S)e £eidse6ou/ta/tit r Griekse volk zegt „ja" tegen grondwet Groot deel van kiezers voelde geen behoefte om te stemmen Brand op ponton eist vier doden NS-personeel wil 100 gulden meer JAMIN Bromfietsers door trein gegrepen Vrijheden Bij preek over Schillebeeckx voorlopig nog in de ijskast CONFRONTATIEMAN BOE-BOE DE KERK UIT ft ZEVENTIG MAN TIJDIG VEILIG Man gedood bij gevecht Toestand van Salazar weer stationair Vader schiet dochter in buik Hagenaar wandelt door metrobuis GLADDE REACTIE Machinisten stellen eisen Uit pure nood Drie kinderen vonden dood in hel verkeer PAPEN GRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 - Bank: Amro-Bank NV.. Leiden DIR.: C. M DRABBE J F J M KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.10, p. mnd. 4.70. p kwart 14.10; fr. p. post 16.95 ADVERTENTIES 22 ct p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19 00 uur) MAANDAG 30 SEPTEMBER 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Vanavond en vannacht veel bewolking met op da meeste plaatsen regen, morgen opklaringen, maar ook plaatselijk een bui. Matige tot krachtige, langs de kust aanvankelijk harde westelijke wind. On geveer dezelfde temperaturen als vandaag. 59e jaargang, no. 17.562 ATHENE (Reuter A.F.P. - A.P.). De overgrote meerder heid van de Griekse kiezers heeft „Ja" gezegd tegen de nieuwe Griekse grondwet, maar 25 pet van het kiezerskorps heeft vervolging geriskeerd en is niet ter stembus verschenen. Van de uitgebrachte stemmen was, voor zoverthans bekend, 94 pet vóór en bijna 6 pet tegen de grondwet. Er wa« maar een heel kiein deel ongeldige stern- mem „De revolutie heeft nu een democratische basis gekregen", zo verklaarde vanmorgen premier Papadopoelos. Er hebben zich, voor zover bekend, geen incidenten voorgedaan. De Griekse autoriteiten hebben als verklaring voor het grote aantal niet- opkomers gezegd, dat de kiezerslijsten sedert 1964 niet herzien zijn en dat velen die daar nog op voorkomen zijn ge ëmigreerd, verhuisd of overleden. De nieuwe grondwet, die de grondwet van 1952 vervangt, wordt onmiddellijk van kracht. Papadopoelos heeft echter bekendgemaakt dat twaalf artikelen voor onbepaalde tijd worden opgeschort. Deze artikelen hebben betrekking op de burgerlijke vrijheden en de persvrijheid. „Deze opschorting is van tijdelijke aard", zo troostte Papadopoelos de op meer vrijheid beluste Grieken. Onder hen, die hun stem niet uit brachten waren de oud-premiers Papan- droe en Kanellopoelos. Voor de 80-jarige Papandreoe gold geen stemplicht boven de zeventig behoeft men niet te stemmen maar de 66-jarige Kanello poelos kan vervolgd worden. BREDA in de Bredase Sacramentskerk is zaterdagavond opschudding ontstaan. Eén van de kerkgangers eiste, nadat in de preek de behandeling van het proces over Schillebeeckx door Rome was afgekeurd, dat de predikant z(in woorden tou terugnemen. Deze vroeg toen de mening van de andere ruim 750 kerkgangers. Vier waren het met de protesterende kerkganger eens en verlieten de kerk. De overigen bradhten de predikant staande een ovatie. Aan het slot van de kerkdienst sprak kapelaan Rovers (29) de volgende wens uit: ..Ik hoop. dat degene, die mij inter rumpeerde. net zo naar mij wil luisteren als ik naai- hem, want dan is er al veel gewonnen- Kapelaan Walter Rovers had in zijn preek, die in het kader stond van de Vreaes- week, een uiteenzetting gegeven over de begrippen vrijheid, gelijkheid en broeder schap. Met betrekking tot de gelijkheid merkte hij o.m. op: „Rome vindt het nodig om de ongelijkheid in het wereldepiscopaat te benadrukken, door op een onprettige manier Sehillebeeckx op de vingers te tikken". Bij deze opmerking kwam één der kerkgangers, de heer E. Sadee, medewerker van ..Confrontatie" en adviseur wan het Michaëllegioen, van achter uit de kerk naar voren. Hij dreigde met de vinger en riep herhaalde malen uit: „Ik eis, dat u deze woorden terugtrekt". Toen de heer Sadee ontdekte, <|at hij vrijwel alleen stond, trok hij zich terug, terwijl de gelovigen boe-boe lieten horen. SCHIEDAM (A.N.P.) Een brand in de bemanningsverblijven van de kraan ponton PM-24 heeft in de nacht var zaterdag op zondag het leven gekost aan vier opvarenden. Eén man werd zwaai gewond. u Ingram Micoperi. Het is de 39-jarige Mario Lemassi, een Italiaan, die ver moedelijk in Milaan woont en in Triest is geboren. De andere drie slachtoffers zijn de 32-jarige in Pal-ma geboren civiel-ingenieur Georgio Tarasconi, de 37-jarige in het Amerikaanse Luisiana geboren superintendent Gildon Chauvin en de Amerikaanse civiel-ingenieur Erllng Nilsen (22), geboren te Chili. In een Schiedams ziekenhuis wordt de 55-jarige Italiaanse ziekenverpleger Remonde Grondona behandeld. Zijn toestand zou niet levensgevaarlijk zijn. Op het moment, dat de brand uitbrak, rond drie uur zondagmorgen, waren on geveer 70 van de in totaal 100 beman ningsleden aan boord. De biand werd ontdekt door een bemanningslid, dat na een bezoek aan Rotterdam aan boord terugkeerde. In de verblijven hing toen een verstikkende rook. Vlammen waren er niet te zien. Voor het overgrote deel van de bemanning kwam de alarmering juist op tijd. Hoewel er aanvankelijk sprake was van een lichte paniek onder de voor het merendeel uit Italianen be staande opvarenden, kon men zich vrij snel in veiligheid brengen. Voor vier an kwam de waarschuwing te laat. Waar precies en hoe de brand is ont staan kon niet worden vastgesteld. Auto riteiten en deskundigen zijn nog druk bezig met het onderzoek. j WEERT (ANP) In de nacht van zondag op maandag is in Weert de 43-jarige chauffeur F. an der Port na een woordenwisseling door de dragline- machinist C\ T. uit I.cuth bu Nijmegen i met een mes doodgestoken Het gebeur- de voor de woning van de heer Van dei i Port. De heer Van der Port was op slag i I dood T. kon vrij spoedig na zijn daad worden gearresteerd in de woning van j kennissen in de nabijheid van de plaats van liet misdrijf. Hij heeft een bekente- j Prinses Christina LISSABON (Reuter) Een plotselin ge inzinking bracht de Portugese oud-1 premier Salazar zaterdagavond op de rand van de dood. President Tomas. mi- nisters en vrienden begaven zich naar i 't ziekenhuis, maar gisterochtend vroeg I werd te kennen gegeven dat Salazars toestand weer stationair was geworden. De oud-premier ligt al bijna twee we ken min of meer in een coma als ge volg van een hersenbloeding. Dr. Cae- tano volgde hem vrijdag op als regerings leider. Tonnen schade aan fruit door hagel (Van onze correspondent) TERNEUZEN. - Zware hagelbuien gepaard met krachtige windstoten heb ben in het afgelopW weekeinde ernstige schade toegebracht aan de frultkwejie- rUen In Zeeuws-Vlaanderen. In ial van boomgaarden werden appels en peren van de bomen gerukt. Vele duizenden bomen verloren bla deren. Alleen al in het gebied tussen Terneuzen en Hulst wordt de schade op rond een half miljoen gulden geschat. De fruitkwekers in Zeeland hebben dit jaar met uitzonderlijk slecht weer te kampen gehad. De overvloedige regens zijn de kwaliteit van vooral de zogenaam de bewaarrassen alles behalve ten goede gekomen. NEDERHORST DEN BERG (ANP) Het 11-jarig dochtertje van een inwoner van Duivendreoht. de heer E.. is ernstig gewond, toen haar vader onvoorzichtig met een zwaar kaliber windbuks mani puleerde en haar in de buik schoot. Zij is in het r-k. ziekenhuis te Hilversum geopenreerd en verkeert niet in levena- Het i» niet zo'n licht karwei om de langste en ei raarste gewicht hef f er die in Mexico ie. het water in te jonassen. Dat merkte Lia Hinten, die uiteindelijk zelf in het water belandde in plaats van zwaargewicht Piet van der Kruk ROTTERDAM (ANP). Een stations wachter op het metrostation Lcuvehaven in Rotterdam zag zondagmorgen rond acht uur tot z(jn stomme verbazing geen metrotrein. maar een man uit de tunnel b(j zijn station binnenlopen. Toen de man. een 28-Jarige Hagenaar, om uitleg vroeg, vertelde deze dat h(j aan de an dere kant van de rivier op het station Rijnhaven op een trein had staan wach ten. „Het duurde me allemaal te lang en toen ben ik maar gaan lopen", aldus de Hagenaar, die zei zich niet té hebben gerealiseerd, dat een wandeling van bijna een kilometer door de tunnelbuis streng verboden was én bovendien niet zonder risico's. „Ik dacht dat het best kon", vond hij. De Hagenaar heeft zijn reis naar het Centraal Station in Rotterdam daarna toch maar in een metrotrein voortgezet. UTRECHT (ANP) Na de aangifte van prins Friso op het Utrechtse stadhuis zorgde dr L. M. Reel, rice-president van de Raad van State, voor een nagebabbeld over dr baby. Prins Claus zei trots. .JU) heeft meer haar don veel volwassenen", waarop de heer Beel zijn onbegroeide hoofd neigde en zei: ..Dat moet ik beamen". De getuigen Beel en De Jong en burgemeester De Ranit: hebben in hef ziekenhuis, toen prins Friso aan hen werd getoond, ook nog eren een bezoek gebracht aan prinses BeatrixHierbij was ook prof. oir. A Diepenhorst, voorzitter van de raad ion bestuur van het Academisch UTRECHT (ANP De niet erkende federatieve spoorweg vakvereniging (FSV) eist een loonsverhoging van f 100 per maand voor het hele N.S.-personeel van hoog tot laag. Dit komt gemiddeld neer op een loonsverhoging van aeht procent. De voorzitter van de federa tieve spoorweg vakvereniging, de heer J. Gijsbertse. heeft deze eis gesteld tij dens een protestvergadering van de be drijfsgroep machinisten van de FSV in Utrecht. Hij acht de eis van f 100, meer loon per maand gerechtvaardigd, gezien do bijzondere positie, die het spoorwegper soneel inneemt. Er wordt thans een ar beidsprestatie van 200 procent verlangd om het bedrijf weer gezond te maken en bovendien acht hij de loonsverhoging op haar plaats in verband met de struc turele werkloosheid. Do FSV wil haar eisen via de nor male kanalen zien te realiseren. Of zulks mogelijk is zal afhangen van het besluit, dat de vergadering van afge vaardigden van de FSV woensdag as. gaat nemen naar aanleiding van do brief van de spoorwegdirectie, waarin wordt gezinspeeld op erkenning. De heer Gljsbertse deed een beroep op het spoorwegpersoneel zich inder daad voor de volle 200 procent te ge ven. Hij zei dit niet „omdat wij door de brief van de spoorwegdirectie /ach ter zijn geworden', maar omdat de nieuwe dionstregelingvertraglngsgevoe- liger is dan de voorgaande. De kans is groot, dat als het misloopt, heel gemak kelijk de beschuldigende vinger naar de FSV kan wordên uitgestoken. Dit moet worden voorkomen zolang nog geen be slissing over brief van de spoorweg directie is fenomen. aldus de heer Gljs bertse. Intussen heeft gisteren de nieuwe dienstregeling geen vertragingen opgele verd. al was het passagiersaanbod door het slechte weer minder dnn normaal red.). Over de nieuwe CAO voor het spoor wegpersoneel, die volgend juar moet in gaan, /.ei de heer Gijsbertse, dat de FSV daaraan een bijdrage wil verlenen als oppositie of als partij. Het bestuur van de FSV heeft een programma van eisen gesteld, waarbij /.li er vanuit is gegaan, dat geen reke ning moet worden gehouden met de slechte finunciële toestand van hot spoor wegbedrijf. Als er een gued beleid bij de spoor wegen zou zijn gevoerd, dan zouden al le tekorten reeds zijn aangevuld. Dat daarnaast nu pas een onderzoek wordt ingesteld, toont aan dat er een alecht beleid is gevoerd. De lieer Gijsbertse verzcKe zich tenslotte tegen procentuele loonsverhogingen, omdat daardoor de toonverschillen steeds groter zijn gewor den. Daaraan moet naar zijn mening iets worden veranderd. Legio was het aantal grieven, dat de machinisten op de bestuurstafel depo neerden. De diensten zijn veel te lang, na vier ritten zit je bijna te slapen, klaagde een machinist. Dc periodieke medische controle werd lachwekkend en ondoelmatig genoemd („er wordt ge spot met de veiligheid bij de spoorwe gen"). Nadrukkelijk distantiëerde da vergadering zich echter van enkele ma chinisten, die model wilden gaan wer ken, De FSV-erB voelden daarvoor niets gezien de nieuwe onderhandelingsposi tie. Dc machinisten willen een werktijd- vak van twecmaul 40 uur met een aan eengesloten werkperiode vun zes dagen. ADVERTENTIE morgen voordeel koffie- cognacbonbons 1 SO gram van 85 voor 75 nlot duur wol heerlijk I TRECIIT (ANP). Een buiten landse reizigster heefi een trein tussen lledel en Zultbommel tot stilstand gebracht. In paniek trok de dame resoluut aan de noodrem, torn de trein een brug passeerde. De geschrokken dame verklaarde later tegenover een treinconduc teur. dat ze dacht, dat de trein tc hard over de brug was gereden. Toen deze haar had uitgelegd, dat men in Nederland gewoon is mat dergelijke snelheden te rUden. werd de reis voortgezet. terug uit Canada DEN HAAG (ANP» Prinsen Ctoriatuna en haar particulier secretaresse. me|. N. M. de Vlieger, aljn uit Canada In Neder land teruggekeerd Zij was woensdag naar Canada vertrokken om uioh te oriënteren ovèr de mogelijkheden van een professionele zangopleiding. ADVERTENTIE! slaolitoffrrs zijn G. Vrirns en A. van dé Broek, beiden 19 jaar oud. Het tweetal 1 beeft vermoedelijk eerst enige tijd voor de gesloten overweg staan wachten. Toen de trein niet snel genoeg passeerde, is het tweetal op hun bromfiets om de halve ovrrwegbomen heen gereden. De marhinlst van de trein heeft nog door krachtig remmen gepoogd een aanrijding te voorkomen. HELMOND (ANP) Om half éen WOUW De 32-jarige J van de \annacht zijn twee jongelui uit Bakel Kasteel uit Halsteren, gehuwd en geen (bij Helmond) om het leven gekomen. I kinderen, is hot slachtoffer geword» n I toen si) op een met automatische halve j van een verkeersongeval op rijksweg 56 j ovorwegbomen beveiligde overweg tus- onder do gemeente Wouw. Hij kon niet i Horst Sevenmn en Deurne door een tijdig worden bevrijd uit het autowrak, lege materlaaltreln werden gegrepen. Do dat in lichterlaaie atond. Hij was van achteren aangereden. Zijn verlichting brandde zwak en was slecht zichtbaar. UDF.N Op de provinciale weg Veghel-Uden ls het 7-jarig meisje M. J. W. H. den Biggelaar uit Uden, dat plot seling de weg overstak, aangereden door een personenauto en ter plaatse over- VORDEN De 10 jaar oude Cerrlt Harm sen uit Vorden (Gld.) is in het zie kenhuis te Zutphen overleden .ian de verwondingen, die hij opliep bij een val partij. Het slachtoffert ie fietste naast een 8-jarig jongetje, tpon do twee fieta- shiren in elkaar haakten. DELDEN Het 4-jarig Jongetje Hubertus A. M. Groothuis uit Amb Dol den ia op do provtnolalo wog tuMoo Dol den cn Neede om het leven gekomen. Het jongetje stak plotseling de weg over en werd aangereden door een auto. Hij was op slag dood. Dodelijke ongelukken deden zich var der voor te Nederhorat den Berg, IJmul- den en Afferden. (•een krant ontvangen? Bel tnaaen 00 en 7.00 uur nummer 33S39 on per speciale koerier wordt u do krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zijn gevestigd, wende men aicb tot de agent.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1