S)e £aidóe(2oti/ta/rit PROTEST PASTORAAL CONCH IF. TEGEN PROCES SCHILLEBEECKX Claus geeft zijn tweede zoon aan Tezamen met Nederlandse provinciaals Caetano zinspeelt »Kathohek op liberalisering Partijleiders laten wellicht Dubcek vallen om Russen ter wille te zijn TIPS VOOR VERLOOFDEN DANSEN Nederland wordt in discrediet gebracht DR. BEEL EN DE JONG GETUIGEN GOUD v. d. Water MASSALE ACTIE VAN UTRECHTSE POLITIE TEGEN SPEELHOLEN Vijfti i£ man doen 4 maal blikseminval De Runaways DANSEN The Futures Premier Cernik is aanvaardbaarder PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS II TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N.V, Leiden DIR.: C. M. DRABBE J F. J. AL KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C J. SOOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.10, p. mnd. f 4.70, p. kwart, 14.10; fr. p. post 16.95 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2. KLACHTEN bezorging tel 33839 (18.00—19 00 uur) I ZATERDAG 28 SEPTEMBER 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN ENKELE BUIEN In het noorden en oosten van het land aanvanke lijk nog hier en daar regen overigens opklaringen met hier en daar een bui. Matige tot krachtige en langs de kust later mogelijk harde zuidwestelijke wind. Iets lagere middagtemperaturen dan gisteren. 59e jaargang, no. 17.561 LISSABON (AP) De Portugese premier Marcello Caetano heelt, slechts anderhalf uur nadat hij beëdigd werd, een toespraak gehouden waaruit zou kunnen worden opgemaakt dat hij van plan is om af te wijken van het autocratische regime dat gedurende veertig jaar door Antohio Salazar is gehandhaafd. In een toespraak tot leden van de regering en journalisten in het Sao Bentepaleis heeft Caetano gezegd „dat het volgen van de brillante leerstellingen die door dr. Salazar zijn vastgelegd niet behoeft in te houden dat stijfhoofdig dient te worden vastgehouden aan bepaalde formules en oplossingen die op een gegeven tijdstip zijn aanvaard". Velen geloven dat hij voornamelijk een waarschuwing uitsprak tegen de ultra conservatieve elementen in de regering en het leger die zich wellicht zouden verzetten tegen een mogelijke liberaliserende politiek die hij denkt te volgen. ADVERTENTIE Vraag dan onze brochure met waardevolle tips. Wij verstrekken tevens introductiekaarten waarop U alle merk artikelen met 10 en 15 korting kunt kopen. Vraagt introductie. Een briefkaartje of telefoontje is voldoende. CONSUMENTEN ORGANISATIE LINKANTO Telefoon 33914 POSTBUS 158 (ADVERTENTIE) DANSVROLIJKHEID IEDERE ZONDAG dancing 't Zwaantje mjn.v. 8 man sterke soul en rhythme en blues groep FREE LTD Voorverkoop Rijnenburgerlaan 32, Hazerswoude. Aanvang 8 uur SCHIP BREEKT DOORMIDDEN TERNEUZEN (ANP) Het Belgi sche binnenvaartuig „Anna V" dat in de put op de rede van Terneuzen ruwe fos faat overnam van het zeeschip „World Merchant" is door midden gebroken toen ongeveer 1500 ton was geladen. Het schip is bij hoog water tegen de dijk ge zet. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG. Het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerk provincie en de provinciaals van de Nederlandse priesterorden en congregaties hebben in Rome openlijk protest aangetekend tegen het aanspannen van een proces tegen de voornaamste theoloog van het episcopaat, prof. dr. E. Schillebeeckx. Het Pastoraal Con cilie besloot op de plenaire verga dering met, een grote meerderheid (tachtig stemmen voor, één tegen) protest aan te tekenen tegen „de wijze waarop en de methode waar mee al geruime tijd geprobeerd w ordt de integriteit van Katholiek Nederland in diskrediet te bren gen". Met name wordt in de pro testbrief gedoeld op de gang van zaken rond de Nieuwe Katechis- nius en het proces tegen prof. Schillebeeckx. In een protesttelegram van provinciaals van de ruiim dertig Nederlandse orden en congregaties, dat evenals de brief van het concilie, is gestuurd aan het pauselijk staats secretariaat, wordt „verontrusting uit gesproken over de wijze, waarop de Romeinse instanties een onderzoek hebben gelast naar de orthodoxie professor Schillebeeckx". Het pastoraal concilie vraagt de ge lovigen adhesie te betuigen met het protest. De leden van het pastoraal concilie schrijven in de brief, dat z(J met dit protest in de geest menen te handelen van de besluiten, genomen op het tweede Vaticaans concilie, die hun de bevoegd heid geven tot het instellen van een onderzoek naar alles, wat tot de pas- Johan Friso, Bernharcl. Christiaan, Daviil (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT Prins Claus heeft vanmorgen zijn tweede zoon op het stad huis van Utrecht aangegeven. In de burgemeesterskamer van het stadhuis noteerde burgemeester jhr. mr. C. J. A. de Ranitz de namen van de jonge prins: Johan Friso, Bernhard, Christiaan. David. De roepraam luidt: Friso. Kort tevoren had prins Claus enkele hoge gasten in het Academisch Zieken huis zijn tweede zoon voor het eerst ge toond. Die gasten waren de Utrechtse burgemeester en de twee getuigen, dr. L. J. M. Beel, vice-president van de Raad van State, en minister-president P. J. S. de Jong. Ook de particulier secretaris van prinses Beatrix en prins Claus, mr. H. J. baron van Asbeck en het medisch team dat prinses Beatrix bij de bevalling heeft bijgestaan, prof. dr. W. P. Plate, dr. J. Drukker, dr. G. M. M. Nljhuis en verpleegster mej. C. L. van Beuzelkom. waren hierbij aanwezig. Met zijn secretaris, de burgemeester (ADVERTENTIE) Voor Juwelier HAARLEMMERSTRAAT 181 Prins Bernhard heeft gisteren het glasvormcentrum van de Koninklijke Nederlandse Glasfabriek te Leerdam geopend. Dat gebeurde met een welluidende slag op een kristallen torale activiteit behoort, tot het vormen van een mening daarover en het trekken van praktische conclusies daaruit. Luisteren naar leken In de brief wordt het vertrouwen uit gesproken. dat de leden van de Curie „meer dan voorheen zullen luisteren naar de leken, opdat dezen hun taak naar behoren kunnen vervullen". Het pastoraal concilie verwacht van de Curie, dat zij „barmhartig, onpar tijdig en oprecht in de geest van de Heilige Schrift afstand zal doen van bepaalde methoden van procesvoering, met de daarbij behorende geheimzinnig heid en beslotenheid". De concilie afgevaardigden wensen door middel van een open dialoog een „steeds vruchtbaar wordend gesprek op gang te brengen". In de brief, die tien punten telt, eisen de leden van het pastoraal concilie „rechtmatige vrijheid op voor alle ge lovigen en met name voor die theologen, die zich inspannen om een diepe kennis van de geopenbaarde waarheid te ver krijgen". De conc i 1 i eafge v aardigden betuigen in de protestbrief loyaliteit met de Nederlandse bisschoppen. In het telegram van de Nederlandse provinciaals wordt gesteld, dat het Ro meinse optreden niet alleen grievend is voor de persoon prof. Schillebeeckx. maar ook demoraliserend werkt op de Nederlandse kerkprovincie. (Zie voor letterlijke tekst van de brief van het pastoraal concilie elders in deze (ADVERTENTIE) Daniel le Rovge in bank van de rechtba fort, luistere}id beklaagden- an Frank- •erdediger. UTRECHT (ANP). De rijkspolitie heeft gisteravond in opdracht van de offi cier van justitie in Utrecht een bliksem inval gedaan in vier speelholen in dc provincie Utrecht. Voor deze actie was ongeveer vijftig man rijks- cn gemeente politie ingezet. Omstreeks negen uur werden tegelijkertijd invallen gedaan in Loosdreeht, Amersfoort en Woudenberg. Er werd voor ongeveer 10.000 gulden aan kasgeld, enkele duizenden fiches en veel spelmateriaal in beslag genomen. Tegen ongeveer 25 mensen (exploitanten, crou piers cn spelers) werd proces-verbaal op- De officier van justitie mr. Van den Berg bleek bijzonder fel gekant te zijn tegen deze gelegenheden. „De exploitan ten zijn allemaal van tevoren gewaar schuwd en we accepteren dan ook niets meer". Op de vier plaatsen, waar inval len werden gedaan speelde men roulette Mr. Van den Berg zei tegen deze zuivere gokspelen zeer streng op te treden. Hij zal alle geverbaliseerde personen over enige tijd voor de rechtbank in Utrecht dagvaarden. „Tenslotte betreft het hier misdrijven, waarvoor ik geen pardon ken", aldus de officier van justitie. Hij verklaarde dat het hele onderzoek nog niet is afgesloten en dat nog meer inval len in de provincie Utrecht te verwachten zijn. In de boerderij „De stille plas" In Loos- drecht nam de rijkspolitie 4800 gulden aan kasgeld en enkele honderden fishes en spelmateriaal in beslag. De Amster damse exploitant W. J. L. en vier spelers kregen een proces-verbaal. Eveneens in Loosdrecht „bezocht" de rijkspolitie hotel „Westend". Op het moment van de inval werd er niet gespeeld, maar 's middags had de roulette wel gedraaid. De buit was hier 1800 kasgeld, fishes en twee speel tafels. Verbalen kregen o.m. de exploi tant J. F. uit Amsterdam, en twee leden van het sociëteitsbestuur de Hagenaars A K. en W. L. T. De rijkspolitie werd ook ingezet in Woudenberg. Daar werd een inval gedaan in hotel restaurant Bellevue Er werd 2000 gulden aan kusgeld en tal van fishes ln beslag genomen. Er vielen ook enkele processen-verbaal. De Utrechtse officier van justitie had ook de gemeentepolitie van Amersfoort ingeschakeld. Even voor negen uur deden ruim 10 politieagenten een inval in club 345 aan de Utrechtsestraatweg. Zowel de speeltafel, het kasgeld (2100 gulden), als de fiches gingen mee naar het politie bureau. Croupier en zes spelers werden geverbaliseerd. en beide getuigen reed prins Claus ver volgens naar het stadhuis, waar klokke tien uur de aangifte plaats vond. Prins Claus deelde de namen mee. waarna de burgemeester de geboorteakte voorlas. Na het plaatsen van de handtekeningen werden de namen van de jonge prins ook ln het trouwboekje van het prinselijk paar bijgeschreven. Jhr. De Ranitz hield nog een korte toespraak, waarna de plechtigheid besloten werd met het ser veren van de traditionele kandeel. Boerenleenban k komt terug op eigen vervoer (Van een onier verslaggevers) DEN IIAAG De directie van dr Coöperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindhoven Is na ongeveer ren maand enigszins teruggekomen op de plannen om zelf dr postverzending van en naar dr zeshonderd bijkantoren te verzorgen. Indertijd is al meegedeeld, dat de eigen besteldienst een tijdelijke maat regel was. Boerenleenbank en PTT heb ben in gezamenlijk overleg nagegaan aan welk vervoerssysteem uiteindelijk de voorkeur zou moeten worden gegeven. Als resultaat hiervan la besloten het postvervoer in het vervolg gedeeltelijk door de Boerenleenbank en door de PTT te laten verzorgen, aldua is meegedeeld. Geestelijken per parachute van St.-Paul LONDEN (AP) Vijf geestelijken van de Anglikaanse Kerk zijn per pa rachute van de top van de Slnt-Pauls- kathrdraal In Londen gesprongen om de aandacht van de jeugd tr trekken. De sprongen werden gedaan met pa rachutes die precies waren afgnfteld door het parachuteregiment van het Britse leger Hiermee werd een )<*Ugd- festival dat drie maanden zal durea in geluid. De 58-jarige deken van de kathedraal Martin Sullivan, zei dat het een bijzon der verkwikkende sensatie was. „Het geeft je een groot gevoel van vrijheid'', zei hij nadat hij veilig was geland (ADVERTENTIE) Tijdens het winterseizoen iedere zondagmiddag van 3.00 tot 6.00 uur Hotel DE BEURS NOORDWIJK Entree 2. ADVERTENTIE Voor het eerst In Leiden EREDIVISIE BASKETBALL Zondag 3 uur Sporthal A II 5 MEIHAL Boshuizerlaan DE BONA STARS tegen FLAMINGO'E (landskampioen) vriendschappelijke wedstrijd. Toeg. f 1.- (ADVERTENTIE) STAD ROME te WARMOND ZONDAGMIDDAG en ZONDAGAVOND PRAAG (AP-Rcutcr) Er zijn aanwijzingen, dat de Tsjecho-SIowaakse leiders, terwille van de Itussen. Dubcek uit zUn functie van partijleider willen ont heffen en hem de weinig gezaghebbende positie van voorzitter van het centrale partjjeomité zullen geven. De voor de Russen veel aanvaardbaarder premier Cernik zou dan partijleider moeten worden. Centraal voor de Tsjecho-Slowaken staat de zo spoedig moge lijke terugtrekking van de Sovjettroepen. Een van die aanwijzingen is, dat een regeringsdele gatie dus geen partijdelegatie onder premier Cernik naar Moskou gezonden zal worden om daar met de Russische leiders te spreken. Het is zeer aannemelijk, dat Moskou dit gesprek alsmaar uit gesteld heeft omdat het niet wenst te onderhandelen met Dubcek, die destijds door de Russen gevankelijk werd weggevoerd, maar later ais gevolg van presi- dent Svoboda's onverzettelijke houding min of meer gerehabiliteerd moest worden. Dubcek was wel betrokken bij de besprekingen, die de commandant van de troepen van het Warschau pact, maarschalk Jakoebovski, met president Svoboda in Praag had. Jakoebovski vertrok later op de dag naar Roemenië. In het agendadebat van de Algemene Vergadering van de V.N. heeft de Tg^cho-Elowaakae algevaardigde Jan Muzik gevraagd de kwestie Tsjecho-SIowakije van de agenda te schrappen Dë Amerikaan Buffum merkte schamper op, dat de Sovjettroepen in Tsjecho- SIowakije moeaten blijven om alsmaar te zoeken naar iemand die met de Russen wilde samenwerken. Waarop de Sovjetafgevaardigde Malik antwoordde, dat de Amerikanen hun neus niet in socialistische zaken moesten steken, anders zou die neus wel eens afgesneden kunnen worden. Communistische kringen in Praag verwachten, dat de communistische topconferentie, die volgens de aan vankelijke plannen in november in Moskou gehouden zal worden, uitgesteld wordt om een open breuk over de kwestie-Tsjecho-Slowakije te vermijden. Tsjecho- SIowakije heeft Engelend gevraagd het beruchte ver drag van MUnchen van 1938, waarbij Tsjechisch Su- detenland aan Duitsland werd afgestaan, ongeldig te verklaren - MlMH De rijkspolitie heeft gisteren in de provineis Utrechè invallen gedaan in vier speelholent in LoosdreoM, Amersfoort en Woudenberg, Op alle plaatsen tcordon fsohes sn speelmateriaal én beslag genomen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1