S)e tieldAc (BouAant Grote dag voor kleine Maurits Apeldoorn schonk bloementooi Vooruitzichten in Praag zijn weer iets gunstiger JONGE VADER DROEG PROF. DR. BERKHOF ZOON NAAR DOOPVONT LEIDDE DE DIENST koopvaardij VRACHTAUTO DOOR TREIN GEGREPEN Chauffeur op slag gedood Kind van hartdonor leeft nog Cruyffie zal reclameschoen moeten dragen Werknemers Wilton ernstig verontrust Lübke wil voortijdig aftreden PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 30015 en 25594 ADVERTENTIE AFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N.V, Lelden DIR.: C. M. DRABBE J. F. J. RL KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.10, p. mnd. 4.70, p. kwart. 14.10; Ir. p. post 16.95 ADVERTENTIES 22 ct. p, mm. Telefoontjes 2 KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) DINSDAG 10 SEPTEMBER 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN MEER BEWOLKING De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Vanuit het gulden toenemende bewolking, gevolgd door enkele lokale regen- of onweersbuien en enige afkoeling. Meest matige wind uit zuidelijke rioh tingen. (Van een onser verslag gevers) APELDOORN De doop van prins Maurits Willem Pieter Hendrik, prins van Oranje-Nassau, Van Vollenhoven, zoon van prinses Margriet en mr. Pieter van Vollenhoven, was op deze stralende septemberdag voor Neder land en vooral voor Apeldoorn een gebeurtenis. De Grote Kerk der her vormde gemeente was voor deze gelegenheid versierd met witte en zacht roze anjers, rozen, chrysanten en dahlia's, een prachtige bloementooi, geschenk van de gemeente Apeldoorn. Hoogtepunt was toen prof. dr. H. Berkhof onder doodse stilte water uit het doopvont over het hoofdje van prins Maurits sprenkelde, daarbij zeggend: „Ik doop u in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, amen". (ADVERTENTIE) Zoekt U een gouden armband of collier JUWELIER d. WATER Haarlemmerstraat 181 Grote keuze in alle prijzen. Altijd voordelig, 's Maandags gesloten. Auto van dronken man stagneert treinverkeer UTRECHT (ANP) Na gisteravond kwart over negen is tussen Heeze en Weert slechts treinverkeer over èèn spoor mogelijk geweest. Een lege goede rentrein, die dagelijks basalt van Bel gië naar het Botlekgebied vervoert, vond op de terugweg naar België op een door automatische halve overwegbomen beveiligde overweg tussen Heeze en Weert een personenauto als obstakel op zijn weg. De trein vermorzelde de auto. De bestuurder, die onder invloed was, had zijn auto tijdig verlaten. Het wrak van de auto kwam onder de trein terecht. Om tien over elf waren de koninklij ke gasten van paleis Het Loo vertrok ken. Langs de Loolaan, die vanaf het paleis tot de Grote Kerk gaat, waren geen afzethekken geplaatst, wel ston den langs de laan leden van de konink lijke marechaussee in ceremonieel te nue als eerbetoon. De Loolaan, drukke verkeersbaap in de doorgaansroute Amersfoort-Deventer-Zutfen, was tot twee uur vanmiddag voor alle verkeer afgesloten. Met de nodige vertraging werd dit via het centrum van Apeldoorn omgeleid. De gemeente-politie had in to taal 180 manschappen ingezet. Onder klokkengebeier arriveerden de hoge gasten bij het statige kerkgebouw, waar de opperceremoniemeester van de koningin, J. J. L. baron van Lynden, de kamerheer in buitengewone dienst, R. P. M. baron van Voorst tot Voorst en het comité van ontvangst aanwezig waren. In het torenportaal wachtte prof. dr. H. Berkhof, die de dienst zou lei den, de koninklijke gasten op. Onder de tonen van Intrada voor trompet en or gel van Handel betrad de stoet het kerk gebouw; de ruim 1500 genodigden ston den op. Voorafgegaan door de ouder lingen van dienst en de voorganger prof. Berkhof, volgden de koningin, prins Bernhard, de heer en mevr. Van Vollen hoven-De Lange, prinses Armgard, prins Claus, prinses Margriet, gekleed in een lichtblauw shantung ensemble met bij passende hoed, mr. Pieter van Vollen hoven in officierstenue, prinses Christina, de heer en mevr. Vietor-Duvergier, erf- DELEGATIE IN MOSKOU AANGEKOMEN MOSKOU - PRAAG (A.P. - Reuter). Ondanks de venijnige speldeprlkken die de officiële Sovjetpers TsJecho-SlowakUe toedient, hebben de Russen toch aan Praag hun tevredenheid betuigd over de gang van taken in het beiette land. In Praag spreidt men dan ook een voor zichtig optimisme ten toon over de moge lijkheden van een spoedige „norma lisatie". Wellicht heeft het bezoek van de diplo maat Koesnetsov daartoe bijgedragen. Waarnemers maken uit een en ander op, dat Moskou, geschrokken van de felle reacties in de wereld, de zaken ln Tsje- cho-Slowakije wil laten betijen. Aanwij zingen voor een wat milde houding van het Kremlin zijn: het aanvaarden van de benoeming van Pilnar als minister van Binnenlandse Zaken en van een nieuw en behoorlijk progressief partij- presidium. Verder is bekend geworden, dat Go- moelka, de Poolse partijleider, in zijn rede van enige dagen geleden, een anti prinses Anastasia en erfprins Aloys Kon- stantin Löwenstein, Wertheim-Rosen- berg, jhr. en mevr. Krayenhoff-Kessler en de heer en mevr. W. van Vollenhoven- van Ommeren. Preek Als preektekst voor de doORdltnit nam prof. dr. H. Berkhof 1 Petrus 3:21 in de Willibrord-vertaling: „De doop is., de verbintenis van een goed gewe ten met God, krachtens de opstanding van Jezus Christus". Nog steeds, zo zei de predikant, wor den talloze kinderen gedoopt, maar het worden er minder. Ik heb geen statis tieken en ik ben geen profeet, zo ver volgde hij, maar ik durf te veronder stellen dat er een tamelijk snelle achter uitgang is en dat die nog aanmerkelijk sneller zal worden. De kinderdoop ver liest zijn zelfsprekendheid. „Maar waarom hebben deze ouders toch voor de doop van hun jonge kind gekozen? Het is een daad, een belijdenis, een er kenning: dit kind is van ons en niet van ons, wij zijn er verantwoordelijk voor aan God; we zijn blij dat we het heb ben; maar het gaat er niet alleen om dat het er is, maar hoe en waartoe het ln het leven is, en dat wij daarvoor me deverantwoordelijk zijn. (Zie verder pagina 5) Levenslang voor V.S.-marinier DANANG (AP) Een krijgsraad heeft de soldaat eerste klasse van de mari niers Denzil R. Allen tot levenslange ge vangenisstraf veroordeeld, wegens zijn deelname aan de moord op vijf Vietna- mezen bij Hue. De raad veroordeelde Allen (20) tot oneervol ontslag, verbeurdverklaring van alle soldij en degradatie tot gewoon soldaat. Allen heeft schuld bekend voor de krijgsraad, zodat zijn vonnis verzacht zal worden tot een gevangenisstraf van Allen is de eerste van zeven mariniers die wegens de moord op vijf Vietname- zen op 5 en 6 mei in het dorp Van Duohg, ongeveer 8 km ten noordoosten van Hue NEKKRAMP BIJ MILITAIR ROERMOND In de Ernst Casimir- kazeme in Roermond is gistermorgen bij de 20-jarige soldaat J de B beho- 1 rende tot de a-compagnie van het depot •achnische specialisten nekkramp ge constateerd. De militair is in het St. Laurentius-ziekenhuis te Roermond op genomen. Door de militaire geneeskun dige dienst werd onmiddellijk algehele consignatie van het personeel gelast. De ze ia inmiddels opgeheven omdat ge vaar voor besmetting niet aanwezig bleek. Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 en 7.00 uur nummer 33839 en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zijn gevestigd, wende men zich tot de agent. (Van o correspondent) leven. De bolde andere verpleegsters, me,|. Van WUk (29) en mej. Kennis (19), werden ernstig gewond In het ziekenhuis te Goes opgenomen. RILLAND-BATH Een ernstig trein ongeluk op de spoorbaan tussen Rilland- Bath en Bergen op Zoom heeft gister avond het leven gekost aan de 26-jarige vrachtautochauffeur Kees Harthoorn uit Krabbendijke. Vijf treinpassagiers wer den licht gewond. De ravage was zo groot, dat gisteravond op deze spoorbaan geen treinverkeer meer mogelijk was. De treinreizigers vanuit en naar Zeeland werden tussen Bergen op Zoom en Krui- ningen per bus en taxi vervoerd. Het ongeluk gebeurde gisteravond kort voor zes uur. Chauffeur Kees Harthoorn, die op de Zeeuwseweg reed in de rich ting Bergen op Zoom met een vracht auto van het expeditiebedrijf L. van Houte uit Waarde, heeft het knipperen van de lichten en het rinkelen van de bel waarschijnlijk niet opgemerkt. Hij stak direct de overweg over, terwijl op nauwelijks 10 meter afstand de sneltrein VlissingenAmsterdam met grote snel heid kwam aanrazea De schrikkende machinist drukte op de rode knop en snelde meteen naar achte ren. Dit was zijn redding. Nog geen se conde later boorde de neus van de snel trein zich frontaal in de zijkant van de vrachtauto, die meteen door midden werd gescheurd. De bak van de vrachtauto werd naar links gegooid, raakte de trein nog in het midden, waardoor een groot gat ontstond en werd tenslotte van de spoorbaan afgeslingerd. In het eerste rij tuig werden door de schok vijf mensen licht gewond. Met ambulances werden zij naar het ziekenhuis gebracht. Vier konden na behandeling naar huis. Na de botsing schoot de zwaar bescha digde trein nog enkele honderden meters door Op de plaats van het ongeluk wa ren de brokstukken van de vrachtauto her en der verspreid. De hele elektrische j T installatie ter plaatse waaronder ook l een relaiskast. was totaal vernield Een speciale reparatieploeg van de spoor wegen kwam vanuit Roosendaal te hulp. Vannacht werd er flink doorgewerkt Vanmorgen kwam het treinverkeer weer op gang. Zwaar gewond De 43-jarige broeder H Verhaegh uit Tegelen is gistermiddag levensgevaarlijk gewond, toen hij met zijn auto op de met knipperlichten beveiligde spoorwegover gang nabij de onderste molen te Venlo werd gegrepen door de personentrein KoermondVenlo. Broeder V die werk zaam is in de missie op de Philipijnen doch reeds enkele weken met ziekte verlof bij een broer logeert, heeft zowei de naderende trein als de knipperlichten j waarschijnlijk niet opgemerkt. De auto. j die ook nog tegen enkele ijzeren palen terechtkwam, werd twintig meter mee gesleurd. Voor het leven van V. wordt gevreesd. De trein heeft 25 minuten ver traging gehad. In de tweede auto zat de 49-jarige heer Everaerts, chef bureau planologische dienst in Middelburg, met zijn echtge note. Mevr. Everaarts kwam bij de bot sing om het leven. Haar man werd ge wond naar het ziekenhuis in Goes ver voerd. Bij het ongeluk is nog een derde auto betrokken geweest, die nabij de plaats van het ongeval in de sloot werd gevonden. De bestuurster van deze auto, mej. Grim uit Heinkenszand, werd licht gewond. De overige drie inzittenden ble ven ongedeerd. KAAPSTAD (Reuter) Het kind van de zes maanden zwangere Afrikaanse, wier hart zaterdag in het Groote-Schuur- ziekenhuis in Kaapstad onder leiding van dr. Barnard is overgeplant in de Borst kas van de 52-jarige mijnwerker Smith, leeft nog, zo is dinsdag ln slekenhuls- krtngen vernomen. De vrouw, afkomstig uit Transkei, kreeg zaterdag op weg naar Kaapstad een hersenbloeding. Zij werd bewuste loos in het Groote-Schuurzlekenhuis op genomen, waar do artsen constateerden dat de vrouw zwanger was en het kind nog leefde. Toen hersenspeciallsten tot de conclusie waren gekomen dat de vrouw niet meer te redden was, besloot men het kiiKl, een jongen, operatief te verwijderen. Het ligt thans in een cou veuse. Van de familie van de 36-jarige vrouw kreeg het ziekenhuis toestemming haar hart voor een transplantatie te ge bruiken. Smith, de ontvanger van hart, maakt het uitstekend. Tsjecho-Slowaakse zinsnede heeft ge schrapt. Vandaag zijn premier Cernik en een delegatie, bestaande uit vice-premier Hamouz en minister van Buitenlandse Handel, Vales, met allerlei eerbeton in Moskou ontvangen. De besprekingen die gevoerd worden zijn van economische aard en betreffen waarschijnlijk Russi sche hulp voor de in de grond geboorde Tsjecho-Slowaakse economie. Sommige waarnemers hechten nogal veel belang aan het gesprek, dat Koes netsov nog gehad heeft met de Slowaakse partijleider, dr. Husak. Husak is de enige partijleider, die gesproken heeft van de aanwezigheid van antirevolutionaire ele menten. Wellicht wordt Husak de voor de Russen aanvaardbare komende man. De 18-jarige zoon van Du beek, Peter, is in Praag teruggekeerd van een vakan tie in Egypte, waar hij verrast werd door de Russische bezetting. ADVERTENTIE morgen voordeel frou-frouwafels niut duur wol heerlijk AMSTERDAM (A.N.P.). De presi dent van de Amsterdamse rechtbank heeft geweigerd het conservatoire besla*, dat het sporthuis Cor du Buy N.V. bU Ajax op de gage van Johan CruUff heeft laten leggen, op te heffen. Het beslag werd gelegd omdat de AJacied volgens Du Buy een contract over het bU wedstrijden en trainingen dragen van een speciaal merk voetbal schoenen niet ls nagekomen, waardoor Cruijff de overeengekomen boetebepa ling. 250 gulden per keer, heeft over treden. Volgens het sporthuis betrof hot hierbij 98 overtredingen met een totale boete van 24.500 gulden. Mr. Nolen beriep zich op overmacht van de Ajacied omdat Ajax Cruijff op medisch advies had verboden op die schoenen te spelen en deze zich contrac tueel aan dat verbod moest houden. De president verwierp dit argument. Do rechtbank veroordeelde de voet baller tot de kosten van het geding 350 gulden. Telegram naar minister Drie doden Op rijksweg 58 b(j Heer Arendskerke zijn gisteravond twee personenauto's door nog onbekende oorzaak frontaal met elkaar in botsing gekomen. In de eerste auto zaten drie verpleegsters en een ver pleger van de Klokkenberg in Breda. De bestuurster, de 23-jarige verpleegster II. J. J. A. E. van Dongen, en de 26-Jarige verpleger P. Reineking kwamen om het' ting mededelen met betrekking tot de, AMERSFOORT De ondernemings raden van Wllton-FUenoord-Bronswerk hebben gisteren, na een vergadering In Amersfoort, een telegram gezonden aan de ministers van Economische en Sociale Zaken. In het telegram wordt ernstige verontrusting uitgesproken over „de ondoorzichtige situatie, die nu is ont staan". Zij vragen zich af of in het bij zonder de werkgelegenheidssituatie ln aanmerking is genomen. De tekst van het telegram luidt als volgt: „De gekozen ondernemingsraadsleden, in spoedzitting te Amersfoort bijeen, wil- hiermedc u hun ernstige verontrus- voor het personeel wel bijzonder ondoor zichtige situatie bij het uitgebrachte bod en opbod, door respectievelijk V.M.F. en Rijn-Schelde-groep daarna weer V.M.F. en tenslotte een gezamenlijk bod op de bedrijven van - Wilton-Fijenoord-Brona- werk N.V. Wij vragen ons af na verschillende berichten uit pers. radio an t.v. of bij de gepleegde handel in aandelen en be drijven van W.F.B. wel in het bijzonder de werkgelegenheidssituatie in aanmer king is genomen. De verontrusting onder het personeel van de onderscheidene bedrijven, noopt ons uwe excellenties als verantwoorde lijke regeringsfunctionarissen, het alge meen belang dienende, een ernstig ver zoek te doen bemiddelend op te treden om in deze voor duizenden werknemers belangrijke kwestie, alleen een optimale keuze te bepalen bij de overname van Witon-Fijenoord-Bronswerk N.V. waar bij de werkgelegenheid en da continuï teit in da bedrijven ia BONN (AP) De president van IVetl- Dui Island Hein rich Lübke heeft te kan nen gegeven dal hij bereid is otn voor zijn lijd af te treden. Da 74-Jarige president die zijn vakantia doorbrengt in Ierland heeft door een re- gerings woordvoerder ln Bonn laten we ten dat hij bereid is om zijn functie op te geven en daardoor een al te scherpe verkiezingsstrijd uit de weg te gaan. De nieuwe president zou in het najaar van 1969 worden aangewezen ongeveer drie weken na de algemene verkiezin gen voor de nieuwe Bondsdag.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1