S)e £öidie(Boti4ant Ruimtevaarders al aan de koffie LANCERING VERLIEP PERFECT Overval op in bank Eelde Bekijks voor groet MGR. BLUYSSEN WEER IN RAAD VOOR LITURGIE inval in speelhol Honderden doden bij ramp met veerboot x li('gmmP bÜ car n Initiatiefwet van Radikalen: spaarloon belastingvrij Stromend warm en koud water LUNCH VOOR RUIMTEVLUCHT Dubcek: niet terug naar oude toestand JAMIN Overval op verzekerings agent in Amsterdam Opnieuw staatsgreep in Panama - De Runaways Praatr eist Praag 8 doden DANSEN PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank NV, Leiden DIR.: C. M. DRABBE J. F. J M KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. MO, p. mnd. 4 70, p. kwart 14.10; fr p. post 16.95 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19 00 uur) ZATERDAG 12 OKTOBER 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN AF EN TOE REGEN houdend zacht- jaargang, no. 17.572 EELDE (ANP) Op de Boerenleen bank te Eelde is gisteravond een overval gepleegd. De omvang van de buit is 30.000 gulden. Omstreeks kwart over acht kwam een kleine witte auto voorrijden (merk Renault) met het witte racenum mer 7 op de portieren. Hieruit kwamen drie jongemannen, die nylonkousen over het hoofd hadden getrokken. Zij waren voorzien van een wapen, vermoedelijk een stengun. Na de overval waarbü zij geen schot losten, verdwenen zij met gro te vaart in de vermoedelijk gestolen auto. De overvallers, twee in getal, zijn over de balie gesprongen en hebben het geld gemakkelijk kunnen wegnemen doordat de kluis openstond. In het gebouw waren op het moment van de overval twee per sonen aanwezig, de directeur en een 21- jarige assistente. Zij werden bedreigd met de stengun. De bank was geopend omdat Eelde elke vrijdagavond een koopavond heeft. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het Tweede-Kamerlid drs- P. Janssen (P.P.R.) zal een wets ontwerp voorbereiden om spaarloon en investeringsloon vrij t« stellen van sociale en fiscale lasten. HU vindt het nameiyk niet voldoende dat de regering bereid is de invoering van spaarloon te bevorderen, maar wil het spaarloon aantrekkelUker maken door vrUstelIing van fiscale en sociale lasten- Als de radicaal Janssen zijn initiatief- wet indient, past hij een recht toe dat weliswaar aan Kamerleden is toegekend, maar waarvan zeer weinig gebruik wordt gemaakt. Wetsontwerpen worden bijna altijd door de regering voorbereid en ingediend. Als een Kamerlid dit doet houdt dat niet alleen in dat hij het vele voorbereidende werk zelf moet doen, maar ook dat hij zijn initiatiefwet zelf in de Tweede en Eerste Kamer moet ver dedigen. Bezwaren nog niet weggenomen Het gaat zo goed met prinses Beatrix en zoon, dat prof. Plate geen medische bulletins meer afgeeft. Willem-Alexander is het daarmee eens. Hij raakt niet uitgekeken op Johan-Friso. (Van een onzer verslaggevers DEN HAAG. De bisschop van Den Bosch, mgr. J. Bluyssen, zal zaterdag weer deelnemen aan de besprekingen van de Raad voor de Liturgie in Rome. De bisschop heeft de afgelopen dagen bö de Romeinse instanties geprobeerd begrip te wekken voor de gewraakte maatregelen, die geleid hebben tot uit sluiting van deelname aan het gesprek Dit heeft mgr. Bluyssen vanuit Rome meegedeeld. In een persoonlijke verkla ring zegt hij, dat de bezwaren, die er aan de zijde van de Romeinse instanties bestaan tegen enige maatregelen (waar onder het verlof voor het sluiten van een huwelijk van een uitgetreden pries ter, die de Romeinse dispensatie nog niet ontvangen had) niet zijn weggenomen. Mgr. Bluyssen zegt in zijn verklaring, dat hem tijdens de vorige bijeenkomst van de Raad voor de Liturgie (april van dit jaar) te verstaan is gegeven, dat hij van verdere, medewerking aan het be- (ADVERTENTIE) GEZELLIGE JONGELUI ONTMOETEN ELKAAR OP ONZE TOP-DANSAVOND Iedere zondag 8 uur in het Ant. Clubhuis Leiden. raad was uitgesloten. De bisschop somt in zijn verklaring drie redenen op, die voor deze beslissing werden aangevoerd: „1. Het door mij gegeven verlof tot het sluiten van een kerkelijk huwelijk aan een uitgetreden priester van mijn bis dom, die de vereiste dispensatie vanuit Rome nog niet ontvangen had, maar door omstandigheden in acute moeilijk heden was geraakt. Deze moeilijkheden konden door mijn verlof worden opge heven (zie canon 81 van het kerkelijk wetboek, waarop ik meende mij te kun nen beroepen). 2. Het weglaten van de diaconaats- wijding als voorafgaande faze voor de priesterwijding van een vroegere bedie naar van de Nederlands Hervormde Kerk. 3. Dat de vorige officiaal van mijn bisdom na zijn ontslag als officiaal in afwachting van de benoeming van een opvolger (welke benoeming vertraagd werd door een mij voorgeschreven rust kuur) nog enige tijd de lopende zaken heeft behartigd". N.V.V.werkeloosheid nog steeds te hoog UTRECHT (ANP) Ondanks het duidelUk gunstiger beeld van de recente werkloosheidscijfers vindt het NVV dat niet genoeg kan worden herhaald dat ze nog steeds te hoog zUn. Als de cijfers van eind september worden ontdaan van .seizoeninvloeden, dan is er nog een geregistreerde ar beidsreserve van 82.200 oftewel 2,2* pro cent van de beroepsbevolking. In augus tus was dat 2.3 procent en vorig jaar 2,6 procent. Om de ernst van het ver schijnsel te beoordelen is een bereke ning van de percentages zonder seizoen invloeden onmisbaar, zo constateerde het NW in zijn officieel orgaan „De Vak beweging". HOUSTON (AP. - Reuter), De drie Amerikaanse ruimtevaar ders, Walter Schirra, Donn Eisele en Walter Cunningham, die sedert I I gistermiddag in de ApolIo-7 hun rondjes om de aarde draaien, hebben het zich gemakkelijk ge maakt. Ze hebben hun ruimte- pakken uitgetrokken en hun helmen afgezet. Ze drinken op zijn tijd een kop hete koffie of gebruiken hun lunch en maken I met graagte gebruik van de I nieuwste voorziening in de ruimte- i cabine: stromend warm en koud j water. Ze hebben ontdekt dat de Apollo niet uit zijn baan raakt als zij wat op en j neer lopen in de cabine en slaagden er tenslotte in de eerste proefneming, een koppelingsmanoeuvre met de laatste trap, tot een goed einde te brengen. In totaal hopen zij elf dagen in de ruimte te blijven. Nadat de leider van het Apolloproject, generaal Samuel Phillips, aanvankelijk had verklaard dat alles volmaakt ver liep en dat alle apparaten in topconditie waren, zijn er gaandeweg toch enige technische defecten ontdekt. Een deel van het koelsysteem schijnt in de strenge kou van de ruimte te bevriezen. Gezag voerder Schirra heeft het probleem met het controlestation besproken. Op aan wijzingen van de grond heeft hij ge tracht er iets aan te doen. Bij zijn contact met de aarde werd hij gehinderd door slechte verbindingen, omdat hij, toen het defect werd ontdekt, over gebieden vloog waar geen grond stations zijn. Schirra heeft nog een pro bleem: hij heeft een verkoudheid opge lopen. Don Eisele heeft geklaagd dat hij tijdens het naar buiten kijken door het navigatieraam las» had gekregen van gewichtloosheid en tweemaal zijn hoofd heeft gestoten. In de cabine zweefden vandaag drie voorwerpen rond. De lancering van de Apollo-7 verliep zo goed als het maar kon. Het Is om zo te zeggen de generale repetitie voor een maan vlucht.'De baan waarin het ruimte vaartuig terecht kwam scheelde maar heel weinig van de berekende baan: 226 tot 280 km in plaats van 228 lot 284. De vrouw van Cunningham heeft de lancering gevolgd van een boot op een rivier bij Cape Kennedy, tezamen met haar kinderen Brian (8) en Kimberly (5). De gezinnen van Eisele en Schirra zagen het allemaal thuis op de t.v. Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 en 7.00 uur nummer 33839 en per speciale koerier wordt o de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zUn gevestigd, wende men zicb tot de agent Bepaalde normen j in acht nemen PRAAG (AFP) „WD kunnen het I zoeken naar nieuwe oplossingen niet als anti-socialistisch bestempelen, maar wel i moeten zekere normen in acht worden genomen" Dit heeft i^ Tsjechoslowaak- se partijleider. Alexander Dubcek, tot de arbeiders van de Tesslafabrick in ADVERTENTIE ha... ze zijn er weer roomborsfplaatjes 250 gram 109 AMSTERDAM (ANP) Een 38-jarige erzekeringsagent en incasseerder voor i 'n betaalzegelbedrijf is gisteravond om streeks aebt uur in een portiek in Am sterdam aangevallen door twee onge veer 20-jarige jongemannen, die het I I vermoedelijk op de in de loop van de dag j door hem geïnde verzekeringspremies I badden voorzien. I Een van de aanvallers sloeg hem, op het moment dat hij bij een woning wil de aanbellen, met een pistool op het hoofd. De ander viel hem in de rug aan, maar door zich krachtig te ver weren slaagde het slachtoffer erin zijn belagers op de vlucht te jagen. Door de klap met het wapen liep hij een flinke hoofdwond op die in een zie kenhuis moest worden gehecht. De verzekeringsagent, die ongeveer 1500 gulden bij zich had, kon slechts een I vaag signalement van de daders geven. Het personeel van de opgeheven vliegbasis Woensdrecht heeft ten afscheid een grond, en luchtdefilé gehouden, waarbij het stadhuis in het middelpunt stond. Deze laatste groet trok veel bekijks. PANAMA (Reuter) De natiouale garde van Panama heeft vannacht zonder bloedvergieten een staatsgreep uitge voerd. President Arbulfo Arias, die sinds 1 oktober aan het bewind was. heeft naar wordt aangenomen zijn toevlueht gezocht tot de Amerikaanse ambassade. Het is de derde maal dat HU door het leger wordt afgezet. Eerder werd in 1941 en in 1951 een eind gemaakt aan zUn bewind. De staatsgreep is uitgevoerd door een militaire junta onder leiding van lui tenant-kolonel Omar Torrijos, die gis teren door president Arias praktisch verbannen was door zijn benoeming tot md!lübak attaché in EB Salvador en waar nemer bij de Centraal - Amerikaanse verdedlgiugsorgamsjitrie. Het presiden tieel paleis werd beschoten en ingenomen, Torrijos heeft inmiddels verklaard, dat heel hot land onder militaire oon- tirole staat- De staatsgreep is volgens hem utigevoerd om ,,de eer van de nationale narde te redden en het land van dictatuur te vrijwaren". (ADVERTENTIE) TIJDENS HET WINTERSEIZOEN iedere zondagmiddag PHILIPPIJNEN Praai ird. Hij herhaalde dat een terugkeer naar de situatie van vóór januari van dit jaar onmogelijk is en dat daarvan dan ook geen sprake is. Dit was ook weer op de jongste besprekingen in Moskou gezegd. Men had daar de Tsjechoslo- waakse leiders te verstaan gegeven, dat de Russische communistische partij de resoluties steunt die in januari en mei ln Praag zijn aanvaard over de nieuwe koers. „Als wij wel eens de vrees van de socialistische landen ten aanzien van onze ontwikkeling hebben onderschat, nu moeten wij er rekening mee hou den. Onze ontwikkeling in de toekomst is niet mogelijk zonder een samenwer king met de Sovjet-Unie die nuttig voor ons is en waarnaar wij trouwens zelf moeten streven", zo vervolgde de partij- „Sommife mensen eisen dat in één maal alle troepen verttrekken. Anderen spreken over capitulatie, na lezing van het laatste communiqué van Moskou. Maar wij hadden geen andere mogelijk heid dan ons te houden aan de eerste akkoorden, waarin was bepaald dat deze strijdkrachten, welke tijdelijk in ons land zijn aangekomen, zich niet in onze binnenlandse zaken zullen mengen. De normalisering kan niet van de 'ene dag op de andere worden voltooid". Dubcek zei het niet eens te zijn met „hen die op de één of andere manier een negatieve invloed uitoefenen op onze betrekkin gen met deze troepen". „Een dergelijk gedrag belemmert het normaliserings- te Heemstede J De drie astronauten genoten voor hun vlucht een stevige lunch. Welgemoed namen de heren de toastjes tot zich. Van links naar rechtsDonn Eisele, Walter 8chirra sn Walter Cunningham. AMSTERDAM (ANP) Bij een inval in een woning in Heemstede heeft de politie gisteravond tien personen, meren deels Haarlemmers, betrapt op het spelen van roulette. De 60-jarige bewoonster van het pand en de bankhouder-croupier uit Haarlem werden in bewaring gesteld cn zullen aan de officier van justitie in Haarlem worden voorgeleid. De acht. spelers en speelsters werden nadat proces-verbaal tegen hen was op gemaakt, heengezonden- Er werden een speeltafel, twee roulettes, een hoeveel heid fiches en een bedr3g van 700 gulden in beslag genomen. Volgens de politie van Heemstede vormde de woning sinds een week of drie een uitwijkplaats voor de gok lustigen, die tot voor kort hun geluk in Loosdrecht beprofeden. Het speelhol daar werd enige tijd geleden na een inval gesloten. Drenkelingen aangevallen door haaien MANILLA (AP) Een veerboot, die de verbinding verzorgt tussen de PhilippUnse eilanden is met 300 tot 500 passagiers aan boord gezonken in een zeegebied, waar veel haaien voorkomen- Een overlevende van het ongeluk heeft gezegd dat honderden mensen om het leven zUn gekomen- Het radiostation van de stad Zam- boanga op de zuidelijke Philippijnen heef meegedeeld dat het motorschip Dumaguette ongeveer 40 km voor de kust van de provincie Zamboanga vlak bij het eiland Sacol zonk. De overleven de, Ethyl Waldo Angels zei dat het schip vol was met mensen die op weg waren naar het jaarlijkse feest van de be schermheilige van Zamboanga. Er ontstond paniek toen het schip lek stootte en zonk. Angels werd gered met 14 anderen. Zij hadden op een vlot rondgedobberd en werden in veiligheid gebracht door 2 schepen van de kust wacht, die zich naar de plaats van het ongeluk hadden gehaast. Vele slacht offers werden door haaien aangevallen PRAAG (AP) Acht mensen zijn om het leven gekomen toen een Ilsjoesjin 14 passagiersvliegtuig van dc Tsjecho-Slo- waakse luchtvaartmaatschappij CSA met 37 personen aan boord gistermid dag na het opstijgen van het Praagse vliegveld neerstortte. Het officiële Tsjecho-Slowaakse CTK zei in een officiële bekendmaking dat 29 passagiers en bemanningsleden in het ziekenhuis zijn opgenomen. De toestand van enkelen van hen is kritiek. Hotel DE BEURS NOORDWIJK Entree ƒ2.— (ADVERTENTIE) Centrale verwarming ook als bouwpakket ADVERTENTIE DE STAD ROME te WARMOND ZONDAGMIDDAG THE SHOES ZONDAGAVOND THE BOETS Op de eerste plaats in Duitsland.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1