S)e CeidóeSouAci/nt Bloedproef, valhelm en veiligheidsgordel verplicht Verkeerszondaars aan banden DORP KAKHAK VERLOOR BIJNA ALLE KINDEREN Volleyballers gaan niet naar Mexico Voorstelling gaat door Elektriciteitskabels voor t.v.-uitzending Taptoe vernield Gezondheid van Beatrix uitstekend Gijn in drievoud Aardschokken eisten deze eeuw 700.000 mensenlevens Geur van dood in rampgebied van Iran NEVOBO ONTSTEMD AFSLUITDIJK WORDT VIERBAANS (0VLeer PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 - Bank: Amro-Bank NV., Leiden DIR.: C. M DRABBE J F J M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L C J ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. MO, p. mnd. 1 4.70, p. kwart. 14.10; fr. p. post 16.95 ADVERTENTIES 22 ct p mm Telefoontjes 2 KLACHTEN bezorging tel 33839 (18 0019 00 uur) DINSDAG 3 SEPTEMBER 1968 PLAATSELIJK MIST Weinig wind met in de nacht en ochtend plaat selijk mist. Later opklaringen en slechts hier en daar een bui. Ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. KATHOLIEK DAGBLAO VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 59e jaargang, nr. 17.539 (Van •slaggevers) DELFT Vannacht hebben enkele jongelui vijfentwintig elektriciteitskabels, nodig voor de televisieuitzending van dc Taptoe-Delft, doorgesneden. Van de daders, die kennelijk met hun daad wilden voorkomen, dat de tientallen leger- muziekkorpsen op het t.v.-cherm zouden verschijnen, ontbreekt elk spoor. De herstelwerkzaamheden nemen een dag in beslag. De voorstelling van vanavond komt in ieder geval niet in gevaar. Gisteravond werd tot half twee gerepeteerd door verschillende onderdelen van de Taptoe, om do N.T.S., die vanavond kleurenopnamen van de Taptoe maakt, gelegenheid te geven voor de juiste camera-instelling en om de paarden aan het felle licht en de glinsterende camera's te laten wennen. Toen een nachtwaker om drie uur zijn ronde deed, zag hij enkele jongelui wegrennen. Even later zag hij, dat een aantal kabels onder meer van de speciale televisielichtbakken waren vernield. Vandaag heeft men in allerijl de kabels moeten repareren. Bovendien moet alles opnieuw worden uitgetest. Voor vanavond zijn scherpe voorzorgsmaatregelen afgekondigd. De tribunes zullen vanachter hermetisch worden afgesloten. (ADVERTENTIE) Prof. dr. Plate verklaart: Windhoos richt 50 mille schade op camping aan MOOK Een wervelwind heeft gis termiddag voor naar schatting 50 mille schade aangericht op de camping „El Dorado" in het Noordlimburgse dorp Plasmolen. Ongeveer 23 caravans en tenten werden zwaac beschadigd of ver- De camping ligt aan een meertje. Er stonden 120 caravans en tenten, bijna al lemaal het eigendom van weekendgas- ten uit het hele land. Rond 14 uur brak een kort en hevig noodweer los. De lucht werd eng zwart en het begon te stort regenen. Plotseling joeg vanuit het wes ten een windhoos over het terrein. De wind blies de caravans omver. Tenten vlogen tientallen meters door de lucht en werden aan flarden gescheurd. Ook Inventarisstukken als stoeltjes en em mers werden opgenomen en een eind verderop neergeworpen. De windhoos duurde slechts enkele minuten. Een half uurtje later scheen alweer een vriende lijk zonnetje. Er waren maar weinig campinggasten aanwezig. Kettingbotsing door regen AMSTERDAM (ANP) Gistermiddag tussen ongeveer kwart over vijf en kwart voor zeven heeft het verkeer, ko mende van de richting Amsterdam gaan de in de richting Utrecht op rijksweg 2 grote moeilijkheden ondervonden. Een felle regenbui omstreeks kwart Bvrr vijf was oorzaak dat enkele wa gens slipten. Een ervan kwam in dc sloot, andere reden in de vangrail. Hot gevolg was dat er in korte tijd een hef tige kettingbotsing ontstond, waarbij een automobilist niet ernstig werd gewond. De kettingbotsing had lot gevolg, dat in korte tijd het verkeer een lange file vormde, die op een gegeven moment was aangegroeid tot op de brug in Am sterdam. Pas om rond kwart voor ze ven kon het verkeer weer normale voort gang vinden. Leeuw wilde geen duel aan DJAKARTA (Reuter) Honderddui zend mensen waren naar het grote sta dion van Djakarta getrokken om een ge vecht van een leeuw tegen een man te aanschouwen. Toen de leeuw echter te genover gladiator Bandot Laharjo stond, staarde het dier alleen maar naar hem. Wat Laharjo ook probeerde, de leeuw ging het gevecht niet aan. De gladiator bood het publiek zijn verontschuldigin gen aan en de leeuw werd weggeleid. (Van t trslaggevers) DEN HAAG Professor dr. W. P. Plate van het Academisch Ziekenhuis in Utrecht heeft gisteren prinses Beatrix, die haar tweede kind verwacht, op kas teel Drakensteyn voor een routine-on derzoek bezocht. De gezondheidstoestand van de prinses is bijzonder goed, ver klaarde prof. Plate. Verwacht wordt dat de bevalling in de tweede helft van september zal plaats hebben. Ook dit keer in het Aca demisch Ziekenhuis in Utrecht. Zoals bij de geboorte van prins Willem-Alexan- J der zal prof. Plate terzijde worden ge staan door de kinderarts dr. J. Drukker, de Anesthesist hg. M. M. Nijhuis en de hoofdverpleegster mej. C. L. van Beuse- kom. Als prof. Plate de tijd gekomen acht om zijn medewerkers op te roepen, zal dit worden bekendgemaakt. Oud-missionaris kan zijn missie niet missen )van onze correspondent) WOUW Kapelaan Bogaarts van de St.-Lambertusparochie in Wouw heeft zijn functie zes weken na zijn benoe ming neergelegd. Hij wil weer terug maar zijn missiegebied in Afrika, waar hij jarenlang heeft gewerkt. Kapelaan Bogaarts kon niet meer wennen aan de Nederlandse levensomstandigheden. Driemaal gijnschopper Max Tailleur, die gisteravond startte met 2*)n nieuwe show in het nieuwe De la Martheater hi Amsterdam. Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 en 7.00 uur nummer 33839 en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zijn gevestigd, wende men zleh tot de agent. (Van «en onzer verslaggevers) DEN HAAG In bet belang van- de verkeersveiligheid staan voor bet vol gende jaar diverse drastische bepalingen en voorschriften te wachten. De belang rijkste zijn volgens een mededeling van de minister van Justitie, prof. mr. C. H. F. Polak, en van Verkeer en Waterstaat, drs. J. A. Bakker, aan de Tweede- Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat: a. De aanwezigheid van veilig heidsgordels in personenauto's en combinatiewagens b. Het dragen van valhelmen door motorrijders (scooter); c. Invoering van minimum- snelheid op autowegen; d. Wegvoering van hinderlijk of fout geparkeerde auto's; e. Verplichte bloedproef om te constateren of iemand heeft ge dronken. Midden 1969, aldus het verslag van de besprekingen, zullen de bepalingen van de Wegenverkeerswet betreffende reflecterend kentekens worden gewij zigd. Er zal naar uniformiteit worden gestreefd bij het plaatsen en inrichten van verkeerslichten en het aanbrengen van verkeerstekens op het wegdek. Be gin volgend jaar zal een regeling tot stand komen betreffende het door be voegde ambtenaren te geven stopteken. Overleg wordt nog gepleegd over het invoeren van een verplichte periodieke keuring van auto's. Ook over de kwestie van het geven van rijlessen wordt nog overleg gepleegd. De voorkeur van minister Bakker gaat voorlopig uit naar een soort staatsdlploma of bijvoorbeeld een zekere staatsgarantie voor het VAMOR-diploma. Ook meent minister Bakker dat er veel voor te zeggen is het rijbewijs van iemand wie één jaar of langer de rijbevoegdheid wordt ont zegd, voorgoed ongeldig te verklaren, zodat opnieuw examen moet worden af gelegd. Het toekennen van een apart kenteken voor beginners zal volgens de minister geen werkelijk voordeel op leveren. Het afnemen van een rij examen in twee delen (het huidige exa men zou alleen toegang moeten geven tot het verkeer en na een twee jaar zou opnieuw een examen moeten worden afgelegd voor een volwaardig rijvaardig heidsbewijs) zou op praktische moeilijk heden stuiten. keer met een promillage alcohol van 0,5 0,8 strafbaar worden gesteld. Het zal uiteraard aanzienlijk verschil maken of het promillage betrekking heeft op het bloedalcoholgehalte zoals dat blijkt uit en op het moment van de aanhou ding of op het moment van begin van deelneming aan het verkeer. Overleg wordt gepleegd over het in voeren van een verplichte periodieke keuring van auto's. Omdat een dergelij ke keuring slechts zin heeft indien hier voor voldoende mensen beschikbaar zijn kan nog niets worden gezegd over het tijdstip waarop een dergelijke bepa ling van kracht zou worden, aldus de ministers. Valhelm Niet alleen bij motoren en scooters maar ook bij bromfietsers is het aantal doden per kilometer betrekkelijk hoog. Het verplicht stellen van een valhelm (voor motorrijders) acht minister Bakker ook gewenst voor bromfietsers en pas- DEN' HAAG (A.P.) De aardbevingen van dit weekeinde in N.O.-Iran hebben het aantal doden, die de grote aard- bevingsrampen deze eeuw geëist hebben, op bUna 700-000 gebracht. Uit de annalen blijkt dat in januari 1556 b(j een aardbeving in Sjensi in China 830.000 mensen om het leven zijn gekomen. Dat was, voor zover bekend, de erg ste ramp. I)e grootste aardbevingsrampen in deze i San Francisco Messina, Italië Avezzano, Italië Kansoe, China Tokio Kansoe, China Quetta, India Chilian, Chili Erzincan. Turküe Agadir, Marokko Lar en Garesj, Iran Het noordwesten van I Skopje Bü Srinagar, Kasjmir 1906 1908 1915 1920 1923 1932 1935 1939 1939 1960 1960 1962 1963 1963 1964 1966 452 doden 75.000 doden 29.790 doden 180.000 doden 143.000 doden 70.000 doden 60.000 doden 30.000 doden 23.000 doden 12.000 doden 3.500 doden 10.000 doden 1.100 doden 80 doden 115 doden 2.447 doden „Geen olympisch niveau" DEN HAAG De Nederlandse volley- balploeg zal niet worden uitgezonden naar de Olympische Spelen. Het NOC voerde als reden aan dat de afvaardi" ging het Olympische niveau niet haalt. Het bestuur van de Nederlandse Volley bal Bond vraagt zich af wat onder I „Olympisch niveau" kan worden ver- I staan. Nederland kreeg alsnog een invi-- I tatle voor het Olympisch volleybaltoer nooi omdat Hongerije zich terugtrok. I De NEVOBO deed het NOC een rapport toekomen waarin de voordracht werd ..verdedigd" en werd aangedrongen op deelneming en bezetting van de vrijge komen plaats. In dit rapport stelde de NEVOBO dat Nederland in Mexico in het ongunstig ste geval zesde of zevende zou worden. Deze redenering werd gestaafd door het feit dat de Nederlandse voleybalploeg reeds jaren Westeuropees kampioen is, dat Nederland het enige Westeuropesc land is dat zich enigszins kan meten met de Oostcuropese landen waarvan Roe menië, Joego-Slavië en Hongarije niet in Mexico aanwezig zullen zijn. Er ne men slechts tien landen deel aan het Olympische volleybaltoernooi. Bij de NEVOBO is men ontstemd over de term „Olympisch niveau". Slechts eenmaal eerder, in Tokio, stond volleybal op het Olympisch programma zodat vergelijkingsmateriaal ten aan zien van het „niveau" vrijwel ontbreekt. Men vraagt zich ook af of een zesde I of zevende plaats niet voldoende is en waarom dan we! de waterpoloploeg gaat die een dergelijke prestatie zeer w aar schijnlijk niet zal leveren, terwijl de NEVOBO er vrijwel zeker van is dat j de volleyballers het wel zullen doen. De plaats van Nederland zal nu in Mexico worden ingenomen door Bcl- r beslist zwakker dan Nederland. KAKHK (AP) De lucht van de dood. grote puinhopen van wat eens een voort varend dorp was. dat alles en nog meer, was eens het dorp Kakhk, dat wegge vaagd Is door de aardbevingsramp, die 15.000 tot 20.000 doden geëist heeft. Sommige dorpelingen lopen doelloos rond, huilend. Anderen z(jn te verslagen om te hullen. Het zoeken naar vermisten gaat voort. Het totaal ontbreken van kinderen valt direct op. Normaal zouden ze over de bulldozers en vrachtwagens heen klauteren. Maar in Kakhk zijn bijna alle kinderen dood. Van de 7000 inwoners van Kakhk zijn er 6000 omgekomen of worden nog ver mist. Slechts 3500 doden zijn geborgen Kakhk, in Oost-Irun, ligt aan de rand van de grote „Dash Kaveerwoestljn, ver borgen achter een lange rij heuvels. Al leen de moskee staat nog overeind. Doch deze vertoont grote scheuren en staat op punt van instorten. Langs wat eens straten waren staan de mensen. Hun met bloed bevlekte kleren zijn de enige bezittingen die zij nog heb ben. Een van hen is het vijfjarig meisje Parven: „Allah, ik wil mijn ouders.... Ik heb mijn moeder nodig". Zij is de enige overlevende van het gezin van „Van de tarwevelden" Op de resten van zijn huis zit de 48 jaar oude kruidenier Haji Ghavi te treu ren om zijn drie jaar oud zoontje Jaffaf, twee andere zoons en zijn vrouw. Een vrouw, gekleed in traditionele kledij, vraagt mensen mee te helpen graven naar haar echtgenoot en kinde- Een oude vrouw en haar driejarige kleinzoon konden levend uit het puin worden gehaald, nadat zij 48 uur lang bekneld hadden gezeten. „Plotseling begon de grond onder mijn voeten te bewegen. Toen werd alles don ker en met een oorverdovend lawaai stortte alles In", aldua de 42-jarige boer Javad Tabasi. „Een paar seconden latei- werd overal geschreeuwd en geroepen". Wijzend op wat brood en een meloen zijn rantsoen van de reddingsinstanties zegt hij: „Nu moeten we van de lief dadigheid eten". Drie wezen van twee, vier en vijf Jaar wachten nog steeds op hun omgekomen ouders „tot zij van de tarwevelden terugkomen". Winter Voor de reddingsploegen is het een wedloop tegen de winter. C 130 transport vliegtuigen van de Iraansc luchtmacht zijn van het vliegveld Mehrabad naar het rampgebied vertrokken. In één van deze toestellen bevond zich een groep pioniers, die onderkomens voor dc dak lozen zullen bouwen. Vijftig vrijwillige artsen zijn naar het rampgebied overgevlogen om de over levenden eerste hulp te bieden. Van alle zijden stromen hulp en geld toe. Grote zendingen hulpgoederen en tien tallen bulldozers zijn reeds in het gebied aangekomen. Duizenden tenten dienen de slachtoffers als tijdelijk onderdak. In het gebied worden nog steeds na schokken gevoeld. (ADVERTENTIE) Onderzoek naar steekvlam DEN HAAG (ANP) Het Tweede- Kamerlid drs. D. F. van der Mei (CHU) heeft de minister van Economische Za ken verzocht een onderzoek te doen in stellen naar dc oorzaak van de steek vlam. die zaterdagavond jl. uit de pijp van de Mobil Oil-raffinaderij in het Noordzeekanaalgebied kwam en die vol gens hem alom grote onrust heeft doen Huishoudshow anders dan anders zie pagina 3 ADVERTENTIE Meer gezelligheid? \^7)/„goed" dansen! EVERT CASTELEIN

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1