S)e £cicbe6ou^ant Sovjet-Unie wil troepen terugtrekken FP EJ Westphal niet naar Mexico Hevige gevechten rond hogeschool van Mexico-City Op7 divisies In ruil voor concessies Prinses Christina gaat naar Canada engels drop 3 Man rijdt fietser met opzet dood Hein Fentener in geschil om huis met ex-geliefde NA DREIGING VAN DIRECTIE MET ONTSLAG OP STAANDE VOET Wilde staking bij Verolme beëindigd Duits schip voor IJmuiden vastgelopen Studenten met vuurwapens Gastarbeider wint half miljoen in Lotto Prinses Irene naar Biafra Meisje in trapportaal beroofd en aangerand PAPENGRACHT 32-L EIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20016 en 25594 - ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N.V., Lelden DIR.: C. M. DRABBE - J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. XOOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. MO, p. mnd. 4.70, p. kwart 14.10; fr. p. post 16.95 ADVERTENTIES 22 ct p. mm Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 83839 (18.0019.00 uur) DINSDAG 24 SEPTEMBER 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN MINDER WIND Da weersverwachting, meegedeeld door het KNMA geldig tot morgenavond: Afnemende bullgheld en geleidelijk meer opkla ringen. Koudo nacht, morgen overdag ongeveer dezelfde mlddagtemperatuivn als vandaag. Tot matig afnemende noordwestelijke wind. 59e jaargang, no. 17.557 PRAAG (AP) De Sovjet-Unie heeft er in principe mee ingestemd om op zeven divisies na het half miljoen soldaten, dat op het ogenblik in Tsjecho- Slowakije is, terug te trekken, zo werd van welingelichte zijde vernomen. Maar deze overeenkomst is- afhankelijk van verdere Tsjecho-SIowaakse concessies, zoals strengere perscensuur, die moeten worden besproken op een conferentie tussen Russiche en Tjecho-Slowaake leiders in Moskou. Oriëntatiereis i.v.m. zangstudie (ADVERTENTIE) morgen voordeel 200 gram van 79 voor 69 (Van c correspondent SITTARD De 29-Jarlge vertegen woordiger B. A. uit Hasselt heeft maan dag na een urenlang verhoor bekend, dat bij op maandag 16 september te Kruiningen de 47-jarige vrijgezel Pieter Vos uit Stokrooie met opzet heeft dood gereden. De man die per fiets op weg was naar zijn woning werd van achte ren aangereden en overleed een dag la ter in het ziekenhuis te Hasselt. Naar aanleiding van allerlei praatjes werd A. verleden week woensdag gehouden maar naar een uitvoerig hoor vrijgelaten. De vertegenwoordiger heeft thans bekend, dat hij aan slachtoffer een auto had verkocht daarvoor een voorschot had ontvangen van ruim 1000 gulden. Hij is enkele da gen daarna opnieuw hetzelfde bedrag gaan opeisen, maar Vos weigerde daar op in te gaan. De vertegenwoordiger- heeft ook toegegeven, dat hij rijn slacht offer van wie hij wist dat hij er warmp jes bijzat, reeds eerder heeft bedreigd. (Van c ^respondent De leiding in Praag, onder wie partij leider Alexander Dubcek, premier Oldrich Cernik en de Slowaakse partijleider Gustav Husak, maken zich op om nog deze week naar Moskou te gaan. Zij zouden aanvankelijk vorige week vrijdag naar Moskou zijn vertrokken, maar de reis werd op het laatste ogenblik uitge steld zonder opgaaf van redenen. Het grootste deel van de zeven divisies, naar schatting 100.000 man, zal langs de grens met West-Duitsland worden ge stationeerd. Russische troepen zullen echter ook het militaire kamp in het gebied Mlada Boleslav overnemen op 90 km van Praag. De Tsjecho-SIowaakse troepen die op het ogenblik nog in het kamp zijn gelegerd, moeten het kamp op 15 oktober verlaten. De terugtrekking van de Russische troepen zal voltooid worden op 28 okto ber. de vijftigste gedenkdag van de onafhankelijkheid van Tsjecho-Slowakije. In ruil voor de terugtrekking van hun troepen zouden de Russen ook het altre den van enige personen eisen. Het zou hier voor het grootste deel gaan om redacteuren en anderen die kritiek heb ben uitgeoefend op Moskou. Er zijn al besprekingen gehouden in Praag met de speciale gezant van de Sovjet-Unie, Vasili V. Koeznetsov. Deze besprekingen zouden voorbereidingen zijn voor conferentie in Moskou. Koeznetsov de Tsjecho-SIowaakse leiders hebben verteld dat zij eisen moeten verwachten over een strengere perscensuur. r verslag ge DEN HAAG (ANP) Prinses Christina heeft besloten haar studie aan de rijksuniversiteit te Groningen te beëindigen. Het is nu in de eerste plaats haar wens een weg te zoeken tot voltooiing van haar zelfstandigheid. In verband daarmee denkt aan een verblijf in het buitenland, aldus de R.V.D. De keuze van haar verdere opleiding wordt bepaald door haar liefde en aanleg voor de zangkunst. De prinses zal dezer dagen voor een kort bezoek naar Canada vertrekken, teneinde zich te oriënteren omtrent de mogelijk heden tot verwezenlijking van deze plannen, speciaal ook die voor de zangopleiding. In gezel schap van de prinses zullen zijn haar particulier secretaresse mej. N. M. de Vlieger en mevrouw Phla Berghout, directrice van Queckhoven, het internationaal toonkunstenaarscentrum te Breu- kelen, uitgaande van de Eduard van Belnumstlchting. ROTTERDAM Vrijwel de gehele dagploeg van Verolme heeft vanmorgen het werk hervat. Gisteravond had de nachtploeg eveneens besloten weer aan het werk te gaan. Dit besluit kwam na een mededeling van de directie, dat de met-werkwilligen op staande voet zou den worden ontslagen. In de mededeling van de directie staat, dat zij «rvan overtuigd is, dat de meerderheid van het Verolmepersoneel wil werken, maar daarvan wordt afge houden door een kleine minderheid. Nu aan de eisen om te gaan overleggen met de vakbonden is toegegeven (over de harmonisatie van lonen van hoofd en handarbeider», de problemen rond de zg. koppelbazen en de communicatie tussen directie, vakbonden en perso neel) vond de directie, dat de staking met maatregelen moest worden beëin digd, te meer daar de erkende vakbon den zich niet achter de staking stel- BiJ Verolme kon men vanmorgen nog niet overzien hoeveel schade de wilde staking heeft veroorzaakt. Drie dagen lang heeft het werk aan de op stapel staande eerste Essotanker stilgelegen. Ook op de reparatieafdeling op de Ro- zenburgse werf werd niet gewerkt. Voor zover bekend hebben zich van morgen geen moeilijkheden voorgedaan toen de uit bijna 2000 werknemers be staande dagploeg bij de Verolmepoort arriveerde. Evenals maandagavond werd iedere man persoonlijk door kaderperso neel van de werf gevraagd of hij het werk wilde hervatten. Ook voor de dag ploeg luidde de maatregel bij werkwei- gering: ontslag op staande voet. Vrij wel de gehele dagploeg verkoos hervat ting van het werk en een uur na het officiële begin van de werktijd was de toestand weer normaal. Er Is vanmorgen overigens door sta- Dikken tweede atletiekcoach Atletiekcoach Wfl Westphal HELMOND De op publiciteit beluste Hclmonder Hein Fentener Vlisslngen heeft in zijn geboorteplaats de laatste dagen in het openbaar theater gemaakt. Deze zoon van r(jke fabrieksdirecteur staat bekend om zUn lichtvoetig verleden en de starapü die hU maakt rond landhuizen die in ((jn bezit z(jn (geweest). In 1966 wezen de Zwitserse autoritei ten hem uit, toen hij weigerde zijn bouwplannen voor een landhuis te anderen. Dat zou toen te hoog zijn geweest. Middelpunt van zijn jongste komedie nu is een 24-jarige vrou\ wie hij een kind heeft maar met wie hij niet is getrouwd. Deze Hongaarse dame Z. von S. kreeg een jaar geleden van Fentener van Vlissingen een villa i van rond 100.000,cadeau. Om het vrouwtje enige zekerheid te schenken kwam het huis aan de Van Swietenlaan op haar naam te staan. Zij heeft het huis inmiddels echter verkocht. Hein voelt zich nu bedrogen en wil het huis terug hebben. De verkoop door de vrouw is echter zeer solide ver lopen. Juridisch valt er niet aan te tor nen. Hein Fentener was evenwel ver toornd. Zijn ex-geliefde had bij haar vertrek namelijk 500.alimentatie per maand voor hun kind geëist. Over deze eis zal de rechtbank in Den Bosch rich vrijdag uitspreken. Ondertussen heeft Fentener een proces verbaal gekregen wegens verstoring van de openbare orde en rust. Zaterdag heeft hij als tastbaar bewijs van zijn toorn het huls aan de Van Swietenlaan vol geplakt met leuzen. Maandag schreeuw de hij moord en brand, toen onder politietoezicht de inboedel van het huis in een verhuiswagen werd geladen. De Helmonder beweert dat verschillende van zijn eigendommen tot de inboedel behoorden. De Helmondse politie typeert de hele affaire met: „Veel geblaat en weinig wol", (Van onze sportredactie) DEN HAAG Na overleg tussen vertegenwoordigers van het Nederlands Olym pisch Comité en de Koninklijke Nederlandse Atletiekunie en telefonische rugge spraak met de chef de mission van de Nederlandse olympische delegatie in Mexico, de heer A. J. H. Dokkum, is vanmorgen op nadrukkelijk verzoek van de heer Dokkum besloten Jacob Dikken uit Uden als tweede atletiekcoach naar de Olym pische Spelen af te vaardigen. Dikken, die trainer is van Wilma van den Berg, vervangt Wil Westphal. die zaterdag na een controverse met de chef d'équipe van de atletiekploeg, de heer Moerman, zijn ticket voor Mexico inleverde- Bondscoach Ton Ejjkenboom is reeds in Mexico aanwezig. Dikken zal zich op zeer korte termijn bU hem voegen. kers nog wel geprobeerd om de Verol- mewerknenuTs te bewegen het werfter- rein niet te betreden. Leden van de Stu denten Vakvereniging uit Nijmegen deelden opnieuw pamfletten uit, waarin werd aangeraden de staking te blijven voortzetten. De SVB liet in het pam flet weten dat zij een inzamelingsactie was begonnen om de stakers financieel te steunen. De pogingen van de sta kers en van de SVB sorteerden vrijwel geen effect. Volgens de Verolmewoord- voerder bleven slechts enkele perso neelsleden het werk weigeren. Deze ble ven voor de poort staan, omdat zij niet op het terrein werden toegelaten. Gistermiddag verlieten de werk nemers van Verohne de kantine, na daar vergaderd te hebben over de mededeling van de directie, dat degenen, die 's morgens nlef aan het werk gingen, op staande voet zouden worden ontslagen. ADVERTENTIE DAMESBEURS BOUW ZELF met PLASTIC STENEN, die IEDEREEN KAN HANTEREN t/m 1 okt. HOUTRUST DEN HAAG IJMUIDEN (ANP) Op het Fort*! land In de Havenmond van IJmuiden is omstreeks zeven uur vanmorgen het Duitse vrachtschip ..Burgenstein" (6095 brutoton) gestrand. De gezagvoerder riep de hulp van sleepboten in. De „Titan" en „Simson" hebben om streeks kwart over zeven vastgemaakt en hadden het schip, eigendom van d< Nord Deutsche Lloyd, om acht uur ir diep water terug gebracht. De Burgen- stein liep IJmuiden binnen terwijl de loodsdienst wegens het slechte weei was gestaakt. MEXICO (AFP) In de stad Mexico zijn politie en studenten opnieuw slaags geraakt. Een student en een voorbijgan ger werden door kogels gedood, twintig personen werden gewond: namelijk elf politiemannen, vier studenten, vijf voor bijgangers en een professor van de tech nische hogeschool. Een van de gewonde politiemannen verkeert ln levensgevaar. De gevechten begonnen bij het gebouw van de technische hogeschool, maar breidden zich snel uit naar straten in de buurt De studenten probeerden de poli tie met benzinebommen, het werpen van stenen en barricades van autobussen te gen te houden. Op een gegeven ogenblik bestormden de ongeveer 1.500 politieman nen, gesteund door militairen, het ge bouw van de hogeschool. De studenten verspreidden zich toen de politie begon te schieten. Even na elf uur vielen de studenten opnieuw hevig aan. Volgens de politie gebruikten de studenten Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 en 7.00 uur nummer 33839 en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen z(jn gevestigd, wende meu zich tot de agent. wapens. Het grootste deel van de gevech ten speelde zich in diepe duisternis af, nadat stadsfunctionarlssen de elektrici- teistoevoer hadden afgesneden. Er wer den 20 mensen gearresteerd. Om twee uur in de nacht was de rust grotendeels teruggekeerd. De nationale stakingsraad maakte morgen bekend dat zij de strijd zal voort zetten. Volgens de jongste berichten zou een legerafdeling met pantserwagen en stoottroepen naar de technische hoge school onderweg zijn en de nieuwe ge bouwen van dit Instituut ln de wijk Zaca Tenoo in het noordoosten van de rt» hebben bezet De steeds terugkerende vechtpartijen tusssen studenten en politie dreigen de Olympische Spelen te ontwrichten, die op 12 oktober geopend zullen worden. De rector van de universiteit van Mexi co heeft gisteravond ontslag genomen, omdat hij niet akkoord kan gaan met de militaire bezetting van de unlversi tedt. (Van c correspondent) ENSCHEDE De Spaanse gastarbei der Grrardo Varcila Pineiro heeft za terdag alle zes vakjes in de Duitse Lot to goed aangekruist, hetgeen betekent dat hij mag rekenen op een half mil joen D-Mark. Maandagmorgen verscheen hij niet op zijn werk bij de autofabriek Vie- destein, maar vertrok hij naar de Spaan se ambassade in Amsterdam om zijn p.is te laten verlengen. Zodra hij name lijk over zijn winst beschikken kan, ver trekt hij naar Spanje om daur te trou- met het meisje van zijn dromen, dat al jaren op hem wacht. Pineiro werkt vier jaar als banden bouwer bij Vredestein. Vier jaar ook kruiste hij hardnekkig dezelfde vakjes aan op zijn' Lottoformulier. Tot het zaterdag j I. raak was. Sinds hij zater dagavond op de televisie zag, dat hij j alle zes goed had, is hij voor niemand te bereiken. Voor deze kinderen Is het over een maand a/gelopen met de speelpret. Dp dezelfde plek, waar zij nu ht alle stilte spelen, racen over een maand honderden auto's per dag. Dan gaat de IJtunnel open en de speelplaats van deze kinderen wordt dan de noordelijke aanvoerweg. De Europese missen zijn i lange vliegreis MADRID (AFP) Prinsen Irene, de echtgenote van prine Carlo* Hugo', ia naar Biafra vertrokken om haar schoonzuster, prinses Cecilia van Bourbon Parma. te helpen btj het lenigen van de noden van do honger Kmsjasa I lijdende kinderen ln dat gebied. Dit 1* vandaag ia Madrid bekend geworden. AMSTERDAM (ANP) In het trap portaal van haar woning In Amsterdam zuid Is gisteravond een 23-jarige op de Antillen geboren meisje door een onge veer 20-Jarige jongeman aangerand en beroofd van 25 gulden. De aanrander zet te een mes op de keel van bet meisje en dwong haar het geld dat zij bij zich had af te geven. Vervolgens ontdeed hij haar van haar halsdoek dia hij om haar gezicht bond en pleegde daarna de aanranding. Het meisje kon de politlg een vaag signalement van de Jongeman

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1