S)e CcidieSoitAcmt Toenemende spanning O.-Europa ALBANIË VREEST SOVJETMACHT Amerikanen over Zond-,»: „Landing prachtig succes" Twee ton reparatie aan twee jaar oude torenflat in Delft P.v.d.A.-BESTUUR OVERLEEFT MOTIE VAN WANTROUWEN JAMIN BELGRADO: WIJ SLAAN IEDERE AANVAL AF Na omloop om maan terugkeer in oceaan Toestand van Salazar verslechterd Lijk nog niet gevonden in moordzaak Schaesberg NVV zal niet minder dan zes procent eisen Felle kritiek Mexico City geplaagd door onlusten op plannen van regering GEZIN JAMES NOG STEEDS BELEGERD Papandreoe en Kanellopoelos vrijgelaten Weer winst Nieuw Links herenflikken PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 30015 en 25594 - ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 08 Bank: Amro-Bank NV, Lelden DIR.: C. M. DRABBE J F J M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. MO, 9. mnd. 4.70, p. kwart. 14.10; fr. p. post 16.95 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel 33839 (18.0019.00 uur) ENKELE BUIEN Koel weer met wisselende bewolking en enkele buien, waarvan sommige met onweer. Matige tot krachtige, langs de kust af en toe harde wind tussen zuidwest en wet, later tussen west en noordwest- MAANDAG 23 SEPTEMBER 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 59e jaargang, no. 17.556 BELGRADO (A.F.P. - A.N.P.). Waar nemen* maken melding van toenemende ipanning in Oost-Europa. Aanwijzingen i|jn: de aankomst van Russische vloot- eenheden In de Middellandse Zee door de Dardaneüen; de eis van Albanië, dat D£N HAAG (App, Reuter). Een de abnormaal grote Russische troepen- NASA, het Amerikaanse bureau concentraties in Bulgarije moeten ver- heeft de berging dwijnen en GEVELS DREIGEN IV TE STORTEN (Van een verslaggevers lucht- en ruimtevaart, de Russische Zond-5 na een omloop om 1 uc maan ccn groot succes genoemd en een bewijs van de duidelijke geprikkeld grote capaciteit" waarover de Russen beschikken. „Als de Vier van de vijf „wapenbroeders" van het Warschaupact doen, via de pers en anderszins, scherpe aanvallen op Joego slavië, die veel overeenkomst vertonen met die op Tsjecho-Slowakije, vlak voor de bezetting. De Joego-Slaven beant woorden deze aanvallen met sabelgerin- kel: „Twintig miljoen Joego-Slaven zijn vastbesloten de aanvallen van 300 mil joen „wapenbroeders van Warschau" af ie slaan", zo is de teneur. Albanië heeft van Bulgarije geëist, dat dit land stappen doet om de naar het oordeel van Albanië verdacht grote Rus sische troepenmacht maarschalk Ja- koebovski, opperbevelhebber van de troepen van het Warschaupact kwam zaterdag in Sofia aan te laten ver trekken. Jalcoebovski's NAVO-tegenspe- ler, generaal Lemnitzer, is momenteel in Noord-Griekenland om de NAVO-stel- llngen daar te inspecteren. Rusland heeft intussen nog niet gerea- I nerd op de rede van premier C-ernik I vm Tsjecho-Slowakije, waarin hij het tigin van het terugtrekken va'n de Sovjettroepen aankondigde, hoewel „eni ge contingenten" zouden blijven. In de zelfde rede benadrukte Cernik dat nie mand in het land vervolgd zal worden zijn politieke overtuiging. Dit laatste houdt waarschijnlijk verband met de vermoedelijke Russische eis, dat schrij- 3 en journalisten vervolgd zullen wor- en dat Dubcek als partijleider moet worden afgezet. Een andere vorm van het Tsjecho-Slowaakse (lijdelijk) verzet 1b, dat de onder Russische druk ontslagen minister van Buitenlandse Zaken, Hajek. niet zal worden vervangen. Cernik neemt zijn functie, naast zijn premierschap, Amerikanen de i zou dat slechts s zei hij. Als de proefvlucht volgende maand met de Apollo 7 met drie man slaagt, zullen de Verenigde Staten mogelijk nog in december een cabine met drie man rond de maan zenden. De moeilijkheid is terugkeer naar de aarde. Beide landen hebben ervaring met de berging van cabines die om de aarde hebben gedraaid en die met een snelheid van 27.000 kilometer terug keren, maar de snelheid van een ruimtevoertuig bedraagt zo'n 40.000 kilometer pet uur. Vooral de hoek waarin de cabine in de dampkring komt is belangrijk. Is die te klein dan zou het voertuig terugkaatsen naar de ruime; is de hoek te groot dan verbrandt hij. Volgens de directeur van het ruimte-observatorium in Bochum (West-Duitsland) zullen de Russen nog voor het eind van dit jaar of in het eerste kwar taal van 1969 een voertuig met drie ruimtevaarders om de maan laten draaien. „De volgende stap is dat een mens op de maan zal landen", zo meent hij. Het Sovjetruimtestation Zond-5 is zaterdag in een vooraf vastgesteld gebied van de Indische Oceaan terechtgekomen, 1000 km ten zuid-oosten van Mauritius. De Zond-5 is door een Sovjetschip opgepikt. Hij was vorige week zondag gelanceerd en vloog woensdag rond de maan. Het program van wetenschappelijk onderzoek is geheel uitgevoerd. De terugkeer naar de aarde geschiedde met een remparachute. Aangenomen wordt dat de Zond-5 van het type Sovoez is. waarmee eerder een bemande ruimte- vlucht is uitgevoerd. De Amerikaanse veteraan-astronaut Walter Schirra heeft verklaard, dat hij na de voor 11 oktober vastgestelde vlucht met de Apollo-7 niet zal trainen voor een nieuwe vlucht. De 45-jarige Schirra is een van de oorspron kelijke door de NASA uitgekozen zeven astronauten. Schirra zei in een persconferentie van bemanningsleden van de Apollo 7 dat hij en zijn vrouw „een beetje genoeg krijgen van dit werk". LISSABON (AP) De toestand premier Salazar is in de nacht van za- terdag op zondag verder verslechterd, Dit staat te lezen aldus heeft zijn chef-arts, de neurochi- rurg Antonio Vasconcellos Marques gis termiddag medegedeeld. DELFT Aan de torenflat aan het Dirk Costerplein in Delft, die twee Jaar ge leden gebouwd werd, zullen intensieve herstelwerkzaamheden voor ongeveer 200.000 verricht moeten worden. In de gehele Hat is het tegelwerk ondeugdelijk geraakt, overal laten de trapleuningen los, de dakbedekking laat in ernstige mate te wensen over, de gevelpuien dreigen uit elkaar te vallen ernstige mankementen doen zich voor. President Thomas heeft gisteren het ziekenhuis bezocht wellicht in een po ging met de stervende premier nog con tact te kunnen krijgen over het pro bleem van zijn opvolging. Thomaz is on geveer een uur in het ziekenhuis ge- rapport, van de katholieke woningbouwvereniging Sint Hippolytus dat bij het college van B. en W. van Delft zal worden Ingediend. De flat is gebouwd in opdracht van de gemeente en wordt geëxploiteerd door dez® bouwvereniging St. Hippolytus. Op grond van zeer vele klachten heeft men d® flat nog niet definitief in beheer genomen. Het flatgebouw dat op het moment door 263 gezinnen wordt bewoond, bestaat uit 16 verdiepingen, en een zijvleugel van 9 verdiepingen, het werd gebouwd door aannemingsbedrijf Van der Vorm naar een ontwerp van het architectenbureau V. B. Tol. Noordhoek en de Ruijter. In middels heeft het bureau aan het T.N.O. in Delft gevraagd een rapport over d« oorzaken van de mankementen uit te brengen. Voor de gemeente Delft belooft deze affraire een moeilijke aangelegenheid t® worden, omdat de eerste aannemer, de V.L.A.M., filliet is verklaard. Van on*correspondent) SCHAERSBERG In de roofmoord- kwestie Eikske te Schaersberg ontbreekt tot nog toe alle duidelijke aanwijzingep. Zoals bekent verklaarde vorige week de geestelijk gestoorde 19-jarige K. K. dat hij op 18 mei j.l. op een bouwterrein in Schaersberg een 50-jarige Duits-spreken de man zou hebben vermoord. Het on derzoek richt zich op het ogenblik -op de I figuur van het eventuele slachtoffer zo- wel in Duitsland als in Nederland wordt nagegaan of er een man wordt vermist, die aan het signalement voldoet. Do officier van justitie mr. R. Gonsalves. j die het onderzoek leidt, verklaarde dit weekeinde dat hij het onderzoek op j het bouwterrein te Schaersberg niet zo ver zal doorvoeren, dat men reeds ge- 1 bouwde woningen zal gaan afbreken. Vijftienhonderd studenten hebben in Frankfort betoogd tegen het uitreiken van de Vredesprijs van de Westduitse boekenbeurs aan de dichter-president van Senegal Leopold Senghordie zij als een dictator beschouwen. Daniel Cohn Bendit („Rode Danny", bekend van de Parijse studentenonlusten werd bij die gelegenheid gearresteerd, toen hij de politicafzetting poogde te doorbreken. MEXICO-CITY (Reuter ANP) Mi litairen in pantserwagens patrouilleerden gisteren in de Mexicaanse hoofdstad na een nacht van nieuwe gevechten tussen studenten en politie, waarbij een politie man werd gedood en zes werden gewond. Er woedden een reeks kleine brandjes, die, volgens de politie, door molotov cocktails zijn veroorzaakt. Twee politic auto's en een auotbus werden de afge lopen nacht in brand gestoken. Sedert donderdag militairen de univer siteit bezetten, zijn 680 arrestaties ver richt. De universiteitswijk, waar het zwembad voor de waterpolowedstrijden van de Olympische Spelen ligt, is door militairen met machinepistolen en pant serwagens afgezet. De studenten demonstreren en staken al twee maanden uit protest tegen, wat wordt genoemd, het grove optreden van de politie. De Olympische Spelen zullen ondanks de ongeregeldheden in de Mexicaanse hoofdstad op de vastgestelde data wor den gehouden. Een woordvoerder van het kabinet van president Gustavo Diaz Ordaz heeft dit verklaard. UTRECHT (ANP) De vice-voorzit- I ter van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (N.V.V.), de heer A. de Boom, heeft dit weekeinde tijdens de eerste van drie bijeenkomsten j derfunctionarisscn in het distri gezegd, dat de vakbonden in dc komende loononderhandelingen beslist niet min- WELLINGTON (AP) John James, de boer die nu al vier dagen de politic op een afstand weet te houden van zijn boerderij waarin hij zich met zijn vrouw en vier kinderen verschanst heeft, toon de zich zaterdag bereid zijn vrouw en kinderen te laten gaan. Maar Joyce, zijn niet alleen achterlaten. De familie zette zich daar op aan de maaltijd van eieren, «pek, bonen, brood, boter, jam en cake die hen gebracht waren door een zwa ger van James. De plannen van de politie om James door uithongering te dwingen zich over te geven zijn gestrand op de weigering van zijn vrouw hem alleen te laten. Familieleden van John James hebben opnieuw met hem gesproken door het open keukenraam van de boerderij. James bood hen thee aan maar weiger de de boerderij te verlaten. „Hij komt onder geen voorwaarde naar buiten. Er zit niets anders op dan dat wij hier op wacht blijven". der dan zes procent zullen De Boon. die weinig waardering had voor de inhoud der miljoenennota, constateer de dat bijzondere voorzichtigheid niet no dig is omdat we „ondanks de ontken ningen van de werkgevers opnieuw op -rouw en xvc* zi,'n naar een nieuwe Pc"°de van hoogconjunctuur". Volgens de heer De Boon hoeft men nu geen rekening te hou- ilde hem den met de pessimistische veronderstel lingen op basis van situaties tenland. centraal planbureau van 4,5 procent en de stijging van de sociale verzekerings lasten". De vice-voorzitter wees boven dien op de waarschijnlijke verhoging van kosten na de invoering van de wet op de verruiming van het gemeentelijk belastinggebied, waardoor de gemeenten de bevoegdheid krijgen belasting te gaan heffen over hun inwoners. Loonsverlaging „Als een contante loonstijging minder dan 6 procent bedraagt, dan incasseren wij een reële loonsverlaging. De kosten van het levensonderhoud liggen dichter bij 6 dan bij 4 procent". De NVV-be- or ka- stuurder meende sprekende over de 'trecht voorgenomen verhoging van de belas tingvrije voet dat het verbond het on aanvaardbaar acht dat de belastingder- ing die de regering daardoor ondergaat ATHENE (Reuter) De Griekse rege- ring heeft de voormalige Griekse pre miers George Panpandroe en Panyoti6 Kanellopoelos vrijgelaten. Beiden had den sinds april huisarrest. Geen krant ontvangen? Bel lussen 6.00 en 7.00 uur nummer 33839 en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zijn gevestigd, wende men zich tot de agent. Schoonheid in alle verscheidenheid is gisteren te bewonderen geweest op Schiphol, dat voor deze keer verzamelplaats was voor schoonheidskoninginnen uit Europa en Afrika voor de in Tokio op 5 oktober te houden Miss International Beauty Contest. Uit windstreken arriveerden spoedig na elkaar de schoonheidskoninginnen uit negentien landen, die in de middag gezamenlijk per Japan Air Lines doorvlogen naar de Japanse hoofdstad. (Van onze parlementairredactie) ROTTERDAM Het bestuur van de Party van de Arbeid heeft de eerste grote botsing binnen de party over allerlei organisatorische cn politieke meningsverschillen overleefd. Een motie van wantrouwen tegen dit bestuur, die de partijraad op een zeer rumoerige bijeenkomst in Rotterdam zaterdag van een aantal gewesten voorgelegd kreeg, werd op het beslissende moment in getrokken. De eigenlijke krachtproef tussen de radicale stroming Nieuw Links, waarover ook de partijraad han delde, komt echter pas op het grote voorjaarscongres van de socialistische partij dat in maart gehouden wordt. Dit congres moet dan beoordelen of het zittende partybestuur kan biyven of moet verdwynen. Nieuw Links bereikte zaterdag echter een nog grotere invloed. De gewestelijke bijeenkomsten van deze radicale stro ming worden voortaan in samenwerking met en onder verantwoordelijkheid van de partij georganiseerd. De verwarring binnen de Partij van de Arbeid over het zelfstandig optreden van de radicale Nieuw-Linksgroep in de laatste maanden bereikte zaterdag In het Rotterdamse groothandelsgebouw zijn climax. De speciaal bijeengeroepen partijraad moest namelijk beslissen of het partijbestuur juist opgetreden was in deze botsing tusen interne partijpolitie ke meningsverschillen. Het partijbestuur had de laatste maanden aan allerlei aanvallen bloot gestaan. Het grootste verwijt tegen dit bestuur kwain van Nieuw Links. Deze krachtige radicale stroming verweet hel bestuur dat het slecht functioneerde en (ADVERTENTIE) morgen voordeel 1 SO gram van 89 v ~r 79 niot duur wol heerlijk De heer zal worden opgevangen door 'n verhoging ïad voor van de indirecte belastingen (tabak en I benzine). Hij constateerde dat de over- heid van de laagst betaalden, door het i verhogen van de indirecte belastingen, weer terughaalt wat aan diezelfde gioep! door een verlaging van de inkomstenbe- Hard Het NVV ziet geen aanleiding tot bui tengewone voorzichtigheid, zeker niet „als we de ontwikkelingen zoals die zijn geprogrammeerd in 1969 bekijken en we zien dat verwacht wordt een kostenstij ging van het levensonderhoud door het (ADVERTENTIE) er/ft De NVV-bestuurdei vervolgde: „Wat ij krijgen is een huurverhoging van het bui- niet vier maar zes procent. Wij hebben ernstige bezwaren en vinden het onaan vaardbaar dat die huurverhoging wordt doorgedreven terwijl de ongecontroleerde liberalisatie van de huren voortgaat. Wij moeten dan ook nog rekening houden met een broodprijsverhoging. Staks ko men de verhogingen van een aantal so ciale verzekeringen: lasten die niet de verzekering zelf verbeteren maar die ont staan omdat de regering af wil van de tot op heden gebruikelijke voorfinancie ring. In de verhoogde premies moeten die reserves nu worden opgebracht. Men mag van de vakcentrales hieromtrent een ernstig en hard vernet verwachten". I In de omgeving van Camdi i (V.8.) reden, toog. dat de invloed van dc Kamerleden in dit bestuur veel te groot was. De aan val richtte zich in het bijzonder op de partijvoorzitter dr. J. Tans, fractievoor zitter drs. J. den Uyl en partijsecretaris, tevens Tweede-Kamerlid W. Wleldraaijer. In het partijbestuur zelf bleven da ernstige meningsverschillen evenmin uit. Nieuw Links legde voordat de partijraad zaterdag bijeen kwam zijn besthuldiging vast ln een nota, drs. J. den Uyl kwam met een scherpe persoonlijke tegennota en het partijsecretariaat stelde een stuk samen over de vele werkzaamheden, die het bestuur al verricht zou hebben en over de plannen voor structuurverbete ringen binnen de partij ln dc nabije toekomst. j De verwarring beréikte vorige week j een nieuw dieptepunt, toen bekend werd dat Nieuw Links op eigen houtje ge westelijke bijeenkomsten ging organise ren. Het partijbestuur had kort daar- voor evenwel een nogal geruststellende J verklaring uitgegeven dat de belangrijk- i .-.te geschillen in het bestuur bijgelegd zouden zijn. Op de partijraad van zaterdag tn Rot terdam echter bleek het tegendeel. Partijbestuurder mr. J. Burger. oud- Tweede-Kamerlid en oud-fraclicvoorzit- ter van de Partij van de Arbeid, eiste zelfs zonder meer het aftreden van de zeven Nieuw-Linkse bestuursleden. Dit achtte hij niet meer dan een kwestie van fatsoen van deze bestuursleden. Een groot aantal leden van de partijraad iste eveneens meer duideiykheld en de beschuldigingen tegen elkaar vlogen deze zaterdag over en weer. Tegelijk is zaterdag echter ook dul- deiyk geworden, dat de grote crisis ln de Partij van de Arbeid over allerlei uiteenlopende politieke opvattingen en vooral over de grote verschillen lussen de oude en Jonge generatie socialisten nog lang niet bezworen ia. Llnka en rechts van deze partij staan nog even ver van elkaar, terwijl de centrumgroep van de party onder leiding van dr. J, Tans nog steeds pogingen in het wcrK blijft stellen om de twee bijna onvoi» i de miat 36 voertuigen op elkaar; achttien personen werden gewond, zoenlijk® vleugels toch te verzoonen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1