CcicbeSonAcmt Lucht vervuilen gaat geld kosten INDUSTRIE MOET STRIJD TEGEN VUILE LUCHT BETALEN Nationaal meetnet KNMI kan straks vertellen of het over-overmorgen zal gaan regenen Weggelopen Duits meisje autokoffer over de grens in BLOEMEN EN CADEA US OP DRUILERIG DRAKENSTEYN Dirk Nijs manager Holl. Sport Marechaussee dacht een lijk te zien Kleuter vall van balkon Morgen aangifte van nieuwe prins BRILJANT v. d. WATER Hond van Heineken gaat af als waakhond PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Ban!;: AmroBank NV., Lelden DIR.: C. M DRABBE J. F. J M KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. XOOZEN 'ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.10, p. mnd. I 4 70, p. kwart 14.10; fr. p. post 16.95 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm Telefoontjes 2. KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18 0019 00 uur) DONDERDAG 26 SEPTEMBER 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN HOGERE MIDDAGTEMPERATUREN De weereverwechting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: In de avond en nacht rwaarbewolkt met regen of motregen, morgen overdag opklaringen. Matige tot vrij krachtige wind tussen zuidwest en *uid, morgenmiddag ieta toenemend. Hogere middag- temperaturen. 59e jaargang, no. 17.559 (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG. Staatssecretaris Kruisinga (Volksgezondheid) heeft een wetsontwerp ter bestrijding van de luchtverontreiniging inge diend, dat deze gehele materie beoogt te regelen. Er zijn twee belangrijke uitgangspunten in: 1. Indien het veroorzaken van luchtverontreiniging onvermij delijk is moeten alle redelijk uitvoerbare maatregelen ge troffen worden om de veront reiniging tot een minimum te beperken. 2. De kosten van het voorkomen en tegengaan van luchtveront reiniging moeten voor rekening van de veroorzaker komen. Hiertoe voorziet het wetsontwerp in een eigen algemeen financie ringsstelsel door middel van hef fingen, die door rijk en provincie opgelegd kunnen worden om de aan de uitvoering van de wet verbonden kosten te bestrijden. Volgens dr. Kruisinga is de situatie ep het gebied van de luchtverontreini ging in Nederland niet ongunstig verge leken met sterk geïndustrialiseerde ge bieden in het buitenland. Toch is er in verscheidene gebieden van ons land een mate van luchtverontreiniging die maat regelen noodzakelijk maakt. De indus triële ontwikkeling en met name de sterke toeneming van de chemische in dustrie, alsmede de groei van het ge motoriseerd verkeer beïnvloeden de luchtverontreiniging zeer sterk. Men heeft berekend dat de industrie, het verkeer en de ruimteverwarming (huis brand) ieder voor een derde deel in de luchtverontreiniging bijdragen. Er komt een nationaal meetnet, dat geschikt is voor alarmering en beheer sing van gevaarlijke situaties, die zich onverwacht op het gebied van de lucht verontreiniging kunnen voordoen. Voor het geval van noodsituaties voor ziet het wetsontwerp onder meer in de plicht tot 't nemen van noodmaatregelen door particuliere betrokkenen en in de plicht tot melding van incidenten aan een door het gemeentebestuur aan te wijzen instantie. Het financieringsstelsel met heffingen door rijk en provincie moet onder meer de fondsen verschaffen waaruit de schadevergoedingen komen die volgens de wet mogen worden toegekend. Het gaat daarbij om schade door luchtver ontreiniging, die niet op de veroorzakers kan worden verhaald en die evenmin redelijkerwijs ten laste kan blijven van degene die schade geleden heeft. Het landelijk meetnet vergt jaarlijks ruwweg twee a drie miljoen. De indus trie zal jaarlijks voor drie tien miljoen gulden aan heffingen moeten opbrengen. Aannemende dat er 20.000 heffingsplich- tige inrichtingen zullen zijn komt dit op een gemiddeld bedrag van 50 a 500 gul den per jaar per inrichting. DE BILT (ANP). Het KNMI gaat me» ingang van 1 oktober aan de weers voorspellingen voor „morgen" ook die voor ..overmorgen" en „over-overmorgen" toevoegen. Na vtjf jaar experimenteren acht men deir uitbreiding van de werk informatie voldoende betrouwbaar voor het publiek. Gebleken is dat doorgaan» 85 procent van de verwachtingen Juist zün. Slechts 15 procent vsn de voor spellingen z(jn „missers". Het KNMI gaat deze meerdaagse verwachtingen sowel Meer welvaart meer vuil (Van o t parlementaire redactie) DEN HAAG De Nederlander produceert per jaar gemiddeld 370 kg aan vaste afvalstoffen. De to tale produktic aan afval wordt voor ons land geschat op 4.6 mil joen ton per jaar, namelijk 3,3 miljoen ton huis- en straatvuil en 1,3 miljoen industrievuil; voor zo ver door ophaaldiensten wordt meegenomen. De verwachting is dat in 2000 ons land per jaar 14 miljoen ton bijna drie keer zo veel als nu aan vast afval zal produceren. Hier geldt heel duidelijk: meer welvaart, meer vuil. Het wegwerken van het afval vraagt ruime aandacht, vinden minister Roolvink en staatssecre taris dr. Kruisinga (Sociale Za ken en Volksgezondheid) tn hun begroting voor 1969. De tn 1952 opgerichte stichting compost zal worden hervormd tot de stichting vaste afvalstoffen en gaat als ad viesinstantie fungeren. Gemeenten, provincies en centrale overheid zullen moeten inzien dat samen werking op grotere schaal nodig is om het vuü weg te werken. Staatssecretaris Kruisinga heeft de provinciale besturen gevraagd plannen voor de toekomstige aan pak op te stellen. (Van o orrespondent) VAALS Aan de grens tc Vaals heeft de marechaussee een tweetal jonge Duitsers aangehouden bü een poging om een 15-jarig meisje, dat verborgen zat in de kofferruimte van een auto, Nederland binnen te smokkelen. De jongens, die bU hun ouders in Wipperfurth bü Keulen waren wegge lopen. wildgn het meisje, dat niet over de vereiste grens- documenten beschikte, op deze manier meenemen naar Ne derland. De aanhouding vond plaats om half vijf in de nacht. De marechaussee vond het optreden van de jongens 18 en 19 jaar verdacht. Zij verklaarden niets te hebben aan te geven en de vraag wat zij in Nederland kwamen doen. werd beantwoord met „vakantie vieren". Hiertoe gaf het tweetal te kennen tweehonderd D-Mark op zak te hebben. Bij nader onderzoek bleek het slechts tien D-Mark te zijn. De mare chaussee controleerde nadien ook de wagen. De kofferruimte bleek niet geopend te kunnen worden. De grenswachters wierpen daarop een blik in de kofferruimte van binnenuit. Twee onbeweeglijke benen van het meisje werden zichtbaar. Aanvankelijk dacht de marechaussee, dat het tweetal een ljflc vervoerde, even later bleek het meisje zich wel te ver roeren. Aan het bevel uit te stappen gaf zij aarzelend gevolg- Zij was evenals haar vriendin van huis weggelopen- Nader verhoor wees uit, dat op 100 meter afstand van de grens een 20-jarig zusje van het meisje zich bevond, in ge zelschap van een andere plaatsgenoot. Ook dit tweetal was thuis weggelopen. Na verbalisering werd het vijftal via de Duitse Grenzschütz op transport naar huis gesteld. John James, de boer uit Shropshire (Engeland) die zich al dagenlang verschanst heeft met zijn vrouw en kinderen, is voor het eerst uit zün huis naar buiten gekomen om gereedgezette levensmiddelen te halen. Het geweer hield hU onder de arm. Hü dreigt op iedere politie man te schieten die het huis nadert. Alle moeilijkheden zijn ontstaan toen John James een verkeersover treding beging. Storende babyfoons STEEDS MEER CLANDESTIENE ZENDERS IN WESTEN Prinses Christina naar Canada vertrokken SCHIPHOL (ANP) Op de geboorte dag van de nieuwe prins is prinses Chris tina van Schiphol naar Canada vertrok ken om zich te oriënteren over de mo gelijkheden van een professionele zang opleiding. De 21-jarige prinses, die zo als bekend, van plan is voorlopig in het buitenland te gaan wonen, heeft haar studie in de pedagogie aan de universi teit van Groningen afgebroken. Canada heeft haar voorkeur: ze heeft er vaak de vakantie doorgebracht en ook in de afgelopen maanden heeft zij ettelijke malen korte bezoeken aan dit land gebracht. Haar reis van vandaag was al veel eerder vastgesteld. De ge boorte van de nieuwe prins heeft daar geen wijziging in gebracht. Prinses Christina wordt vergezeld door haar particulier secretaresse, mej. N. M. de Vlieger, en mevrouw Phia Berghout, directrice van het internatio nale toonkunstenaarscentrum Queeckho- ven te Breukelen, die haar zal advise ren bij het zoeken naar een geschikt opleidingsinstituut voor de zangkunst. Verwacht wordt, dat de prinses begin volgende week naar Nederland terug keert om met haar ouders de resulta ten van deze oriëntatiereis te bespreken. Zij zou van plan zijn samen met mej. Vlieger een zelfstandige huishouding in Canada op te zetten. (Van een onzer verslaggevers» DEN HAAG In het westen van het land dringen de laatste t|jd steeds meer clandestiene zenders de ether binnen. Vooral op de toch al overvolle middengolf en op de F.M.-band zijn steeds nieer zendamateurs, die zonder vergunning opereren, te horen. In Am sterdam werd gisteren door de op sporingsdienst van de P.T.T. de „Clan destiene Radio-Omroep Amsterdam" opgerold. Een van de m stem illegaal in de ether lieten klin- I ken. een 22-jarige disejockey kreegkvp het SGP voor de derde maal een pr~~~" 1 baal wegens clandestien zenden. Man is geen hoofd meer van echtvereniging DEN HAAG (ANP) De Tweede Ka mer heeft gistermiddag met 92 tegen 22 stemmen besloten de bepaling „de man is het hoofd van de echtvereni ging' uit het nieuwe boek I van het nieuwe burgerlijk wetboek te schrap- De twaalf aa taal dertien vrc stemden allen situa' De P.T.T. noemt d> alarmerend. De grote aantal clandestiene zenders leidt tot een zeer ernstige hinder van de radio verbindingen van vliegvelden, loodswe zen. ook de ontvangst van de Hilver sum?? tenders ondervindt moeilijkhe- Ook het toenemend gebruiken van babyfoons en walkie-talkies leidt tot moeilijkheden. Vooral de babyfoons, die door amateurs in elkaar geknutseld worden zorgen voor veel hinder in het radioverkeer. Huizenblokken met een centraal antennesysteem kunnen door enkele babyfoons met een ge stoord televisiesysteem komen te zitten. Vooral de mankementen aan clan destiene zenders, babyfoons en walkie- talkies stellen de P.T.T. voor proble men. Wanneer deze toestellen normaal worden gebruikt storen ze al, maar in een slechte toestand kunnen ze een heel gedeelte van middenband of F.M.- band lam leggen. Gezien de ernst van de situatie doet de P.T.T. een beroep op ieder, die via de radio een clandestiene zender hoort of gesprekken via een babyfoon of walkie-talkie dit onmiddellijk te melden, zodat de zender kan worden opgespoord. ezigen van de in to- relijke afgevaardigden .„or 't voorstel. Tegen- die hun I stemmen waren afkomstig van leden de VVD. de CHU, de BP, de het GPV. De minister van Justitie, prof mr. C. H. F. Polak, die er aan herinnerd had dat de Tweede Kamer in 1956 de man „ten troon had verheven", had bij voorbaat zijn instemming met de beslis sing van de Kamer betuigd. i verspreiden. Deze laatste methode wordt „De Bilt"zit voor 85 procent goed met zijn iveerinformatie Meerdaagse voorspellingen zijn er al enkele jaren in Engeland, België en Duitsland. „Deze verwachtingen met cijfers" zullen via het telefoonnummer 0 03 van 18.20 tot 20.20 uur te beluiste ren zijn. De omschrijvende vorm van het weerbericht is doorgaans beter, dan die in cijfers, omdat bij de eerste methode de grote marges niet direct opvallen. De cijfermatige verwachting geeft zo wel voor „morgen", „overmorgen" als „over-overmorgen" de te verwachten zonneschijnduur, de kans op een geheel droge dag en de kans op een droge periode van minstens 12 uur. Van de minimum- en maximumtemperaturen worden in graden de verwachte afwijkin gen van de normal* waarden vermeld. Bij deze normale waarden worden naar gelang de voorspelling verder voor uit wordt gegeven ook steeds grotere marges genomen. De heer H. C. Bijvoet, leider van het wetenschappelijk onderzoek, afdeling weerdienst en luchtvaartmeteorologie en leider van de projectgroep voor meer daagse verwachtingen bij het K.N.M.I., stelt nadrukkelijk, dut in de meerdaagse verwachtingen het weertype alleen in grota lijnen worden aangegeven. „Een groot probleem, speciaal voor de cijfer matige vorm, is de communicatie aan het publiek", aldus de heer Bijvoet, die er overigens wel trota op is dat het K.N.M.I. als eerste weerslnstituut ter wereld „weercijfers en -percentages" gaat geven. „Het vergt wel enige moed, maar men moet nu eenmaal durf heb ben", zo meent hij. De computer van het K.N.M.I. zal bij dit alles een belangrijke rol gaan spelen, omdat de „weerdeskundigen" in De Bilt de nabewerking met enige uren willen gaan bekorten. Daar ook de Internatio nale uitwisseling sneller zal worden ge regeld, hoopt men bij het K.N.M.I., dat medio 1969 de meerdaagse weersvoor spelling al omstreeks elf uur 's morgens kan worden gegeven. Deze „tijdwinst" van circa acht uur zou, aldus de heer Bijvoet, van groot nut zijn voor de radio berichten van half één voor land- en tuinbouw en de middag- en avondbladen. (Van onze correspondent) VENLO Om beter te kunnen zien, hoe de buurvrouw van de tweede eta ge de vlag uitstak na het horen van het blijde nieuws over de geboorte van een tweede prinsenkind ging de 3-jarige Eddy Wethly van 3-hoog in een flat aan de Staringstraat te Venlo te ver over de balustrade van het balkon hangen. De kleuter verloor zijn evenwicht en liep bij zijn val van 8 meter zo'n ern stige verwonding op, dat hij enkele uren later in het ziekenhuis te Venlo over leed. (ADVF.HTF.NT1 F) morgen voordeel kersenbonbons ISO gram van 149 voor 129 LAGE I l'RSCHE (ANP) De drukte bij de hoofdingai Omstrec tien i Drakensteyii v >rgen zijn op kasteel dien niet groot. De t geschenken gingen drup- Drakensteyn de «Jeaut en bloemen aangeboden pelsgewijs door de poort, ter gelegenheid van de ge- Tot de vele kleine en g hoorte van de tweede zoor van prinses Beatrix en prim I Claus. (ADVERTENTIE) Voor JUWELIER HORLOGER Haarlemmerstraat 181 bloemstukken behoorde ook een oranje-gele anthurium van de federatie van Oranje verenigingen in Nederland. Twee scholieren met een ezel- het merendeel kinderen wagentje werden buiten de was niet bijzonder groot, poort gehouden door de mare- maar de weersomstandighe- chausaee, die ook de t v. weei - den waren dan ook slecht. Om de. half elf hadden circe dertig Bij degenen, die een cadeaut i> De publieke belangstelling - 't IvOO l>c rijksvoorlichtingsdienst drrlt mede, dat prins Claus zaterdagochtend om 10.00 uur in het stadhuis te Utrecht aangifte zal doen van de ge boorte van zUn tweede zoon. Als ambtenaar van de bur gerlijke stand zal de burge meester van Utrecht, Jhr. mr. J. A. de Ranltz optredi naar van de burgerlijke stand tonen In aanwezigheid van de belde getuigen. Dit zal plaat» vinden in het acadrmlsch ziekenhuis te Utrecht vooraf gaande aan de geboorte-aan gifte In het stadhuis. Als een lopend vuurtje had zich woensdagochtend het nieuws verspreid van de ge boorte van het tweede prin senkind in het romantische stadje aan de Elbe, Hitzacker, Als getuigen bü de aangifte de geboorteplaats kasteel secretaresse van prinses Bea trix, mejuffrouw M. C. C. Wij zün door prins Claus weder aangezocht de vice-presi mensen bloemen en cadeau- aanboden, tjes in aen zijgebouw van het Boshardt van het Leger des dens |Mk| particulier Heils. Er waren trouwens ook dr. L. J. M. Bcefcn de"minis veel mensen, die in de ver- ter-presi< onderstelling verkeerden, dat dr Jong. Claus. Van het raadhuis andere gebouwen werd spon- State taan de vlag uitgestoken. Uit de inwoners van overhandigd. Prins Claus felicitatieregieters Vanaf 1 oktober kan moeder al's allee goed on ut bij het KNMI de teas bijtijds binnenhalen, nat regenen en vlug vlug de knijpers in de mond is er dan niet meer hg. Ah u althans niet wi Set gebied moont, manrin de vijftien procent missers ras De Bilt eitten. fVan een ome verslaggevers LEIDEN Dc president-directeur van llelnrkrns bierbrouwerij, do heer A. Ileinekcn. heeft geen waakhond. Dit heeft de gemeente raad van Noordwük uitgemaakt, die dezer dagen uitgebreid hier over gediscussieerd heeft. Dr heer Heineken, die in Noordwük een villa bewoont en drie honden heeft, wilde één van de dieren als waakhond aangemerkt zien. Dat zou hem op een Jaarlükse bespa ring van 60,aan hondenbelas ting komen. Het „honds" beleid te Noordwijk strekt zich uit over vier catego rieën: luxe honden, waakhonden, blindegeleidehonden en honden ter bescherming van juweliers. De raad stond aanvankelijk niet af wijzend tegenover het betreffend verzoek van de heer Heineken, maar burgemeester J. M. Bonnike vertelde de raad, dat de hond van deze ingezetene niet in aanmer king kon komen voor een lagere belasting, omdat de villa van de heer Heineken in de bebouwde kom ligt. De hond van de Noord- wijkst- bierbrouwer biyft een lux* bezit. Toen de raad over het ver zoek gestemd had, bleek dat de heer Heineken twee medestanders had overgehouden. Een van hen was jhr. A. W. G. van Riemsdijk, de Noordwijkse president-direc teur van Bols. Ingaande 1 oktober (Van sportredaci DEN HAAG Dirk NUs heeft per 1 oktober een benoeming aanvaard sis manager van Holland Sport. Il|| treedt bü Holland Sport in volledige dienst en heeft een verbintenis voor drie Jaar ge accepteerd. In verband hiermede heeft de heer N(Js al i|Jn functies in de KNVB ter beschikking gesteld. Meer nieuws over deze verrassend# entwikkeling op

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1