S)e C«lcl6e(Eou^ant Stijgende spanning Praag-Moskou B0ULE 7 Gewapende boer houdt dagenlang politie op afstand Russen gelasten bijeenkomst a Cernik neemt Hajeks taak over Nederlands schip op oceaan in nood JAMIN „NIEUW LINKS VERLAAT „ALS JE SIGARETTEN WILT LAAT DAN DE KINDEREN VRIJ" Rijbewijs niet in orde Oud-minister A. C. de Bruyn overleden Vandaag overleg staking Verolme Onlusten in Mexico City Sleepboten op weg naar zinkende ertstanker OLIFANT DOODT MEISJE (3) Sporthuis Lanfers OPHEFFINGS UITVERKOOP DANSEN DISCO DANCING NAJAARSMEUBELSHOW en WONINGTEXTIEL, Firma P. DEN HAAN ZN. Bod SHY op Yan Nievelt Drs. Den Uyl: Nota aan Goudriaan partijraad IPAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N.V., Lelden DIR.: C. M. DRABBE J. F. J M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L C. J. XOOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. MO, p. mnd. 4.70, p. kwart. 14.10; fr p. post 16.95 ADVERTENTIES 22 ct p mrr, Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel 33839 (18 00—19 00 uur) TIJDELIJK REGEN Veel bewolking met tijdelijk regen. Matige tot krachtige wind tussen weet en zuid. Over het algemeen weinig verandering, in temperatuur. VRIJDAG 20 SEPTEMBER 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 59e jaargang, no. 17.554 LONDEN Een ge wapende landarbeider, die sich met zijn ge zin van woensdag af verschanst heeft, riep naar de politieman nen die hem beleger den, dat hU een pakje sigaretten wou heb ben, maar een inspec teur antwoordde: „Ala je sigaretten wil. laat dan de kinderen bui ten komen". Eergisteravond had de 28-jarige onevenwich tige John James een brandweerman in de benen geschoten. Gis teren dwong hij een gepantserde wagen van het leger tot de aftocht met een salvo uit zijn geweer. Eergisteravond ver schanste James zich met zijn vrouw en vier kinderen in een boerderij te Weston- Underredcastle, een afgelegen gehucht in het noorden van het graafschap Shrop shire. De reden van zijn vreemde houding was, dat de politie hem wegens een lich te verkeersovertreding met zijn wagen had doen stoppen. James stak de mannen van fr wet zijn karabijn onder de neus, zodat ze achteruit sprongen. (Vane r verslaggevers) DEN HAAG Na een kortstondige ziekte ls gisteren in het St.-Jobannes de Deo-ziekenhuis in Den Haag overle den oud-minister A. C. de Bruyn. Adriaan Cornelis de Bruijn werd 5 no- vember 1887 te Utrecht geboren. Hij werd opgeleid voor de metaalindustrie volgde cursussen in de sociale en eco- nomlsche wetenschappen. Na voorzit- :r van de propagandaclub Amsterdam an de Ned. r.-k. metaalbewerkersbond- zijn geweest werd hij in 1914 bezol- r digd secretaris van de landelijk bond en 1 In 1915 voorzitter. In de eerste wereld oorlog werd de heer De Bruijn voorzit ter van het bureau der R.-k. Vakorga nisatie, in 1925 werd hij in dezelfde functie benoemd bij het R.-k. Werklie den Verbond, later de katholieke ar beidersbeweging. Van 1919 tot aan 1923 was de heer De Bruijn lid van de Utrechtse gemeente raad en van 1927 tot 1929 maakte hij deel uit van de Provinciale Staten van Utrecht. Hij heeft zitting gehad in de Eerste Kamer en is lid geweest van de hoge raad van arbeid en van de SER. Bij het 25-jarig bestaan van de KAB werd de heer De Bruijn benoemd tot commandeur in de orde van Oranje- Nassau, tevens is hij ridder in de orde van de Nederlandse leeuw. In 1952 werd hij minister van PBO in het derde kabinet Drees. Na de lange kabinetscrisis van 1956 keerde hij niet in het kabinet terug. ROTTERDAM. (A.N.P.) De Verolme - werf te Rozenburg, die door ernstige Arbeidsonrust wordt geteisterd, heeft in middels zeven stakers ontslagen. Hiermee kwam echter geen einde aan de agitatie van communisten. Om elf uur vanmorgen werd er op de werf vrijwel niet gewerkt. Groepen ar beiders zijn door de diverse afdelingen getrokken om hun collega's te bewegen het werk neer te leggen. Het aantal werknemers (in vaste dienst) bij Verolme bedraagt ruim 2000. De directie van Verolme deelt mee Inmiddels besprekingen te hebben ge voerd met vertegenwoordigers van de erkende vakcentrales. Deze zouden zich hebben gedistantieerd van de eisen en de actie. In een verklaring later aan het personeel zegt de directie: „Wij doen een dringend beroep op onze werknemers het werk direct te hervatten. Zij die hieraan geen gevolg geven, wordt hierbij op gedragen het terrein te verlaten". De mededeling van de directie van Verolme, dat overleg is gepleegd met de erkende vakbonden en dat die vakbonden het geheel eens zijn met de directie, heeft het districtshoofd van de metaal bedrijf s- bond NW in Rotterdam, de heer A. Schi"avemade. genoopt tot de volgende reactie: Naar zijn mening is er geen overleg geweest van de directie en de erkende vakbonden over hetgeen thans bij Verolme gebeurt. Van de bestuurders van de erkende vakbonden was alleen de heer Schravemade in de Maasstad aan wezig. Hij heeft de hele dag in contact gestaan met leden van de ondernemings raad. Hij heeft tweemaal gedurende de dag verbinding gehad met de personeels chef van Veiblme, de heer Sonne. Met hem is plaats en tijd voor het overleg tussen directie en erkende vakbonden vastgesteld op hedenmiddag 2 uur. De heer Schravemade noemt dit geen over leg, maar voorbereiding op overleg. Daarvan maakte hij gebruik om zo si hij kon naar zijn „cottage"' te rijden het gehucht Weston nabij de grens met Wales. Spoedig werd het boerderijtje door meer dan honderd politiemannen om singeld. Sommigen ervan waren gewa pend. Later voegde er zich een pantser wagen van het leger bij. James is een gevaarlijk man en vreest het ergste voor zijn 26-jarige echtgenote Joyce en hun kinderen, waar van het jongste drie en het oudste acht De schoonmoeder van James zei dat hij in geldnood zat wegens een langdu rige ziekte en werkloosheid. De elektri- citeits- en watertoevoer was afgesneden omdat hij de rekeningen niet kon beta len. James is zenuwziek sedert de dood van zijn moeder. Hij werd reeds in een instelling verpleegd, maar is blijkbaar nog niet genezen. Vier jaar geleden ver schanste hij zich met dezelfde kéfabijn in een huis. Toen liet hij zich een paar uur later gedwee wegleiden door de MEXICO CITY (AP) In Mexico City is het gisteren tot ernstige scher mutselingen gekomen tussen groepen studenten en oproerpolitie, vierentwintig uur nadat de regering eenheden van het leger naar de terreinen van de nationa le universiteit had gezonden in ant woord op dreigementen van studenten dat zij de Olympische Spelen zouden gaan saboteren. In de loop van gisteren was het slechts tot een ernstig incident gekomen. Een student weigerde zich van de campus te verwijderen en werd in zijn been ge schoten. Tegen het vallen van de avond trok ken groepen studenten op naar de uni versiteit. De oproerpolitie, zette specia le maskers en vechthelmen op en trok de studenten tegemoet. PRAAG (AP-AFP-Reuter) Er is een toenemende spanning tussen Rus land en Tsjecho-SlowakUe. Het bezoek dat de Tsjecho-Slowaakse leiders van daag aan Moskou hadden zullen bren gen. is afgelast. Waarschijnlijk door Rusland, dat niet alleen het ontslag minister van Buitenlandse Zaken Hajek heeft afgedwongen, maar bovendien nog een aantal anderen wil laten verdwijnen en een commissie eist ter bestrijding van contra-revolutionairen. Moskou Dubcek hebben laten weten, dat hij te gemoet moet komen aan de Russische eisen, of anders wel als partijleider kan verdwijnen. Dubcek zou niet bereid zijn aan deze eisen tegemoet te komen en weet zich gesteund door president Svo- boda, die niet van plan is verdere Rus sische eisen met zijn abtoriteit te steunen. De Tsjecho-Slowaken hebben zo hun eigen manier om aan sommige Russische verlangens tegemoet te komen en toch hun eigen gang te gaan. Tegelijk met Hajeks ontslag werd ook dat van Hoffman bekendgemaakt. Hoffman wordt ervan beschuldigd als directeur van verbindingen de Russen te hebben geholpen door bij de Inval alle telefoon- en radioverbindingen te blokkeren. Maar intussen hebben belangrijke TsjeCho- Slowaakse leiders, als Ota Sik en minister van Binnenlandse Zaken Pavel, van de Russen het veld moeten ruimen. Voor Hajeik wordt geen* nieuwe minister benoemd; premier Cernik zal ook de portefeuille van Buitenlandse Zaken be heren. In een opzicht hoeft Moskou bakzeil moeten halen: de beschuldiging dat Hajek een nazistisch verleden heeft ge had, heeft het openlijk moeten Intrekken vergezeld van allerlei verontschuldi gingen. Rusland ls het ook niet eens de vorming van afzonderlijke Tsjechische en Slowaakse republieken onder één na tionale regering. Vice-minister van Buitenlandse Zaken Koesnetsov heeft deze Russische ontstemming over gebracht. De Tsjechische bladen hebben melding gemaakt van Russische druk op drie kranten, die berichten of commentaren hebben gegeven, waar de Russen het niet mee eens zijn. Een hoofdredacteur werd ontslagen een blad kreeg een ver schijningsverbod van twee dagen. Op 24 oktober zal in Moskou een bijeenkomst van de Comecon plaats hebben. De onderminister van Buiten landse Zaken Hamouz zal Tsjecho- Slowakije hierop vertegenwoordigen. NEW YORK (Reuter) Op de Atlantische Oceaan verkeert het 18.729 ton metende schip Johannes Frans van de Nederlandse ertstankersmaatschappij sinds gisteren in nood. Het schip is lekgeslagen en er is in het geheel geen stroomvoorziening meer. De beman ning worstelt om het schip drijvende te houden. De ertstanker meldde vanmorgen, dat de weersom standigheden in de loop van de nacht en in de mor genuren aanzienlijk zijn verbeterd. Van de zijde van de Kon. Hollandse Lloyd, welke maatschappij de ver zorging van dit schip op zich heeft genomen, werd meegedeeld dat dit bericht inhoudt, dat er goede hoop kan blijven bestaan voor het behoud van het Andere gunstige berichten zijn, dat de Nederlandse sleepboten „Tasmanzee", „Hudson" en „Zwarte Zee" van L. Smit en Co. op het ogenblik op weg zijn naar de Johannes Frans, evenals een Canadese sleepboot. De „Zwarte Zee", die behoort tot 's werelds grootste, sterkste en best uitgeruste sleepboten, heeft voldoen de pompmateriaal aan boord om hoe dan ook het binnenstromende water bij de Johannes Frans te kunnen bestrijden. Overigens heeft men reeds vier pompen aan boord kunnen brengen en men schijnt de situatie aan boord vrijwel meester te zijn. Een moeilijkheid is, dat de hoofdradio is uitgevallen, zodat de kapitein slechts over een noodradio met een beperkte reikwijdte kan beschikken. Het is hierdoor niet mogelijk van Nederland uit contact met het schip te maken. Mededelingen van het schip bereiken Ne derland via andere schepen en Scheveningen Radio. De mededeling van de kapiteih gisteren, dat, wanneer de slechte weersomstandigheden zouden aanhouden, hij gedwongen zou zijn met de bemanning het schip te verlaten, is niet bewaarheid. Blijkens vanmorgen ontvangen berichten bevindt de bemanning zich al thans nog aan boord. De positie van het schip is ongeveer 300 mijl ten noord-noordoosten van de Bermuda's en 600 mijl van New York, de haven van bestemming. Mochten de Nederlandse sleepboten er in slagen contact te maken met de Johannes Frans, dan zal zonder twijfel ge tracht worden het schip de haven van New York binnen te brengen. Voor de levens van de bemanning behoeft niet te worden gevreesd. Op het ogenblik bevinden zich bij het in nood verkerende schip een coaster van de Amerikaanse kustwacht en een Engelse tanker, sodat alle mogelijkheden aanwezig zijn om de bemanning veilig van boord te halen, wanneer dit nodig mocht MüNCHEN (AP) Een olifant heeft in de dierentuin van Miinchen een drie jarig meisje gedood terwijl de moeder van het kind hulpeloos stond toe te kU- Volgens de politie was het kind, Ursu la Junge, gisteravond de olifant met brood aan het voeren in de Hellabrun dierentuin toen de 42 jaar oude wijfjes olifant, Mini, genaamd, het kind met de slurf bij haar kleertjes te pakken kreeg en haar over de greppel lichtte die om de olifantenafdeling loopt. De olifant rolde het meisje toen met een van zijn voorpoten verscheidene keren over de grond voordat bewakers, die kwamen toerennen op het wanho pige hulpgeroep van de moeder, het dier weg konden jagen. Het meisje was dood voordat het in het ziekenhuis kwam. Mini heeft reeds eerder zich doen spreken toen ze in mei het vorige jaar een andere olifant dood de die een bewaker had aangevallen. Mini arriveerde als baby-olifant in Miin chen in de twintiger jaren. (ADVERTENTIE) morgen voordeel volle maantjes 300 gram van 85 voor 75 niet duur we/ heerlijk (ADVERTENTIE) BR EESTRAAT 53 LEIDEN vanaf woensdag 18 september Al onze kwaliteitsartlkelen gaan er met een KORTING van 20-50% uit TELEFOON 01710-21931 ADVERTENTIE HOTEL v. d. GEEST NOORDWIJKERHOUT Elke zondagavond Zondag 22 september a.s. m.m.v. RUNAWAYS Disc Jockey van RADIO VERONICA Hans Versnel Aanvang 8 uim, Entree 1 (ADVERTENTIE) Noordwijk zee Noordwijk zee GEOPEND IEDERE VRIJDAG -- AVOND ZATERDAG ZONDAG VANAF 14 UUR (ADVERTENTIE) Leidse Autoboxen Garage N.V. (ADVERTENTIE) Hierbij nodigen wij U uit op onze die wordt gehouden op VRIJDAG 20 ZATERDAG 21 ZONDAG 22. MAANDAG 23 en DINSDAG 24 SEPTEMBER. Vrij entree. Gratis koffie. Hierin zijn wij toonaangevend KWALITEIT SERVICE VAKMANSCHAP GARANTIE (5 jaar op konslruktie) LAGE PRIJZEN (rechtstreeks van fabriek) Geopend van 's morgens 9 uur tot avonds 23 uur en zondag 22 september van 1017 uur. Tijdens de show nnieke aanbiedingen. (1200 ml showruimte) Elke honderdste bezoeker ontvangt een waardebon van 50.—. LANGERAAR Onder de ogen van 400 toeschouwer* ▼iel tijdens een circusvoorstelling in Fort Morgan (V.S.), een leeuwin de dompteur Carr aan. Twee circus employees stellen vertwijfelde po ringen in het werk de leeuwin te verjagen van het beweginglose lichaam van Carr, die ernstig aan hoofd en rug werd gewond. 5? UTRECHT (A.N.P.). De besturen in de Steenkolen-Handels Vereniging N.V. te Utrecht en Van Nievelt, Gou driaan en Co.'a StoomvaatmaatschappU N.V. te Rotterdam hebben volledige overeenstemming bereikt over een nauwe samenwerking tussen beide vennoot schappen. In verband hiermee zal de S.H.V. een bod in contanten uitbrengen van 180 procent op alle uitstaande aandelen en niet-royeerbare certificaten van aan delen. voorzien van dividendbewijzen 19 en volgende, van Van Nievelt, Goudriaan en Co.'s Stoomvaartmaat schappij N.V. in Rotterdam. Zoals bekend zijn thans nominaal 50 000 100 gewone aandelen Van Nie velt, Goudriaan en Co. geplaatst. Hier van slaan nom. 31.165.200 op naam van het administratiekantoor van het Alge mene Administratie- en Trustkantoor te Rotterdam, nom. 15.350.100 op naam van de S.H.V. en nom. 3.484 800 op naam van verschillende aandeelhouders. Van deze laatsten heeft het overgrote deel zich reeds bereid verklaard het bod te accepteren. Bovendien is zekerheid verkregen dat ook de houders van de nom. 3000 prioriteitsaandelen op het bod zullen ingaan. De S.H.V. zal het bod gestand doen indien een naar haar oordeel voldoende aantal aandelen en niet-royeerbare cer tificaten wordt aangeboden. DEN HAAG Drs. Den Uyl, voor zitter van de socialistische Tweede-Ka merfractie, Is bijsonder boos o ver het optreden van Nieuw Links in het be stuur van de Partij v. d. Arbeid en over de eeuwige kritiek op xljn fractie. In een persoonlijke nota, bestemd voor de par tijraad. verwijt hij deze radicale groe pering binnen de Partij van de Arbeid, dat zij het partijbestuur verlamt door het scheppen van politieke tegenstel lingen. De laatste bijeenkomst van bet bestuur heeft hem so kwaad aemaakt. dat het hem Jtoals zij schrijft de emmer deed overlopen. „Niet de slechtte leiding is oorzaak v;m deze bestuursverlamming, ook niet het te veel aan Kamerleden in het be stuur, maar de politieke tegenstellingen Er is t.- weinig gezamenlijke verant woordelijkheid overgebleven", aldus drs Den Uyl. Hem irriteert vooral de kritiek van Nieuw I.inks op de partijvoorzitter en de partijsekretaris, beiden teven» Ka merlid. „Het congres wist dat voorzit ter en secretaris hun kamerzetels zou-1 den behouden", schrijft hij. „Toch heeft het congres dit goedgekeurd". Het ligt de fractievoorzitter ook zwaar dat de fractie zoveel kritiek van de ra- dicale nieuw linksers krijgt. Drs. Den Uyl wil dese zaak aan de partijraad voorleggen Wanti „die moet dan tr»»1 uitmaken of wij het zo slecht gedaan hebben en ook waar de verantwoorde lijkheden voor de dagelijks politiek lig gen". zegt hij in zijn persoonlijke nota. Hij laat in dit nogal emotionele stuk duidelijk uitkomen dat er geen onder ling vertrouwen meer is in het bestuur van de Partij van de Arbeid. „Nieuw Links heeft de gezamenlijke verantwoordelijkheid los gelaten en wil zich neerleggen bij de meerderheids- beslissing", schrijft hij. Hij verwijt de nieuwe linksbest uurjdeden tx>vendicn, dat zij het politieke werk van de Partij van de Arbeid, "Waarin een groeiend aantal Nederlanders vertrouwen heeft, bedreigen. „De partij moet een duide lijk politiek gezicht vertonen andfTs houdt zij op politieke partij te zijn", en dit alles wordt door Nieuw Links onder mijnd, meent hij. Morgen zal in Rotterdam de partij raad moeten beslissen over zijn per soonlijke nota, de nota van Nieuw Links ondertekend door zeven radicale socia listen en over een organisatienota van het partijsecretariaat. „De gang van zaken in het partijbe stuur ls verontrustend", aldus heeft dr». Den Uyl de partijraad al gewaar schuwd Insiders geloven dut het zater dag hard tegen hard zal gaan (ADVERTENTIE)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1