S)a ftzidóe SouAant „Lekker blijven liggen maffen ONVOLWASSEN KINDERSTUK VAN GERBEN HELLINGA „Slachtveld5 werd prachtig geregisseerd door Peter Oosthoek GROTE EN INTENSE BELANGSTELLING VOOR RAVI SHANKAR Ajax-Nürnberg op beeldbuis NTS en VARA brengen vanavond veel nieuwtjes PAGINA 2 DE LEIDSE COURANT DINSDAG 1 OKTOBER 1968 Biiitengeieone lasten haalde! ijk Financiën om de steun van een Kamer meerderheid te kunnen winnen zonder met altreden te moeten dreigen, stapje terug zet, maar dan het volgend Jaar beter beslagen op het ijs terugkeert. Eén van de mogelijkheden is op dit gebied, dat de Kamer een fiscale zwaring nadrukkelijk uan een bepaalde, kortgedachte termijn bindt. Twaalf maanden later komt de bewindsman dan weer voor de Kamer met het verzoek om de tijdelijkheid te verlengen en ge woonlijk wint hij dan de slag met meei gemakkelijk dan 't jaar daarvoor denk baar scheen. Gaat het ook weer zo met minister Wltteveen's voorstel om de voor 1968 troffen regeling om de aftrek wegens buitengewone lasten In de loon- en in komstenbelasting wat minder soepel te maken? Eind vorig jaar aanvaardde de Staten-Generaal het voorstel, om het niet voor de lastenaftrek in aanmerking te brengen deel van het inkomen te ver hogen van 2Mi tot 5 procent, uitsluitend voor het jaar 1968. De wens van de Kamer was, dat Fi nanciën het onderwerp van de buiten gewone lasten nog eens helemaal in stu die zou nemen en met een rapport zou bijdragen om op meer verantwoorde ma nier te beslissen, of de belastingbetaler meer of minder kans zou moeten hebben wegens buitengewone lasten aftrek van loon- en inkomstenbelasting te krijgen. Welnu, de studie is nog niet klaar, de minister kan het rapport nog haus met het voorstel lopende jaar getroffen regeling ook toe te passen op 1969 en 1970. Staatssecretaris Grapperhaus komt in de toelichting op het voor stel om de aftrek komende twee jaar te mitigeren met een sluitend verhaal. Vo rig jaar trouwens is door de bewindslie den voor Financiën wel aangetoond, dat de aftrekregelingen voor verbetering Maar de reden waarom ze in afwach ting van een goedoverwogen definitief plan toch maar met hun interimvoorstel kwamen, was op de keper beschouwd de dwang om de rijksbegroting zo veel mo gelijk sluitend te maken. Wanneer nu betoogd wordt dat het niet zinvol zou zijn om, in afwachting van het beloofde rapport van de adviescommissie voor fiscale vraagstukken de regeling te laten herleven die vóór 1968 gold, speelt hier bij natuurlijk het budgettaire motief weer een belangrijke rol. In feite zal een Kamerdebat over kwestie voor de volksvertegenwoordi ging even moeilijk zijn als wanneer ze gaat klagen over het weer duurder wor den van het „rokertje". Op het kritieke moment zal de bewindsman toch ver klaren dat hij „dekking" nodig heeft voor zijn begroting en dan wordt het voor de Kamer weer kiezen of delen. De voorgestelde verhoging van de mini mumgrens waarbij men belasting moet TOCH bevredigt deze gang van zaken niet. Minister, Kamer en burgerij zijn het erover eens, dat de oude rege ling voor de aftrek wegens buitengewone lasten op de helling moet; ze hopen alle maal dat er een regeling uit de bus gaat komen, die het mogelijk maakt een zekere coördinatie tot stand te brengen tussen de nu voor persoonlijke verplich tingen, buitengewone lasten en giften geldende regels. Maar wanneer de van overheidswege ingestelde studie niet zo vlot loopt als wenselijk zou zijn, be gint Financiën dan maar met een paar voorlopige maatregelen die de opbrengst van de belastingen ten goede komen. Nu wordt Kamer en burgerij gevraagd te wachten tot 1971. Wanneer alles met het kabinet-De Jong goed gaat, wordt dat een verkiezingsjaar. We geloven nog niet zo hard dat minister Witte1 tegen die tijd gereed komt met nieuwe regeling, die de volgende rege ring binden zal, als de consequenties verder gaan dan alleen hier wat optellen en daar wat aftrekken met als uitkomst; méér voor de fiscus. Anders in het kwadraat WfAT ln gespreksgroepen van onze politieke partijen gedacht en uitge sproken wordt, is geen garantie op een uitspraak van de partijleden en nog min der van de kiezers niet-partijleden. Maar een opinie-onderzoek ln zulke gespreks- of werkgroepen kan toch tot verrassende ontdekkingen leiden en uit dien hoofde leerzaam zijn. In de „wandeling" heet het, dat met name de Anti-Revolutionaire achterban ▼an een bijdrage tot politieke hervor ming vla een Nederlandse christen-demo cratische unie niet veel zou moeten heb ben. Een steekproef naar de opinies in bijna driehonderd antl-revolutlonalre ge spreksgroepen wettigt andere veronder stellingen. Anders dan wel eens verluidt is het maar een kleine minderheid in de ARP die voor een beter functioneren van onze democratie in een nieuwe christen-radi cale partij dè oplossing ziet. Anders in het kwadraat blijkt de mening uit te vallen over het nut van een Nederlands christen-democratische unie: de vorming van zo'n CDU kreeg als streefdoel het heel duidelijke In aanmerking genomen dat bijna driekwart van de geënquêteerden de in vloed van de ARP kiezen op zijn partij goed of voldoende vindt, ls het een vrij zekere zaak waarop de partij van Bies heuvel en Veerman eerlang haar kompas moet richten. Als de aanstaande fiartners er tenmin ste ook zo over denken. Waarbij ie mening de program i zo'n CDU wel t kunnen zijn. i'atlsc NEDERLAND I (STER- reclame-uitzendingen om 18.58, 19.08, 19.56 en 20.16) NTS 18.90 uur: De fabeltjeskrant 19.00 uur: Nieuws in het kort VARA 19.06 uur: De Lucy Show VARA 20.20 uur: Achter het nieuws, actualiteitenrubriek •20.45 uur: Ironside, t.v.-serie 22.20 uur: Mensen in de woestijn, documentaire 22.55 uur: Tweede journaal TELEAC NEDERLAND II (STER- reclame-uitzendingen om 18.55 en 20.16) NTS 18.30 uur: De fabeltjeskrant 19.00 uur: Nieuws 19.03 uur: Scala, magazine kort Journaal •20.20 uur: De dubbelganger, Sessie, jazzprogr. 21.35 uur: Ik vind dat. 22.10 uur: Tweede journaal Televisie morgen NEDERLAND I NTS/NOT Berenstreken 17.25 uur: Kijkkast, jeugdprogramma i aangegeven programma's zijn kleurentelevtsieprogramma's van Duinkerken, herhalingsprogr. .00—23.30 uur: Vergezichten. HILVERSUM II AVRO 21.50—22.30 uur: De citadel, luisterspel NRU 22.55—23.55 uur: Nederlandse muziek in de komende veer tien dagen RADIONIEUWSDIENST HILVERSUM I: 7.00. 7.30, 8.00. 8 30, 12.30, 18.30, 22.30, 23.55 HILVERSUM II: 7.00, 8.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 19.30, 22.30, 23.55 HILVERSUM UI: Elk heel uur vanaf 9.00 Een beetje symboliek, een vleugjt poëzie, wat humor en een spel met hei toneelspelen zelf, dat zijn de ingrediën ten die auteur Gerben Hellinga heeft ge mengd tot een wat al te overdadig opge klopte Haagse bluf. In zfjn korte toneel stuk (onderhalf uur, waar de pauzi bij gerekend is) „Lekker BlUven Liggen houdt hU het vooral simpel. i Nlei Mal Gist het Paviljoentheater de première stuk, dat speciaal voor dit gezelschap is geschreven door Hellinga, bekend thrillers, een enkele vertaling en v Op i telijk belerende wijze laat Hellinga zijn stuk spelen op het toneel zelf. Een kaal toneel kan van alles zijn. De elektrh bepaalt met zijn lichtinstellingen de sl en de ruimte. Een park bij avond. Daar woont een jong stelletje, met als huis raad in de openlucht een stoel, een kis met allerlei voorwerpen en een ladder. Vijf acteurs spelen er totaal mee: de mar en de vrouw, de elektricien, een man ir het zwart, die uit Ramuz' „L'HistoIre d'ur Soldat" schijnt te zijn overgestapt, en dt Wezenlijke handeling is er weinig Oorlogskomedie van Boris Vian TONEELGROEP „SLACHTVELD" Het is een geweldige vondst om een stuk te laten spelen op de dag van de invasie ln een huisje aan het strand in Normandië, waar de ontstellende ge vechten zich afspelen. Het ts dan nog eens een stuk genialer om ln dit huis problemen te laten ontstaan, die slechts heel zijdelings te maken hebben met dat oorlogsgeweld, waarvan slechts enkele gevolgen op het toneel zichtbaar zijn. schreven. Het stuk benut de vondst, waarop het is gebaseerd ten volle, maar jammer genoeg ls er niet meer ultge- Indiase sitar speler in Kurzaal De grote sitarspeler Pandit Ravi Shan- kar uit India heeft gisteravond in de Scheveningne Kurzaal, begeleid door Alla Rakha op de labia (het trommenpaar) en Nader Mullick op de tampura (snaar instrument, dat een geluid produceert met een bourdon vergelijkbaar) een con cert gegeven, waarvoor een opmerkelijke belangstelling bestond, speciaal van de zijde van een publick, dat normaliter zich door de zo geheten popmuziek voelt aangetrokken. Begrijpelijk, wanneer men weet. dat Shankar de Beatles onder zijn vereerders telt Doch ook, om iemand uit een geheel andere sector uit het muziekleven te noemenYehudl Menuhin Wat deed Shankar met zijn sitar, dat snaarinstrument met een aantal hoofd en daarmede corresponderende resonans- anaren? Hij deed eon keuze uit een kwantum geannonceerde „raga's", be trekking hebbend op de stemming, die ln de ochtend, de avond, de namiddag, de nacht en de seizoenen heerst. Raga's, waarmede, zoals het uitvoerige programma ons leerde, de basisomlijning van de melodie van het lied gegeven wordt die de meester in de eerste plaats overbrengt op de leerling: het zingen, of musiceren krijgt daardoor het karak- modulatic mi ontbreekt ieder lied. dal sen als „strui i en een harmonisering we niet geneigd, bij zingen, de nodige bas- teriaal" te denken? lijke, grappige of krankzinnige hebben. De hoofdpersc zijn studentenrevue vilder ■panning, omdat een van de dochters een Duits officier op haar kamer heeft ge nomen. De familie wenst nu dat zij hem trouwt. En ovei' dat huwelijk moet op die invasiedag een familieberaad worden gehouden, steeds onderbroken door Duit se en geallieerde militairen die door het huis struinen. Gelukkig vallen er veel personen in de vilderspunt, waar uit eindelijk iedereen zijn einde ln vindt. Vian (in Nederland speelde het be roepstoneel slechts zijn „Bouwers van het Rijk") is bekend door chansons, romans en dit soort toneelstukken. Hij keert zich op een geheel eigen, humoristische wijze tegen de oorlog. Centrum zag wat in dit stuk, dat oorspronkelijk met een veel typerender naam „L'Equarissage pour Het ls vooral de regie die de voorstelling tot zo'n adembenemend geheel maakt. Oosthoek heeft een geweldig bewegings patroon, een prachtige mise-en-scene ontworpen in het fraaie decor van Lou teleurstelling om de geringe kwaliteit van het stuk, toch is het te begrijpen dat Centrum het stuk op het repertoire heeft willen nemen, omdat Oosthoek er zo best tlijven liggen maffen... Graz AK-ADO via KRO-tv ?chtstreeks door de KRO- rste net uitgezonden. Als zn treedt er een wijziging creëerd. In de tweede helft loopt hij er wel stevig op vast, maar dan zorgt hij maar dat zijn hoofdpersoon een stevige klap op het hoofd krijgt, zodat hij diens dromen tijdens de bewusteloosheid zicht baar kan maken. Wanneer Hellinga hiermee een naar idee, techniek en uitwerking volwassen stuk had geschreven, zou „Lekker Blijven Liggen Maffen" een alleraardigst geweest zijn om wat oudere kinder 1 in de wonderwereld vai theater, waar schijn en realiteit i kaar overvloeien. Het stuk had een speelse introductie I annen zijn tot thea- Maar ondanks veel speelse ideeën ^Hellinga *iet zover* gekomen. i Regisseur Erik Plooyer had er eer cht voortkabbelende voorstelling var gemaakt. Ook wel aardige ideeën, maai weinig lijn. Zijn acteurs speelden hun rol len aardig. Dat Niek Pancras een uitste kend debuut maakte als elektriciër ;en dele ook aan het feit, dat zijn rol het itevigst houvast bood. Willem Wagti Ineke Rosen (zij debuteerde ook) hadden d. Valk komt te t 'erzorgd door The< trogramma. „Piste" RADIO PROGRAMMA godsdienstige lezing. was een simpel decortje van V •ur. die zich had toegelegd op t aan lichteffecten, die meer de sf ïen tingeltangel benaderden (of t een duke-box) dan wat Hellinga mogelijk ogen heeft gestaan in de korte tijd, in hij dit stuk heeft Met bijzondere interesse hebber gisteravond gekeken naar „Nieuwesluls van de kaart", de documentaire die Leo Moen voor de N.C.R.V. maakte ovc gehucht van 250 Inwoners dat r verdwijnen om arbeidsplaatsen duizenden te creëren. Zulks omdat het een vrijwel klassiek vorbeeld gaf de wUze waarop voorlichting op dermate-subjectieve wijze kan ges feiten 'oorbeeld kan i Welnu dat steunmateriaal ontbrak enenmale, waardoor de indruk van muziek aanvankelijk een eentonige leek. I platte vlak. Aanvankelijk: want na verloop van enige I echter uitst tijd werden we meegesleept, of we wil- een bijzondi den of niet, door de subtiele, maar ook j zijn vrouw felle bewogenheden, die de klanken heel minuti suggereerden: klanken, die uit verschil lende werelden schenen te komen. Vergissen we ons, of was het zo. dat Shankar niet geheel vrij was van enig virtuoos vertoon, waarmede hij, speciaal tegen het einde van een stuk bij zijn hoorders en hoorderessen een bepaald effect wenste te forceren, daardoor ap plaus bewust uitlokkend? Als dit zo is, zouden we zulks be treuren: dit zou immers de benadering van oost en west, door de befaamde sitarspeler met succes nagestreefd, in wezen benadelen. Want voor ons gevoel kent de Indiase muziek dit begeleidend verschijnsel niet: ze begint niet. ze eindigt niet, ze is er permanent. En al luisterend krijgt de hoorder zijn emoties, waarnaar hij niet „na afloop van een stukkie" met applaus reageert Zo voelen wij het althans..» BR. :egisseurstoneel redu- I •an de acteurs eniger- verrichtingen. Ze j i het nauwkeurig 1 de regisseur en aal, figuren in het i r tekent de vildei nutieus getypeerde buurman Er rder bijrollen van bijzonder ge- ijvoorbeeld van Jacques Commnn- Dramatis personae waren het boze Rot terdam en het lief-landelijke Nieuwe- sluis. Met voortreffelijke (Jan Schaper)! filmbeelden werd de strijd tussen beide gedramatiseerd, o.m. door knap gemon teerde tegenstellingen tussen schattige ponys en bepaald niet schattige petro chemische bedrijven. Behalve ponyproblemen werden ook menselUkc problemen In beeld gebracht. De aanvankelijke binding aan eigen grond en eigen krot. die eerst hoofd thema was, werd handig getransfor meerd op het onbehagen over de ver- ekte kostenvergoeding voor de ver- HILVERSUM De NTS zend» mor gen op Nederland I een rechtstreek se repor(age uit van de Europa-Cup wedstrijd AJaxNtlrnberg, die in het Olympisch Stadion te Amsterdam wordt gespeeld. De reportage wordt door Herman Kuiphof van commen taar voorzien. De regie berust bU Louis Wage. In verband hiermee wordt het avond programma van de NTS na 20 uur als volgt gewijzigd: 20 uur journaal, 20.13 uur reportage AjaxNürnberg (in de pauze om plusminus 21 uur zendtijd "I uur i film de wedstrijd AjaxNürnberg Olympisch Stadion, waara ken Bob Spaak en Hermen Kuiphof, die spreken met de oud-Feijenoordspe- lers Hans Kraaij en Piet Kruiver en ere-divisiescheidsrechter Jef Dorp- mans. 23.15 uur uitzending Socutera en tot slot om 23.30 uur het laatste bulle tin van het NTS-journaal. Mr. Diepenhorst secretaris NOS ll'tO Concert' ^"oo^Nleuw^en^^chte^ 22^ (Vat iroepcorrespondent) hulzin) Hjk dat die juist toereikend was mogelijk dat hier zelfs van een klein) schandaal sprake is. 'laar op grond daarvan te suggere lat met Nieuwesluis iets verschrik ijks gebeurd is, gaat ons te ver. dat de operatie-Nieuwesluis dingen is die het mogelijk r HILVERSUM De besturen van NTS en NRU hebben met ingang van een nader te bepalen datum mr. J. Diepen horst uit Rotterdam benoemd tot secretaris van de Nederlandse Omroep Stichting. Zoals bekend zullen NRU en NTS straks, wanneer de definitieve omroepwet van kracht wordt, in deze stichting opgaan. TUdens de overgangs periode zal mr. Diepenhorst reeds als secretaris van het NRU- en NTS- bestuur werkzaam zijn. Mr. Diepenhorst is 36 jaar en geboren in Rijswijk. Hij studeerde rechten in Leiden. Van 1958 tot 1960 was hij werkzaam op de afdeling juridische zaken van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Van 1960 tot 1965 was hij adjunct-griffier bij de delegaties van de Staten-Generaal. Thans is hij Versterking voor redactie „Echo" I. Het zlin Frans Suasso de ado uit Utrecht en de KRO- •"rans Kilian. Frans Suasso lekplatenprogr. Hadimassa is terug Met de intrede van de herl bij de VARA-televisie tal vi de programma's terug. Zo ieder* >rschljnt l „Hadi- allemaal. •al Lou opera l foui Steenbergen. Peler An man op. De twee dochters van de vilder wor- den gespeeld door Ina van der Molen en Marja Kok. Zij gaven hun rollen wel enige diepte mee. deden althans pogingen daartoe en vielen daardoor enigszins bui- I ln dit merkwaardige geheel heeft Centrum een uiterst bekwaam staaltje 1 van ensemblespel laten zien. Ik heb de bevindingen zijn afkomstig van de lan delijke première, die op 13 september plaatsvond ln Haarlem. JAN VERSTAPPEN De N.C.RA oduktles. „De glazen stad" kreeg een waardeerbare aflevering, vooral door héél sterk spel van Joban te Slaa. „Grieks drama" was een inge- nieus in eikaal gezet programma van beeld en vooral rijm over het huidige kolonellenregime in Grieken- j land met uitspraken van de klassieke I Griekse blUspel- en dramadlehters. Het programma waa temeer to waarderen I omdat de allerlaatste Griekse actualiteit de referendum-force erin waa ver werkt Vf. .Slowakije waren binnengevallen. Éigen- lijk had de heer Suasso met ingang van januari als correspondent van het dagblad „Het Parool" naar Moskou zullen vertrekken, maar het incident in Amsterdam bracht hem in een moeilijke positie tegenover de Rus omroeper werkzaam bij de KRO-radio en werkte daarvoor in de journalistiek en bjj AVRO'a .Telavizier". De vormgeving zal ook gehandhaafd, maar de maki de formule waarbij het gehele pro gramma rond één onderwerp werd op gebouwd, afgestapt en hebben zich meer op de actualiteit toegelegd. Bij de presentatie keren enkele oude ge zichten terug als van Annemarie Os- ter. Ton Lenslnk en Carola Gijsbers- van Wijk; maar daarnaast ook enkele nieuwe gezichten als Yoka Berretty, Ton van Duinhoven, Henk van Ulsen en Broes Hartman. De muzikale lei ding is in handen van Herman Schoon- derwalt. De teksten worden geschre ven door Herman Pieter de Boer, Raoul Chapkis, Dimitri Frenkel Frank, Adri- aan Morriën, Bert Voeten e.a. Dimi tri Frenkel Frank heeft de regie. (Ned. I, 21.35 uur). De NTS zendt vanavond het eerste deel uit van de kleurenaerie ..The man who never was", dat als Nederlandse titel „Dubbelganger" heeft gekregen. Hoofdpersoon is Peter Murphy (ge speeld door Robert Lansing). dubbelganger, play-boy speelt, nadat deze bi sing door de geheime politie ln het eerste deel waarin de lav-boy Mark Wainright wordt doodgeschol spelen naast Robert Lansing: Dana Wvnter als de vrouw van Mark Wain right en Murray Hamilton als kolonel Jack Forbes. (Ned. II 20.20 uur). Nog meer nieuws van de NTS na melijk het eerste tv-programma „ik vind datuit. Hierin krijgt het pu bliek d? kans zijn mening te uiten over allerlei onderwerpen. Deze rechtstreek se uitzending zijn niet voorgeprodu- Voor elke aflevering wordt een an dere plaats gekozen. Twee dagen voor de uitzendingen verschijnt in de plaat- ANTENNE selijke pers een oproep waarin bekend wordt gemaakt waar de liefhebbers zich kunnen melden als de tv-uitzen- ding begint. Om te voorkomen dat er over te wei nig interessante onderwerpen wordt ge sproken of dat men in herhalingen ver valt. bekijkt de redactie ter plaatse eerst de onderwerpen waarover m<n wil spreken. Dit NTS prograr gepresenteerd door Joop va Rene Stokvis heeft de regie. >rdt t Win Eerste gemeentelijke reclamespot op t.v. 'rijdag EMMELOORD (ANP) zal de eerste gemeentelijke tv-recli TeSp°ï ln Nederland worden uitgezon- eerstc van vier opecn- eboodschappen die rdoostpolder op Deze gemeente is vai' I reclamc-uitzendingei II op de beeldbuis t oktober en novcmbe e overige in februari 'Igend jaar. gemeente scherm brem plan in totaa via Nederlan bregen: acht het agent in Oost-Duitsland die de j In de uitzendingen woi istige ge< ndacht besteed grafische ligging van Emmeloord.'De aanleg van rijksweg 6 brengt het cen trum van de gemeente in 1970 op een afstand van 80 kilometer van Amster dam. Binnen eenzelfde straal liggen ook Leeuwarden, Groningen, Drenthe, Twente en steden als Arnhem, Nijme gen, Amersfoort en iMjta Het gemeentebestuui Polder hoopt door middel re clameboodschappen de kijkers in Ne derland een goede indruk te geven over wonen, werken en leven in het gebied. De gunstige arbeidsmarkt en de ideale centrale ligging maken, met name voor het dienstverlenende en in dustriële bedrijfsleven, Emmeloord tot een aantrekkelijke vestigingsplaats, al dus het gemeentebestuur. Belangstellenden die op de tv-reclam« reageren krijgen een boekje met in lichtingen toegestuurd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 2