S)e C<2ldóeSoiiAcmt Helft werknemers geen pensioen n dric- HOGERE PREMIES BIJ VERBETERINGEN ,Jo, bel de politie eens. Nijmeegse studenten ontvoeren Koekoek jonge overvallers DUBCEKS REDE MOCHT NIET OP DE TELEVISIE JAMIN Jeugdigen moeten ook premie betalen EERSTE MIST OP SCHIPHOL Jongen houdt politie op afstand met har poengeweer Dronken chauffeur rijdt in op korps muzikanten RUSSEN TREKKEN UIT PRAAG Supertanker vlotgetrokken Vliegtuigkaper krijgt asiel Beraad met Russen over terugtrekken van troepen Psychiater wil in Witte Huis komen APENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 0015 en 25594 ADVERTENTTEAFDELING 20826 SIRO 10 30 03 Bank; Amro-Bank N V., Lelden C. M. DRABBE - J F J M. KOENS HOOFDREDACTEUR L. C J ROOZEN JJONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. J 1.10, mnd. I 4.70, p. kwart 14.10; fr p. post 16.95 ADVERTENTIES 22 ct p mm Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel 33839 (18 00—19 00 uur) RIJDAG 13 SEPTEMBER 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN MEESTE PLAATSEN DROOG De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond; Op de meeste plaatsen droog weer met plaatselijk mist of laaghangende bewolking, maar ook enkel# opklaringen. Over het algemeen weinig verande ring In temperatuur. Overwegend zwakke wind. 59e jaargang, no. 17.548 (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM. Ongeveer de helft van de werknemers in het particuliere bedrijf hébben boven tun A.O.W. geen aanvullende pen sioenverzekering. En van vele werknemers is de wel aanwezige pensioenvoorziening bijzonder be perkt van omvang. De vakbewe ging vindt dat hierin dringend verbetering moet worden gebracht. Een doorwrochte studie van het pen- lioenvraagstuk is neergelegd in het rapport „Pensioen voor allen", de eer- grote studie van het wetenschappe- - en scholingsinstituut van het Neder lands "erbond van Vakverenigingen. Hierin wordt gepleit voor een verplichte aanvullende pensioenverzekering voor al le werknemers. Het inkomen, waarover premie zou moeten worden betaald, zou ten plafond van 35.000 gulden moeten kebben. Het rapport beseft dat met het urwezenlijken der gewenste pensioen- renekering wel wat tijd -is gemoeid en tut er vanuit dat dit binnen 10 tot 15 Jaar moet zijn gebeurd. Een verplichte welvaartsvaste verze kering voor alle werknemers zal leiden tot een sterke stijging van het aandeel der pensioenpremies in de loonsom. Uit gangspunt is dat de gepensioneerde na 40 tot 45 jaar premiebetaling aan AOW en aanvullend pensioen 70 procent van het laatste bruto inkomen krijgt uitge keerd. Voor de laagstbetaalden zou dit percentage hoger moeten liggen. Het spreekt vanzelf, dat de financie ring van de uitkeringen door premiebe taling mogelijk moet worden gemaakt. De premies zouden voor de laagstbetaal den op 4 tot 5 percent gesteld moeten worden. Maar voor mensen met een groter inkomen zouden de premies veel hoger moeten liggen, en wel op ongeveer 20 percent van de loonsom voor werk nemers met een inkomen van 30.000 gul den. Het wetenschappelijk instituut acht een combinatie van omslagdekking de beste oplossing. De verdeelsleutel volgens welke de premies in worden omgezet wordt van groot belang geacht. In bedrijfstakken, waar nu nog nau welijks pensioenvoorzieningen zijn, zou den de sociale lasten door invoering van de premiebetaling fors stijgen. Daarom ■ou met een minimumpremie kunnen Gewond en al vechtend uit auto gevallen BENNEKOM (ANP). Het Tweede-Kamerlid de lieer H. Koekoek heeft een aan klacht wegens mishandeling ingediend tegen acht Nijmeegse studenten, die hem gisteravond hebben ontvoerd in een bestelauto. Daarbü is de heer Koekoek gewond geraakt. Hij heeft zich onder doktersbehandeling moeten stellen. Twee van de acht studenten kwamen gisteravond bij de woning van de heer Koekoek met het voor wendsel. dat ze hem wilden fotograferen. Ze verzochten hem mee te gaan in hun auto. omdat ze de foto wilden maken bij het plaatsnaambord van Bennekom. De heer Koekoek stapte daarop in. maar merkte al gauw, dat de studenten doorreden in de richting Wageningen. Ilij gelastte hen te stoppen, maar hieraan gaven ze geen gehoor. Toen wist de heer Koekoek de chauffeur met geweld tot stoppen te dwingen. Er ontstond een handgemeen, waarbij de heer Koekoek en een student al worstelend uit de auto rolden. De politie van Ede heeft zeven van de acht studenten gearresteerd en ingesloten. Bü verhoor bleek, dat de studenten, die tegen de heer Koekoek hadden gezegd dat ze uit Utrecht kwamen, een grap wilden uithalen. Het was de bedoeling de boerenleider mee te nemen naar Nijmegen om hem daar tijdens een sludentenbijeenkomst te laten optreden. ROOSENDAAL (ANP) Drie jongelui hebben gistermiddag een mislukte over val gepleegd op een winkelierster in Roosendaal (N.-Br.). De drie jongeman nen, die afkomstig zijn uit Ridderkerk, zijn door het kordate optreden van de 57-jarige winkelierster, mevrouw M- Buermans-Bruijns, en snelle reactie van haar zwager C. Ansems aangehouden. In haar kruidenierswinkel op de hoek van de Sportstraat, kwamen de drie jongemannen binnen en richtten een groot pistool, naar later bleek een lucht- pistool, op haar met het bevel „hier met het geld". Maar de vrouw liet zich niet overbluffen en weigerde. Ze draaide zich gewoon om, deed de deur naar de gang open en riep tot haar dochter „Jo, bel de politie eens". De drie totaal overblufte jongelieden renden de winkel uit. Op dat moment kwam de zwager met zijn auto aanrijden. Daarmee zetten de kruidenierster en haar zwager de achter volging in. De drie mannen renden door enkele straten en zo de wijk-West in. Drie patrouillewagens van de politie plus de kruidenierster waren de bandieten te veel en ze werden vlak achter de Heilig- Kruiskerk ingerekend. De vangst van de politie is bijzonder goed. De drie stonden al gesignaleerd wegens inbraken en diefstallen in Rid derkerk en hebben vermoedelijk ook een auto in Baarle-Nassau gestolen, die ze in Antwerpen van de hand hebben gedaan. Op 6 september verlieten ze Ridderkerk met de bedoeling naar Antwerpen te gaan en daar op een schip aan te mon steren. De drie jongelui, twee zeventien en een twintig jaar oud, zijn in Roosen daal ingesloten. SCHIPHOL (ANP) Met de herfst naderend op de kalender heeft Schiphol vanochtend zijn eerste hinder van de mist ondervonden. Op deze vrijdag de dertiende moesten in het vroege ochtend uur wegens het slechte zicht op de lan dingsbanen vier grote straalmachines aan 't einde van hun lange vluchten uit wijken naar Dusseldorf. Zij kwamen respectievelijk uit Toronto, Barcelona, Tokio en New York. Aan boord van de laatste machine be vond zich onze minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk, mej. dr. M. A. M. Klompé, die in New York de eerste VN-conferentie inzake maat schappelijk welzijn heeft bijgewoond. (Van een onzer verslaggevers) DELFT Een 17-jarige Delftenaar heeft gistermiddag anderhalf uur lang de politie op een afstand gehouden met een harpoengeweer, toen deze hem thuis in de Teresiastraat wilde aanhouden. Eind augustus was de jongeman ont snapt uit de tuchtschool te Breda. Toen de politie gisteren de tip kreeg, dat hij weer thuis was. begaf zij zich met zes geüniformeerde en twee burgeragenten naar de Teresiastraat. De jongeman sloeg direct op de vlucht toen hij de politiemacht gewaar werd Via het balkon en het dak vluchtte hij naar de zolder, waar hij zich met hel harpoengeweei eigendom van zijn broer en bestemd voor onderwatervis serij verschanste. Pas na een gesprek van anderhalf uur wist dc hoofdinspec teur T. B. C. Brekelmans de jongen te overreden naar beneden te komen en het wapen uit handen te geven. De jonge man deed dit echter op de voorwaarde, dat de geüniformeerde agenten zich zou den verwijderen en hij bij de overbren ging naar de tuchtschool in Breda ver gezeld zou worden door zijn vader. De politie kon zich met deze voorwaarden verenigen, waarna zich verder geen moeilijkheden meer voordeden. worden begonnen, die in het begin niet al te hoog, bijv. op 2 of 3 percent zou kunnen liggen. Door regelmatige verhogingen van een half tot een percent kan de premie dan tot het gewenste peil worden opgetrokken. Verdeelsleutel Van groot belang is welke verdeelsleu tel wordt toegepast om de premies in pensioenen om te zetten. Gekozen wordt voor het zgn. puntenstelsel, wat admi nistratief betrekkelijk eenvoudig is en een gemakkelijke mogelijkheid biedt om de welvaartsvastheid te realiseren. Zo'n premicpunt heeft een bepaalde waarde, die in de loop der jaren gewijzigd kan worden betaald door het aantal verza melde premiepunten. Gekozen wordt voor een combinatie van kapitaal- en omslagdekking. In de gedachtengang van het N.V.V.- instituut krijgen de afzonderlijke pen sioenfondsen 'n beperkter taak. De af zonderlijke fondsen zouden naar elkaar dwarsverbindingen moeten krijgen en samen centrale afspraken moeten gaan maken over de waarde van de premie- punten. welke waarde voor alle fondsen dus gelijk zou liggen. De gezamenlijke fondsen zouden een centraal instituut moeten stichten, dat de bevoegdheid tot het nemen van alge mene bindende beslissingen zou moeten I krijgen. De laak van de afzonderlijke fondsen wordt dan beperkter en komt voornamelijk te liggen op het terrein j van inning en registratie der premies en uitbetaling van de pensioenen. De re latie tussen premie en pensioen zou voor I alle fondsen geli jk moeten worden. Om de werking van het centrale beleidsinsti- tuut mogelijk te maken zouden de af- zondei'lijke fondsen een klein deel van de ontvangen premies aan het centrale instituut moeten afdragen. Het rapport gaat ervan uil, dat de pensioenverzekeringsplichl ook voor de jeugdigen zal gelden. Daar het pensioen Een zwaar geladen vrachtwagen daverde in het centrum van Wuppertal tegen een van de pilaren van de bekende „Hochbahn". Er was alleen materiële schade, maar die mocht er dan ook zijn. een afspiegeling zal zijn van de inge brachte premies, zal er volgens het rap port niet zonder meer op gerekend kun nen worden, dat de werknemers met ho gere inkomens ook tot een gezamenlijke oudedagsvoorziening van 70 percent van het eindloon kunnen komen. De samenstellers van het rapport, schrijft directeur drs. W. Olthof, vleien zich met met de gedachte dat het rap port eenvoudig leesbaar is, noch met de hoop dat nu binnen zeer korte tijd alles op pensioengebied ten goede zal zijn ge keerd. Gehoopt wordt wel, dat de dis cussie over het pensioenvraagstuk voor 1970 tot een goed eind zal zijn gebracht. PURMEREND (ANP) Een dronken automobilist is donderdagavond van achteren ingereden op het in Pur- nierend marcherend fanfarekorps „Olympia" uit Monnikendam. De man, de 63-jarige D. P. D., vervolgde zijn weg en verklaarde tegenover de po litie, die hem in z(Jn woning in Beets arresteerde, niets te hebben gemerkt van het ongeluk. In het kader van de centofeesten in Purmerend was het korps op weg naar een feesttent om daar te con certeren. De fanfaristen werden als kegels door de auto over de weg ge slingerd. Artsen en personeel van het vlakbij de plaats van het ongeluk liggende stadsziekenhuis schoten te hulp. Twaalf korspleden werden ge wond, maar alle gewonden konden na de behandeling huiswaarts keren. Een groot deel van het instrumenta rium van het korps ging verloren. (ADVERTENTIE) VOOR airconditioning Koeltechnisch Bureau WEBER Telefoon 31726 Leiderdorp VLISSINGEN (ANP) De gistermor gen op de Westerschelde aan de grond gelopen supertanker „World Merit" is gistermiddag bij hoog water vlotgetrok ken. Het schip zal nu koers zetten naar Vlissingen. OTTAWA (DPA) Canada heeft de 22-jarige neger Charles Laveyn Beasly uit Dallas (Texas) die woensdag gepro beerd heeft een Canadees vliegtuig naar Cuba te laten vliegen, politiek asiel in Canada gegeven. Hij had gezegd dat hij door de Amerikaanse geheime dienst achtervolgd werd. De Parijse schoenenontwerper Durer heeft laarzen ontworpen van een nieuw synthetisch materiaal, guinza genaamd, dat de- soepelheid heeft van fijn leer en er ook als zodanig uitziet. De laarzen toorden afgesloten met band en geep boven de knie. PRAAG AP-Reuter) Een openhar tige t.v -toespraak van dc Tsjecho-Slo- waakse partijleider Dubcck. waarin bU zou zeggen, dat de liberalisering en hu manisering onder alle omstandigheden zou doorgaan, Is op het laatste moment afgelast. Aangenomen wordt dat leden van het centrale partücomitc om deze afgelasting verzocht hadden om te voor- Israël Iaat 16 Arabieren vrij in ruil voor Boeiing HOME (A.F.P.). Israël heeft de Italiaanse regering laten weten dat het beslotpn heeft zestien Arabieren uit Palestina of een ander gebied gratie te verlenen, als gevolg van d# teruggave van het gekaapte lijn vliegtuig van de Israëlische luchtvaartonderneming El Al. Dit heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken in Rome donderdagavond bekend- komen dat de „Russen weer binnen vUf minuten in Praag terug zouden z(Jn". De Slowaakse partijleider Husak zou hierin een grote rol hebben gespeeld. Niettemin is de toespraak goeddeels bekend. Dubcek beloofde daarin, dut het i dictaat van Moskou zou worden nugeko- men, maar dat de liberalisering daarmee I niet in strijd was. „Wij moeten voort- I gaan mot deze politiek, zelfs als het ver- loop langzamer is". Hij zei ook, dat de vandaag in te voeren censuur niet de wens is van de Tsjecho-Slowuaksc lei- ders, in feite een slap terug betekende, maar als een tijdelijke maatregel bedoeld was. „De partij zal voortgaan met de bevolking op de hoogte te houden van al j zijn beslissingen en er zullen geen ge heime overeenkomsten gesloten worden". De Tsjecho-Slowaakse premier, Cernik, heeft bekend gemaakt, dat zeer binnen- I kort onderhandelingen op hot hoogste niveau met de Russen gehouden zullen worden over de terugtrekking van de bezettingstroepen. Geruchten, dat mlnls- t< r van Buitenlandse Zaken Hajek af zou treden, zijn gisteren niet bevestigd „Ha jek is nog steeds in-functie", aldus een woordvoerder. Hajek haalde zich de woe de van de Russen op de hals door in de Veiligheidsraad het optreden van de lan- den van hot Warschaupact te veroor - delen. Te voet trekken Sovjetsoldaten weg uit Praag. Erg ver weg gingen ze niet: ze sloegen hun kwartieren een kleine dertig kilometer verder van de Tsjechische hoofdstad op. ADVERTENTIE morgen voordeel mokka meika's 200 gram van 91 voor 85 niot duur wo/ heerlijk FAMILIEONDER Cl R VI'ELE STELLEN VIENTIANE (A.F.P.). Er heeft zich donderdag een nieuwe kandidaat aange meld voor het Witte Huls. Het is een psychiater, de 44-Jarige .Sheldom (.'holst, die vreest dat de wereld te veel afhan kelijk wordt van mensen met te weinig Intelligentie, maar met te machtige wapens. De republikeinse kandidaat voor het presidentschap, Richard Nixon, acht h|j bijzonder gevaarlilk. Cholst maakte zijn kandidatuur bekend in de Laotiaanse stad Vientiane, waar hij zich trouwens in het begin van dit jaar al had uitgeroepen tot staatshoofd van dc V.S. in ballingschap. Inmiddels heeft hij een „schaduwregering" ge vormd waarin zes mannen zitting hebben uit verschillende landen. Enige programmapunten van de psy chiater zijn: hereniging van Noord- en Zuid-Vietnam onder de oud-keizer van Annom, Bao Dal; volksvoorlichting voor een goed gebruik van l.s.d.; afschaffing van alle seksuele taboest en een onver wijld overgaan naar de maatschappij van het Jaar 2000. Hij zei eerst erover geducht te hebben of de procureur-gene raal in New Orleans, Jim Garrison, mis schien een geschikte kandidaat voor het presidentschap zou zijn. De psychiater sluit de mogelijkheid niet uit, dat hij met zijn kandidatuur een roepend# in de woestijn zal blijken te zijn. De familie van Cholst is bezig de presi dentskandidaat onder curatele te laten stellen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1