S)e £eicbeöoii/ta/fit Regime Dubcek wellicht van plan om af te treden Dilemma's Tsjechische leiders f Studenten staken massabetogingen Minder mannen werkloos Oproep tot hulp van een prinses «I ZWZl Aanslag op consulaat in Antwerpen MEESTE TROEPEN NOG DEZE MAAND WEG I I, NSR wil examenstaking medicijnen-studenten JONGEN (11) VALT 40 METER TIJDENS SPELEN MET KABELS Zatopek verdedigt vrijheid Alle 16 doden van mijnramp geborgen PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTRNTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N V, Lelden DIR.: C. M. DRABBE J F J M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C J ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. MO, p. mnd. t 4.70, p. kwart 14.10; tr, p. post 16.95 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel 33839 (18.0019.00 uur) MAANDAG 7 OKTOBER 1968 PLAATSELIJK REGEN De weersverwachting, medegedeeld door het KNMT geldig tot morgenavond. De BILT. Toenemende bewolking met plan' aehjk regen. Zwakke tot matige in hoofdzaak zuidwestelijke wind en ongeveer dezelfde tem peraturen als vandaag of iet* lagere. KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN ±2_' 1 I Ui Temidden van dc Biafraanse vluchte- lingetjes in Libre ville, de hoofdstad van het naburige Gabon, is prinses Irene druk in de Vorige week heeft z(j in verscheidene Europese hoofd steden opgeroepen tot hulp aan de slachtoffertjes van de Nigeriaanse burgeroorlog. B(j haar werk, dat zIJ samen met haar schoonzuster prinses Cecile van Bourbon- Parma in Libreville heeft verricht, heeft prinses Irene vooral liet gebrek aan bloedplasma opge- In het weekend is prinses Irene, samen met haar echtgenoot Charles Hugo, naar Mexico vertrokken waar zl) de Olym pische Spelen wil bfywonen. (ADVERTENTIE) morgen voordeel eng. snijcaramels 150 gram van 79 voor 69 INBREKER SPRINGT MET BUIT IN HET WATER ROTTERDAM (ANP) Twee Rot terdamse politiemannen zijn er dit weekeinde nog Juist in geslaagd een 23- Jarige man te grijpen die op het punt stond er met de niet onaanzienlijke buit van een inbraak In een warenhuis aan de Schiedaraseweg vandoor te gaan. De inbreker, een glazenwasser, uit de Maas stad had bij zijn aanhouding een tas met juwelen ter waarden van f 30.000 in zijn bezit. Twee surveillerende politiemannen kregen argwaan toen zij de glazenwas ser zondagmorgen vroeg aan de Span- gensekade zagen morrelen aan een geld kistje, dat hij naar later bleek uit het warenhuis had gestolen evenals de tas met juwelen. Toen de agenten hem staande hielden om hem uitleg te vragen sloeg de man op de vlucht. Tij dens de achtervolging sprong de glazen wasser in de Delfshavense Schie om te proberen aan zijn achteryolgers te ont komen. Een van de twee agenten reed met de surveillancewagen naar de an dere kant van de Schie en wachtte daar de man op. Nadat deze agent de vluch teling behulpzaam was geweest bij het bereiken van de vaste wal arresteerde hij hem. Het geldkistje bleek later al leen enkele voor de inbreker waarde loze papieren te bevatten. In de tas vond men gouden armbanden, sieraden en hor loges. I ADVERTENTIE) bel 30797* VOOR GRATIS HUISORGAAN, WAARIN: KANTOORMEUBELEN BRANDKASTEN. KLUIZEN CIEBA-SYSTEMEN KANTINE-INRICHTING ORGANISATIEMIDDELEN DIRECTIEKAMERS Olympische Spelen niet in gevaar MEXICO CITY (DPA'ANP) De na tionale stakingsraad van Mexicaanse studenten heeft verklaard, dat er geen massabijeenkomsten of demonstraties ge organiseerd zullen worden. De raad heeft een oproep tot de studenten gericht zich niet te laten provooeren en geen acties tegen de politie te voeren. Op een gister ochtend in de universiteit van Mexico gehouden persconferentie zeiden de stu dentenleiders. dat de Olympische Spelen niet door nieuwe incidenten in gevaar dienen te worden gebracht. Marcelino Perello, die namens de raad het woord voerde, verklaarde evenwel, dat de studenten de strijd zullen voort zet.! en tot de regering hun eisen zal hebben Ingewilligd. Hierhoe behoren de vrijlating van politieke gevangenen, ont binding van het korps reservepol itie, „genaderos", ontslag van de hoofdcom missaris van politie van Mexico City en het schrappen van twee wetsartikelen over ondermijnende activiteit. Hij zei dat de studentenleiders geen steun /.ui len geven aan degenen die de beweging willen gebruiken om een ander bewind aan de macht te brengen. Over de bloedige voorvallen van vo rige week zei de woordvoerder, dat geen student wapens bij zich had Het op treden van het leger was volgens hem uitgelokt door een niet nader gede finieerde goed bewapende groep, die het vuur op de politie opende. Volgens de stakingsraad zijn vorige week woensdag honderdvijftig burgers en veertig militairen om het leven ge komen. Hel officiële cijfer is vijfender tig doden. Onbekenden hebben in de nacht van zaterdag op zondag een aanslag geplepgd op het consulaat-generaal van Mexico in Antwerpen. Tegen de gevel vam het gebouw ia een bom ontploft, die schade aanrichtte aan de woning van de con cierge. Het consulaat-generaal zeil', dat op de vijfde verdieping is gevestigd, liep geen schade op. PRAAG (AP, Reuter). De commu nistische leiding van Tsjecho-Slowakije staan voor een aantal zeer moeilijke di lemma's nu de besprekingen in Moskou voor hen zo teleurstellend geëindigd zjjn en Dubcek c.s. zich niet alleen een seml-perraanente militaire bezetting moeten laten welgevallen, maar ook andere ingrijpende verplichtingen op zich hebben moeten nemen. Sommige communistische leiders menen, dat het beter is als het reglme-Dubcek aftreedt, in plaats van zijn populariteit te ver liezen door zich als werktuig van de Sovjctbeleid te laten gebruiken. Er gaan zelfs geruohten, dat Dubcek Cemik en andere leiders bereid ijjn het veld te Andere dilemma's Waarvoor de lei ders zich gesteld zien zijn: het beleid om de Russen zoveel mogelijk terwdl-ie te zijn en zo nog iets te redden van het ilaibetraiiseriingisprogiramma, voort te zetten. Of: het tegenovergestelde doen en de Russen dezelfde keuze laten als onmiddellijk na de bezetting namelijk een militaire regering te vormen en Tsjecho-Slowakije zelf te besturen. Enige concessie Het gedeeltelijk terugtrekken van dee bezettingstroepen was de enige concessie die de Tsjechoslowaakse leiders hebben kunnen lospeuteren. Voor het overige zijn de Tajeohoslowaken verplichtingen (optreden tegen „contrarevolutionaire elemeenten", perscensuur enz.) opge legd, die hen doen wanhopen aan de mogelijkheden van een democratischer Tsjecho-Slowakije. Garanties Dit ondanks de opmontering die de minister voor Defensie Dzur heeft pro beren te geven. Hij zei dat nog deze maand de meeste Sovjettroepen het land uit zouden gaan, maar ook dat veel zou afhangen van de garanties die de Tsje- choslowaken zullen geven voor de uit voering van het protocol van Moskou. - - ft* Bü Houten, tussen Beunichemse en Culemborgse veer is in de nacht van zaterdag op zondag de zomerdijk van de Lek onverwacht doorgebroken. Circa 250 ha land is ondergelopen. Een groot aantal koeien dat zich zwemmend trachtte te redden is in het prikkeldraad gewond geraakt en enkele zUn gedood. De boeren hebben met zandzakken het gat gedicht opdat niet alle uiterwaarden tot Wijk b(j Duurstede onder water zouden komen te staan. Tegen invoering numerus-fixus UTRECHT (A.N.P.). De Neder landse Studentenraad heeft tijdens een vergadering in Utrecht de Instelling van een vergelijkend examen aan de medisohe faculteiten afgewezen en het bestuur opgedragen propaganda te maken voor bet welslagen van een examenstaking. De raad van 50 heeft zich voorts princi pieel en onvoorwaardelijk uitgesproken tegen de invoering van fixus. Tegen pogingen om dergelijke maat- regelen toch in te voeren moet het N.S.R.-bestuur zich heftig gaan verzet ten. Het met algemene stemmen aange nomen bestuursvoorstel zegt dat de be zwaren die in 1966 tegen de numerus clausus werden aangevoerd nog steeds van kracht zijn. De Nederlandse Studen tenraad ls van mening dat „maatregelen als de numerus fixus of vergelijkende examens niet meer zijn dan een afwen telen van de door het falen en in ge breke blijven van medische faculteiten, regering en Tweede Kamer ontstane misère op de schouders van de studen- len, zoals een numerus fixus, te nemen terwijl de achterliggende ideologie en de consequenties nooit ter principiële dis cussie zijn gesteld. Een tijdelijke invoe ring van de numerus fixus wordt door de Nederlandse Studentenraad afgewe zen, omdat zo'n beslissing een legalisatie kan betekenen voor overeenkomstige noodsituaties in de toekomst. Het verbond van medische studenten faculteiten heeft na een dag vergaderen in Utrecht besloten onder bepaalde voor waarden akkoord te gaan met een voor lopige numerus fixus. recht*», Mlyntii l Vu i ispom Geen krant ontvangen? Bel lussen 6.0(1 cn 7.00 uur nummer 33839 en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zijn gevestigd, wende men zleh tot de agent GKASHOEK In het Noordlimburi plaatsje Grashoek is zaterdag de jarige Jan Peetcrs vanaf een hoogte veertig meter omlaag gestort en voor voeten van zijn vader doodgevallen, jong cnwas bij het optrekken van hoogspanningskabel mee omhoog i De jongen wai samen met zijn z jarig broertie aan het spelen op een sl land van zijn vader, dit aan het boo 1 stronken rooien was, Op het terrein stonden hoogspanningsmasten; de kabels l' lagen nog op de grond. Een eind verder werden de kabels telkens een meter op- e I getrokken, waarna de fabels weer daal- e den. De kinderen lieten zich mee om hoogtrekken en weer dalen. Op een gegeven moment gingen de ka- j bels weer omhoog, maar kwamen niet meer naar beneden. Toen de jongens dit - j merkten liet het /.c jarige jongetje rich k J vallen Zijn broertje de kabel, -i onder aansporingen van zijn vader, dig dacht dal de kabels wel weer zouden dalen, vast. De kabels stegen echter. Toen de jongen veertig meter mee omhoog ge gaan was kwam de kabel, waaraan het ventje hing bij een katrol, waardoor de jongen moest lotlaten. Hot ventje stortte naar beneden en kwam via de vleugel van de mast voor de voeten van zijn vader op de grond terecht. De Jongen overleed oven later aan de verwondin gen. ^Ean een onzer verslag gevers) DEN HAAG In september is het aantal werkloze mannen met 2300 afge nomen tot 43.600 (eind september 1967 55.500). Het aantal werkloze vrouwen steeg met 400 tot 8400. Het aantal werk loze mannen bedroeg 1.5 percent van de afhankelijke mannelijke beroepsbevol king. Met Inbegrip van de mensen, die in de aanvullende werken zijn tewerk ge steld, bedroeg de geregistreerde arbeids reserve eind september 64.600 mensen 55.400 mannen en 9200 vrouwen. D< werkloosheid was het grootst in Lim burg (3,4 percent), Drente (2,6 percent). Noord-Brabant (2 percent), Groningen en Overijssel (elk 1,9 percent) en Fries land (1,8 percent). Het aantal werkloze oudere werkne mers nam in de verslagmaand toe. de werkloze mannen waren er 3100 jon ger dan 19 jaar. Dit betekent een langrijke verbetering ten opzichte van eind augustus (toen 4800) en eind sep tember 1967 (toen 5800). In vrijwel alle beroepsgroepen deed zich een daling van de werkloosheid der mannen voor. Alleen het horeca per soneel en de groep mlndergeschlkten vertoonden een stijging. De geregistreerde arbeidsreserve daal de het 9terkst in Limburg, Noord-Bra bant en Groningen, maar vertoonde eer geringe stijging in onder meer Zuid-Hol land. Noord-Holland en Drente aantal openstaande aanvragen om beidskrachten bedroog eind september 57.100 mannen en 27.700 vrouwen. Verdeeld naar provincie bedroeg het aantal werklozen eind september Dren te 1825 (eind september 1967 2688); Over ijssel 3784 (5603); Gelderland 3765 (5765); Noord-Holland 495» (5379), Zuid-Holland 7976 (7793); Zeeland 636 (7021 Noord- Brabant 7824 (10690); Limburg 7450 (9875). Niet-stemmers krijgen geen rijbewijs ATHENE (AP) Grieken, die vorige week zondag zonder geldige reden niet aan het referendum hebben deelgenomen, zullen geen rijbewijs kunnen krijgen of hun oude laten verlengen, aldus heeft het Griekse ministerie vsn Verkeer be- „IK ZAL LACHEN EN PROBEREN AARDIG TE ZIJN TEGEN RUSSEN" MEXICO (A.P.). Dc befaamde Tsjr cho-Slowaakse atleet. Emil Zatopek. heeft in Mexico City, waar hij als gast van de Olympische Spelen met zlJn vrouw Dana (olymp. kampioene speer werpen 1952) vertoeft, verteld hoe hli gevangenneming en zelfs de dood ge riskeerd heeft door zich op straat en voor radio en t.v. openlijk uit te spre ken tegen de Russische bezetting. „Mijn vrienden waarschuwden mij voor dit gevaar en zeiden dat de invallers orders hadden om bij elke demonstra tie te schieten. Ik zei mijn vrienden, dat de Russen banger waren dan wij, zij handelden immers uit angst. Zij zijn gewoon bang dat hun politieke stelsel in elkaar stort onder het gewicht van vrijheid en vooruitgang. Eigenlijk is alles nogal vervelend. De Russen waren mijn vrienden en rivalen op vele Olym pische Spelen. Ze zullen naar me toe komen en zeggen dat ze blij zijn mij weer te zien. Ik kan niet zeggen: g.i weg. Ik zul lachen en aardig proberen te zijn. Ik weet al, dat bijvoorbeeld Koets (befaamde Russische lange- afstandloper) mij graag wil ontmoeten. Maar ik wil niet samen met hem op het vliegveld gezien worden, want dan ben Ik collaborateur". Over de Russische Inval zelf zei Zato pek: „Ze vertelden me dat lk misschien Emil Zatopek is altijd buitengetooon »»i de politiek geïnteresseerd geweest. Enige jaren geleden was hij al* afgevaardigde aanwezig op hst Vredescongres tn Stockholm. op de lijst stond en lk dook drie dagen onder. Later was het duidelijk dut het gevaar niet zo groot was. „Als de Rus sen jou willen arresteren, Emil", zo zeiden ze, „dan zullen wij hen arres teren". De Russen waren eerst heel hard. Later veranderden zij en pro beerden vrienden te worden. Maar het verzet was doeltreffend. Jonge mensen jouwden de tanks en soldaten uit en schreven op de muren. Ze negeerden de pogingen tot verbroedering. Ik be gon te spreken. Op straat, voor de t.v., voor de radio. Als een station in beslag werd genomen, kwam er een ander om de mensen in te lichten". Zatopek negeert de handgebaren van zijn vrouw: „Ze vindt dat ik to veel prfeat.Hij vertelt hoe hij in Juni nog in Moskou was geweest: „Ze zeiden me daar dat de Tsjecho-Slowaakse regering wegdreef van het socialisme Ik zei hun dat het niet zo was. „J« bent fout, Emil", snauwden ze, „het ls heel gevaarlijk om de mensen te veel vrijheid te geven". Ik zei, dat de toe komst van het socialisme afhangt van hel recht van de mensen zichzelf te zijn. Waar blijf je met sociale vooruit gang als er geen morele vooruitgang is? Zo is het'altijd geweest. Revoluties worden uit haat geboren. De over levenden hakken dan vele hoofden af. Dun is er een contra-revolutie. En dan ls het noodzakelijk om twee keer zo veel hoofden af te hakken. Er komt geen eind aan. Het U vreselijk....". DORTMUND (DPA) Bij het mijn ongeluk bij Dortmund hebben In totaal zestien mijnwerkers 't leven verloren. In de nacht van zaterdag op zondag werd het laatste slachtoffer dat nog ver mist werd dood aangetroffen in do ko lenmijn. waai vrijdag zeventien arbst» der* door een ontploffing werden ver rast. Twee van hen kondon kort na het ongeluk worden bevrijd, maar roterdeg overleed een ven de twee

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1