S)e CeidbeSou^atiT N.-Vietnam trekt troepen terug BOMBARDEMENTSSTOP? RUST IN ZUID-VIETNAM Onassis en Jacqueline gaan spoedig huwen mOOGOGB Zelfs Ada Kok kon estafette niet redden MAREL Zevende anti- hongeractfe in Nederland Scheveningse vissersboot vastgelopen Alle twee in Athene MOGELIJK VANAVOND REEDSP Wachtmeester met riek en knuppel bewerkt Saigon maakt bezwaar TOT JUBILERENDE UNIVERSITEIT Kardinaal Alfrink roept op tot impuls voor verdraagzaamheid Rekening houden met de onrust Havenfraude in Rotterdam Negeratleten geschorst PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 - ADVERTENTIEAFDELING 20826 CrlRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N V, Lelden DIR.: C. M. DRABBE J. F J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C 1 ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w MO, p. mnd. 4 70. p. kwart 14.10; fr p. post 16.95 VRIJDAG 18 OKTOBER 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WEINIG VERANDERING «verwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig t Enkele zonnige perioden en op de meeste plaatsen droog weer met ongeveer dezelfde temperaturen els vandaag. Vannacht weinig wind, morgen over dag zwakke tot matige zuidelijke wind. 60e jaargang, no'. 17.577 DEN HAAG (ANP) Ev< rikkelingslanden zijn g richt. De inzameling wordt georganiseerd door de Nederlandse organisatie voor internationale bijstand (Novib) in sa menwerking met hel UNESCO-centrum Nederland en het Nederlands comité UNICEF. Het motto voor de inzameling van dil aar „wedloop voor de wereldwelvaart" wil inhaken op de Olympische Spelen. De Novib voert de actie met behulp van ruim 1000 plaatselijke actiecomité's. In de jaren 1960 tot 1967 kon 8.6 miljoen gulden in ontwikkelingsprojecten wor den gestoken. De totale wereldcampag ne leverde tot dusver 2.1 miljoen gulden op. (ADVERTENTIE) HELGOLAND (DPA) De Neder landse vissersboot ,.SCH 27" uit Scheve- ningen de „onderneming", ls donderdag bij Helgoland gestrand. Een reddings kruiser heeft de kotter los getrokken en naar de haven van Helgoland begeleid. De Sch 27 heeft lichte schade opgelo- (ADVERTENTIE) morgen voordeel melk en puur krokantjes 100 sram van 99 voor 89 (ADVERTENTIE) LEERFAUTEUIL Zéér aparte uitvoering, zware ge- capitoneerde rug, bijzonder exclu- S«r Prijs 1890— Event, bijpassende voëtenbank met los kussen675.— BULTHUIS EXCLUSIEVE STIJLMEUBELEN Botermarkt 23 Nieuwe Rijn 25 Griekse Onassis (62). zal op zeei wellicht reeds vanavond den. Griekse berichten plaats: vanavond acht ui t John Kennedy. Skoi het (ADVERTENTIE) gouden verlovingsringen Constant - Love - Anjer - Desiree Martinshof ook met briljant JUWELIER v. d. WATER HEEFT ZE HAARLEMMERSTRAAT 181 Zeer grote keuze. Op het graveren kunt U wachten en zonder kosten verhoging. ALTIJD VOORDELIG 's Maandags gesloten. Jacqueline Kennedy is in Athene aan gekomen. Zij reisde met een gezelschap van elf personen, onder -wie haar twee kinderen, in een gecharterde Boeing. De negentig passagiers, die voor dat toestel geboekt hadden werd verzocht dat te verlaten. Zij moesten een uur wachten om met een volgend toestel via Parijs naar Athene te vliegen. Het vliegtuig van Jacqueline landde vanmorgen op het militaire vliegveld Andravika. Daar werd zij begroet door Onassis. Onassis, eens een jonge Griekse vluch teling, die met zestig dollar in zijn zak op 16-jarige leeftijd in Argentinië aan kwam, is reeds lang een goed vriend van de Kennedy's. Hij is nu een van de rijk ste mannen van de wereld. Zijn ver mogen wordt op 500 miljoen dollar ge schat en hij bezit onder andere een vloot van honderd schepen. Hij was oor spronkelijk gehuwd met Athina Livanos, dochter van een reder. Dit huwelijk ging in 1960 stuk toen Onassis zich opvallend veel bemoeide met de zangeres Maria Callas. Jacqueline Kennedy, aan wier huwelijk met president John Kennedy nu bijn: vijf jaar geleden een einde kwam door de kogels van een moordenaar ls ln N< York geboren en ontving haar opvoeding in de V.-S. en Europa. Evenals haar toe komstige echtgenoot, spreekt zij vloeiend een aantal talen, zoals Frans, Spaans en Italiaans. In het afgelopen Jaar werd haar naam vaak genoemd met die van de Britse diplomaat lord Harlech, wiens vrouw vorig jaar bij een auto-ongeluk om het leven was gekomen. Een theoloog van het Vatikaan heeft rklaard dat de Kerk het huwelijk waartoe Onassis behoort toe te hertrouwen, als hun eerdei huwelijk met verlof van de Kerk on bonden is. „Het huwelijk van Jacquelir dus de Vatikaa SAIGON-WASHINGTON (A.P. - A.F.P.). Grote eenheden Noord- vietnamese en Vietkoujtftroepen hebben zich uit Zuid-Vietnam teruggetrokken achter de gedemili tariseerde zone en achter de gren zen van de buurlanden Laos en Cambodja. Tot voor kort schenen deze eenheden klaar te zijn voor een nieuw grootscheeps offensief. Het gaat hierbij om tenminste zeven divisies. Kleinere eenheden zijn in Zuid-Vietnam gebleven, maar deze vermijden systematisch ieder contact. He( stopzetten van de Noord Vietna mese activiteit is vooral merkbaar in dr gedemilitariseerde zone en rondom de nabijgelegen basis Kbe Sanh. waar de Amerikaanse mariniers geen tegenstan ders meer ontmoeten. Dezelfde situatie doet zich voor rond de hoofdstad Saigon, waar drie divisies zijn teruggetrokken. In de Mekongdelta beperken de Viet- kongeenheden zich ertoe de dorpen hun kant te krijgen. In Saigon is v nomen, dat de Vietkong dinsdag tot staakt het vuren zou hebben besloten Dit sensationele nieuws, dat het Frai persbureau A.F.P. uit de Zuidvietnamese hoofdstad meldt, volgt op een bekend making uit Washington dat president Johnson overweegt de bombardementen op Noord-Vietnam geheel stop te zett Alvorens het bevel tot stopzetten geven, wil Johnson evenwel wachten op Noordvietnamese verzekerinken dat deze maatregel de vastgelopen vredesbespr» kingen in Parijs weer op gang zal bren gen en bovendien de oorlogshandelingen in Vietnam zal vermind» De Zuidvietnamese leiders hebben ge weigerd een dergelijke verklaring ondertekenen. Zij maken bezwaren tegen het feit dat Johnson „elke Noordvietna mese verzekering" j houden zij vast aan ..waarborgen" dat I Noord-Vietnam de -oorlog niet zal breiden. Beëindiging van de bombarde- I menten was daarentegen de essentiële besprekingen i die v de Parijse lieu we faze te bren- indelingen over spe- beëindiging cifieke kwi oorlog. Het Witte Huis in Washington houdt voortdurend contact met de fractie leiders in de Si de bekendmaking van haar huwelijk is mevrouw t Kennedy met haar kindaren Caroline en John jr eoning i« Now York vertrokken. Zij werden begeleid minderheidsfractie, zal iedere nieuw* beslissing aan gaande het stopzetten var de bombardementen op Noord-Vietnair te horen krijgen. Er is volgens hem be slist iets in voorbereiding. deed dit in de Gaudiu mcilie dui- loofdsgoed SCH1NVELD aelit- del ijk de autonomie voor de wetenscha ld de beoefening wordt uitgesproken. Ook v ppeld deze autonomie. Vrijheid is een dei ki nees- baarste goederen van het menselijk I nveld 9taan, maar vrijheid vraagt ook om l na- heersing. om rekening te houden met De- ander. Menselijke waardigheid, aldus i stellingen enigermate worden overbrugd. De tegenstellingen zijn geen Nederlands verschijnsel. Zij spelen op het ogenblik in geheel de Kerk. Zij spelen ook in an- dere geloofsgemeenschappen". De kardinaal verklaarde te hopen dat van de katholieke universiteit een reële impuls zou kunnen uitgaan om de Neder landse katholieke geloofsgemeenschap terug te brengen in de beddingen van verdraagzaamheid, van elkaar willen verstaan, van wederzijds begrip en we derzijdse dialoog. Hij ziet deze gedachte i als een uitdaging die ieder goed opdat er rekening whrijft aan rijheid pensioneerde mijnwerker en diens 31-ja rige zoon liep, stonden daar open en bloot een slagnet en enige kooien met lokvogels. Toen de heer Bomhof het :ellei stormden de beide Schinveldenaren naar buiten en riepen hem toe dat dit verra derswerk was. Flierbii werd door de vader met een riek gestoken terwijl de zoon hem met een knuppel sloeg. Het pistool dat de wachtmeester onder zijn burgerkleding droeg bleek zijn redding te zijn, omdat verschillende steken hier op afketsten. De bloedende wachtmeester wist hierna aan beide aanvallers te ont komen. Kerk. nder er ;eloof ichapebe- H ijd mogen komen met het authentieke geloof van de Kerk. Het lijkt me, zo verklaarde de kardi naal. dat de kritische situatie van deze tijd hierin bestaat, dat de hedendaagse theologie zich geconfronteerd ziet met de vraag wat precies tot dat authentieke geloof van de Kerk behoort, wat de exacte zin en inhoud is van hetgeen wij willen eerbiedigen. Deze vraag is geoor loofd, maar is het niet waar „dat juist deze vraagstelling in de geloofsgemeen schap van vandaag oorzaak wordt van veel onzekerheid, van veel onrust en veel angst? Uitzuivering van hetgeen ala ge bade lijdt". Is het thans geen tijd om met alle aan dacht voor ons recht op vrije beoefening den met hetgeen l'aulus daarop laat vol gen „Door te zondigen tegen de broe ders en door hun angstvallig geweten te kwetsen, zondigt gij U-gen Christus". Kardinaal Alfrink verklaarde dit niet te bedoelen als een verwijt, maar als het stellen van een vraag waaraan thans de beoefenai bij kan lals u, als f ceerd. U weet dat ik er ontkom, temeer omdat de verwijten van twee kanten kunnen komen". De kardi naal vroeg daarom: „Is het niet mogelijk een weg te vinden dat althans de tegen- •richt 40-jarige hoofdbaas J. K. K. uit Rotter dam, de 40-jarige loodsbaas A. L. uit Spijkenisse en de 51-jarige chef-boten- baas G. J. H. uit Rotterdam. Zij zijn een periode vrije v teld. Sportyell bijna zonder bodem jeciale verslaggever) 1en ongeveer loofde de Nederlandse Sport i» pakkende sportyell. Het wat afgezaagde en langgerekte .Nederland spreekt een woordje uitgekreten bij de Olympische Spelen in 19+8 te Londen jongens, wat waren we daar toch blij mee moest zoals zoveel oude rommel maar eens opgeborgen worden In het sportarchiefEr kwam echter geen lekkereyell uit de prijsvraag en mo bleef men nog maar kleven aan dat ..woordje meespreken Die kreet werd geboren in het Londcnse olympisch zwemstadion. We waren op dat gebied toen hele keien en we z(jn dat heel lang gebleven. Maar op de duur kwam de kentering. Voor het groeiende zwamgeweid van vooral Amerika, Australië, de Duitsers moeeten onze zwemsters i want daarop lag vooral da nadruk) steeds meer terrein prijsgeven. In Mexico hebben we weer eena opnieuw moeten ervaren, dat dat „woordje meepraten" steeds leler gaat worden. B(J da viermaal honderd meter wisselslag belandden we ln de serie nog wel op een goede tweede plaats, dank zij vooral stoomwals Ada Kok (derde met een energie uitputtende vlinderslag), maar in de finale was onze rol schoon uitgespeeld: een zevende plaats. Zo onverwacht kwam die klap In het zwemstadion toch niet aan, omdat de hela wereld allang wist, dat vooral Amerika momenteel een zwem reservaat r(Jk ia, waaruit Uncle Sam naar believen kampioenen Kan putten. Aan de andere kant behoeft Nederland tooh niet in somberte over deze teruggang te worden gedompeld. K(jk eens naar de watorpoloërs, die het zo fijn doen nu weer een kloppartijtje van 91 tegen Japan - - dat hun uitzending al schoon gerechtvaardigd mag worden genoemd, kijk eens naar Maria Gom mere en II ja Keizer, die zich alle twee liepen naar de finale van de achthonderd meter. Jammer van een reetantje griep in de benen waardoor Tilly v. d. Made juist niet genoeg energie onze rooiers. Liefst vier de riemen hanteerden belandden twee Droog en Van lila, de twee iwee met stuurman Susselbeek e haalde de Triton-vier de reis naar de finale niet Laten onze zeilers in de voorgaande dagen n gelukkig enigszins weten te revancheren: Cor flnnjolzesde. Maar met Ben Verhagen, van de v(jf roel-équlpes, die gisteren ln de halve flnalea i de finale: akiffeur Jan Wienese. de dubbel ander stuurman LuynenburgStokvis en da zjjn boezemvriend Van Es. Jammer genoeg beaU kijken; de jongens hebben ziet Groot (draken) derde, Binkhoi wie toch de olympische zeilwonderen werden verwacht een zeventiende plaats bij de Flying Dutchman. Niet slecht daarentegen waa de zesde plaats van Leyn Loevesijn in de finale één kilometer tijdrit Hij was zelfs heel dicht bij het brons. Negatief punt was echter weer het geruisloos uitschakelen van Fedor den Hertog bij de achtervolging. Geen goud. noch zilver noch brons voor Ron Clark op de vijfduizend nieter. Die was voor de Tunesiër Mohamed Gammoudi. Clark, wereldrecordhouder, bleef slechts vijfde. MEXICO CIT1' Het Ameriknause Olympische Comité (USOC) heeft de atleten Tommie Smith en John C'arlos v andaag geschorst in verhand met hun ..black-pou erdemonstratie", toen zij woensdagavond hun medailles ontvingen. Zij kregen bevel het olympische dorp te verlaten. Dit werd bekendgemaakt door een woordvoerder van het comité, die zei, dat later op de dag een officiële verklaring zou volgen. Te grote inspanning Nadat de Fransman Pierre Trentin het «oud had bemachtigd op één kilometer tijdrit kreeg hij ecu complete inzinking. Hij viel op de (rond. Een van de helpers haalt de fiets bi) Trentin we*. Even later wordt de wanke lende Pierre voor medische verzorging weggeleid- De „straaljager up hard- !<>opschoentjes" Tonnie ffgnPfS Smith, is weer op 't oor- Dat we dan in Munchep niet deelnemen, komt dan des te harder aan. Wij SSL dto*K A'Z niet naar zijn zwart en wij zijn daar trots op." En dan apostel John Carlos (n.i Ai-- 1 de 200 meter) bij da eer, Munthen monie protocolaire droe met een nijdige grimas op het gezicht en een stem waar de afschuw ln door gen, wezen al in de rich- sor die zijn studenten ting van een hernieuwd iets eenvoudigs uitlegt, gevecht en tien minuten „zullen geen „black klonk: „De blanken wil len ons nu tentoonstellen als gouden-medaillewin naars. Want we zijn im- hij de campagne „Mün- Vóór Mexico hadden we chen '72" voor geopend hetzelfde gezegd. Maar verklaarde. „Bij de Olym- we veranderden van ge- pische Spelen van 1972", dachten. We willen in vvonnen. Maar oh, als we verloren hadden, dan waren we nikkers ge zo orakelde hij met ge- Mexico nog meer mcdail- baren van «en profes- lea winnen dan andoir weegt. Nikkers dia noh Haten o verwinnnen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1