a SeGeidóeSoti/tont Vrijheid van lonen in gebondenheid El MINISTER HOUDT ZELF DIKKE VINGER IN DE PAP KANS OP BEVRIEZING bang voor OF AFKEURING CAO'S Supertanker gestrand op de Westerschelde J> Overval mislukt in vliegtuig Sovjetbezetting uit Praag en Bratislava Vakbonden ingrijpen minister in vrije lonen Nederlandse Canadezen boos op Toon Bindende regelingen als stok achter deur Snel fiat van Kamer verwacht LUCHTHAP UIT TOKIO PRINS INSPECTEERT VLOOT Strijd Tay Ninh is geluwd speculaas Radioreporter smokkelt uit België geweer tu LIBERIAAN MET VOLLE LADING OLIE PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 - Bank: Amro-Bank N.V., Leiden DIR.: C. M. DRABBE J. F. J M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. XOOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.10, p. mnd, 4.70, p. kwart. 14.10; fr. p. post 16.95 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm Telefoontjes 1 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.0019.00 uur) DONDERDAG 12 SEPTEMBER 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN DEZELFDE TEMPERATUREN De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Plaatselijk opklaringen, maar ook hier en daar een bui. Zwakke tot matige wind uit uiteenlopende richtingen. In de nacht en ochtend plaatselijk mist. Weinig verandering in temperatuur. 59e jaargang, no. 17.547 TORONTO Een aantal Neder landse emigranten in Canada zUn boos op Toon Hermans, die vol gende week dinsdag naar Toronto vertekt om daar zijn Broadway- show uit te proberen. De emigranten zeggen: „Nu komt er eindelijk eens een Nederlandse kunstenaar en wat gebeurt er? In plaats van een gezellige avond, waarop een Nederlands artiest voor een Nederlands publiek zijn grote gaven aan allen meedeelt, gaat uitgerekend Toon Hermans ons vergasten op een voorstelling in het Engels. Waarom moet dat nu zo? Voor ons is de aardigheid er eigenlijk nu af! Zo staat het in het weekblad „Ne derlandse Courant", een in Cana da uitgegeven tijdschrift voor Ne derlandse immigranten. Het blad schrijft vernomen te heb ben dat er mensen zijn geweest die om die reden hun reeds ge kochte kaartjes hebben willen te ruggeven. Er zouden ook mensen zijn die nu maar besloten hebben niet naar de voorstelling te gaan. De redactie van het blad heeft er ook een commentaartje aan ge wijd. Daarin staat de reden van Toons Engelstalig optreden, en verder: „Liever Toon honderd procent in het Engels, dan hele maal geen Toon". De „Nederlandse Courant" hoopt de Nederlandse immigranten daar mee weer op het rechte pad te krijgen (Van t parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Roolvink (Sociale Zaken) vindt, dat de loon vorming in beginsel vrij moet zijn. Dit standpunt komt overeen met dat van de Stichting van de Arbeid, die vorig jaar tot een vrije loon vorming concludeerde. De minister heeft nu bij de Tweede Kamer een ontwerp van wet op de loonvorming ingediend, waarin enerzijds de loon- vrijheid een wettelijke basis krijgt en anderzijds de minister ruime be voegdheden tot ingrijpen wordt toebedeeld. Een tussenweg tussen geleide en vrije loonvorming is niet te vinden, aldus de minister. Van harte kiest hij voor vrijheid, als hij maar een stevige vinger in de pap kan houden en dat doet de minister dan ook. Als de wet op de loonvorming van kracht wordt de minister rekent op een spoedige goedkeuring door het par lement zijn partijen van werkgevers en werknemers in beginsel vrij die arbeidsvoorwaarden overeen te komen, waartoe zij tot een al.koord kunnen ko men. De CAO wordt weer een minimum regeling. Volgens het wetsontwerp wordt het toegestaan om voor groepen van werknemers of voor individuele werk nemers naar boven van de CAO af te wijken. „Zwarte lonen" zullen dan niet meer voorkomen, omdat de loonhoogte niet meer door een CAO wordt voorge schreven. Op dit moment is er trouwens van zwarte loonvorming nauwelijks De CAO's moeten bij het ministerie van Sociale Zaken worden aangemeld, waar zij worden geregistreerd. Vier weken nadat de CAO is aangemeld in bijzondere gevallen acht weken daar na treedt de CAO in werking. Kunnen partijen van werkgevers en werknemers het niet eens worden over het afsluiten van een CAO, dan kunnen zij gezamenlijk aan de minister van Sociale Zaken verzoeken om een binden de regeling op te leggen, die dan dezelfde rechtskracht als een CAO heeft. Deze regeling geldt dan voor ten hoogste twee jaar. Met betrekking tot bepaalde arbeidsverhoudingen van een bepaalde categorie werknemers kan de minister eveneens een bindende regeling voor hooguit twee jaar afkondigen. De Stich ting van de Arbeid moet daarover een instemmend advies hebben uitgebracht. Ingrijpen Als het sociaal-economisch belang zo- Iets vordert, kan de minister bepaalde onderdelen van een arbeidsovereenkomst onverbindend verklaren. In dat geval moet de werkgever zich houden aan de betrokken bepalingen van de laatste rechtsgeldige CAO. Als de minister dringende redenen ziet om een onderdeel van een arbeidsover eenkomst af te keuren, vraagt hij hier over advies aan d? vijf „wyza mannen", die hem sinds begin van dit jaar be treffende de loonpolitiek adviseren. De vijf „wijze mannen" vormen volgens het wetsontwerp de loonadviescommissie (L.A.C.). Het cqllege van rijksbemiddelaars, dat al voor de tweede wereldoorlog bestond en na 1945 ruime bevoegdheden heeft gehad voor het goed- en afkeuren van CAO's gaat verdwijnen. De hele loon politiek komt in het politieke vlak, aldus minister Roolvink. Volgens de wensen van het bedrijfsleven worden de be voegdheden tot ingrijpen in de loonvor ming gelegd in de handen van de minis ter van Sociale Zaken, die hiervoor poli tiek verantwoordelijk is en in de Twee de Kamer voor eventueel afkeuren van een CAO ter verantwoording kan wor den geroepen. Loonpauze De „vrijheid in gebondenheid", die het wetsontwerp kenmerkt, blijkt dui delijk uit de bevoegdheid, dat de minis ter van Sociale Zaken zo nodig een loonpauze kan afkondigen. Dit gebeurt wanneer de nationale economie ernstig dreigt te worden verstoord. De minis ter „bevriest" dan de arbeidsvoorwaar den en vanaf dat moment mogen er geen verbeteringen In de arbeidscontracten worden aangebraeht. De „vriesperiode" is afhankelijk van de tijd, dat een CAO nog van kracht is. Allereerst geldt de loonpauze voor de nog resterende werkingsduur van de CAO's. Voor langlopende contracten wordt de loonpauze op een Jaar gesteld. Voorts kunnen alle CAO's voor een half jaar worden „bevroren". Indien in de langlopende contracten voorzien is in tussentijdse verbeteringen de zgn. op stapjes dan geldt de „vriesperiode" ook hiervoor, maar de minister kan dan wel bepalen dat zekere afwijkingen wor den toegestaan. Als de minister met het oog op de economische situatie de lonen en ar beidsvoorwaarden op een bepaald mo ment wil bevriezen, dan moet hij eerst (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het Verbond van Ne derlandse Ondernemingen kan in grote lijnen wel met de wet op de loonvorming instemmen. Het wetsontwerp komt op 'n groot aantal punten overeen met de ge dachten. die er bij het werkgeversver bond hierover leven. De vraag Is of het wetsontwerp in de praktisch uitvoer baarheid niet enkele zwakke punten heeft. Dit wordt thans bestudeerd. De drie vakcentrales Juichen het toe, dat er 'n nieuwe wettelijke regeling voor I het systeem van loonvorming komt. Maar de vakbeweging heeft bedenkingen tegen de beperkingen, waarmee de loonvrijheid in het wetsontwerp wordt omgeven. Ge vonden wordt, dat de minister van Socia le Zaken te grote macht heeft om in de vrijheid in te grijpen. In de wet moet duidelijker worden aangegeven dat slechts in uiterste gevallen kan worden ingegrepen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het afkeuren van een bepaalde CAO. Ook moet duidelijker worden ver meld op welke gronden de minister van Sociale Zaken de lonen en andere ar- beidsvoorwaarden kan bevriezen. De hui dige tekst van het wetsontwerp wordt al I te vrijblijvend gevonden. Gemeend wordt voorts, dat de bepaling, die invoering van geleide loonpolitiek mogelijk maakt, niet past in een wet op de vrije loonvor- TAY NINH (AFP-Reuter) Do strijd om de Zuidvietnamese tempelstad Tay Ninh is geluwd. Nadat de Amerikaan se en Zuidvietnamese stellingen van nacht nog hevig met mortiergranaten en raketten waren bestookt, deelde een militaire woordvoerder vanmorgen mee, dat er geen enkel contact meer met de vijand werd gemaakt. het oordeel van de Sociaal-Economische Raad en de Stichting ypn de Arbeid vragen. In bijzondere gevallen kan weer een bepaling van kracht worden dat alle CAO's de goedkeuring van de minister van Sociale Zaken moeten hebben. In dat geval behoort de vrije loonvorming weer tot de verleden tijd. (ADVERTENTIE) morgen voordeel 250 gran, van 59 voor 49 ADVERTENTIE FRIESE STAART- EN STOELTJESKLOKKEN. ZAANSE- EN SCHIPPERTJESKLOKKEN DIV. ANTIEKE STIJLKLOKKEN MODERNE SCHOORSTEEN- EN WANDKLOKKEN In ruime keuze en de beste merken HORLOGER v. d. WATER Haarlemmerstraat 181 In zijn kwaliteit van inspecteur- generaal van de marine heeft prins Bernhard een werkbezoek gebracht aan de „8tanding Naval Forces Atlantic" te Den HelderOp de foto de prins tijdens de inspectie van een groep Amerikaanse matrozen die deel van de erewacht uitmaakten. TEST VOOR RUBRIEK (Van e r verslaggevers) Een firma in Tokio brengt ietwat ongewone souvenirs in de handeld i van één gulden kan men een blikje onvervalste, onfriese lucht va» Tokio meenemen. (Van een onzer verslaggevers) IIANSWEERT Op de Westerschelde is vanmorgen om ïeven uur de 25.360 ion metende supertanker „World Merit" aan de grond gelopen. Het schip, dat onder Liberiaanse vlag vaart, heeft een volle lading olie aan boord. Het ongeluk ge beurde in dichte mist tussen Terneuzen en Vlissingen. Le Liberiaanse tanker is op weg van de Perzische Golf naar Ant werpen. De tanker ligt buiten de vaargeul en vormt geen belemmering voor de scheep vaart op de Westerzchelde. De „World Merit" heeft in de loop van de ochtend HILVERSUM Tegen de VARA-repor- ter Hans Emmering is woensdagmiddag proces-verbaal opgemaakt wegens ille gale wapenlnvoer en -bezit. Samen met zijn collega Jan Carmiggelt was hij naar België gereisd om daar een karabijn te kopen en dit schiettuig clandestien ons land in te voeren. De bedoeling was om in de radiorubriek „Dingen van de dag" aan te tonen hoe eenvoudig wapensmok kel via de Belgisch-Nederlandse grens feitelijk is, dit naar aanleiding van vra gen in het parlement aan de minister van Justitie. Nadat beide reporters met hun kara bijn in Nederland waren gearriveerd, stelde de VARA hiervan de Hilversumse politie op de hoogte. In Hilversum werd Hans Emmering toen aangehouden en geverbaliseerd. Deze zaak wordt thans in handen gegeven van de justitie. assistentie gekregen van een legertje sleepboten, van verschillende bedrijven uit Nederland en België. De sleepboten zouden vanmiddag iaat vastmaken. Dit in verband met het getijde. Dan zal men proberen de Liberiaanse oliereus vlot te verlaten zonder dat trekken. Lukt dit niet, dan zal hoogst- hoefde kom— waarschijnlijk worden besloten de Libe riaanse oliereus leeg te pompen en de olie in lichters op te slaan. Er is thans geen bergingsinspecteur aan boord, zo dat valt aan te nemen, dat het leegpom pen waarschijnlijk niet gaat gebeuren- Het gevaar voor breken van het ge vaarte is theoretisch aanwezig, maar die kans is uiterst klein. De Liberiaan had, op het moment van de stranding, een loods aan boord. Het gebeurt gemiddeld een keer per week, dat op de moeilijk te bevaren Westerschelde een schip aan de grond loopt. De hulp- en bergingsopera ties worden dan ook langzamerhand tot routine-aangelegenheden, waarvoor in korte tijd de benodigde outillage in ge weer kan worden gebracht MONTREAL (Reuter) Een 22-Jmrlge neger uit Texas, die gisteren de piloot van een Viscount van „Air Canada" op weg van Moncton In New Brunswick naar Toronto, wilde dwingen koen te zeiten Cuba. beeft in Montreal het toestel geweld aan te pas De man, die de bemanning ruim drie uur met een revolver onder schot heeft gehouden, wilde dat het toestel direct door naar Cuba zou vliegen. De beman ning wist. hem er echter van te overtui gen, dat het vliegtuig zonder opnieuw brandstof in te nemen, Cuba niet kon halen. De Viscount werd daarom in Mon treal aan de grond gezet. De zeventien passagiers en twee stewardessen mochten het toestel verlaten. Functionarissen van „Air Canada" haalden de man na een langdurige discussie over zijn plan op te geven. Hij werd geïdentificeerd als Char les Lavern Beasley, die zich aan bank roof zou hebben schuldig gemaakt. PRAAG (Reuter-AP) Russische tanks en troepentransportwagens z(jn gisteren kort voor middernacht weggereden uit het centrum van Praag. In een lange rij trokken ze door de donkere straten, ver moedelijk om buiten de stad nieuwe po sities in te nemen. „We gaan naar huis, we gaan naar huis", schreeuwde een Russische soldaat blij uit de cabine van zijn truck, zich er kennelijk niet van bewust dat zijn be stemming misschien nog geen 20 km verder een van de velden of bossen om Praag was. Ook ukt Brno en Bratislava trekken de Russische eenheden weg. Het park tegenover het centraal sta tion, waar de Russen nog een groot kam pement hadden, is volledig ontruimd. Er bevonden zich ongeveer 500 militairen, vijftig pantservoertuigen en een groot aantal trucks. Het was de enige plaats in de Tsjecho-Slowaakse hoofdstad, waar nog Russen gelegerd waren De bezetting van Praag heeft precies drie weken ge- De militairen zwaaiden bij hun vertrek met hun helmen en petten naar de wei nige burgers die zich nog op straat be vonden en die niet reageerden. In het kamp bij het station smeulden nog en kele vuren. De Tsjecho-Slowaakse leiders hebben naar verluidt bij hun recente besprekin gen in Praag met de Russische vice- minister van Buitenlandse Zaken, Koez- netsov, die als speciale afgezant van het Kremlin fungeerde, beklemtoond dat zij de situatie meester zijn. Hetzelfde heeft premier Cernik bU zijn bezoek van dins dag aan Moskou de Russische leiders meegedeeld. Dubceks populariteit is tn Tsjecho- Slowakije nog steeds zo groott dat hij door handtekeningenjagers be stormd wordt, waar hij zich maar op straat vertoont. In doorgaans welingelichte kringen in Praag meent men tc weten, dat er in het Kremlin grote meningsverschillen be staan over de kwestie-Tsjechp-Slowakije. Vooral de voornaamste ideoloog en lid van het politieke bureau, Michall Soeslov, zou een voorstander zijn van een gema tigder koers tegenover Praag. De Russische commandanten In Tsjs- cho-Slowakije zouden al grote moeilijk heden met hun ondergeschikten hebben gehad. Volgens onbevestigde berichten zouden al ongeveer 150 Russische en 80 Poolse militairen zijn gedrost. Ook met het oog hierop zouden de bezettingstroe pen, waarvan de totale sterkte op circa 700 000 man wordt geschat, telkens door nieuwe eenheden worden vervangen. Uit gesprekken met Sovjetsoldaten blijkt dat zij zich niet op hun gemak voelen, door dat de situatie heel anders ls dan hun was verteld. Daar komt nog bij dat de Tsjecho-Slowaakse bevolking hen met minachting bejegent. De Tsjecho-Hlowaakae minister van Buitenlandse Zaken, Hajek, Is afgetTV- den. Dit heeft het officiële Joeg<^ Slavische persbureau Tanjoeg donder dag gemeld. Volgens 't persbureau zal de Tsjech#- Slowaakse Nationale Vergadering mor gen bijeenkomen om te spreken over d» regeringswijzigingen en een vervullli* van de vacature voor het vice-premler- schap na het aftreden van vlce-premlar Sik.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1