S)e Cöid6c(SoiiA<Mtt RUN SCHELDE EN VMF DELEN WILTON OP Vuurgevecht Israël-Egypte bij Suezkanaal Monument in Dachau Wilton buiten overleg Gevecht om aandelen na derde bod gestopt JONGEREN WILDEN PANIEK ZAAIEN BIJ TAPTOE DELFT Vrachtrijder reed na ongeval door JAMIN VINDEN LANDMIJN OORZAAK Zesendertig preventieve arrestaties Landdivisie voor YMF, maritiem deel voor Rijn Schelde Toestand van Salazar stationair OVERVALLER VERDWEEN MET 175 GULDEN Gevangene ontsnapt HAAGS MEISJE GEDOOD Aangehouden in Delft PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N.V, Lelden DIR.: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. MO. p. mnd. 4.70, p. kwart. 14.10; fr. p. post 16.95 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) MAANDAG 9 SEPTEMBER 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN ZONNIG De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Vrij warm en zonnig weer, maar in de nacht en ochtend plaatselijk mist. Meest zwakke wind uit oostelijke richtingen. 59e jaargang, no. 17.544 (Van een onzer verslaggevers) NEW YORK - TEL AV1V - CAIRO (A.P. - Reuter). Israël en Egypte hebben gisteren over het Suezkanaal heen een geweldig artillerieduel uitgevochten, dat volgens Israëlische opgaven aan acht Israëlische soldaten het leven heeft gekost en zeventien ge wond. Volgens Egyptische bron nen doodde het Israëlische vuur elf Egyptenaren, van wie vijf militairen en verwondde twaalf Egyptische militairen en twintig burgers. Volgens een aan de bijeengekomen Veiligheidsraad uitgebracht rapport van de V.N.-waarnemers, waren de Egypte naren met het vuren begonnen, nadat Israëlische soldaten nabij Port Taufik, tegenover Suez, een gevonden landmijn tot ontploffing hadden gebracht. De be standscommissie had veel moeite met het tot stand brengen van een staakt het vuren. Het Egyptische opperbevel stelde de eis, dat Israël zijn strijdkrach ten aan de andere oever van het kanaal niet zal versterken. Het exploderen van de landmijn leek i wel het startsehot: over een breed front I kwam de Egyptische artillerie in actie en onmiddellijk daarop ook de Israë- I "sehe, die zijn vuur vooral richtte op de steden El Kantara, Ismailiu, Suez en f Port Taufik. Hol is de achtste maal sinds het "be stand van 27 juni 1967 dat Suez door artillerie is beschoten. Op 24 oktober van het vorige jaar waren de raffinade rijen van deze stad het doel van Israë lisch vuur, nadat een Egyptisch marine vaartuig de Israëlische torpedojager „Elath' met raketten had vernietigd. Maurits' verheven benauwde positie (Van een onzer verslaggevers) □EN HAAG De Rijn-Scheldegroep en de Verenigde Machinefabrieken Stork/Werk- spoor hebben overeenstemming bereikt over de koop van Wilton Fijenoord Brons- werk. Wilton zal worden opgesplitst in een maritieme en een landdivisie. De Rijn- Scheldegroep krijgt het maritieme deel van Wilton Fijenoord. Oe landelijke divisie, waaronder de machinefabriek Wilton Fijenoord Bronswerk, wordt toegewezen i aan de VMF. De overeenstemming is be reikt op een ontmoeting tussen de bestu ren van VMF en Rijn Schelde. Het resul taat is een gezamenlijk bod op de aan delen Wilton Fijenoord. Voor een aandeel van 1000,nominaal wordt in ruil ge- geven van ieder: een 250,aandeel en gatie. Er wordt een dividend gegarandeerd 500,zeven een achtste procent obli- van twaalf procent. In tegenstelling tof. zijn neefje Willem-Alexander schijnt prins Maurits liet daar, hoog boven zijn moeder getild, niet zo erg prettig te vinden. De kleine prins wordt morgenochtend in Apeldoorn gedoopt. ANKERHORLOGE voor 30.— en 40.—. Of het allerbeste van 200.en 400. Eterna, Certina, Prisma, Junghans, Ewe, Anker, Roamer( Citizen. HORLOGER v. d. WATER Haarlemmerstraat 181 heeft het ALTIJD VOORDELIG 's Maandags gesloten. bel 30797* Hg! VOOR GRATIS HUISORGAAN, WAARIN: KANTOORMEUBELEN BRANDKASTEN, KLUIZEN CIEBA-SYSTEMEN KANTINE-INRICHTING ORGANISATIEMIDDELEN DIRECTIE KAMERS (Van een onzer verslaggevers) DELFT Nadat de Rotterdamse recherche zaterdagmiddag al 33 potentiële orde verstoorders in de kraag had gegrepen, heeft ook de Delftse politie voor de aanvang van de Taptoe nog drie jongemannen aangehouden, „die zich dermate opvallend in de omgeving van de Taptoe ophielden, dat de politie het noodzakelijk vond om in te grüpen". Zowel in Rotterdam als in Delft zijn de jongelui na afloop van de manifestatie op dc Delftse Markt weer vrijgelaten. Tegen allen is proces verbaal opgemaakt. Bij de arrestatie van de jongelui zijn twintig politiemannen betrokken ge weest. Kort voordat de groep naar Delft wilde vertrekken om daar volgens hun van te voren opgezette plan orde verstoring te weeg te brengen tijdens de laatste avond van de Taptoe, viel de politie na een tip in het jeugd- gebouw van de Socialistische Jeugd aan de Gaffeldwarsstraat binnen. De aan houding verliep volgens commissaris Kruit van de Rotterdamse politie, die de operatie leidde, zonder moeilijkheden. Onder de arrestanten^ die in leeftijd va rieerden van zestien tot vierentwintig jaar, bevonden zich vijf meisjes. Het operatieplan van de jongelui was uitstekend uitgekiend. Dejongeluiharf- den zich voorzien van plaatskaarten, die recht gaven op zitplaatsen in ver schillende vakken. Volgens het ..draai boek" zouden rond 9.15 uur zaterdag avond twee vuurpijlen worden afgescho ten als teken dat de actie was begonnen. De vertegenwoordigers in vak F zouden daarna de eerste rook. en traangas- bommen in en onder de tribunes gooien. Collega's in andere vakken zouden knikkers voor de paarden gooien, die op dat moment op het taptoeterrein zouden verschenen. ..Als het P'an zou zijn uit- I De overeenstemming is bereikt na een weekeinde vol gevechten rond het aan delenbezit van Wilton. Het hogere bod van Rijn-Schelde, dat volgde op het oor spronkelijke bad van V.M.F. werd zater dag overtroefd door de V.M.F. met een I nieuw en hoger bod. Door middel van het eerste bod wilde V.M.F. 57 miljoen neertellen voor Wilton Fijenoord. Rijn- Schelde kwam toen met een voor de aan deelhouders van Wilton gunstiger bod, dat neerkwam op 77 miljoen in totaal. Het weerwoord van de V.M.F. op zater dag: 82 miljoen gulden. Het verhoogde bod werd vanmorgen via een adverten tie in de ochtendbladen officieel. Er is sprake geweest, dat Rijn-Schelde, voor wie het bod totaal onverwacht kwam, het derde bod opnieuw zou verhogen en dit eveneens per advertentie zou mee delen. Door het inderhaast opgezette overleg is het voor Nederland onge bruikelijke gemanipuleer met de aan- i delen stopgezet en werd dit bod niet uitgebracht. Voor de aandeelhouders van Wilton j is het er toch niet minder verwarrend j op geworden. Het overtroefende bod van Rijn-Schelde, dat in de pen zat, bereikte hun wel niet, maar zij zaten met het bod van V.M.F. en van Rijn-Schelde en sinds zaterdag met een verhoogd bod van de V.M.F. Nu is daar sinds vanmorgen via een officieel communiqué een nieuw en gecombineerd bod bijgekomen. Deze om wisseling staat open tot 12 september. Het bod van Rijn-Schelde en van V.M.F. (tweemaal) is inmiddels ingetrokken. (Zie verder pagina 5. Ie kolom) gevoerd, dan waren de gevolgen niet te overzien geweest. Het is duidelijk, dat op de volgepakte tribunes een enorme pa niek zou kunnen zijn ontstaan", aldus de politie. De geheel uitverkochte voor stelling van zaterdagavond werd bijge woond door ongeveer zevenduizend toe schouwers. Volgens commissaris P. Kruit staat het evenwel nog te bezien of genoeg termen aanwezig zijn, die een straf vervolging tegen de jongelui recht vaardigen. ..Onze actie was in de eerste plaats preventief. Nu zal bekeken moe ten worden of de jongelui zich aan een strafbaar feit hebben schuldig ge maakt". aldus commissaris Kruit. De man, die gaat beslissen of die straf vervolging er zal komen, is de Rotter damse officier van justitie, mr. S. van Hoeven. LISSABON (AFPf De toestand president Salazar is stationair, zo is J door de chirurg die hem geopereerd j heeft. dr. Vasconcelos Marques, offi-1 cieel meegedeeld. ..Pas over zes dagen j kunnen wij meer zeggen" zei hij. Pre- sident Salazar van Portugal heeft za- terdagochtend een hersenoperatie on dergaan, waarbij een bloedstolsel, op gelopen na een val, verwijderd is. Gemaskerde vroeg om „meer geld** (Van een omer verslaggevers) KATWIJK In de kruidenierswinkel van het echtpasr Van Dijk is zaterdag avond een gewapende overvaller bin nengedrongen. HIJ wist f 175,- mee te nemen. De gemaskerde overvaller is nog steeds spoorloos. Zaterdag, 11.20 uur werd er gebeid aan de woondeur bij de familie G. van Dijk, aan de Jan Tooropstraat De fa milie Van Dijk heeft daar een kleine kruidenierswinkel. Mevrouw Van Dijk deed de winkeldeur open (het licht in de winkel was nog uit), die naast de huisdeur gesitueerd is. Zij meende een nog late klant te kunnen helpen. Voor de deur stond een gemaskerde man hij had een gele lap voor zijn gezicht waarover heen een masker die haar met een zilverkleurig pistoolachtig voor werp bedreigde. Hij pakte de vrouw bij de arm. die daardoor enige blauwe plek ken opliep. Mevr. Van Dijk begon te gillen. Op het gegil kwam haar man tg hulp snellen. De inbreker beval het echt paar Van Dijk naar de keuken te gaan waar hij „veel geld" eiste. De heer Van Dijk «af hem twee portefeuilles, waarvan de ene leeg was en de andere een geldbedrag van f175,- f200,- be vatte. De indringer zei meer geld te willen hebben. De heer Van Dijk vertelde niets meer te hebben omdat „alles al op de bank was". Maar na herhaald aandrin gen van de gewapende man, ging de heer Van Dijk naar de winkel waar hij uit de lade een blik met wisselgeld wil de pakken. Hij trok de lade wat ab rupt open waardoor het blik viel. Van het ontstane lawaai schrok de indringer en liep weg. Hij In nog steeds voort vluchtig met zijn buit. De politie was binnen een minuut aanwezig, maar heeft hem nog niet kunnen achterhalen. Van het signalement van de indringer zijn de volgende gegevens bekend: oud 30 35 jaar. Slank postuur, sluik blond haar, half lang en met een schelding. Hij droeg een geel-bruin gestreept jas- In bet voormalige concentratiekamp Dachau (bjj Miinchen) is gisteren een monument onthuld ter nagedachtenis aan hen, die daar omkwamen. Op de bovenste foto legt prins Bernbard een krans bjj het graf- Beneden: een aantal jongeren, die leugen schreeuw den tegen de NAVO kregen het aan de stok met voormalige concentratie kampgevangenen. (Van onze correspondent ALKMAAR Uit het Alkmaarse huis van bewaring Is zaterdagavond omstreeks kwart voor negen de 21-jarige uit Haar lem afkomstige gedetineerde Loke H. ontsnapt. Hij brak via de achterzijde uit. Loke H. moest nog tot 1969 straf uitzitten, omdat hij meerdere malen op 't dievenpad is geweest. Tot nu toe ont breekt ieder spoor van de man. (Van DEN HAAG In Delft Is gisteren een 24-jarige vrachtrijder aangehouden, die bekend heeft zaterdagavond in de Grote Marktstraat e Den llaag een bromfiets te hebben aangereden- DaarbU kwam het 16-jarig meisje liendrlka Elisabeth van Latum van de Mlddachten- weg te Den Haag om het leven. De chauffeur van de vrachtwagen was na het ongeluk even uitgestapt en daarna weggereden- j Het meisje zat bij haar vader achter op de bromfiets- De bromfiets zou ter hoogte van de Raamstraut door de achteropkomende vrachtauto zijn ge raakt. De linkerzijde van het bromfiets- stuur kreeg een duw van de vrachtauto: de vader viel naar rechts van de brom mer. het meisje naar links Zij kwam met haar hoofd onder de achterwielen van de wagen terecht en werd op slag gedood. Een ambulance van de G G. en G D. bracht het stoffelijk overschot naar het ziekenhuis aan de Zuldwal- 'i De chauffeur van de vr ach wagen1 I stapte na het ongeval uit. zag wat rr was gebeurd en zei: „Ik zet even mijn I wagen weg*' en verdween- De Haagse I politie kreeg de beschikking over enkele gegevens, maar vond niet direct de be trokken vrachtauto. Men spoorde aan- j vankeltJk een wagen in de binnenstad i op. die van hetzelfde type was als de r redacteuren) j gezochte auto. maar bij nader onder zoek bleek het de verkeerde. Later trof men in de Schilderswijk een vrachtwagen aan. die eveneens veel overeenkomst vertoonde met het gezoch te voertuig: opnieuw was het de ver keerde wagen. De vrachtauto behoorde echter toe aan een fllma. die meerdere wagens van dat type heeft rijden. In Delft arersteerde men zondagavond een werknemer van het bedrijf, die inmid dels heeft bekend, dat hij de bromfiets heeft aangereden. De man kon niet ver tellen. waarom hij was weggereden. De Haagse politie heeft de juiste toe dracht van hot ongeval nog niet volledig achterhaald- Daarom wordt getuigen verzocht zich te melden. Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 en 7.00 uur nummer 33839 en per speciale koerier wordt u da krant alanog gebracht. Waar agentschappen iyn gevestigd. morgen voordeel melkchoc. pinda's zakje van 9S v< »r 85 niet duur wel heerlijk

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1