S)e CcidóeSou/fca/nt politieagenten ONDERHANDELINGEN IN MOSKOU MAREL Geen bierblokjes gegooid r rAAg wil minder oovjettroepen mishandelden Gromïko: Rusland wil geen oorlog Taxichauffeurs schuwen Plein van Drie supporter mei Culturen na bloedbad in Mexico-City O: uj KCiyoMATA rusuwos SI Brunclage: Spelen zullen doorgaan MR. LUNS VINDT VN TOCH BELANGRIJKER DAN TWEEDE KAMER ONZE MAN IN PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 - ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank NV, Leiden DIR.: C M DRABBE - J F M KOENS HOOFDREDACTEUR L C J ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w MO, p. mnd 4 70 p kwart 14 10; fr p post 16.95 ADVERTENTIES 22 ct p mm Telefoontjes f 2.— KLACHTEN bezorging tel 33839 (18 00—19 00 uur) VRIJDAG 4 OKTOBER 1968 1 ZWAKKE WIND meegedeeld door he* KNMI. Veel bewalkir en hier en d.iar mist. Overdag ook enkele spreide opklaringen. Zwakke wind. Dezelfde tem peraturen als vandaag of iets hogere. KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN n I I o ruviiiCjB PRAAG (Reuter-AP) Ondanks dc ietwat moeilijke situatie, waarin de Tsje- cho-Slowaakse delegatie onder leiding van partijleider Dubeek in Moskou ver keert. heeft deze toch dc eis op tafel ge legd, dat het getal van Sovji i lai L de Rui istisch v en afziet e interne minderd i >rdt leie- aangeie» lals het nhedci Tsjecho-! van propagandamateriaal en de uitze dingen van radio-Moldau. Dc Russiscl pers blij I t de situatie in Tsjecho-Slow küe kritisch beoordelen. Met name wor dc Tsjecho-Slowaken verweten „onvc :t is ongetwijfeld met het oog hierop, minister van Onderwijs Kadlec een ep speciaal tot de studenten t gedaan, om de taak van de onder dos Kadlec. „Ons beleid moet rekening houden met de overeenkomsten van Mos kou. Onze leiders willen nog steeds de opbou' jrwacht. In Praag is mén niet zo bijzonder optimistisch. Op zijn hoogst verwacht men enige vermin dering van de bezettingsmacht. Overigens blijven de Tsjecho-Slowaken tevreden met hun huidige leiding". Vol gens een opinieonderzoek steunt 95 pet het actieprogramma van de partij en be schouwt 93 pet de mededelingen over het bestaan van een contrarevolutie als ver zinsels. Drie Tsjecho-Slowaakse burgers moe ten terechtstaan voor moord op een Bul gaarse sergeant. Deze werd vermoord in een vrachtwagen toen hij om een lift had gevraagd. In de Algemene Vergadering van de V.N. heeft Gromiko gepoogd de slechte indruk weg te nemen, die Rusland nage laten heeft door de bezetting van Tsje- cho-Slowakije: „Mijn regering wenst in vrede te leven met landen met een andere ideologie. Een gewapend conflict tussen twee supermogendheden is ondenkbaar". Hij zei ook dat de socialistische landen niet kunnen toestaan dat het levénsbe- lang van het socialisme wordt geschaad of de grenzen van de socialistische ge meenschap in gevaar komen. (ADVERTENTIE) morgen voordeel melkhazelnootjes ISO gram van 109 voor 95 Toestand vijfling van Birmingham bevredigend LONDEN De toestand van de vijf overlevende baby's van de zesling van Birmingham is bevredigend gebleven, zo dat de dokters grote hoop beginnen te koesteren voor hun toekomst. De toe stand van hun moeder, de dertigjarige Sheila Thorns, werd eveneens goed ge noemd. MEXICO CITY De Plaza Tres Culluras zag eruit als een uit een goedkope griezelfilm. Bo luxueuze plein, afgezet door to cirkelde een helikopter. Militair bajonet op het geweer, marchee wijk, Tlalelolco genaamd. 1 lichten in dc flats waren ged het plein groepten mensen kringelde ergens een sliert i het schemerduister leek alles luguber dan het al Was. Hier gisteren het vreselijke v plaatsgehad, dat officieel - en onofficieel aan 30 tot 40 n leven heeft gekost. hebben", huiverde hij. Er was gisteravond tóng in het universiteitscomplex aange kondigd. De meeting ging niet door. In de aula van het gebouw waren de pam fletten met de woorden „Weg met de moordenaars van de oproerpolitie" ver wijderd. Het wasv rustig in de universi- teitswijk. Maar op de Plaza de Las Tres Gulturas wierp de schaduw van een bloedbad gruwelijke contouren tegen de onder een flauw'lamplicht verlichte ge vels van de dure flatcomplexen. Steeds meer jvint de mening veld dat buiten landse agitatoren men noemt Cuba- Ogen van de wereld De ogen van de wereld zijn gevestigd op Mexico City en dat is een uitgezochte iding op- de i I technische faculteit. Men had meeting afgezien, gedwongen, want de oproerpolitie heeft het heft in handen. Men weet dat zonder meededogen zal worden opgetreden bij volgende onlusten. Mexico wil ten koste van alles de Spe len redden. Van studentenzijde wordt heftig bestreden dat zij een faillisse ment van de Spelen op het oog hebben, maar zij kiezen wel de juiste tijd om hun eisen verwezenlijkt te zien. In het gehele pakket overheerst de regering een te dikke v heeft, In feite alleen bes vrijlating van politieke wenst oen wijziging in de s in Is bepaald dat een icdei regering age< wU de opheffin; lolitie. De leiders van de oproerige studen- de betrokkenen bij de rellen af\Tagen of het wel allemaal studenten zijn en ook niet een deel van de verpauperde be volking hebben voor de opening van de Oylmpische Spelen een oplossing eist het „verschil t de regering Beschutting Dertig kilometer verwijderd van de plaats der onlusten ligt het Olympische dorp achter een veilige beschutting. Ter wijl in een deel van de Immense metro pool mannen met getrokken bajonet in een cordon van tanks lopen, gaat in de Villa Olimpica het leven zijn norma le gang. Er wordt getraind. Er wordt gegeten, er wordt gedanst en naar 'n jekeken. Alleen e oorsprong kon geven. Eei srd er geschreeuwd, geduwd, De kreet dal het leger in aa ialiste Orania en dezelfde ■n rechts vie- >rleed korte tijd Maar dertig kilometer verderop weet men van niets. Zijn de Spelen in ge vaar? Avery Brundage, voorzitter van 't ICC, heeft verklaard dat de Spelen zul len doorgaan en als er over afgelasten M'klaarde dat de Spelei Indien de trai- mngsaccommodaties in en om de uni- versiteitswijk niet meer gebruikt zou den kunnen worden, staan de Spelen op wankelen. Indien de onlusten voortduren eveneens. De burgemeester van Mexico City heeft opdracht gegeven honderden zeventig zaken, waar wapens worden ver kocht te sluiten. En gisteravond opende Pedro Ramirez Vasquez, de voorzit ter van het organisatiecomité voor een gezelschap schielijk drinkenden, 't Pers dertig kilometer verdei bonkten over de Plaza de Las Tres Cultu- irzen van militairen en de mai de oproerpolitie en groepte s de lai AM (ANP) „Ik heb mü hoofdzakelijk vrijwillig tot de politie gewend, omdat ik niet wil dat er onjuistheden over de politic worden verteld." Dit heeft de jongeman, die woensdagavond het incident veroorzaakte bi) de wedstrüd Ajax— Neurenberg in het Olympisch Stadion in een op het Amsterdamse hoofdbureau van politie afgelegde verklaring gezegd. D* buiten de hoofdstad wonendie Jongeman, wiens identiteit op zijn ver zoek niet is vrijgegeven, heeft de politie zijn excuses annp.obodcn. Hij betreurt het. dat zijn optreden aanleiding is ge weest tot het incident. Van meet af aan was hij van plan na afloop van de wedstrijd het veld op te gaan Hij was daartoe wan zijn plaats <t> de staan- tribune af naar beneden gegaan en kwam tenslotte achter het Neurenberg- doe! terecht. Na hot derde doelpunt ging hij het veld op om Groot „op de schou ders te tikken" en hij raakte, toen de agent met zijn hond op hem afkwam, Do jongeman heeft ontkend met lege bierblikjes naar de politie te hebben gegooid. Wel was hij i midden van een groep, van waaruit dit is gebeurd. Bij thuiskomst in zijn woonplaats hoorde de jongeman, dat de indruk bij de toe schouwers in hert stadion en de kijkers thuis was gewerkt, dat de politieagenten, die hem bij de eretribune tenslotte op vingen. hem hadden mishandeld. „Dat is niet waar", zo zeg/t hij in zijn ver- telaning. Hoofdinspecteur K. Heijdnk deelde verder nog mee, dat de agenten in het 6tadion de stringente instructie hadden te voorkomen, dart toeschouwers tijdens de wedstrijd het veld op zouden komen. Als dit gebeurd, kan het een afsluitende wedstrijd door de scheidsrechter tot ge volg hebben. Dat is iets, dat onder geen beding mag gebeuren in een stadion met zo'n emotioneel geladen publiek, zei de hoofdinspecteur Het optreden van de agent met de hond was juist, hij voerde zijn orders uit. Daarentegen is de wijze, waarop de agent de jongeman tenslotte voor de eretribune' vastpakte, te geëmotioneerd en te individualistisch geweest en dit heeft tot een chaotische situatie geleid. Een dergelijk Iets mag zioh niet meer herhalen, aldus hoofd inspecteur -jfWjJnk. De efzutt.' ^maatregelen achter de belde doelen zijn ten en* male onvol doende en daar moet op korte termijn aan worden gedaan. De politiemannen 1 icbbcn woensdagavond een soort levende uit den boze. Gedacht wordt in de eenrte plaats aan degelijke hoge afzettihgshek- ken. 'o besloot de hoofdinspecteur zijn Gitarist van ..Zipps" in arrest in Roemenië :el vastgehouden. ij zou geprobeerd hebben zijn rt te verkopen aan Roemen, die op e wijze de vlucht naar het vrije t and willen wagen. Tijdens de tra e werd hij aangehouden door de Roo mse politie. Wanneer hij vrijkomt is r alsnog niet bekend. postorderbedrijf en miljonair Hanns Heinz Porst moet ,toch voor dr rechter verschijnen. Hi) was destijds gearresteerd op verdenking van lands verraderlijk contact met Oost- Duits/and, doch werd toen op borgtocht (j 900.000.-) vrijgelaten. Jongetje stikt in plasticzak BREDA Het bijna 6 maanden oude jongetje. Cornelis Joris uit Teteringen. is in Breda gestikt in een stuk plastic. Het jongetje logeerde bij kennissen, omdat zijn moeder moest geholpen wor den aan haar haar amandelen. Op het logeeradeges had men het enig kind in een eenpersoons bed gelegd. Om te voor komen, dat het eruit zou vallen, had men hel bedje en distort geklemd. Dit ku Daai omheen gedaan. Het jonge tje is erin geslaagd dit plastic van hel kussen af te trekken en om zijn hoofd te leggen. Toen men later ging kijken, omdat er geen geluid meer werd ge- kmdje al dood. Een Kabinet staat achter verblijf in New York tele bijeenkomsten in Net s uit de NAVO-landen ei lamde Europese groep vat rschuv GG den nog mond op mond beadei Dit Is onze man in Mexico: sportredacteur Herman van Bergem, journalistiek record houder op dc lange afstand. In de komende drie weken zal hü u over twee oceanen en duizenden kilometers heen zijn hect-van- dc-naaldlmpressies geven van het super- sportief spektakel der 19e Olympische Spelen in broeiwarm Mexico. Met zijn verslagen, commentaren, beschouwingen en interviews geeft hij u tussen 12 en 27 oktober een logeplaats voor deze inter nationale krachtmeting der alleraterksten. Het spreekt vanzelf, dat hij daarbij speciale aandacht zal besteden aan de daverende dingen, die van de 123 Nederlandse atleten worden verwacht. Vanaf vandaag opnieuw een journalistieke topprestatie bi) king-size topsport. De eerste snelle telcxindrukken van Herman van Bergem vindt u op wordt dan met de tien kleine Europese landen, waaronder verschillende Oosteu- ropese, informeel overleg gepleegd over de Europese veiligheid, en ook over de N A V O-probl emen Bovendien komt het grote probleem van Biafra informeel aan de orde door contacten met een aantal Afrikaanse ver tegenwoordigers. Het kabinet acht dit al les van bijzonder groot belang, omdat Nederland daar misschien bepaalde acht besteden aan tal van buitcnland- - aangelegenheden, zoals de NAVO. de erhouding Oost-West. de kwestie Nige- ia-Biafra Lui trluidl ach •ezigheid in New Yrok volgende I echter zeer belangrijk. Het kabi-1 leelt deze mening. De minister van j inlandse Zaken treft volgende j namelijk tijdens verschillende in-1 NAVO en de kwestie-Biafra. Minister-president de Jong zal dil Kamer zeker laten weten. Blaiberg krijgt mogelijk nieuw hart CHICAGO (AP) I I ADVERTEN Enorme sortering voordelige auto occasions WASSENAAR Tjel. 01751-2545 Blaiberg kreeg in Januari van dit ander hart. Wij kunnen het proces afstoting niet voorkomen, we kunnen verklaarde te verwachten dat het geplante hart van de tandarts tenslot te zal worden afgestoten. Hij zei dat hij hem dan nieuw hart zal geven omdat Blaiberg aen goed» gezondheid hi meisjes, maakte gi tjebi urde allemaal iloor de Leidse stn bedélen met harinc ii van dikke wataturven, minzaam wuivend, dan weer vrolijk knipogend naar uitgelaten hippe deren oud-Leidenaar Thorbecke, de man van de Grondwet tXMI zgn rentree ,n Leiden. Dat n liet kader van de .1-oktoberf cesten en de optocht „Van 8meeksrhrift tot Handvest", die 's middags ten trok. Morgen* hadden de Letdena ars zich naar goed gebruik »n het Waaggebouw laten en wittebrood. De feestvreugde duurde tot middernachtwaarna de Reinigingsdienst in enkele urm i maakte met enorms bergen verfomfaaide feestartikelen en baggervetie palmgpapiertjee.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1