S)e CeidóeSou/totit WELGESCHAPEN ZOON VAN 7.74 POND Broertje voor prins Willem-Alexander De Ranitz: „Nu kunnen ze samen stoeien Operatie duurde slechts een uur Basis voor erfopvolging Huis van Oranje verbreed Groeiende menigte l)ij vlaggend ziekenhuis SCHOLEN MORGEN VRIJ MINISTER-PRESIDENT TOT HET VOLK: Belevenis in leven van kind Vader Claus druk met bloemen en foto s WL r-LNbHACH i 32 ItlüEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 - ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank NV, LeideD C. M DRABBE - J F J M KOENS HOOFDREDACTEUR L C J SOOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w 1-10, p. mnd 4 70 p kwart 14.10: fr p post 16.95 ADVERTENTIES 22 ct p mm Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel 33839 (18 00—19 00 our) IETS HOGERE TEMPERATUREN Vanuit het zuidwesten toenemende bewolking met plaatselijk regen of motregen. Tot matig of krachtig en langs de kust mogelijk tot hard toe nemende wind uit zuidelijke richtingen. Deaelfde temperaturen als vandaag of Iets hogere. WOENSDAG 25 SEPTEMBER 1968 KATHOLIEK OAGBLAD VOOR LEIOEN EN OMSTREKEN 59e jaargang, no. 17.558 5? Omstreeks kwart voor negen hedenochtend aanschouwde opnieuw een Nederlandse prins het levenslicht, de tweede zoon van prinses Beatrix en prins Claus, het broertje van Willem-Alexan- der, gewicht 7.74 pond. Het is een flink welgeschapen kind met een lengte van 53 cm, zoals het werd omschreven in het communiqué van de behandelende geneesheren W. P. Plate en J. Druk ker. De bevalling had plaats langs operatieve weg, maar is geheel naar wens verlopen. De toe stand van moeder en kind is goed. De spanning rond de verwachte komst van de baby steeg, toen vanochtend om half acht prof. Plate arriveerde in het Stads- en Academisch Zieken huis te Utrecht, waarheen prinses Beatrix gisteravond al door haar man was gebracht. Eeri half uur na zijn aankomst riep prof. Plate het medisch team, dat hem bij de geboorte zou assisteren, op naar het ziekenhuis. Om kwart voor acht al verscheen prins Claus bij het ziekenhuis, drie kwartier later gevolgd door koningin Juliana. Om tien uur werd door de rijksvoor lichtingsdienst de geboorte Om vijf voor half elf ging de vlag in top aan een van de gevels in het. Stads en Acad. Ziekenhuis. Zuster J. Sonne- veld kwam naar buiten met een schaal vol beschuit met muisjes. Zij had daar op de fotografen en journalisten willen onthalen, die gisteravond laat en van ochtend vroeg de wacht betrokken had den bij de hekken. Het toestromende pu- prins bekendgemaakt. bliek was de persmensen echter voor. Binnen de kortste keren was de schaal leeggegrist. Pas op uw voeten' Kort na half elf verliet koningin Ju- Hij rekende ook voor, dat het nieuwe prinsje anderhalf jaar jonger is dan Willem-Alexander. „Dat geeft kinder vreugde op Drakensteyn", zei hij, „want die beide jongens zuilen leuk met elkaar kunnen stoeien". Hij verklaarde desgevraagd, dat de aangifte van de jongste prins vrijdag of maandag op het Utrechtse stadhuis zal plaats hebben. Voordien zal hem in het ziekenhuis de jonge prins worden ge toond. Het is voor de derde maal, dat jhr. De Ranitz fungeert als ambtenaar van de burgerlijke stand ten behoeve van het Koninklijke Huis. A'aar het ziekenhuis Prins Claus had zijn vrouw gister avond om half acht zelf naar het zieken huis gereden. Dit gebeurde direct na het i dagelijkse bezoekuur van het zieken- i huis. De aankomst van de prinses ver liep onopgemerkt, omdat prins Claus zijn wagen door een achterdeur naar binnen reed. Om negen uur gisteravond ver trok de prins zonder enig commentaar alleen naar naar Drakensteyn. De re- cherch betrok de wacht bij de ingangen van het ziekenhuis. Dit bracht wat be- liana het ziekenhuis. De hofauto AA 82 I langstellenden op de been, die overgin- kwam vrüwel niet door de ziekenhuis- gen tot de speculatie, dat de prins gis- hekken heen, zozeer stroomde een I teravond nog ter wereld zou komen, toen groeiende en juichende menigte toe. Het om half ef prof. Plate na al eerder publiek zong enthousiast: ..Lang zal ze te zijn vertrokkenweer liet ziekenhuis leven" en riep: „Ho *-a". Fervente feeste- j binnenreed In een Dal. niet zijn eigen lingen klommen zelfs op dc spatborden auto. „En?" vroegen de journalisten, en lieten zich een eindweegs triomfan- toen hij voor de tweede keer huiten telijk meevoeren. De chauffeur keek be- kwam. „Heren", zei toen de professor, drukt. Zyn wagen kreeg lakbeschadigin- „gaat u maar rustig slapen. Ik doe dat gen. De koningin draaide het raampje I ook", open en zei: „Mensen, pas toch op voeten en benen". Het volk wimpelde deze waarschuwing weg en vroeg: „Wat weegt-ie en wat is de kleur van zijn haar". Maar de koning zag, dat het geen zin had om in deze drukte in bijzonder heden te treden. Stapvoets rijdend gleed de hofauto door de menigte. De politie had de menigte weer pas in de hand, toen de auto uit het gezicht verdwenen 'fVan onze parlementaire redactie) DEN HAAG De Nederlandse onder wijsinstellingen zijn morgen gesloten naar aanleiding van de geboorte van de tweede zoon van prinses Beatrix en prins Claus. Reeds bü voorbaat was be paald. dat als de baby in de loop van de dag het levenslicht zoii aanschouwen, de daarop volgende dag de scholen vrij zou den krijgen. Aan de ambtenaren wordt géén vrijaf gegeven. Direct na het bekend worden van de geboorte werd van alle rijksgebouwen I de Nederlandse driekleur met de oranje- I wimpel uitgestoken, provinciale en ge meentebesturen volgden dit voorbeeld, evenals andere overheidsinstellingen Ook talloze particulieren uitten hun vreugde over de geboorte van de prins door het ontplooien van de nationale Ruim een uur later dan de koningin vertrok prins Claus uit het ziekenhuis. Voor hij in zijn auto stapte, stond hij de wachtende journalisten te woord. Hij vertelde, hoe laat precies zijn zoon ge boren was, n.l. twaalf minuten voor ne gen, dat hij blauwe ogen heeft en iets minder weegt dan vier kilo. De prins verliet het ziekenhuis in een particuliere auto, in gezelschap van zijn secretaris en een rijksrechercheur. Hij zei niet naar Drakensteyn te zullen terugkeren, omdat hij weer spoedig terug wilde naar het ziekenhuis. Evenals bij de geboorte van de vorige prinsekinderen toonde Utrechts burge meester jhr. mr. C. J. A. de Ranitz zich ook nu weer uitermate opgetogen. „Bin nen anderhalf jaar zijn in deze stad drie prinsjes geboren", vertelde hij bijna j Het was vanmorgen rustig in Lage juichend ..Utrecht wordt prinsjesstad" 1 Vuursche. Omstreeks half elf werd er al Speldjesverkoper Van Ingen, die gis teravond al met een doos vol oranjewaar voor het ziekenhuishek was verschenen, maar toen weinig kopers trof, verscheen vanochtend in alle vroegte opnieuw. Hij deed echter pas goede zaken, toen om tien uur uit de transistor het RVD-com- muniqué opklonk. Ook de fotografen konden toen in actie komen, waarbij in het bijzonder de lensogen zich richten op de 3-jarige Huibje Schat, dat in oranjesjerp en met rood-wit-blauwe vlag met een geschenkje voor de nieuwe prins aan het hek verscheen. Dit sloeg verte dering los bij een publiek, dat na tienen gezwind in omvang groeide. Men zag voor de hekken echter niets anders dan verpleegsters, van wie men zeker dacht, dat zij even om het hoekje van de kraamkamer gekeken hadden, want de mensen vroegen aan deze meisjes hon derduit. Deze meisjes zeiden, dat zij het nieuws ook over de radio hadden moe ten horen. Blijkbaar gold dit ook voor de politie, want pas na de radiomelding verschenen tientallen manschappen om orde op zaken te stellen. Beschuit met muisjes Juist zoals bij de geboorte van Willem-Alexander maakte vader prins Claus vanmorgen zelf de eerste foto's van zijn nog naam loze zoon. druk gevlagd. Veel bewoners feliciteer den elkaar met het heugelijke bericht. In café-restaurant „De Kastanjehof", dat het vorige jaar b(j de geboorte van prins Willem-Alexander als perscentrum zo In het centrum van de belangstelling stond, werden de klanten gctractecrd op be schuit met oranje muisjes. Bij de hekken van het paleis was nie mand te zien. Alleen de paleiswachten marcheerden heen en weer. Ook was er weinig verkeer in Lage Vuursche. Het verplegend personeel van het ziekenhuis is vanochtend tijdens de koffiepauze ook getracteerd op beschuiten met oranje Professor Plate verlaat opgelucht het Stads- en Academisch Ziekenhuis in Utrecht, waar hij het tweede kind van prinses Beatrix ter wereld had helpen brengen. DEN HAAG (ANP) Dc aankondi ging van dc geboorte van de prins geschiedde vanmorgen door dc directeur van de rijksvoorlichtingsdienst dr. G. Lammers. Direct daarop aansluitend sprak minister-president P. J. S. de Jong het volgende woord van gelukwens namens de regering: ..Opnieuw beleven wij vandaag de geboorte van een kind in de koninklijke familie. Prinses Beatrix heeft het leven geschonken aan een zoon Te midden van het vele verontrustende wereldnieuws dat ons de afgelopen tijd bereikte, vervult dit bericht ons met vreugde en dankbaarheid. Namens allen in het koninkrijk richt ik een hartelijke gelukwens tot prinses Beatrix en prins Claus, tot de groot ouders en de overige familieleden. We denken daarbij ook aan hel jonge prinsje Willem-Alexander, dat een broertje heeft gekregen - - één van de grootste belevenissen in het leven van een kind Bij een gebeurtenis als deze voelen wij weer. hoe onze verbondenheid met het vorstenhuis een levende werkelijkheid is. Nu koningin Juliana als gelukkige moeder en grootmoeder aan de wieg van haar derde kleinkind staat, is het goed in gedachten even terug te gaan naar nog niet zo lang geleden, toen de erf opvolging in het huis van Oranje op een smulle basis leek te rusten Het besef, hoe beter het nu ls. kan onze dankbaar heid vandaag verdiepen. Voor het gezin van prinses Beatrix en prins Claus, dat is voorbestemd om een bijzondere plaats in ons midden te gaan Innemen, is het een zegen dat daarin ook de onbevangen wereld van kinderen, met zo eigen menselijke vreugden en zorgen, haar plaats gaat innemen. Moge dit kinderleven, dat we met liefde en genegenheid zullen volgen, onder Gods leiding ongestoord tot volle ontwikkeling komen" Minister-president De Jong heeft van- ■Misi in da Tweede Kamer, na een UTRECHT (ANP) Prins Claus ls om 12.10 uur in het ziekenhuis teruggekeerd. Mij reageerde niet op de vraag van een journalist, die verzocht hem enige vragen le mogen stellen. HU reed meteen verder ongestoord door naar de kraamkliniek. Prins Claus heeft tijdens zijn korte afwezigheid een bezoek gebracht aan een Utrechts fotopersbureau, waar hij het filmrolletje met de eerste door hem zelf gemaakte foto's van zijn jonge zoon heeft ingeleverd. Na zijn bezoek aan de fotograaf bestelde de prins bloemen bij bloemist Hosman aan de Nachtegaalstraat, waarna hij weer naar het ziekenhuis terugkeerde. Het bezoek van prins Claus aan het fotopersbureau trok In een ommezien veel bekijks. De prins bleef bijna een half uur binnen. Tientallen winkelende mensen hadden zich inmiddels voor het fotopersbureau verzameld en juichten de prins hartelijk toe toen hij de winkel verliet. De door vader Claus bestelde bloemen zijn om 12.50 uur bij het ziekenhuis bezorgd. Het waren baccaratrozen, die verpakt waren in een doo.s van één meter bij twintig centimeter. Het fleurige pakpapier om de doos werd bijeengehouden door een groot paars-rood lint ADVERTENTIE Geen krant ontvangen? Bel tussen fi.OO en 7 00 uur nummer 33839 en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zijn gevestigd, wende men ïich tot de agent. rede van Kamervoorzitter mr. Van Thiel, in een toespraak o.m. gezegd, dat wij ons allen erover verheugen, dat weer jonge kinderen zullen opgroeien ln de omgeving, die zo vol is van herinnerin gen aan vorige Oranjegeneraties. Hoogtepunten en tegenspoed In het leven van de koninklijke familie hebben <>ns volk. altijd sterk bewogen. In dat opzicht is er nu geen verschil met vroeger. Wel hebben diepgaande ont- wikkelnigen op verschillende terreinen van onze tegenwoordige samenleving de verhouding van de burgers tot het vorstenhuis wezenlijk veranderd. Een medeleven dat natuurlijk accen ten krijgt nu onze vermoedelijke troon opvolgster kinderen zijn geschonken waardoor ln haar gezin vreugden en zorgen hun Intrede doen, die vooral door haar generatie zullen worden herkend en meebeleefd. De moderne publikatiemiddelen laten ons daar ruimschoots kennis van nemen. God geve, dat wij daarbij dit Jonge prinsje in vreugde en voorspoed mogen zien opgroeien

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1