TROEPENCONCENTRATIE OM ROEMENIË Bejaarde man door Johnson vreest nieuwe invasie mBet eer"gedood Ti gestoorde jongen CERNIK MOET KABINET WIJZIGEN DUBCEK NA ZIJN TERUGKEER NKV moet toch naar Moskou Versterking NA VO kan wellicht nodig zijn Invasie leek onwaarschijnlijk KIND DOOR EIGEN VADER OVERREDEN Kon. gift voor Tsjechen gered TWEE NIEUWE KLUBS VOOR BEGINNERS Jongen uit handen ontvoerder Ab Goedemans verongelukt NA UREN DOOR POLITIE OMGEPRAAT BUIT BANKROOF 10 MILLE Meisje kreeg pistool onder haar neus Aan onze abonnees #¥)Leer ÏÏS van JAMIN GOUD v. d. Water THE RUNAWAYS XOMDANS amusement 0EGSTGEEST tV3\71°, PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N.V., Leiden DIR.: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging teL 33839 (18.00—19.00 uur) ZATERDAG 31 AUGUSTUS 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIOEN EN OMSTREKEN ENKELE OPKLARINGEN In de ochtend hier en daar mist. Ovorigens enkele opklaringen en waarschijnlijk voor da avond geen regen. Zwakke tot matige wind. krimpend naar zuidwest. Dezelfde temperaurrn als giseren of Iets lagere. 59e jaargang, no. 17.537 SAN ANTONIO (A.P.-Renter) President Johnson heeft mel ding gemaakt van geruchten dat nieuwe Russische militaire acties in Oost-Europa ophanden zijn. „Wij kunnen en moeten in dit jaar 1968 niet terugkeren naar een wereld van ongebreidelde aggres- sie. Johnson waarschuwde iedere „aggressor in spe" zich niet in Amerika te vergissen: „Deze noch de volgende Amerikaanse regering kan er zich bij neerleg gen, dat landen bezet worden. Laat niemand de honden van de oorlog losmaken." President John son doelt op de toenemende ge ruchten, dat Russische en Bul gaarse troepen gereed staan om Roemenië binnen te trekken, dat zich in de Tsjecho-Slowaakse kwestie achter Praag heeft ge steld en trouwens reeds lang een los-van-Moskoupolitiek voert. Roemeense reizigers hebben in Boeka rest verklaard, dat Russische en Bul gaarse troepen zich langs de Roemeense grenzen concentreren. Officiële Roe meense woordvoerders weigeren evenwel ieder commentaar. De Russische pers heeft al eerder de geruchten over een komende inval in Roemenië „een provo catie" genoemd. Genoemde reizigers hebben* bij de Proeth, die in het oosten de grens tussen Roemenië en Rusland vormt, lange rijen pantserwagens en stukken geschut ge zien. In Bulgarije zouden troepen op weg zijn naar het gebied van Russe, tegen over de Roemeense haven Gioergioe aan de Donau, waar de twee landen door een brug zijn verbonden. De sterkte van de Russische troepen in het grensgebied wordt geschat op 15 tot 27 divisies tanks en gemotoriseerde infanterie. Een even tuele Russische opmars zou waarschijn lijk gericht zijn tegen de grote Roemeen se steden in het noordoosten en oosten, zoals Jassy, Suceava en Galat. De hoofd stad Boekarest zou binnen het bereik van een eventuele Bulgaarse invasie macht liggen. De militaire maatregelen, die Roemenië vorige week genomen heeft, blij ven van kracht. Exodus Zwaar drukt intussen de Siberische hand van Rusland op Tsjecho-Slowakije. Premier Oldrich Cernik zou, volgens sommige berichten, begonnen zijn zijn kabinet te hervormen om het meer aan vaardbaar te maken voor de Russen. Er is reeds oensuur ingevoerd en het eerste blad dat hieraap waarschijnlijk ten offer zal vallen is de Llterarnl Listy, welks plaatsvervangend hoofdredacteur, Lud- vik Vesely al naar West-Duitsland is ge vlucht. Er ls trouwens al een hele exodus van Tsjechen naar het Westen aan de gang. Premier Cernik zou in privé- gesprekken „alle knappe koppen en ieder die wat betekent" aangeraden heb ben te vertrekken, aangezien de Russen zouden beschikken over lijsten met dui zenden namen van lieden, die gedepor teerd moeten worden. Prof. Oba Sik, vice- premier, man van de economische her vormingen en zondebok van de Russen, Dit is de eerste foto van Dubcek sedert zijn terugkeer van gevangen schap in Moskou. De foto werd donderdag genomen buiten het partijbureau, waar Dubcek had gesproken -met Zweedse journalisten. gaat voorlopig niet terug; hij zou bijna zeker door de Russen gegrepen worden. Presidiumlid Cisar is vermoedelijk on dergedoken en minister van Binnenland- Zaken Pavel krijgt geen kans in zijn door Russen bewaakte ministerie te ko men. Volgens sommige berichten i afgetreden. Andere hoofden, die zullen vallen, zijn die van Galuska (Voorlich ting) en Kadlec (Onderwijs). Er bestaan voorts altijd nog twee trale comités van de communistische partij en er verschenen vandaag drie verschillende Rude Pravo's, waarvan een waarschijnlijk in Dresden (Oost- Duitsland) wordt gedrukt. Dubcek Het officiële Tsjecho-Slowaakse pers bureau CTK spreekt de geruchten tegen dat partijleider Dubcek gewond of ziek zou zijn: „Hij is onafgebroken aan het werk", aldus CTK. Dubceks probleem is zijn eigen pro gressieve aanhangers ervan te overtuigen dat het beter is te buigen voor de wen: Moskou en enige harde, conserva tieve, aan Moskou welgevallige leden in het partijcomité te kiezen. Door het bij eenroepen van het oude centrale partij- comité heeft hij stilzwijgend te kennen gegeven dat de recente zuivering (in de tijd dat Dubcek gevangen was) van de partijleiding van conservatieven, ongel- /as. Overigens schijnt Dubcek er we! overtuigd te zijn, dat het geheime congres zijn leven gered heeft; de Russen aren er danig van geschrokken. Emil Zatopek, de befaamde Olym pische kampioen, heeft verklaard dat de Russische invasie de liefde van zijn land de Russen in diepe haat heeft ver anderd: „Zij hebben als barbaren gehan deld in het jaar van de rechten van d< i en van de Olympische Spelen". Wat hem betreft mogen de Russen deel nemen aan de spelen, want: „De helden sns land zullen toegejuicht, maar de Russen zullen uitgejouwd worden". Liquidatie Het Russische partijblad Pravda heeft vandaag opgeroepen tot de „liquidatie" van verzetsgroepen in Tsjecho-Slowaküe, waarbij naar gezegd Tyerd meer dan 40.000 mensen zijn aangesloten. (ADVERTENTIE) HUISHOUDSHOW GROTER DAN OOIT NIET MINDER DAN 125 STANDS m11 h J 4 A n .mwiiHWFgma Minister Luns in Londen: LONDEN (AP) Minister Luns heeft in Londen verklaard dat de NAVO zijn defensie dient te versterken als de Russische troepen lang» de Tsjecho- Slowaakse-Westduitse grens permanent lijken te blijven. Hij wees erop dat het verscheidene maanden kan duren voor deze verster king noodzakelijk wordt. „We moeten afwachten hoe de zaken zich ontwikke len", :i hij. Nu Luns zei sedert maart te hebben geweten dat het Warschaupact zijn troepen bij de Tsjecho-Slowaakse grens had versterkt. Hij liet erop volgen het onwaarschijnlijk te hebben geacht dat deze troepen het land zouden binnen- VEENOORD (ANP) In de Van Goghstraat in Veenoord is het driejari ge meisje C. Olijve uit Veenoord aan gereden door de auto van haar vader. Het kind was op slag dood. Het ongeval gebeurde doordat het meisje de weg overstak van achter een gepareld. DEN HAAG (ANP) H.M. de Konin- n en Z.K.H de Prins der Nederlanden hebben een gift gedaan aan het comité hulp voor Tsjechen ln Nederland. ATTRAKTIES l ÏO fallen I Dem°riStratieS HUJartisten Hedenavond: TRIO TED DE BRAAK Morgen: RIA VALK ADVERTENTIE Hedenavond 7.15 uur: IIe( Wille Huis Morgenmiddag 4.30 uur: Ant. Clubhuis Inschrijving: zondags 310 uur Ant. Clubhuis; overige dagen 7-9 uur Spaargarenstr. 27, Oegstgeesi. Groot aantal klubs voor beginners - gevorderden - ver-gevorderden - scholieren - gehuwden, enz. TOP-DANSAVOND iedere zondag 8—11 uur Ant. Clubhuis, Leiden Entree 2. BEVERLEY HILLS (AP) Agenten van de Amerikaanse FBI hebben de vier jaar oude Stanley Stalford uil handen van zijn ontvoerder gered nadat deze had getracht de jongen als schild te ge bruiken na een vuurgevecht met de politie. De man. volgens de FBI Robert L. Dacy uit Lakewood en de jongen zijn beiden naar het ziekenhuis gebracht. De jongen, zoon van een bankier in Beverley Hills heeft een beenwond. Dacy werd door de politie in zijn rech terarm geschoten. Het losgeld van 250.000 dollar ia eveneens terecht. De man werd gearresteerd na een wilde achtervolging met auto's door de stra ten van Los Angeles. Tijdens deze achter volging vielen verscheidenen schoten. Aan deze jacht kwam een einde toen een agent zijn wagen tegen die van Dacy liet botsen. Ondanks ljet feit dat deze de jongen toen als een schild voor zich hield zagen de agenten kans hem te arresteren. ,m niet alleen voor aok voor verscheidene het Warschapact als vallen. „Het v Tsjechen, maar regeringen van een verrassing". Over de toestand in Roemenië zei de ipinisteri „Ik tooet uiterst voorzich tig zijn om standpunten te vertolken over iets dat misschien kan gebeuren, maar zeker is dat er een sterke Rus sische troepenconcentratie is in Bessara- bië en bij de Hongaarse grens". De Franse minister van buitenlandse zaken, Michel Debré heeft versterking van de NAVO als reactie op de Tsje cho-Slowaakse crisis afgewezen. Hij ver klaarde voor de commissie van buiten landse zaken van de Senaat, dat dit on gewenst zal zijn omdat het de tegen stelling tussen de Oostelijke en de Wes telijke blokken zal doen toenemen, iets waartegen Frankrijk gekant is. GEMERT De Tilburgse hoogleraar prof. dr. J. A. Geertmun heeft op de gisteren begonnen studiedagen van N.K.V. in bet Oostbrabantse Gemert verklaard, dat de Nederlandse vak bondleiders ook na de gebeurtenissen in Tsjecho-Slowakije een tegenbezoek aan bun collega's in de Sovjet-Unie zouden moeten brengen. N.V.V.-voorzitter Kloos heeft deze week gezegd, dat van een dergelijk bezoek niets meer kan komen. N.K.V. bond St.-Eloy heeft een uitnodiging va een Russische vakhond afgewezen. Pre mier De Jong heeft in de Tweede Kamer laten weten, dat de regering in de huidige omstandigheden voor wisselingen ook niet warm loopt. „In het belang van de vrede op de wereld meen ik, dat een tegenbezoek nuttig zou kunnen zijn", zei prof. Geert- man. Als voorzitter van de interna tionale vereniging Euro-Economic heeft hij veel relaties in Oosteuropese lan den, vooral in de Sovjet-Unie, Honga rije en Tsjecho-Slowakije. Hij bood het N.K.V. zijn bemiddeling aan bij het leggen van contacten. Volgens de Tilburgse economist moe ten de vakverenigingen in de weste lijke en de Oostelijke landen zich in stellen op de gevolgen van automa tisering en cybemetisering. Grote groe pen routine-arbeidere zullen ook in Rus land werkeloos worden, als over deze vraagstukken niet internationaal wordt gediscussieerd. ADENAU (ANP) De 25-jarige cou reur Ab Goedemans uit Eindhoven ls gisteren tijdens de training voor de 500 km van de Adac op de Nurbflrgring om het leven gekomen. Bij een inhaalma noeuvre met zijn nieuwe 1.6 liter pro totype van Abarth in de nabijheid van de zwaluwbocht geraakte dc wagen in de berm. Daarbij werd Goedemans uit zijn auto geslingerd. Hij werd zo zwaar gewond dat hij tijdens het transport naar bet ziekenhuis van Adcnau overleed. De Nederlandse coureur Iaat een vrouw en twee kinderen achter. Van onze correspondent OIRBEEK Verschanst op de zolder van z(jn ouderlijke woning heeft de ern stig gestoorde 21-jarige jongeman Jan J. uit Oirbeck gisteren in het wilde weg op voorbijgangers geschoten. Tijdens de schietpartij werd de 74-jarige W. J. L. Sottja Heijerman (21) werd gister avond onder bedreiging van een pistool gedwongen 10.000 gulden af tc geven. UTRECHT (ANP) Een ongeveer 40-jarlge man heeft gisteravond een overval gepleegd op het filiaal van de Railt'aissenbank aan de Lijnbaan in Utrecht, Hij dwong de 21-jarlge Sonja Heijerman, die alleen in het kantoor was, onder bedreiging met een pistool hem geld te geven. De man stapte om vijf voor acht bin- nrn, vijf minuten voor de sluiting van de bank, die vrijdagsavonds langer open is dan anders. Hij had eep grote papie-, ren zak bij zich, richte een pistool op mej. Heijerman en fluisterde: „Ik wil geld hebben". De cassière deed een greep in de la en gaf hem vervol gens haar eigen schatting ongeveer f 10.000 in coupures van I 100. De man liet de zak liggen, propte de bankbiljet ten in zijn zak en verdween. Zijn signalement luidt: lang ongeveer 1.70 m, smal ongeschoren gezicht, jileis- ler op rechterkuak en kin. Hij droeg een bril, een hoed, een roodgeblokte shawl en beige handschoenen. Sonja Heijerman, die nogal overstuur was door het gebeurde, belde ogenblik kelijk na het vertrek van de overvaller het hoofdkantoor van de Raiffeissen- bank in Utrecht, waar men dc politie alarmeerde. De man is waarschijnlijk in een witte auto weggereden. De cas- sière heeft met de politie nog tever geefs de omgeving afgezocht. De poli tie trof mantregelen om te voorkomen, dat de man de st d zou verlaten. Het signalement van de dader klopt niet met dat van de man, die nog steeds wordt gezocht voor de overval op een bijkantoor van de Nutaspaarbank in O rote publieke bHangstellmg (nieuwsgierigheid) voor het kantoor van de Utrechtse Raiffeisenbank, waar gisteravond een gewapende overval werd gepleegd. Utrecht op. woensdagmiddag 7 augus tus. Deze man, wiens signalement nauwkeurig kon worden vastgesteld, maakte bij deze overval een bedrag van bijna t 20.000 buit. Op de vraag aan directeur Pot of het niet ongewoon is, dat een Jonge vrouw 't avonds alleen zorg draagt voor het kantoor, antwoordde deze, dat juist do volgende weck zies nieuwe employees bij de bank in dienst zouden treden. „Wij zijn net tussen de wal en het schip ge vallen", aldus de heer Pot. Tot uren na de overval Ls het in de directe omgeving van het bijkantoor zeer druk geweest. Het verkeer werd er zelfs enigszins door belemmerd. Buurt bewoners hebben van de overval en het, wegvluchten van de banrovcr niets ge- Ilcnkes, eveneens uit irbcck, gedood. De man werd tn de linkerschouder getrof- ten. Men dacht eerst, dat h(j aan een hartverlammin gwas overleden. Sectie wees echter uit, dat de schotwond do delijk was. Na enkele uren wist de politie de Jon gen te bewegen zich over te geven. Hij ls onmiddellijk nanr een psychiatrische inrichting gebracht. Jan J., die al geruime tijd onder psy chiatrische behandeling stond, had op de zolder van zijn ouderlijk huis de vllso- trap achter zich naar boven getrokken. Hij verschanste zich achter een klein zolderraampje. Jan J. had een do dag tevoren in België gekochte automatische Flaubert met televizier bij zich, alsmede een zware windbuks on veel patronen. Hoewel hij door het kleine zolderraampje maar een klein deel van de weg kon bestrijken, wist hg toch enkele voorbij rijdende vrachtwagens te raken. Hij heeft ook op voetgangers geschoten. Een van hen was de 74-jarige W. J. L. Hen- kes. Hij moet op slag dood zijn geweest. De officier van justitie, mr. F. A. Oon- zalves. nam in gezelschap van de ge rechtelijke arts dr. J. Hollman van Maastricht de leiding van de politle-actie op zich. Na overleg ging opperwacht meester Leers achter de geluidsinstallatie van de politie zitten. Hij verzocht Jan J. zich over te geven en de wapens naar beneden te gooien. De schutter gaf geen antwoord. Pas veel later ging men het huis binnen. Het plan was te proberen de jongen om te praten. De politiemannen wisten met een koevoet de trap naar beneden te trek ken. Daarop ging opperwachtmeester De Waal in het trapgat staan. Hij was on gewapend. Hij kent Jan goed. „Ik weet niet hoe long ik met hem gepraat heb. Een kwartier, misschien 20 minuten, maar ik vond het erg lang", zei hij later. „We raakten eindelijk in gesprek. Ik heb hem toen gevraagd zijn wapens naar beneden te gooien. Dat heeft hij gedaan. Hij is daarna vrijwillig naar benéden gekomen. De jongeman was heol erg overstuur. Toen hij een half uurtje van de zolder af was, werd hij met een politiewagen weggevoerd. Tij dens een kort verhoor verklaarde hij eerst van plan te zijn geweest een kind mee naar boven te nemen om het als gijselaar te gebruiken. Later heeft hij er toch weer van af gezien". Jan J. is na het korte verhoor met spoed ln een psy chiatrische inrichting opgenomon. Het ministerie van Economische Zaken heeft er in verbond met koetenstijgingen geen bezwaar tegen, dat de Nederlandse dag bladen een bescheiden abonne mentsprijsverhoging toepassen. Met Ingang van 1 september 1968 ■zijn de abonnementsprijzen van De Leid se Courant als volgt: weekabonnementen 1,10 maandabonnementen (exol. incassokosten) 4,70 kwartaalabonnementen (excl. Incassokosten» 14,10 kwartaalabonnementen per post (excl. incassokosten) ƒ16,96 Automatische giro betalingen Ten behoeve van de abonnees, die een machtiging tot automatische afschrijving van het abonnements geld hebben verstrekt, zullen wtj de Girodienst van het gewijzigde bedrag ln kennis stellen. De directie. (ADVERTENTIE) Meer gezelligheid? \jtfy,,goed" dansen! EVERT CASTELEIN (ADVERTENTIE) ...en als dessert.. in handig gezinspak ADVERTENTIE Voor Juwelier HAARLEMMERSTRAAT 181 (ADVERTENTIE) HOTEL DE BEURS NOORD WIJK Iedere zondagmiddag van 3—6 uur

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1