Opmerkelijke achterstand bij aanleg van rijkswegen Misser van 3,5 miljoen per kilometer KP Raadsels om &i\ NOVIB pleit voor wereldbelasting Zond-5 nog niet opgelost JAMIN KVP-voorstel tot veiliger verkeer DANSEN DANSEN Dit jaar 13 kilometer minder dan vorig jaar NAJAARSMEUBELSHOW en WONINGTEXTIEL, Firma P. DEN HAAN ZN. ^APENGR ACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 30015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N.V., Lelden DIR.: C. M. DRABBE J. F. J M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. XOOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.10, p. mnd. 4.70, p. kwart. 14.10; fr. p. post 16.95 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) DONDERDAG 19 SEPTEMBER 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN TIJDELIJK MIST De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Koude nacht met weinig wind en op vele plaatsen mist. Morgen droog weer met opklaringen, maar ook wolkenvelden en zwakke tot matige zuidelijke wind. Ongeveer dezelfde middagtemperaturen als vandaag. 59e jaargang, no. 17.553 - Engeland gaat nog steeds gebukt onder de gevolgen van het noodweer van afgelopen weekeinde: water overlast mi Godalming (Surrey). (ADVERTENTIE) Cuby the Blizzars In het voorprogramma Page 14 A S. VRIJDAGAVOND ANTONIUS CLUBHUIS Mare 43 Aanvang i Zaal open 7 (ADVERTENTIE) EL v. d. GEEST NOORDWIJKERHOUT Elke zondagavond Zondag 22 september a.s. m.m.v. RUNAWAYS Disc Jockey van RADIO VERONICA Hans Versnel (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De NOVIB, Nederland se organisatie voor internationale bij stand, gaat volgend jaar actie voeren voor 300 miljoen gulden meer ontwik kelingshulp. De organisatie acht dit nood zakelijk, omdat de ontwikkelingshulp in 1969 zeker 300 miljoen gulden te laag blijft. De actie wordt gevoerd in de hoop, dat particuliere Nederlanders dit bij elkaar zullen willen brengen als soort vrijwillige persoonlijke belasting ten gunste van de ontwikkelingssamen werking. Het verschl in welvaart tusen de rijke en arme landen is onverdraaglijk en aanvaardbaar, aldus de NOVIB. Gemeten naar 't tempo waarmee de ontwikkelings hulp van de rijke landen omhoog gaat. blijft deze welvaartskloof zeker nog 200 jaar bestaan. Dit is een onverdraaglijke situatie. De enige oplossing zou volgens deze organisatie een wereldbelasting zijn voor ontwikkelingshulp, een ideaal dat nog ver ligt buiten de tegenwoordige re aliteit. Deze realiteit is, dat de regering voor volgend jaar 632 miljoen gulden wil uittrekken en dit bedrag in 1971 tot 1 procent van het netto nationaal inkomen wil optrekken. De NOVIB heeft echter uitgerekend, dat het bedrag volgend jaar zeker 970 miljoen gulden moet zijn en in 1972 op getrokken moet worden tot 2 procent van het netto nationaal inkomen. Vol gens deze berekening moet in 1969 dus nog ruim 300 miljoen gulden opgebracht worden, dan maar in de particuliere sfeer, meent de NOVIB. De regering heeft intussen berekend, dat 500 miljoen gulden meer op de be groting van ontwikkelingswerk zeker 6000 minder arbeidsplaatsen bete kent in de tegenwoordige situatie. De nationale raad. die de regering advi seert over de te besteden gelden, heeft echter al vastgesteld, dat in 1969 min stens 740 miljoen gulden beschikbaar moet zijn. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De beloften van minister Bakker (Verkeer en Wa terstaat) ten spijt heeft Rijks waterstaat te kampen met een op merkelijke achterstand bij de aanleg van rijkswegen. Sinds 1 augustus 1967 tot dezelfde datum van dit jaar werd niet meer dan 87 kilometer rijksweg aangelegd. Dit wordt althans gezegd in de miljoenennota, maar in de over eenkomstige periode 19661967 zorgde Rijkswaterstaat voor de bouw van 100 kilonieter rijksweg. Die 100 kilometer van twee jaar ge leden was al behoorlijk aan de krappe kant. Het rijkswegenplan voorzag im mers in een realisering van 800 kilometer rijksweg in de periode 1965 t/m 1970. In de ontwerp-begroting van vorig jaar zette minister Bakker uiteen dat ieder jaar op een groter aantal kilometers mocht worden gerekend in verband met de ruimer wordende financiële positie. Het lijkt er niet in het minst op dat deze verklaring door de praktijk zal worden bevestigd- Eens te meer is er aanleiding voor ernstige bezorgdheid over de mogelijk heden tot realisering van het ambitieuze rijkswegenplan. Er lijkt een onoverbrug baar verschil te bestaan tussen de pro gramma's van Rijkswaterstaat en dat gene wat daadwerkelijk wordt afgele verd. Als men nu, bijna vier jaar na de start van het plan, een balans opmaakt, kan het niet anders dan een sombere zijn. Aan het einde van dit jaar immers zal niet meer dan ongeveer 250 kilome ter rijksweg zijn voltooid. Dit betekent dat in de komende twee jaar nog eens 550 kilometer zal moeten worden gebouwd om aan de plannen te voldoen. Terwijl tot nu toe een jaar gemiddelde van ruim 60 kilometer werd geboekt, zou rijkswaterstaat plotseling in staat moeten zijn 275 kilometer per jaar aan te leggen. De vrees is gerechtvaar digd, dat van het rijkswegenplan nau welijks meer dan de helft zal worden uitgevoerd. Een al niet minder ingrijpende, nogal desastreuze misrekening is gemaakt op JODRELL BANK (AP-Reuter) De directeur van het Jodrell Bankobservatorium, sir Bernard Lovell, zegt dat vandaag nog meer signalen van de Russische Zond-V zUn opgevangen en dat het ruimtevoertuig goed sch(jnt te func tioneren. H(j is nog steeds van mening, dat het voertuig terug naar de aarde zal komen en daarheen reeds op weg is. De Russen ontkennen dit. Er werden gisteren allerlei veronderstellingen geopperd over doel en positie van de Zond-V. Jodrell Bank meent dat het aan geen twijfel onderhevig is, dat de Zond-V de maan op 15- tot 1600 kilometer genaderd is en een groot aantal gegevens heeft doorgeseind. Hij acht het mogelijk, dat de Zond-V enige malen om de maan draait en dan terug moet keren naar de aarde. De directeur van het observatorium in Bochum, Kaminski, gelooft dat de Zond een Sojoez-rulmtevaartuig is met plaats voor drie man, maar dat nu een onbemande vlucht maakt. Hij gelooft, dat de Russen het eerst op de maan zullen landen, maar dat de Amerikanen er het eerst een kolonie zullen vestigen. De reusachtige Thor-Deltaraketdie de Amerikaanse communicatiekunstmaan Atlantic S bestemd voor overbrenging van t.v.-beelden uit Mexico City in een baan om de aarde had moeten brengen, vlak voor de lancering. Ver kwam de Thor-Delta niet: twee minuten na „zero" haperde er iets en moest de raket tof ontploffing worden gebracht. (ADVERTENTIE) morgen, voordeel melk en puur krokantjes 200 Rram van 99 voor 89 Ew niet duur wcI heerlijk het financiële vlak. Het aanvankelijke plan van 800 kilometer voorzag in het benodigde bedrag van ongeveer twee miljard gulden, hetgeen neerkomt op omstreeks 2V4 miljoen gulden per kilo- Zorgvuldige becijferingen leren even wel dat de 250 kilometer rijksweg, die eind dit jaar mogelijk klaar zullen zUn. het rijkswegenfonds 1500 miljoen gulden heeft gekost. Dit is 6 miljoen gulden per kilometer: een „misser" van 3Vi miljoen gulden per kilometer. Het is nauwelijks te verwachten, dat de prijzen plotseling omlaag zullen gaan, zodat gerekend moet worden met bedragen van minimaal 3 miljard gulden extra voor het rijkswe genplan klaar is. Blijft de vraag wie ver antwoordelijk zijn voor deze alarmeren de vertraging en de niet minder alar merende financiële foute ramingen. Sleepbootmatroos uit Katwijk aan Zee verdronken IJMUIDEN (ANP) Tijdens een kor te stilllgpcriode van de sleepboot „Cor nells Willem" van N.V. bureau Wijsmul ler ter hoogte van de noordkust van Tunesië, is de 38-jarige matroos-kok Cor nells Guyt uit Katwijk aan Zee. zater dagmiddag in zee gedoken ora te gaan zwemmen en door onbekende oorzaak niet meer boven gekomen. Met bemanningen van andere schepen, die in de nabijheid waren, hebben de opvarenden van de „Cornells Willem" tot zondagavond laat tevergeefs gezocht. (ADVERTENTIE) Hierbij nodigen wij U die wordt gehouden op VRIJDAG 20 ZATERDAG 21 ZONDAG 22. MAANDAG 23 en DINSDAG 24 SEPTEMBER Vrij entree. Gratis koffie. Hierin zijn wij toonaangevend KWALITEIT SERVICE VAKMANSCHAP GARANTIE (5 jaar op konstruktie) LAGE PRIJZEN (rechtstreeks van fabriek» Geopend van 's morgens 9 uur tot 's avonds 23 uur en zondag 22 september van 1017 uur. Tjjdens de show unieke aanbiedingen. (1200 m2 showruimte) Elke honderdste bezoeker ontvangt een waardebon van f 50.—. LANGERAAR Gele muts voor schoolkleuters (Van i t parlementaire redactie) irtü DEN HAAG. Niet alU van de Arbeid, ook de KVP kwam gis teren b(j de behandeling van de nota verkeersveiligheid met een serie keersplannen. Ir. C. P. A. M. Cornelissen legde de Tweede Kamer een nationaal verkeersveiligheidsplan voor. Hij bepleitte om.: een sterke uitbreiding van het ver keer sonder wijs op de scholen, een gericht verkeerstoezicht door de politie; beslissingen verschuiven van rijks waterstaat naar parlement; afschaffing van drukke driestrooks- scheiding van de verschillende ver- keerssoorten. Evenals andere afgevaardigden wees hij op de voordelen van de llnks-voorrang- regel. Bovendien stelde hij voor bij eer ste jaar kleuterschoolkinderen een gele muts te laten dragen, aangezien onder hen het aantal verkeersslachtoffers bij zonder hoog is. De situatie op het gebied van de autorij scholen werd door lr. Cornelissen niet Ideaal genoemd. Aangezien zijns inziens jarenlang overleg zonder resultaten is gebleven, diende hij een motie in. Hij drong er hierin bij de regering op aan maatregelen te nemen om de rijopleiding te verbeteren, te bevorderen dat de lessen zoveel mogelijk door gekwalificeerde rij- instructeurs worden gegeven, en om regels vast te stellen met betrekking tot het rijden onder toezicht. Ook ir. A. P. Oele had kritiek op de toestand in de rij-instructie. Overigens meende hij dat de opzet van het Centraal Bureau Rij vaardigheidsbewijzen mede verantwoor- I delijk is voor het slechte examenrende ment. „Overheid en bonafide rijschool-1 houders hebben te weinig inspraak", al dus ir. Oele. Andere voorstellen en plannen, die In de Tweede Kamer aan de orde werden gesteld: een theorie-examen voor brom fietsers (lr Oele), ten tweede de oprich ting van een bureau voor ongevallen registratie (C. J. v. d. Peijl) en ten derde verplichte valhelmen voor bromfietsers I (Van der Peijl). Voorts de 632 miljoen gulden van de ontwikkelingshulp liever besteden ter verbetering van het verkeer |mr. Cronenburg, Boerenpartij) en contro- leren in burger om snelheidsovertredin gen tegen te gaan (mevr. H. van Some- I ren-Downer, WD). In zijn nota somt de Partij van de Ar beid een groot aantal feiten op van de verkeersaanpak: „De pijn zit vooral bij liet overheidsapparaat, waar de verbrok keling bijzonder groot is". De Partij van de Arbetd dringt ook aan op het instellen van een zogenaamd blackspotfonds. „Dit fonds kan gehan teerd worden om de verantwoordelijk heden te leggen daar waar zij horen: bij de wegbehcerders, die dan wel ge dwongen zijn snel handelend op te Voorts zou er een verkeersveillghelds- dienst moeten komen met als belangrijk ste taken: Vaststel alle wegbehcerders z(Jn gebon- De opstelling i Vaststelling va bouwkundigen; De eventuele organisatie van alarme ring»- en hulpverleningssystcmen. altijd spannend en Prinses Margriet naar geboorteplaats CALGARY (AP) Prinses Margriet in haar echtgenoot mr. Pleter van Vol lenhoven zJjn voor een bezoek aan de Candadese provincie Alberta in Calgary aangekomen. De Nederlandse consul ln Calgary begroette het echtpaar, toen het uit het vliegtuig stapte. Ze hadden de vluobt gemaakt in een toestel van de Canadian Pacific Airlines. Het echtpaar zal de vakantie doorbrengen in de Ca nadese Rockiee en een bezoek brengen de geboorteplaats van Margriet Volgend voorjaar wordt voor het lurht macht personeel een nieuwe „winterjas DT" (dagelijks fnue) ingevoerd. Deze zal er aanmerkelijk moderner uitzien dan het huidige modtl. De jas is een stuk korter (hij valt tot net boven de knie) en de tailleringen tijn wcgt evenals de rugbanden. Ook de revers zijn smaller geworden. Hierdoor zal de overjas veel gelijkenis vertonen met de winterjassen uit de heren- modehuizen. De oude modellen zullen niet onmiddellijk uit de roulatie worden genomenmaar worden geleidelijk vervangen. Om dat de nieuwe modellen veel goedkoper zijn, er is minder stof en tijd nodig, overweegt de landmacht eenzelfde Jas in te weren, maar dan in het groen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1