S)e CcidbeSouAant MOSKOU GEEFT IN NIETS TOE i» 100.000 Dubcek c.s. terug met lege handen man aan Duitse grens BELEGERDE BOER GEEFT ZICH OVER Mgr. Bluyssen moet morgen ook naar Rome DANSEN „BEVRIJDINGSLEGER" MEXICO OPGERICHT JAMIN VERONICA Hotel v. d. Geest DANSEN De Runaways PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS II TELEFOON 20935 REDACTIE 20018 «n 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 - Bank: Amro-Bank NV, Leiden DIR.: C. M DRABBE - J F J M KOENS HOOFDREDACTEUR L C J SOOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w 1.10, p. mnd. 4.70. p. kwart 14.10; fr. p. post 16.95 ADVERTENTIES 22 ct p mm Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel 33839 (18 00—19.00 uur) ZATERDAG 5 OKTOBER 1968 GEEN REGLtv De w eer 9verw aching, meegedeeld door het KNMT, geldig tot hedenavond Veel bewolking, maar geen regen van betekenis en in de ochtend hier en daar mist. Later op de dag ook enkele verspreide opklaringen. Zwakk gistel i of iels KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIOEN EN OMSTREKEN 60e jaargang, no. 17.566 (Van onze correspondent) s-IIERTOGENBOSCH Mgr. .J. Bluyssen. bisschop van 's-Hertogenbosch, vertrekt morgen naar Rome om de perio dieke vergadering van de raad voor de liturgie b(j te wonen. Waarschijnlijk zal hij tweeëncenhalvc week in Rome blijven. Of 7,Un reis ook nog andere doeleinden heeft is niet bekend. Niettemin mag men aannemen, dat hij met bijzondere in teresse de verdere ontwikkelingen in de zaak-Schillebeeckx (zoals bekend ligt de universiteit van Nijmegen in het bisdom Den Bosch) zail volgen. Ook wordt het door velen waar schijnlijk geacht, dat tijdens zijn verblijf enkele bezwaren zullen worden doorgesproken, die bij bepaalde instanties in Rome tegen de persoon van mgr. Bluyssen bestaan. Zo wordt het hem ten zeerste kwalijk genomen, dat aan vragen van priesters om ontslag van hun celi'baatsgelolte de handtekening dragen van ex-offioiaal mr. L. Meyers, die intussen reeds enige tijd het ambt .heeft neergelegd. Ook verwijt men heim, dat hij een uitgetreden priester zelf per missie heeft gegeven om een kerkelijk huwelijk tc sluiten, toen de Romeinse dispensatie te lang uitbleef en de huwe lijkssluiting niet meer kon worden uitgesteld. In dit verband is minstens opmerkelijk, dat pater Wim Boelens SJ dezer dagen voor de Nord-Deutsche Rundfunk heeft gezegd: „Ik ben bang, dat de Romeinse Curie na het geval-Schillebeeckx in de naaste toekomst ook een Neder landse bisschop zal aanpakken". PRAAG (AP-Reuter) Een weinig opgewekte Tsjecho-Slowaakse delegatie is vannacht uit Moskou in Praag teruggekeerd. Met lege handen, want voor «over te bezien valt hebben de Russen geen concessies gedaan. Er zullen tenminste honderdduizend man Russische troepen in Tsjecho-Slowakije blijven. Waarschijnlijk zullen deze in hoofdzaak gelegerd blijven aan de grens met West-Duits land. De overige 500.000 man worden geleidelijk teruggetrokken. Voor de rest heeft Tsjecho-Slowakije moeten beloven „te streven naar een versterking van de rol van de communistische partij; de strijd tegen de anti-socialistische krachten te intensiveren; de massamedia in dienst te stellen van het socialisme en partij en regering te versterken met personen, die ondubbelzinnig vasthouden aan de beginselen van het marxistisch-leninisme en het proletarisch internationalisme". heid van woord of geschrift zou zijn opgelegd. Begin volgende week wordt in Rome Karl Rahn.i, een der beroemdste theologen van de hedendaagse Kerk. verwacht. Hem is de taak toebedeeld het werk van Schillebeeckx te verdedigen voor de congregatie voor de geloofsleer (ADVERTENTIE) DE STAD ROME TE WARMOND Zaterdagavond DRIVE-IN-DISCOTHEEK met HICKY, DICKY, MICKEY ZONDAGMIDDAG 2 UUR THE SHOES ZONDAGAVOND PAGE 14 (ADVERTENTIE) EEN NIEUW GELUID IN NIEUWE STIJL DE NIEUWSTE DANCING P L E Y N '68 HAZERSWOUDE-GROENENDIJK LANCEERT THE HAIGS Allround Soul R. B. Amsterdamse aanrander weer in actie AMSTERDAM (ANP) Voor dc vier de keer binnen elf dagen heeft vermoe delijk dezelfde jongeman, die al dri rootscheepse jacht op ning was binnengedrongen. Het communiqué vermeldt niei wanneer het beloofde verdrag over terugtrekking en legering van troepen za)l worden gesloten. Er wordt alleen gezegd, dat dit „nader bestudeerd zal worden". Uit niets blijkt dat Moskou ian Praag heeft Prinses Irene vraagt bloed voor kinderen in Biafra it het zen- v.m 1 ill in I plasma na.tr liwilra. I'.is teruggekeerd uit Gabon, waar zij haar schoonzuster heeft bijgestaan in de hulp verlening aan Binfraanse vluchtellngc- tjes, verklaarde zij tegenover Journalis ten: „Om de levens te redeen van dui zenden Biafraanse kinderen, die niet ver voerd of gevoed kunnen worden, heb ben wij dringend behoefte aan een gro te hoeveelheid bloedplasma. Theologen in België ook tegen encycliek BRUSSEL (KNP) Belgische theolo gen uit het Vlaamse en Waalse taalge bied hebben kortgeleden beraadslaagd over de encycliek „Humae Vitae". Dit beraad viel praktisch gelijk met soort gelijke bijeenkomsten van de Franse theologen te Parijs en van de Duitse theologen te Wuerzburg. De Belgische moralisten zijn tot een vrijwel eenstem mig standpunt gekomen, dat in. grote lijnen geheel overeenkomt met wat de Europese theologen in Amsterdam heb ben vastgesteld en de Duitsers in Würz- burg. Het standpunt der Franse theolo gen is nog niet bekendgemaakt, zulks in afwachting van de in november te houden bisschoppenvergadering. Triest besluit dierendag zoekers h Enkele van café „Camping daagden de heer H. pony uit het weiland te halen en het café binnen te voeren. De „beloning" zou I 25,zijn. De heer Van Galen nam de uitdaging aan. Toen hij met zijn po ny bij het café terug k' (Van onze correspondent) LONDEN De zesliendaagse belegering van een kleine boerderij in Weston- under-Redcastle, dm het Engelse graafschap Shropshire, ds gisteren beëindigd. Elf politiemannen, vergezeld van speurhonden, renden naar de achterdeur van de hoeve, waarin John James zich verschanst hield met zijn vrouw en vier jonge kinderen. Iemand had zijn karabijn naar buiten geworpen door een raam op de bovenverdieping. Onmiddellijk daarop sprong de schoonzuster van James, mevrouw Bevington, door een venster en begon het wapen te zoeken. Van die gelegenheid maakte de politie gebruik het huis te bestormen. De achterdeur van het huis werd geforceerd. De vier kinderen, van drie tot acht jaar. werden naar buiten gedragen. Men hoorde een van de kinderen roepen: „O God, my daddy". In de boerderij hoorde men de 26-jarige mevrouw Joyce James hartstochtelijk snikken. De politie mannen snelden naar boven en troffen James in een slaapkamer aan. Hij bood geen weerstand. Heel het gezin werd uit de boerderij gehaald zonder dat iemand verwondingen opliep. De plotselinge ontknoping was het gevolg van een afspraak tussen familieleden van James en de politie. Afgesproken was, dat één hunner de oude verroeste karabijn door het raam zou gooien tijdens een bezoek. Met deze karabijn had James de politie zestien dagen op een afstand gehouden Inmiddels heeft de Tsjecho-Slowaakse waarnemend minister van Buitenlandse Zaken, Pleskott in de Algemene Vergadering van de V.N. gevraagd debat over zijn land te vermijden ei toekomst van zijn land te laten bepalen door zijn eigen leiders. Niettemin verwacht men in kringen van de V.N. dat de bezetting van Tsjecho-Slowakije door Russische en andere troepen van de landen van het Warschaupakt een belangrijk onderdeel zal blijven vormen van de debatten. Een voorproefje hiervan gaven reeds de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, mr. Luns, en zijn Pakistaanse ambtgenoot, Arsjad Hoesain, die belden aandrongen op een volledige terugtrekking van alle buitenlandse troepen uit Tsjecho- Slowakije. Premier Cernik heeft vanochtend gezegd, dat de besprekingen die de Tsjecho-Slowaakse delegatie onder lei ding van partijleider Dubcek met de :onder complicaties" zijn verlopen. Alle proble men zouden echter niet in één keer wor den opgelost. Partijleider Dubcek, die er vermoeid en bleek uitzag, verbleef niet zoals de andere delegatieleden in de ontvangsthal van het vliegveld. Hij wandelde langs de wachtende pers in gesprek met het presidiumlid Zdenek Mlvnar en vertrok Cernik zei tevreden te zijn over bijeenkomst in Moskou. Hij sprak king van het socialisme en de comn nistische partij in Tsjecho-Slowakije. (ADVERTENTIE) ha...ze zijn er weer roomborstplaatjes 210 gram 109 Prinses Beatrix naar Drakensteyn DEN HAAG (ANP) Prinses Bea- zoon per ambulance teruggereden naar kasteel Drakensteyn. Daar de ge zondheidstoestand van moeder en kind uitstekend is, heeft prof. Plate het me disch verantwoord geacht gevolg te ge ven aan de wens van de prines om zo spoedig mogelijk naar huis terug te mo gen keren. i de andere i ln lukte o hol. diet met de koplampen sloeg De heer Van Galen die invalide is kon er niét achteraan. Het paard ren de rijksweg 22 (de rondweg om Utrecht) op en werd daar op slag gedood bij een frontale botsing met een personenwagen. De auto was total loss, evenals een twee de wagen, die op het wrak inreed. De bestuurders bleven ongedeerd. Stad telt zijn doden MEXICO CITY (AP-ANP) In Mexi co Cily is het bestaan bekend gewor den van een „bevrijdingsleger". Dit leger zou zijn opgericht vóór de bloe dige gevechten van woensdag tussen soldaten en studenten. Het „leger" is opgericht om „de oor log te verklaren aan de misdadige regering van president Gustavo Diaz Ordaz". „Wij wijzen alle verantwoor delijkheid af voor wat personen burgeroorlog bevindt", aldus een bulletin van het leger. De stad Mexico heeft intussen haar doden geteld. Negenentwintig personen kwamen om bij de bloedige botsing Nederlandse geestelijke in Brazilië aangehouden RIO DE JANEIRO (AFP) In een kerk in de Braziliaanse stad Belo Ho rizont* is de Nederlandse pater P. M. Lochs gearresteerd, samen met 23 sta kende metaalarbeiders. De geestelijke wordt ervan beschuldigd dat hij voorgaf een kerkdienst te houden, maar met de arbeiders over voortzetting van de sta king sprak. In Belo Horizonte hebben ln de stadswijk Tlatelolco. Drieëntwin tig stoffelijke overschotten werden ge ïdentificeerd. De namen zijn bekend gemaakt. Het zijn merendeels studen ten, voorts één lid van de granaderos en twee soldaten, allen Mexicanen. Onder de slachtoffers bevindt zich de negentienjarige Anna Maria Denscher, die als secretaresse verbonden was aan het organisatiecomité van de Olympische Spelen. Bij het verlaten van een bioscoop werd zij neergescho ten. Brigade-generaal Jose Hernandez Toledo, van wie in eerste instantie was aangenomen dat hij omgekomen was, blijkt zwaar gewond in een zie kenhuis te liggen. Er gaan geruchten dat er nog meer slachtoffers zijn ge vallen. In de ziekenhuizen worden ze ventig personen met scl pleegd. Gisteren werden meer c van de in hechtenis genomen p voor de procureur-generaal geleld. K.W.J. vraagt KEER TERUG UIT MEXICO DEN HAAG (ANP) Het bestuur van de katholieke werkende jongeren (KWJ) heeft het Nederlands Olympisch MEXICAANSE CONSULAAT BEWAAKT AMSTERDAM (ANP) Het Maxi caanse consulaat aan de Herengracht I Amsterdam Is na afloop van de bezel ting gisteren door incidenten onder poll tlebewaking gesteld. Volgens een woord ui dit v lelijk acht. Van de twintig aangehouden jongelui verklaarden achttien dat zij student wa ren. Heide anderen noemden zich foto graaf en pompbediende. Hun lëeftljd va rieert tussen de 19 en 30 jaar. Ondei hen bevindt zich de oprichter van de kri tische universiteit in Amsterdam, Ron R. (29). Naar de politiewoordvoerder meedeel de gaven de jongelui op het consulaat lij wilder iepje (ADVERTENTIE) :aalarbeider« werk Chinezen uit Noord-Vietnam teruggetrokken wordt uitgesproken, nadat °w rbijste- Mexico. Deze v, de KWJ heeft gezegd ring kennis te hebben genomen van~öë~ slachting in Mexico". De N.-d.-i lands.- sportlieden kunnen niet langer de gast van de Mexicaanse regering zijn. Bij andere landen moet er op worden aan gedrongen eveneens hun ploegen terug te trekken. Het telegram is ondertekend door Wim Bos, voorzitter van de KWJ. PARIJS (AP) Commu deert in alle stilte duizend runctlonarissep uit Noord-' ruggetrokken, zo hebben i De schattingen in het westen over de aantallen Chinezen die Noord-Vietnam bij de oorlogspanningen helpen, lopen uit een van 40.000 tot 100.000 man. Het juis te cijfer ligt waarschijnlijk rond de Geen krant ontvangen? Bel tussen fi.00 en 7.00 uur nummer 3388» en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zijn gevestigd, wende men zich tot de agent. (ADVERTENTIE) EDDY BECKER JAN VAN VEEN THE SAINTS Entree (4.- Zondagavond 8 uur HAN8 r zondag 6 oktober opening winterseizoen the heatwave ADVERTENTIE i „ONS HUIS" TE ZOETER WOU DE Zoeterwoudse Bee Gees THE SPIDERS ADVERTENTIE Hotel DE BEURS NOORDWIJK ADVERTENTIE TOP-DANSAVOND IEDERE ZONDAG 8 UUR A NT. CLUBHUIS LEIDEN HERENPLAATSEN NOG VRIJ OP 'N ENKELE DANSKURSUS zOJMDANS K&OEGSTGEEST te^J?

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1