S)(2 CeicUeGoti/fca/nt (2 Herstel van economie zet verder door PRESIDENT ZIJLSTRA VAN NEDERLANDSE BANK: car n Resolutie tegen Humanae Vitae Bakkers boos - GEEN minimumprijs voor brood Eerste slag verloren van supermarkten GELD MOET ROLLEN Ook voor werklozen meer kans op arbeid DUITSE KATHOLIEKENDAG Johnson: geen ontmoeting met Russen Doop van prins Maurits MAN DOODT VROUW: EN KIND IN WOEDE Triest slot van onnozele ruzie DANSEN U.V.S. C.V.V. APENGRACHT 3 2 L EID E N POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N V, Leiden DIR.: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.10, p. mnd. 4.70, p. kwart. 14.10; fr. p. post 16.95 ADVERTENTIES 22 ct p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) ZATERDAG 7 SEPTEMBER 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN RUSTIG WEER De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot hedenavond: Wolkenvelden, afgewisseld door zonnige perioden en overwegend droog weer. Weinig wind en on geveer dezelfde temperaturen els gisteren. 59e janrgang, no. 17.543 (Van t verslaggevers) DEN HAAG De verwoede pogingen van de bakkers om de prijsconcurrentie van supermarkten de kop in te drukken hebben tot nog toe weinig succes gehad. De bakkers doen al lang moeite om tot een minimum-prijsregeling voor brood te komen, maar hebben staatssecretaris Van Son (Econo mische Zaken) nog niet enthousiast kunnen krijgen. De bakkers leggen hun hoofd niet in de schoot en gaan be kijken, „hoe zij op een andere manier hun recht kunnen vinden". Op 25 september komt de Nederlandse Bakkerij stichting met de regionale bakkerijcommissies in Arnhem bijeen om verantwoording over de mislukte onderhandelingen met het ministerie van Economische Zaken af te leggen. Intussen wordt met lede ogen aangezien, dat op diverse plaatsen nog steeds brood tegen zeer lage prijzen in levensmiddelenwin kels wordt aangeboden. Staatssecretaris Van Son voelt niet veel voor het afkondigen van een minimum-prijsregeling. Wel wil hij tegen echte mis standen optreden. Het produktschap voor granen, zaden en peulvruchten heeft na overleg met belanghebbende organisaties getracht om bevoegdheid te krijgen tot het uitvaardigen van een ver ordening voor een minimum-broodprijs. Maar twee ontwerp verordeningen kregen geen goedkeuring van het ministerie van Economische Zaken. De staatssecretaris, het produkt schap en de Bakkerij stichting konden het niet eens worden over de norm, waaraan een verplichte minimum-prijs zou moeten voldoen. De voorzitter van het produktschap zal per brief aan staatssecretaris Van Son zijn onbehagen laten blijken. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG. Volgens het munt- verslag 1967 waren er op 1 januari 1968 in omloop: i milj. guldens: 114.2; 171,1; 14,1; rijksdaalder: guldens kwartjes dubbeltjes stuivers centen 12.0; Nadat er vorig jaar zeven miljoen zil veren guldens waren aangemaakt, werd de produktie stopgezet. Zilveren rijksdaalders werden niet geslagen. Er werden drie miljoen nikkelen gul dens geproduceerd. Sinds de huidige zilveren munten werden ingevoerd, waren er eind 1967 ongeveer 171,2 miljoen zilveren guldens en 45,7 miljoen zilveren rijksdaalders in om loop gebracht. Eind 1967 wa6 er voor 68 miljoen aan bankbiljetten van vijf gulden in omloop. (ADVERTENTIE) Huishoudshow mders dan anders zie pagina 12 (Advertentie) Centrale verwarming ook als bouwpakket (ADVERTENTIE) Meer gezelligheid? ^7^)„goed" dansen! EVERT CASTELEIN (Van onze parlementaire redact ie) DEN HAAG Dr. J. Zijlstra, president-directeur van de Nederlandse Bank, heeft verklaard, dat het in 1967 begonnen herstel van het economisch evenwicht zich vermoedelijk dit jaar zal voortzetten. „In 1967 was de balans tussen loonkosten en produktiviteit belangrijk gunstiger dan in de jaren daarvoor. Deze balans zal dit jaar weer verhoudingsgewijs gunstiger zijn, zodat 1968 een tweede evenwichtherstellend jaar zal kunnen zijn." Of dat voor de overheidsfinanciën ook het geval zal zijn, moet de miljoenen nota op de derde dinsdag van september laten zien. „Ik hoop, dat 1969 de voort gang van versteviging van het economisch herstel zal laten zien", zei de president van de Nederlandse Bank gisteravond ln een t.v.-uitzendlng. Hij constateerde dat de werkgelegen heid zich traag had hersteld en dat pas in de laatste een of twee maanden zich een duidelijke verbetering ten opzichte van vorig jaar aftekent. Prof. Zijlstra: „Het zal een belangrijk punt van regeringsbeleid moeten blijven om de hardnekkige resten van struc turele werkloosheid goed aan te pakken". Dit vergt investeringen om de werkloze mensen in het arbeidsproces aan de slag te brengen. „Ik ben daar niet pessimis tisch over, als de conjunctuur doorgaat gunstig te blijven". Alles bij elkaar zal het jaar 1968 wel economisch beter aflopen dan we hadden gedacht. Ik geloof zeker dat we nu enig overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans mogen verwachten", ver klaarde dc optimistische president van de Nederlandse Bank, die ook stelde, dat de precaire situatie van het goud en van de dollar voorlopig achter de rug is. Broeders van de ziekenwagen voor de etagrwoning. waar de 39-jarige assistent-accountant Raa C.. z(jn 31-jarige vrouw Nellie en Urn maanden oude zoontje Honore op afschuwelijke w(jze heeft ver moord. De buurvrouw (onder) kon haar tranen niet bedwingen. PROF. ZIJLSTRA ESSEN (DPA-KNP-AP) Het forum „huwelijk en gezin" van de Duitse Ka tholiekendag is tot de slotsom gekomen, dat de eis tot gehoorzaamheid van de Paus inzake de encycliek over de ge boorteregeling. Humanae Vitae. niet kan worden ingewilligd en heeft in een resolutie verzocht deze encycliek te herzien. De stemverheffing was 3000 te gen 90 b|j 85 onthoudingen. De resolu tie gaat nu naar de Duitse bisschopscon ferentie. om aan Paus Paulus overhan digd te worden. Gesteld wordt dat een eventuele her ziening het Pauselijke gezag .niet aan tast; leerambt en Kerk zouden er al leen maar geloofwaardiger door wor- De resolutie is tot stand gekomen te gen de wil van de leiding van de Ka tholiekendagen en van mgr Hengsbach. bisschop van Essen. Vooral de jongeren hebben zeer op de discussie aangedron gen. Tijdens de uiteenzettingen droegen zij spandoeken met teksten als „Sich beugen und zeugen buigen en verwek- Een van de sprekers verklaarde tij dens de discussies, dat de Duitse bis schoppen de mogelijkheid hadden ..om hun gelovigen als medemensen te be handelen. zoals de Nederlandse bis schoppen doen" Een spreker, die vond dat het iegens Paus Paulus oneerbiedig was, om de encycliek af te wijzen, werd met een luid „boe"-geroep ontvangen. Kardinaal Döpfner, voorzitter van de Duitse bisschopsconferentie, woonde de discussies bij, maar mengde er zich niet in. Volgens het blad Die Welt heeft Paus Paulus opgeroepen tot gehoorzaamheid aan de encycliek Humanae Vitae. Deze rede is op een band opgenomen en zou morgen tijdens de slotzitting in het Grugastadion ten gehore worden ge bracht. In de V.S. heeft de Amerikaanse mo raaltheoloog, pater Haring, betoogd, dat de beroering over Humanae Vitae zal Spontaan valt de Tsjechische tele visie-actrice Ina Janzurova partij leider Dubcek om de hals en kust hem om hem moed en inspiratie te geven voor de komende besprekin gen. Op de inset rechtsboven de Tsjechische Ina Janzurova. leiden tot een nieuwe- opvatting over het Pauselijk gezag en dat de ontstane im passe zal leiden tot een meer afdoend soort collegiaal gezag: „Geen Pauselijk leerstuk heeft ooit een dergelijke aard beving in de Kerk veroorzaakt", zo schrijft hij in het katholieke blad The Commonwealth WASHINGTON (AFP/Reuter). Pre sident Johnson verwacht in de naaste toekomst geen topbijeenkomst met Rus sische leiders ter bespreking van een be perking van atoomwapens. Op een pers conferentie zei hij dat de gebeurtenissen in Oost-Europa een begin van dergelijke besprekingen niet stimuleren. Ruim 1500 personen zullen dinsdag 10 september in de Grote Kerk van de hervormde gemeente in Apeldoorn de doopplechtigheid bijwonen van prins Maurits, zoon von prinses Margriet en mr. Pieter van Vollenhoven. De doop- dienst in de geheel met witte en zacht roze bloemen versierde Grote Kerk zal worden geleid door prof. dr. H. Berkhof, hoogleraar vanwege de Nederlands Her vormde Kerk in de dogmatiek en bijbelse theologie aan de rijksuniversiteit te Van de koninklijke familie ontbreekt alleen prinses Beatrix, die nog deze maand haar tweede baby verwacht, en prinses Irene en haar echtgenoot. (Van correspondent) ROTTERDAM Een aanvankelijk onnoiele ruzie turnen man cn vrouw heeft gistermiddag ln de Rotterdamse nieuwbouwwijk Nleuw-lJssrlmonde een trieste wending gekregen. In een bui van geestelijke gestoordheid heeft de 39-Jartge assistent-accountant Baatlaan C. s|)n 31-jarige vrouw Nellie en z|jn tien maanden oude zoontje Honoré vermoord door ze de schedel in te slaan. afspraak, die hij had in het diaconessen- huis aan de Westersingel, na te komen. Hij diende zich om 3 uur aan bij dr. P. L. Oe, die hem voor suikerziekte behan delt. Aan deze internist bekende hij zijn moorden. Do arts overreedde de man de politie te bellen. Vanuit de spreekkamer van de dokter vertelde C. zijn dramatisch verhaal aan de politie. Onmiddellijk toog een groep recher cheurs naar het ziekenhuis, terwijl een aantal rechercheurs van het bureuu Sandelingenplein zich naar de Valkreek in Nieuw-IJselmonde haastte. C. liet zich rustig arresteren. De vrouw en haar kind werden dood aangetroffen. Macaber detail hierbij is, dat de man voor zijn dubbele moord twee verschil lende hamers heeft gebruikt. Naast het ontzielde lichaam van zijn vrouw 'lag in een plas bloed een grote hamer. In de buurt van het bedje, waarin het gedode kind sliep, lag een andere hamer. Volgens hoofdinspecteur Greive, die het onder zoek in deze affaire leidt, moet de man geruime tijd hebben gezocht, voordat hij het tweede moordwapen kon hanteren. Reeds enkele uren na de moorden kon de Rotterdamse recherche de man aan houden. Na de moord op zijn vrouw, waar hij een vrij normaal huwelijk mee moet hebben gehad, en zijn enig kind, heeft de dader zich van zijn bebloede kleren ontdaan. Gewassen en in een ander kostuum is h|j ongeveer een uur later in een stadsbus gestapt om een ADVERTENTIE 2 nw. clubs v. gevorderden HEDENAVOND 9 UUR HET WITTE HUIS MORGENMIDDAG 3 UUR ANT. CLUBHUIS Voor beginners is er nog plaats hedenavond 7.15 u Het Witte Huis; morgenmiddag 4.30 uur Ant. Club huis. INSCHRIJVING: Morgen 3-10 uur Ant. Clubhuis TOP-DANSAVOND IEDERE ZONDAG 8-11 UUR ANT. CLUBHUIS LEIDEN; ENTREE 2.— Over een motief heeft de assistent - accountant in z|jn bekentenis nog weinig gezegd. H|j is ren stille teruggetrokken man. De politie vermoedt, dat z|jn vrouw hem daarover Iets smalends heeft gezegd, waarna h|j even later onverwacht van achteren op baar heeft ingeslagen. Om wonenden In de galer|jwoningen hebben niets bijzonders gehoord. De naaste buren hadden weinig contact met het echtpaar. Ongestoord kon de man ln z|jn blinde woede volharden. H|j maakte nog een slachtoffer: z|Jn slapend soontje. Vervolgens moet hij weer wat bij z|jn positieven zijn gekomen. Van zijn vrouw en kind trok hij zich evenwel nietz aan. Wel stopte hij zijn met bloed doordrenkte colbert en pantalon onder zijn bed en waste hij zich grondig. Uiterlijk normaal vertrok hij even later. Een groep politiemensen probeert nu na te gaan of iemand de man na éën uur 's middags heeft gezien. Uit het buurtonderzoek ls tot gisteravond laat gebleken, dat de man een goede betrek king had, weinig aan het buurt- of het verenigingsleven deelnam, een ogen schijnlijk goed huwelijk leidde en een keurig gezinnetje had, dat een paar jaar in deze wijk woonde. Euson and fttax, 8-mans blurs - sou I- formatie met negerzanger. Voorverkoop: Rhijnerburcherlaan 32, Hazerswoude. (Advertentie) ZONDAG 2.30 UUR: De peten bi) de doop van de kleine Maurits zijn afkomstig uil ile koopvaardij, waarvan prinses Margriet beschermvrouwe m. Van links naar rechts: O. Victor (gezagvoerder koopvaardij), J. J. Augustijn (hofmeester)J. Nesselaar (hoofd radio-officier)J. C. van der Ham tweede snheepswerktuigkundige) ,1. Wors tenburg (eerste stuurman). Onder v.Ln.r. J. Bolhuis (hoofdwerktuigkundigeH. Levasier sr. ibootsman), W. Menge (chef-kok)H J. O. Rogaar (bnnk- werksrj, en J, i. F. voti Beek matroos)p Prijzen der plaatsen: overdekte tribune 2,50, onoverdekte tribune 2, Staanplaatsen 1,50, jongens t/m 14 Jaar 0,75. xOMdans ^uTStOegstgeest ms°;,7;s

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1