a S)e£^id*ie(2ouYant Kabinet-De Jong staat nog sterk 113 ei „GEEN KILLE ZAAKWAARNEMERS" Kamer keurt reeks van moties af Verbanning geëist Litvinov c.s. tegen Te kort ervaring in rijden leidt tot ongevallen MAREL De Gaulle verbiedt fusie Fiat-Citroën BULTHUIS OPENINGSBAL Debatten voor rechtszaal Diarco dplNcinc BflULE 7 Vakcentrales vragen om verwerping huurbelasting Opheffing controle NS-stations Verbond Veilig Verkeer zoekt naar oplossing Jongelui en vrouwen veel te weinig achter stuur ijscups Opheffing l bedrijfschap bloembollen Voor start Apollo 7 LICHTEN OP GROEN OP KAAP KENNEDY GRACHT N PA POSTBUS 11 TELEFOON 20935 - REDACTIE ♦0015 en 25594 ADVERTENTIE AFDELING 20626 GIRO 10 30 03 Bank: Aroro-Bank NV, Lelden DIR-: C. M. DRABBE J F J M KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C J SOOZEN ABONNEMENT (bil vooruitbetaling) p.w. MO, p. mnd. 4 70. p kwart. 14.10; fr p post 16.95 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel 33839 (18 00—19 00 uur) VRIJDAG 11 OKTOBER 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIOEN EN OMSTREKEN REGEN EN WIND Zwaar bewolkt mot tijdelijk regen. Tot krachtig of hard toenemende zuidwestelijke wind. Aan houdend zacht weer 60e jaargang, no. 17.571 t correspondent L. Kleijn) (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het kabinet-De Jong staat sterk. Drie dagen po litieke en financiële beschouwin gen in de Tweede Kamer hebben duidelijk gemaakt, dat dit kabinet heel weinig gevaarlijke klippen in zijn vaarwater heeft. K.V.P.- fractievoorzitter Schmelzer kon tevreden constateren, dat liet ka binet „op rozen zit", wat ook an dere sprekers trouwens deden* Het is geen1 club van ..kille zaakwaar nemers, die orde op zaken stellen". De aanpak van structurele vraagstukken komt steeds beter uit de verf, vond de K.V.P.-leider. De oppositie spitste zich toe op het buitenlandse beleid, dat door velen te zwak werd gevonden, de werkgelegen heid, de woningbouw en de inkomens vermogensverhoudingen. Moties, die deze op een krachtiger regeringsbeleid aandrongen, konden niet de steun de Kamermeerderheid krijgen. Premier De Jong wees voordien de ze ven moties af die van de zijde va: oppositie waren ingediend met betrek king o.m. tot de executies in Indonesië, d« woningbouw, de inkomensverhoudingen en de huurverhoging per 1 januari. Ook ontraadde hij aanneming van een motie van de heer Jongeling (Gereformeerd Po litiek Verbond), waarin op erkenning Biafra werd aangedrongen. De premier zei bij zijn beantwoording in tweede termijn uitdrukkelijk, dat de regering geen voorstander, maar tegen stander van een zelfstandige Europese kernmacht is. De regering is voor eer internationale registratie van wapenleve ranties. Hij stelde uitdrukkelijk, dat ei geen Nederlandse wapenleveranties aar Nigeria meer plaatshebben. De handel ir tweedehands wapens staat onder dezelfde controle als de levering van nieuwe wa- De motie van de heer Jongeling (G.P.V.) inzake erkenning van Biafra werd alleen door de P.S.P., de heer Joekes (V.V.D.) en de Boerenpartij, groep-Koekoek en groep- Harmsen, gesteund en vervolgens met zit ten en opstaan verworpen. Alle andere fracties waren het met de regering eens, dat erkenning van Biafra de hulpverle ning alleen maar ernstig zou bemoeilijken. (Zie verder pag. t, eerste kolom) ADVERTENTIE Castle Furniture HANDBEWERKTE eiken meubelen SPECIALE SHOW NIEUWE RIJN 25 Flamingo Instuif ALPHEN A/D RIJN MORGENAVOND in Avifauna AANVANG 8 UUR Een dag eerder dan verwacht werd heeft de Franse regering, dat wil zeggen generaal De Gaulle, weer eens paal en perk gesteld aan de verwezenlijking van de gemeenschappelijke markt in Europa. Over het akkoord CitroenFIAT heeft namelijk de Franse regering hel. volgende communiqué uitge geven: ,.De firma's Citroën en Michelin hebben de Franse regering in kennns gesteld van het voorge nomen akkoord dat zij willen sluiten met FIAT in Turijn over samenwerking tussen de beide automo bielondernemingen en over de koop, door FIAT, van een zeer belangrijk deel der Citroënaandelen, die in het bezit zijn van Michelin. De Franse regering heeft. Citroën en FIAT doen weten dat zij geen bezwaar maakt tegen het eerste deel van deze overeenkomst, maar het tweede deel niet kan goedkeuren. De houding van de Franse regering wordt bepaald door de bezorgdheid om de onafhankelijkheid van deze belangrijke Franse automobielonderneming te handhaven. Een samenwerking zoals die bedoeld wordt tussen Citroën en FIAT mag in geen geval nadeel toe brengen aan de werkgelegenheid in Frankrijk en aan het evenwicht in de Franse automobielindustrie". STANDPUNT PEUGEOT RENAULT WEEGT ZWAAR Citroën, FIAT, Renault en Peugeot. Maar de monden bleven hermetisch gesloten en niemand wilde Iets loslaten. De Citroëndirectie liet weten dat zij de consequenties van het Franse standpunt bestudeert en hetzelfde I kreeg men te horen van de FIAT-directie in Turijn Is het een teleurstelling voor FIA7T Gaat FIAT thans met een andere Europese autmobielindustrie in zee? Ook op die vragen weigerde de FIAT-directie te antwoorden en ook daar was het parool: „Wij be- studeren de toestand van dag tot dag". GERUCHTEN In Parijs gonsde het donderdagavond vanzelfsprekend van allerlei geruchten en veronderstellingen. Men kon het volgende horen: De Franse regering beschikte over drie mogelijkheden om op het akkoord Citroën FIAT te reageren. De Gaulle had brutaalweg neen kunnen zeggen, maar dat zou algemeen zijn uitgelegd als een barricade tegen de gemeenschappelijke markt. Hij had ook volmondig ja kunnen zeggen, maar daar voor was de zaak al te veel in de openbare belang stelling. In dat geval zouden Renault en Peugeot door toenemende concurrentie van Citroën-FIAT in moeilijke positie zijn gekomen. Iedereen weet dat speciaal Renault en Peugeot het akkoord Citroën FIAT bijzonder vijandig gezind zijn en de Franse regering met waarschuwingen hebben overstroomd. De Gaulle was bijgevolg wel gedwongen het dit standpunt van Renault en Peugeot rekening te hou den. Hij koos derhalve de derde mogelijkheid: Ja. wat aamenwerking tussen Citroën en FIAT betreft, maar neen, wat betreft fusie en financiële concur rentie. Wel samenwerking op het terrein van de techniek, het wetenschappelijk onderzoek, de handel en de verkoop, maar geen financiële participatie. MOSKOU (AFP-Reuter) In het •oces dat in Moskou wordt gevoerd tegen vijf Russen die op 25 augustus op het Rode Plein een protestdemonstratie hielden tegen de bezetting van Tsjecho- Slowakjje. heeft de openbare aanklager tegen Pavel Litvinov vüf jaar ver banning naar een nader aan te wijzen streek in de Sovjct-Uaic geëist. Pavel is een kleinzoon van de oud-minister van Buitenlandse Zaken Litvinov. Tegen mevrouw Larissa Daniel, de I ADVERTENTIE) Noordwijk Noordwijk GEOPEND IEDERE VRIJDAG - - AVOND ZATERDAG -- ZONDAG VANAF 14 UUR Als speciale attractie ontvangt iedere 25e bezoeker een geweldige om nooit te vergeten. Presentatie onze dansende DISCO JOCKEY TEUN! ver Joerl Daniel, werd vier jaar ver banning geëist; tegen de veertigjarige taalkundige Konstantin Babitsky werd drie jaar verbanning gerequireerd. De openbare aanklager eiste tegen de 28-jarige Nladimir Dremljga drie jaar door te brengen in een gevangenis of werkkamp. Tegen de 23-jarige student Vadim Delone vorderde hij twee jaar werkkamp, te vermeerderen mei het jaar. waartoe deze verdachte eerder in dit jaar voorwaardelijk was veroordeeld wegens deelneming aan een protestactie tegen de veroordeling van twee andere intellectuelen. Alexander Ginsburg en Joerl Galanskov. die in januari voor vijf naar de gevangenis wer- i de Alleen de naasle familieleden verdachten werden tot de rechtszaal toe gelaten De westelijke correspondenten werden door I,cv Almazov. vice-presi dent van de rechtbank van Moskou, van het verloop van het proces op de hoogte gehouden. Het was de eerste maal dat: de buitenlandse pers over een dergelijk proces werd voorgelicht Buiten hel gerechtsgebou weer tot verhitte debatten t en tegenstanders van de verdachten. Laatstgenoemden waren verre in de meerderheid. Zij hadden het vooral ge munt od de voormalige genei aal-maioot Grigorenko. die in de beweging een lei dende rol speelt. Hij werd in 1961 als docent aan de militaire academie van Froenze ontslagen, nadat hij kritiek had geoefend op de toenmalige premier en partijleider Kroetsiev Nu riep een jonge communist tegen hem: „Die correspon denten komen in hun mooie auto's hier naar toe en betalen jou in dollars voor wat Je doet". Deze week houden onderdelen van de vijfde groep geleide wapens van de Koninklijke Luchtmacht hun jaarlijkse schietoefeningen -met HAWK-geleide projectielen voor het eerst op de schietbaan op het Griekse eiland Kreta. Hier man- sohappen bezig met het gereed maken van een Howh. Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 en 7.00 uur nummer 33839 en - per speciale koerier wordt o de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen ijjn gevestigd, wende men rich tot de agent. UTRECHT (A.N.P.). Het overleg orgaan van de drie vakcentrales en de federaties van woningbouwcorporaties hebben de leden van de Tweede Kamer een brief gestuurd, waarin zR hun vragen hun steun te onthouden aan het wets ontwerp buurdersbijdragen. n'W, NKV. CNV. de Nationale Wo ningraad, de Nederlandse Vereniging van Woningcorporaties K.I.V. en het Verbond van Christelijke Woningbouwverenigln- im het j gen en Stichtingen in Nederland, zeggen mede- in hun brief, dat de voorstellen tot wijzi ging van het wetsontwerp die de minister \an Volkshuisvesting en Ruimtelijke Or dening onlangs heeft ingediend, hun fun damentele bezwaren tegen dit wetsont werp maar ten dele hebben weggenomen. Die bezwaren gelden met name het voor de huurdersbijdrage buiten beschouwing laten van gesubsidieerde particuliere huurwoningen. BREDA. (A.N.P.) De rechter-com- missaris bij de |lredase rechtbank, mr. A. Aerden, heeft beslist, dat de geschorste secretaris van de Raad voor de Kinder- beshcermlng in Breda. mr. W. A. van W. in hechtenis blijft. Maandag werd mr. Van W. gearres teerd op last van de officier van justitie onder verdenking zich te hebben schul dig te hebben gemaakt aan financiële onregelmettfhedea fa toewijzing ven UTRECHT (AN.P.). Op rond 90 pet van de driehonderd voor relzigersvervoer geopende spoorwegstations en -haltea ia de in- en uitgangscontrole opgeheven. Het tempo van de opheffing van de in- en uitgangscontroles op de nog res terende tien procent van de Nederlandse stations en haltes hangt af van het vinden van een goede oplossing voor de controlebeambten, aldus de Ned. Spoor wegen. Dit wordt per station geregeld. Over dit probleem vindt geregeld over leg plaats met de personeelsraad. AMSTERDAM (ANP) „Er moeten wegen worden gevonden om het onder ontwikkelde gebied van de rijvaardig heid in Nederland met kracht aan te pakken. Het is een wetenschappelijk be wezen feit, dat gebrek aan rij-ervaring tot verhoogde ongevalsvatbaarheid leidt. Uit het feit, dat de verkeersonveiligheid zich in ons land nog steeds uitbreidt, blijkt dat velen, die aan het verkeer deel nemen. niet over voldoende rij-ervaring beschikken". Dit sombere geluid liet de waarne mend voorzitter van het Verbond voor Veilig Verkeer, de heer H. Pols. horen op de algemene vergadering van het verbond in Amsterdam. „Ondanks alle medewerking en daadwerkelijke steun van vele kanten, bekruipt ons een ge voel van onbehagen en onvrede, indien we de totale situatie op het gebied de verkeersveiligheid bezien", zo meent hij. „De doorsnee automobilist is e zeer van overtuigd, dat het bezitten het rijbewijs een garantie is om ais vol waardig bestuurder aan het verkeer te kunnen deelnerfien", De heer Pol» drong daarom aan op een verdere ontwikkeling in dc rijvaardigheid. Hij becijferde, dat jaarlijks ongeveer 300.000 vrouwen hun rijbewijs halen. Maar velen kunnen slechts zelden rij den. omdat ze niet over een eigen auto beschikken. Ook de grote groep jonge lui maandelijks doen 10.000 18-jarigen 7500 19-jarigen examen komt vol gens hem maar weinig achter het stuur dc auto van hun vader, terwijl do groep, die geen auto heeft, er het liefst 'm in de drukke vakantietijd huurt. Van groot belang acht de Keer Pols •t nieuwe keuringssysteem voor auto's, waarbij een onafhankelijke, verplichte keuring en een periodieke inspectie (ver bonden aan de onderhoudsbeurt) leder een eigen plaats zullen krijgen. Sprekende over de sanering van het Nederlandse rijschoolwezen (de minis ter wil een soort van staatsdiploma in stellen), is hij van oordeel, dat naast deze overheidsmaatregelen ook de orga nisaties van autorijschoolhouders tot bundeling van krachten moet overgaan. Ook in 1969 zullen weer vier kernthe ma-acties worden gevoerd. Het eerste kwartaal heeft „inhalen en slippen" tot onderwerp, in het tweede kwartaal wordt aandacht geschonken aan het „recrea tie- en weekendverkeer", in het derde kwartaal aan „de jeugd in het verkeer", terwijl in de laatste drie maanden „al cohol en verlichting" het cetrala thema (ADVERTENTIE) morgen voordeel 200 gram van 95 voor SS DEN HAAG De organisatiecom missie van de S.E.R. heeft voorgcstold mee te werken san opheffing van bet bedrijfschap voor de bloembollenhsndcl. Dit schap en de bond van bloembollen- handelaren verzochten de 8.E.R. ruim een Jaar geleden de minister van Sociale Zaken te adviseren tot opheffing over ie gaan, omdat de taken van het schap aanzienlijk zijn afgenomen door de sterk gewijsigde omstandigheden bU de bui tenlandse afzet van bloembollen. KAAP KENNEDY (Renter) Op Kaap Kennedy stonden rond het middaguur alle lichten op groen. Dit betekende dat alles In gereedheid was voor do start van Apolio 7. vanmiddag om vier uur. Ruimtevaartspecialist Werner von Braun ver klaarde gistermiddag: Jk heb nog nooit een so soepel verloop van de voorbereiding van een ruimtevlncbt meegemaakt". De drie astronauten, Schitka. Donn Eisele en Cunningham, zijn gisteren vroeg naar bed gegaan. Hun vlucht met de Apollo 7 gaat immers bijna elf dagen duren en van het welslagen van deze vlucht hangt het af of in december de Apollo 8 een reis rond de maan gaat maken of zich moet beperken tot een herhaling van de proef met Apollo 7. Na hun ontwaken zijn de drie ruimtevaarders nog eens onderzocht door dr. Charles Berrv. Het onderzoek duurde een kwartier en had een gunstig resultaat. Inmiddels stond de reusachtige Saturnus lb raket gereed. Alleen een naderend regenfrorit kon voor de start nog roet in het eten gooien. Gaat deze regen vergezeld van wind, dan zou de lancering 24 uur kunnen worden uitgesteld. Door de voortschrijdende Europees hi tegratie wordt het internationale han delsverkeer steeds meer geliberaliseerd, waardoor de betekenis van de maatre gelen van exportbeleid steeds geringer wordt. De betekenis van het werk van het schap weegt daardoor niet meer op tegen de hoge kosten. Wat er nog aan werk overblijft kan zonder enig bezwaar door het Produktsohap voor Siergewas sen worden overgenomen. De organisatiecommissie kan met deze gedachtengang meegaan en heeft de S.E.R. voorgesteld, de minister tot op heffing van het bloembollenschap te ad (ADVERTENTIE) Enorme sortering voordelige auto occasions WASSENAAR Tel. 01751-2545

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1