en Overijssel, de coöpera tieve zowel als de particuliere, gaan de komende weken 12 uur per week langer werken. Sinds het begin van de cam pagne op 19 augustus draaiden de fa brieken van maandagmorgen zes uur tot zaterdagavond zes uur. Van nu af zal er gewerkt worden van middernacht in de nacht van zondag op maandag tot middernacht in de nacht van zaterdag op zondag. Men doet dit om de boeren te helpen. Door de over vloedige regen van de afgelopen weken komen de aardappelen bij het rooien zo nat uit de grond, dat ze maar kort kun nen worden opgeslagen, omdat ze an ders gaan rotten. Door de nu genomen maatregel hoopt men de campagne, die anders tot Kerstmis zou hebben geduurd, met een week te verkorten, zodat het ver lies door rotting althans voor een deel kan worden voorkomen. Tot de maatre gel is besloten door de vereniging van werkgevers in de aardappelmeelindus- trie, nadat overeenstemming was be reikt met de vakbonden en de arbeids inspectie. ROTTERDAM (ANP) In Rotter dam is zaterdagavond omstreeks kwart over zeven de 52-jarige mevrouw L. van der Heijden-Hentzen beroofd van een boodschappentas met omstreeks 17.000 gulden. Het geld had zij opge haald bU de filialen van de N.V. WUnim- Na haar bezoek aan het zesde laatste filiaal en op weg naar haar auto rukte een ongeveer 25-jarige man haar de tas uit de handen. Hij verdw via een bouwterrein in het duister. Een speurhond die door de politie werd ingeschakeld heeft nog vergeefs naar de rover gezocht. De politie be schikt over een vrij nauwkeurig signa lement. Elders in Rotterdam, is zaterdagavond omstreeks negen uur de 48-jarige heer O. H. Pardoen door twee mannen gevallen, mishandeld en beroofd. De buit as 830 gulden. Hij werd van achteren aangevallen, om de hals gegrepen en met de vuisten be werkt. Ook is hij door de twee overval lers krachtig in het gezicht geschopt. De kleding van de mannen tussen de 30 jaar oud en plm. 1.75 m. lang moet gezien de aard van de verwon dingen van het slachtoffer met bloed bevlekt zijn. AMSTERDAM Rond half twee D 66-fractieleider mr. Hans van Mierlo heeft gisteren tn de kerk van de Ernmausparochie in Spijkenisse gepreekt. De politicus deed dit op uitnodiging van pastoor Piet Wesseling. Het onderwerp van zijn preek was: Wat er met de mens gebeur dt". AMSTERDAM (ANP) „Bij de so ciale evolutie die door de inbreng en de stuwkracht van de vakbeweging in de loop der jaren is bewerkstelligd, is on voldoende aandacht besteed aan dc vraag hoe dc vakbeweging zelf in staat zal zijn haar continuïteit te verzekeren. Dit stelde de voorzitter van het lande lijk werkorgaan voor de mediale groe pering in het Nederlands Katholiek Vak verbond. de heer A. J. Hubben. in Am sterdam op een studieconferentie van het L. W. M. Hij meent dat het fataal zou zijn, als de Nederlandse werknemers de in stituten die hen tot sociale volwassen heid hebben gebracht, zouden gaan be schouwen als de Moor die zijn plicht heeft vervuld en heeft gedaan. Maar. aldus de heer Hubben. als de feiten aan tonendat de vakbeweging steeds meer de aantrekkingskracht gaat ontberen die in het verleden tot haar uitgroei heeft bijgedragen, is het zaak daaruit de no dige lering te trekken. Duitse zelfmoord zonder spionage BONN (DPA) De polite in Bonn is tot de conclusie gekomen, dat er geen verband bestaat tussen de zelfmoord van luitenant-kolonel Johannes Grimm (54) van het Westduitse ministerie van ver dediging en de geheimzinnige dood van de gepensioneerde admiraal Hermann Lüdke (57). De zelfmoord van Grimm wordt aan overdreven bezorgdheid voor zijn gezondheid toegeschreven. In de zaak Lüdke bestaat wel verdenking van terdagmorgen hebben twee onbekend ge bleven mannen de 40-jarige Chinese res tauranthouder T. S. L. in Amsterdam beroofd van een tas waarin 16.000 gulden aan Nederlands geld en een groot bedrag aan buitenlandse valuta. De heer L. keerde rond half twee in zijn auto naar huis terug. De mannen die op de hoogte moeten zijn geweest van het feit, dat hij een aanzienlijk bedrag bij zich had hebben hem op de parkeerplaats opgewacht en toen hij uit zijn auto stap te met een ijzeren staaf neergeslagen. De mannen hadden hun gezicht met 'n doek bedekt zodat de heer L. niet in staat was een signalement te geven. De restauranthouder moest naar het Wilhel- minagasthuls worden overgebracht maar bleek er tamelijk goed te zijn afgeko- Proces tegen John Lennon uitgesteld LONDEN Het proces in Londen te gen Beatle John Lennon en de Japan se Yoko Ono is uitgesteld tot 28 novem ber. Beiden werden vrijdag aangehou den wegens bezit van marihuana en ver zet tegen de politie. De advocaat van het paar heeft aan gedrongen op een zo spoedig mogelijke afhandeling. Yoko Ono en John Lennon werden op borgtoeht vrijgelaten, na dat zei ieder 100 pond hadden gestort. Een onbekende man en vrouw stonden met 100 pond borg voor elk BERGEN OP ZOOM De 21-jarige J. P. >1. F. uit IlogerheÜde heeft bekend de Bergen op Zoomse miljonair Christ Rogier (74) om het leven te hebben gebracht. F. getrouwd en vader van een kind heeft op 3 augustus van dit Jaar de industrieel om geld gevraagd. Het slachtoffer zou op dat verzoek z(jn ingegaan, maar wilde daarvoor homofiele tegenprestaties van de jongeman. F. is daarop in een razende woede ontstoken en heeft Rogier dodelijk verwond met een kris en een"kandelaar. De politie van Bergen op Zoom kon de man vrijdagnacht arresteren wegens diefstal van een auto in Bergen op Zoom liggende Rogier mee op het hoofd slaat Vervolgens sluit hij dc gordijnen en legt de hoorn van de telefoon. ,.lk ben blij. dat Ik van die zware last af ben", zegt F. nu. Drie buurtbewoners herkennen hem, na confrontatie, posi tief. Commissaris Th. Andriessen vertel de: ,.Op vingerafdrukken hebben we hem niet kunnen pakken. Alle vingers die we hadden, zijn achterhaald. Het slachtoffer dat zes daRen na zijn verminking over leed is niet meer bij kennis geweest, zo dat de politie aanvankelijk weinig hou vast scheen te hebben. Er kwamen zo'n zestig tips binnen, die allen zijn nage trokken Een uur later deed fabrieksarbeider F. zijn verrassende bekentenis. Oplettende rechercheurs ontdekten gelijkenis met de montagefoto van de vermoedelijke dader, die aan de hand van tips van buurtbe woners was samengesteld. In de nacht van 23 op 24 augustus (veertien dagen na zijn daad in Bergen op Zoom) had hij een 17-jarig meia. c in Woensdrecht mishandeld en verkracht, waarvoor hij in voorarrest heeft gezeten. Inplaats van zich verre van de politie en justitie te houden, stal hij van vrijdag op zaterdagnacht een bestelbusje in Ber gen op Zoom. Dat is hem met de goedgel ij kende montagefoto noodlottig geworden. Volgens de Bergse commissa ris van politie. Th. Andriessen zou het rechercheteam na veertien dagen al de beschikking hebben gehad over 'n mon tagefoto. Deze afbeelding is echter niet buiten het korps gekomen in verband met het feit, dat ze grote gelijkenis ver toonde met het gezicht van een onschul dige inwoner van Bergen op Zoom. Na de vechtpartij is F. op zoek gegaan naar geld, met zijn slachtoffer bemoeide hij zich niet meer. Op de slaapkamer haalde hij 2000 gulden papiergeld uit de kast; verder een honderdtal rijksdaalders en guldens. Een bizarre hobby van de miljonair was het sparen van zilveren rijksdaalders. Zaterdagmiddag 3 augustus zes uur loopt de 21-jarige F. de tuin in en treft de miljonair in het open prieeltje achter het huis. Hij vraagt of Rogier hem wil helpen met geld. Rogier gaat met hem naar binnen, vertrouwt de zaak niet he lemaal en legt zijn onafscheidelijke sier- dolk binnen grijpbereik. Samen gaan zij naar boven waar ze ruzie (krijgen. Men daalt weer af naar de woonkamer; dan ziet de jongeman het geld aan zijn neus voorbij gaan en ontsteekt in blinde woede. Rogier werpt met kracht de kris naar hem, de invalide valt. F. schopt, slaat en steekt op hem in, rent naar de woonkamer en komt terug met een zwa re kandelaar, waarmee hij de voorover (Van o e correspondent) HOOGEVEEN In Hoogeveen ls een nieuwe partij opgericht, die onder leiding staat van de verzekeringsman1 K. Hiiberink. Het is de partij Reptibli- I keinse Democraten Nederland. Een van de punten in het programma van de partij is afschaffing van dc monarchie rechtstreekse verkiezing door het volk van een president. nieuwe partij wil het aantal mi nisteries zien teruggebracht tot zeven. De Tweede Kamer moet worden ver vangen door een Raad van Afgevaar digden van maximaal 75, gekozen uit n door het Nederlandse volk te kie- n Volksraad. Volgens de heer Hiiberink, die enke le jaren geleden tevergeefs probeerde een Kamerzetel le bemachtigen de C.D.U., lelt de nieuwe partij j al 1200 leden. In een circulaire, waarin hij zichzelf „de leider" noemt, vertelt hij onder zeer moeilijke omstandighe- een anonieme adviesraad te heb ben gevormd, waarin o.a. enkele hoog leraren en andere wetenschappelijke medewerkers op economisch, rechts- en staatkundig gebied zitting hebben ge in. Dezer dagen zal de nieuwe groepering bij de kiesraad worden in geschreven, waarna men in januari 1969 begint mei een landelijke publici teitscampagne. (ADVERTENTIE) D. aalderop is de grootste fabriek van elektrische boilers in Nederland. Elke Daalderop boiler is een perfekt apparaat dat u maar één keer hoeft te kopen om altyd heet water in huLs te hebben. Dag in, dag uit, jaar in, jaar uit. Stilletjes doet hjj z'n werk tegen laag nachtstroomtarief - en om dat zo'n boiler geen schoorsteen nodig heeft, kunt u hem overal plaatsen. Elke keuken is geschikt voor een elektrische boiler. Omdat het water elektrisch wordt opgewarmd is ccn boiler de veiligste en beste weg naar heer lijk heet water uit alle kranen! Vraag uw installateur wat het beste is voor uw huis; een 50, 80 of 120 liter. En vraag vooral haar de boven ste beste boiler; een Daalderop Boiler I Na het wereld record •zingen, het wereldrecord pkuit-praten, het wereldrecord hoog zitten en het we reldrecord kruipen, werd er tijdens 't afgelopen weekend in Paradissote Amsterdam een neuw record ge vestigd. Bennie Groen, vermaard drummer van de eens zo populaire Groningse pop groep „The Ro- Dys", sloeg vijftig lange uren op d> trom en drumde daarmee het oude record van ach ten- stukken. Voor hem echter, zoals in Mexico, geen gou den medaille en fanfare. Bennie viel alleen de on verhulde bewonde ring van 'n handje vol fans ten deel STAKING Bij FORD-GENK BRUSSEL (ANP; Bij de Fordfabrie ken to Genk (Belgisch Limburg) zijn vanochtend circa 3 400 arbeiders (vrij wel dc volledige ochtendploeg) in staking gegaan ter ondersteuning van looneisen. Onderhandelingen tussen de vakbonden en de directie over optrekking van de lonen tot het niveau van de lonen die bij de Fordfabrieken te Antwerpen worden betaald, zijn eind vorige week mislukt. De vakbonden verklaren, dat zij vijf jaar geleden bij de stichting van de Fordfabrieken te Genk, min of meer on der druk, hebben ingestemd met lagere lonen dan In Antwerpen, enerzijds om dat de Limburgse arbeiders nog geschoold moesten worden, en voorts als offer voor een uitbreiding van de werkgelegenheid in de provincie. Nu het vijfjarencontract is afgelopen, achten zij geen redenen aanwezig om het loonversehil met Ant werpen. dat 15 tot 20 frank per uur be draagt, te handhaven. Nieuwe betoging in Noord-Ierland LONDENDERRY (AP) 3000 beto gers voor burgerrechten hebben zater dag voor de oude stadsmuren de rege ring van Ierland vier weken de tijd ge geven om hun eisen in te willigen, „an ders zullen wij een bres in de muren De grootste toejuichingen kreeg de spreker die aankondigde dat het bur- geractie comité dal opgericht werd na dc ongeregelheden van 5 pkt. voorop zal lopen in een mars door de oude stadsmuren. HILVERSUM 300 Nederlanders heb ben zich zaterdag in Hilversum aange sloten bij de nieuwe politiekepartij Binding-rechts". Zij volgden de oprich tingsvergadering bij, die voor bet Twee de-Kamerlid A. J. Harmsen, oud lid van de kamerfractie Koekoek, was uitge schreven om lijn trouwe aanhangers een nieuw politiek onderdak te geven. Met Harmsen maakten deze aanhangers zich een paar maanden geleden Ion van boer Koekoek en zijn partij. Bij bindingrechts hebben zioh ook een aantal leden van de kleine partij C.D.U. aangesloten. De- se partij heeft destijds als rechtse groe pering vergeefs aan de Kamerverkiezin gen deelgenomen. renpartijleden. Twee leden van de Ka merfractie waarvan hij voorzitter is zijn eveneens lid van bindingrechts gewor den, volgens de heer Harmsen het bol werk tegen oprukkend links. Het derde fractielid mr. H. C. J. M. Kronenburg uit Breda heeft zich echter niet bij de nieuwe partij aangesloten. Hij verschilt al enige tijd van mening met fractievoorzitter Harmsen over de doelstellingen van een rechtse partijfor matie en over het tijdstip van oprich ting ervan. Mr. Kronenburg staat na melijk op het standpunt dat de nieuwe rechtse partij open moet staan voor alle rechtsdenkende Nederlanders en voor al le rechtse groeperingen. De heer Harm sen is echter uitgegaan van de gesple ten situatie ln de Boerenpartij. HIJ wilde allereerst zijn aanhang een nieuw politiek onderdak geven. Mr. Kronenburg was hierop tegen omdat volgens hem een afscheppen was tegen de heer H. Koe koek. Een en ander zal waarschijnlijk ook gevolgen hebben voor de Kamerfrac tie van de heer Harmsen, die hij na zijn rebellis tegen Koekoek gevormd had. Wanneer fractievoorzitter Harmsen Bin ding-Rechts in de Tweede Kamer door zijn fractie zal laten vertegenwoordigen, zal mr. Kronenburg zich hiervan distun- tlëren. Waarschijnlijk komt de heer Harmsen in de komende dagen al met een dergelijke verklaring in de Tweede Kamer. Wellicht dat dan de Boerenpartij niet in twee, maar in drie fracties uiteen valt, tenzij mr. Kronenburg kan terug keren in de Koekoekfractie. De aanhangers van Harmsen die in gemeenteraden en Provinciale Staten zit ting hebben, zullen zich voortaan in iedei geval als vertegenwoordiger van binding rechts beschouwen. De nieuwe partij, die zaterdag in Hil versum opgericht werd wil een nieuw sociaalstelsel ln Nederland met een gro tere individuele verantwoordelijkheid dan tot nu toe, wijst verder verplichte medezeggenschap en winstdeling af even als alle publlekrechtelijkebedrljfsorga- nlsatles. De partij ls voorstander van het bankgeheim en wil ook reorganisatie van het wetenschappelljkonderwljs als tegen maatregel tegen wat men noemt de ge zagscrisis en de slechte studieresultaten op de universiteiten. En verder moet de NAVO-versterkt worden, terwijl alles 't in werk gesteld dient te worden om het communisme te bestrijden cn terug tc dringen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 5