S)e CoidóeGoti/fccmt 'I ECONOMIE WEER WAT GEZONDER g jiili j Sigaretten f 1.75 Briefport f 0.25 Breed onderzoek naar autogordels Tekort begroting daalt UUR EFFECT BEPAALD DOOR TYPE VAN AUTO T.V.-TEST N.V. ELAM Toestand Salazar verbeterd pAPtNGRACHI 32 LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE jOOlöen 25594 - ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank Amro-Bank NV Leiden DIR C M DRABBE - J F J M KOENS HOOFDREDACTEUR L C J SOOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w 1.10, p. mnd 4.70, p kwart 14.10; fr p post 16.95 ADVERTENTIES 22 ct p tnra Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel 33839 (18 00—19 00 uur) DINSDAG 17 SEPTEMBER 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN NOORDELIJKE WIND De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond Veel bewolking met plaatselijk regen. Zwakke tot matige wind in hoofdzaak uit noordelijke nchtingen. Weinig verandering in temperatuur. 39e jaargang, no. 17.551 (Van ome parlementaire redactie DEN HAAG De Nederlandse economie wordt weer wat gezonder. De werkloosheid daalt, de druk op de prijsverhogingen is iets minder geworden, de produktie stijgt behoorlijk en het even wicht van de betalingsbalans en de kapitaalmarkt waarmee Nederland al enige jaren gewor steld heeft komt wat dichterbij. Met deze vrij optimistische geluiden wijst minister Witteveen van Financiën in zijn vandaag ingediende miljoenennota-1969 erop, dat het begrotingstekort voor volgend jaar een stuk lager is dan dat van 1968. j e parlementaire redact)el DEN HAAG P van dit jaar begint lijk onderzork naar e 'ondingen jor het einde wetenschappe- lutoinzittcnden dif bij ongevallen betrokken Hierbij zal worden nagegaan, welk ef fect autogordels op de ernst van de verwondingen hebben Het onderzoek zal (ezanienlijk worden verricht door het RAI-TNO-instituul voor wegtransport- middelen. 't instituut voor biomechanica en revalidatie van de Vrije Universiteit 'e Amsterdam en de Sticht. Wetenschap pelijk Onderzoek verkeersveiligheid. I>e ANWB zal gegevens verstrekken over ongevallen betrokken auto's. Ook politie en medici zullen om gegevens borden gevraagd. Weliswaar zijn in de V.S. reeds we tenschappelijke studies op dit gebied ge daan, maar de resultaten ervan zijn niet tender meer voor Nederland bruikbaar, g*zien onder meer de verschillen in de samenstelling van het voertuigpark. Wel *teat vast, aldus de S.W.O.V.. dat in het algemeen gesproken autogordels de kans op zeer ernstig letsel in de mees te gevallen verminderen De onderzoe kers hopen t.z.t. meer precieze gege vens over de Nederlandse situatie te ver krijgen. Deze zouden dan kunnen lei den tot meer concrete en gedetailleerde adviezen aan overheid en autoriteiten. De S.W.O.V. wijst er echter op. dat het niet raadzaam is met het aanschaffen van autogordels te wachten, ook al moet nog blijken welke gordels in welke auto's de gunstigste werking hebben. Want alle ongevalssituaties bijeengenomen kan worden gesteld, dat gordels een gunstig effect hebben bij botsingen. Het komende onderzoek kan vlot ver lopen. omdat het RAI-TNO-instituut al jaren experimenteert met materialen en sluitingen van gordels De V.U heeft al veel studie verricht naar de invloed van grote vertragingen (botsingen) op het menselijk organisme Beide institu ten hebben voorts ervaring met het ver werken van gegevens van ongevallen, waarbij auto-inzittenden gordels gebrui ken. Het nieuwe onderzoek zal zich ook uitstrekken over ongevallen, waarbij geen gordels werden gebruikt. Bij een dergelijk vergelijkend onderzoek kan een verschil in ongevalsafloop voor automo bilisten zonder gordels en degenen, die wel autogordels dragen, worden aange toond. Daarbij kan tevens naar voren komen, welk type gordel het meest aan bevelenswaardig is (ADVERTENTIE) morgen voordeel advocaatbonbons ISO gram van 85 voor 75 (ADVERTENTIE) RENAULT R 16 fantastisch U snellci ding weet u nog niet. wal U iruilwagen krijgt. Will lan de echte 142 kilo- ïeters dan de R 16TS, top meer dai 60 kilometers en nog veel mee> nufjes voor nog geen f 10.000 (ADVERTENTIE) VOOR AIRCONDITIONING Koeltechiiisch Bureau WEBER Telefoon 31726 Leiderdorp Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 en 7.00 uur nummer 33839 en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zijn gevestigd, wende men zich tot de agent. Vertoonde het tekort van dit jaar een bedrag van bijna 3 miljard gulden, voor 1969 raamt de minister van Financiën dit op 2.54 miljard gulden, bij een be groting van totaal 26.093 miljard. Des ondanks worden sigaretten en rook tabak duurder. Een pakje sigaretten komt daardoor op 1,75. Ook de post- tarieven gaan omhoog, de briefport wordt 25 cent. in plaats van de tegen- woordige 20 cent. De lagere inkomens worden echter minder belast. De belastingvrije voet gaat namelijk j omhoog en dit zal doorwerken tot de salarissen van 27.000 gulden. De regering heeft in haar milioenen- nota bijzondere aandacht geschonken aan de werkgelegenheid. Zoals bekend zal minister De Block van Economische Zaken dezer dagen een regionale industrialisatienota indienen. Bovendien zal de regering advies aan de Sociaal Economische Raad vragen-over een hef fing op de loonsom. De bedoeling is, dat gezonde bedrij ven belasting gaan betalen naar verhou ding van de totale loonsom, die het bedrijf uitbetaalt. De regering wil deze vorm van belasting bestemmmen voor de regionale industrialisatie. De ontwikkelingshulp gaat met 92 mil joen gulden omboog. Zij komt nu van 540 miljoen gulden in 1968 op 632 mil joen gulden in 1969. Krotopruiming extra-geld uitgetrokken. De drie grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag kunnen ieder rekenen op 30 mil joen gulden, met waarschijnlijk nog andere faciliteiten. Het wetenschappelijk onderwijs krijgt belangrijk meer geld. De mammoetwet wordt verder uitgevoerd, de derde faze voor de verlaging van de leerlingen- schaal bij het lager onderwijs begint. Verkeer en Waterstaat gaat nieuwe werken uitvoeren voor de aanleg van scheepvaart en havens, voor de wegen en voor de Deltawerken. Hogere bedragen worden uitgetrokken voor jeugdwerk, werk voor gehandicap ten en bejaarden, voor sportorganisaties, voor de openluchtrecreatie en voor ver schillende kunsten. Minder woningen Om de financiële groei af te remmen de uitgaven moeten nog steeds beperkt worden, aldus minister Witteveen wordt volgend jaar het aantal woning wetwoningen teruggebracht van 50.000 tot 45.000. Daarnaast echter kunnen de woningbouwverenigingen 10.000 premie- woningen bouwen met een overheidsfi nanciering van maximaal 90 procent. De lagere inkomens betalen volgend jaar minder belasting. De belastingvrije voet gaat met 600 gulden omhoog. Dit werkt aan de voet volledig door, om dan geleidelijk af te nemen tot 27.000 guldón Inkomens van 27.000 gulden en hoger blijven dezelfde belasting betalen. Deze belastingmaatregelen zijn nodig, om de stijging van het levensonderhoud als ge volg van het nieuwe systeem belasting toegevoegde waarden (dat op 1 januari 1969 ingaat) voor de lagere inkomens te verzachten. Deze verlaging geldt alleen voor 1969. Na volgend jaar wordt zij in gepast in andere maatregelen. Zij bete kent een bedrag van 200 miljoen gulden minder ln de schatkist. De regering wil daarnaast een aanpas sing van de tarieven loon- en inkom stenbelasting (de zogenaamde belasting correctie in verband met de inflatie) doorvoeren, maar pas op 1 januari 1970. Deze aanpassing heeft wel betrekking op de periode 1967-1971. Een deel van deze aanpassing kan eventueel nog uitgesteld worden tot 1 januari 1871. Bovendien is de regering van plan de tarieven van de loon- en inkomstenbe lasting jaarlijks aan te passen aan de verminderde koopkracht van de gulden. Hierdoor wil zij de automatische verzwa ring van de belasting voorkomen Een aantal instellingen zal hierover eerst ad vies moeten uitbrengen, voordat de re gering met een definitieve regeling komt De verhoogde aftrek buitengewone las ten (5 pet. tot een maximum van 750 gulden voor eigen ziektekostenverzeke ring) die alleen voor 1968 ingesteld werd, blijft voor 1969 en 1970 gehandhaafd Deze verlaging loopt vooruit op een defi nitieve regeling. gemeentelijke sector van de sociale zorg vraagt steeds meer geld. De financiële problemen worden zo groot, dat een werkgroep op verzoek van de regering hiernaar een onderzoek gaat instellen. „Het is mede daarom van belans. dat de voorgestelde verruiming van het ge meentelijk belastinggebied op korte ter mijn van kracht wordt. Dit kan dan al in 1969 aan de afzonderlijke gemeenten meer armslag geven", aldus minister Witteveen. Voor de drie grote gemeenten, Amster dam, Rotterdam en Den Haag, overweegt de regering nog extra maatregelen te treffen in verband met het grote tekort ln deze gemeenten. Deze extra maatre gelen staan los van de ook voor 196» toegekende 30 miljoen gulden aan deze gemeenten speciaal voor het vervoers- Ondanks de door hem aangegeven pro blemen, blijft de minister van Financiën in zijn miljoenennota-1969 hoopvol, veel optimistischer, dan de regeringen sinds l'J63 geweest zijn. „Dc betalingsbalans is na 1963 steeds beneden de maat geweest. Ook de recente ontspanning ln de bin nenlandse economie ging anders dan in 1951-1952 en in 1857-1958, niet met een snelle keer ten goede gepaard. Des tc ver heugender is het, dat zich thans toch een vooruitgang lijkt te voltrekken. Bij de door het centraal planbureau gemaakte veronderstellingen, waaronder een verde re verbetering van de ruilvoet, zou deze zich in 1968 kunnen voortzetten", aldus de minister van Financiën. „Maar voor een beheerste voortzetting van het her stel is een voorzichtig begrotingsbeleid een eerste vereiste". Gemeenten De ontwikkeling van de gemeentelijke financiën baart de regering grote zorg. De spanningen tussen de noodzakelijke uitgaven en de beschikbare middelen blij ven toenemen, aldus de minister van Fi nanciën. Als gevolg daarvan wordt het tekort voor het gemeentefonds volgend Jaar op 127 miljoen gulden geraamd, een tekort, dat nog kan toenemen. Vooral de LISSABON. (A.P.-Reuter). ln de toestand van de door een nieuwe hersen bloeding getroffen Portugese premier Antonio Salaxar (79) Is een lichte ver betering gekomen. H(J ligt in de ijzeren long en In aan de linkerzijde geheel verlamd. IIU is buiten bewustzijn. ZUn toestand wordt nog als bijzonder ernstig beschouwd. President Amerlco Thomaz en da leden van het kabinet zijn in diepgaande besprekingen bijeen, om maatregelen ta ontwerpen ln geval Salazar zal over lijden. Thomaz staat voor de moeilijk heid een premier ad interim te benoe men. Veertig Jaar heeft Salazar het premierschap vervuld en tijdens zijn zeer korte perioden van afwezigheid wa| het nooit nodig om een voorlopig# plaatsvervanger aan te wijzen. De meest in aanmerking komende op volger van Salazar schijnt de voormalige minister Marcello Caotano ta zijn.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1