Strijd om de partijleiding in Praag p uitlij NUCHTERHEID KEERT TERUG Aj Schip gekapseisd voor Hoekse kust (tPULeer Humphrey kiest Muskie als zijn „tweede man Kelner schiet op vier Haagse politiemannen Nürnberg- jax toch op scherm LUNS ZAG EEN LUNS IN WAS Gerard Désar niet meer in eerste van UYS Crisis om benoeming censors Wild West op Parallelweg Gero-cassettes v. d. WATER Aan onze abonnees PAPENGRACHi 01 LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N.V., Leiden DIR.: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. XOOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart. 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes f 2. KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) VRIJDAG 30 AUGUSTUS 196K KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN ZUIDWESTELIJKE WIND De weersverwachting, meegedeeld door het KNMÏ» geldig tot morgenavond: Ve«4 bewolking met vanavond nog hier en daa» •en bui en een matige tot «wakke noordelijk# wind. Morgen later vanuit het westen toenemend# kans op regen en een tot matig of krachtig aan wakkerende zuidwestelijke wind. Ongeveer de zelfde temperaturen als vandaag. 59e jaargang, no. 17.538 CHICAGO (A.P.Reuter) De parlüconveiftie van de democraten in Chicago heeft zich akkoord ver klaard met de keuze van de 54-jarige senator Ed mund Muskie uit Maine als democratisch kandidaat voor het vice-presidentschap. Hubert Humphrey, woensdagnacht gekozen tot democratisch presidents kandidaat, had Muskie voorgedragen. De afvaardiging van de staat Wisconsin, die vrijwel geheel had ge stemd voor McCarthy, had eerder voorgesteld Julian Bond van de delegatie van' Georgia als kandidaat voor het vice-presidentschap aan te wijzen. Bond. een neger, kan evenwel vanwege zjjn leeftijd hij is 28, dus zeven jaar te .jong niet voor deze kan didatuur in aanmerking komen. Zowel Humphrey als Muskie komen uit stalen die- vroeger sterk republikeins waren. Humphrey was de eerste democratische senator vdn Minnesota en Mus kie heeft de democratische partij inMaine aan de overwinning geholpen. Muskie is lid van de regering van zijn staat en gouverneur geweest. Deze zoon van Poolse immigranten is in het land nog weinig be kend, maar hij wordt een van de kundigste leden van de senaat genöemd. Het is de bedoeling dat Muskie zich vooral gaat bezighouden met de proble men van de Amerikaanse steden. In de rede waarin Humphrey zijn kandidatuur aan vaardde, riep hij opnieuw op tot eenheid in de partij en in heel het land. Hij beloofde alles te doen om de besprekingen in Parijs te doen slagen. „Als er een les is die wij zouden moeten hebben geleerd, dan is het deze: het beleid van morgen behoeft niet te wor den bepaald of gehinderd door het beleid van giste ren". Hieruit kan worden begrepen dat Humphrey wil aantonen dat hij zich onafhankelijk opstelt tegen over de politiek van president Johnson. Maar de door Humphrey gevraagde eenheid kwam gisteren slechts één moment tot uiting ."tijdens de vertoning van een film over Robert Kennedy. De film werd ingeleid door Edward Kennedy. Veel afgevaardigden konden hun tranen niet bedwingen en er werden borden op gestoken met de woorden „Bobby, wij hebben je De keuze van Humphrey heeft er daarentegen toe geleid dat een politieke groepering in de staat New York, de „coalitie voor een onafhankelijke kandi daat", handtekeningen heeft verzameld om een on afhankelijke kandidaat aan de verkiezingen in no vember te laten deelnemen. De groepering heelt con tact gehad met senator McCarthy, die geweigerd heeft zijn steun toe te zeggen aan Humphrey. McCarthy wil blijven proberen de buitenlandse politiek van Amerika te demilitairiseren. WREED OPTREDEN Een groot deel van Amerika spreekt intussen zijn afkeer uit van het „wrede optreden" van de politie tegen de demonstranten in Chicago. De verslagen senator McGovern verklaarde: „Ik heb gezien dal jonge Amerikanen werden geslagen alleen maar om dat ze protesteerden tegen een politiek waarover zij zeer weinig te zeggen hebben". Ds. Abernathy, op volger van ds. King, eiste c i persoonlijke veront schuldiging van Humphrey. Hij arriveerde gisteren in een huifkar, getrokken door een ezel, die hij Richard Daley noemde naar de burgemeester van Chicago. Hij noemde de conventie een beschamende episode in de politieke geschiedenis van de Verenigde Staten. ..Onze stemmen zullen worden gehoord. De stemmen van de zwakten en van de armen zullen een beslis sende betekenis hebben in deze verkiezingen". Heel wat mensen menen dat bet politie-optreden in Chi cago Humphrey in november miljoenen stemmen gaat kosten. Gisteravond is het opnieuw tot ongeregeld heden gekomen. Humphrey heeft het politie-optreden gekarakteriseerd als „SS-methoden". Vice-president Humphrey becijfert nog eens zijn overwinning op de conventie. Het is overigens dc vraag hoe de cijfers m november zullen spreken. ADO speelt dag later tegen Graz (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG. Teneinde een televisie uitzending van de Europa-Cupwedstrijd NtirnbergAjax op woensdag 18 sep tember mogelijk te maken, heeft het bestuur van ADO besloten de wedstrijd voor dc Europa Cup II, ADOGraz AK, oorspronkelijk eveneens vastgesteld voor woensdag 18 september, te verplaatsen naar donderdag 19 september om 20 uur. Een en ander is mogelijk geworden door een (financieel) initiatief van een grote organisatie alsmede volledige medewer king van tegenstander Graz AK, KNVB en UEFA. Nigeria nodigt waarnemers uit LAGOS (AP) De federale regering ran Nigeria beeft verklaard dat hij het tcschikbaar stellen van vliegtuigen door 'ier Seandinavische landen, voor het •vervliegen van voedsel en medicamen- en naar Biafra als een „vijandige laad" beschouwt. De federale regering heeft Zweden, •en van de vier landen, uitgenodigd om vaarnemers te zenden naar de oorlogs- jebieden om erzich van te overtuigen ,dat er geen sprake is van genocide" Ie waarnemers zouden binnen zes uur •adat het betreffende gebied door de ederale troepen is bezet toegang krij- !en tot dit gebied, zei dr. Okoi Arikpo, ninister van Buitenldandse Zaken van LONDEN (AP) In het1 beeldenkabinet van madame Tus- saud in Londen ia gisteren de beeltenis onthuld van de minister van Buitenlandse Zaken mr, Jo seph Luns. De bijzonder lange figuur van de minister, in was, met het gebruikelijke donker blauwe kostuuim en de rode roos in het knoopsgat, sbaat dicht bij de gestalte van president Charles de Gaulle van Frankrijk, die tot aan de komst van minister Luns de grootste figuur was In het wassenbeeldenkabinet. Minister Luns heeft de onthulling van zijn wassen beeld zelf bijge woond. Hij keek met grote aan dacht naar zijn eigen „image" en verklaarde, dat het een bijzonder knap Stuk werk was. Daarna te kende hfl het boek voor belang rijke gasten. (Van een onzer verslaggevers) LEIDEN De keepers in de eerste klasse B zullen in dc komende compe titie tenminste een gevaarlijk wapen minder op zich gericht krijgen. Gerard Désar, topscorer van UVS in het afge lopen seizoen en ook de succesvolle aan- vallre van dc blauwwitten in de zo eus verlopen na-compclitie. heeft te kennen gegeven niet meer in aanmer king te willen komen voor het eerste elftal van UVS. De 24-jarige Leidenaar zal wel actief blijven op de grasmat doch alleen als vierde elftalspeler. De reden hiervan is dat Désar zich in dc komende maanden geheel wil wijden aan zijn stndie organisatie génie, waarvoor hü het volgend jaar een onderschrift wil schrijven. Aangezien deze studie veel tijd in beslag zal nemen, vindt Désar hij niet meer aan dc selectie eisen kan oldocn. /ADVERTENTIE) EEN LID BEMANNING VERDRONKEN (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND Het Engel se bevoorradingsvaartuig Claerwater (180 ton) is gisteravond tegen acht uur voor de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland gekapseisd en gezonken. Bij dit ongeluk is de 60-jarige kok Cliff Brock om het leven gekomen. De Claerwater was woensdagavond leeg uit Yarmouth in Engeland vertrokken met bestemming Rotterdam. Daar zouden voorraden aan boord worden genomen bestemd voor een van de booreilanden voor dc Britse kust. Kapitein Kennetj Peter Bridge (36) was in Yarmouth aan boord gekomen. In Rotterdam ontdekte hij dat zijn schip, een omgebouwde sleepboot, water maakte. In het ruim stond ruim vier voet water. Met de pompen wist men het schip weer droog te krijgen, daar na de lading aan boord kwam. Alle be nodigdheden voor het booreiland waren verpakt in containers, die aan dek wer den gestuwd. Tegen vijf uur kon de reis naar de Noordzee weer aanvangen en rond zeven uur was de Claerwater bij de Noorderpier. „Daar begonnen ook meteen de moei lijkheden", verdelde kapitein Bridge. „Ter hoogte van de Gaston, ongeveer een mijl uit de kust, ging de loods van boord en voordat hij de loodsboot had bereikt, begon de lading te schuiven en het bevoonadingsvaartuig maakte zwaar slagzij. Die slagzij bedroeg ongeveer 45 graden en ik besloot onmiddellijk te proberen om terug te keren naar de Waterweg". Door lichtseinen geallarmeerd kwam de loods terug aan boord, waai met man en macht gewerkt om de contai ners over boord te werken en het schip weer recht te krijgen. „Het was een hels karwei", zegt stuur- rnan William Murty (21): „We kregen een paar containers over boord maai we moesten uitkijken om niet te wor den verpletterd door andere laadkisten. Tenslotte bleek de situatie toch onhoud baar". De Claerwater begon steeds meer slagzij te maken en tenslotte bedroeg die ongeveer 80 graden". Dat was het moment waarop de loods en stuurman Murty over boord spron gen. Zij wisten zich vast te grijpen aan een drijvende container en reeds na en kele minuten werden ze opgepikt door de Duitse kustvaarder Heinrich Essber- ger. Ook de drie andere opvarenden had den inmiddels de strijd opgegeven. Bij alle pogingen om het schip te redden had niemand eraan gedacht om zwem vesten om te doen en het bleek niet meer mogelijk de reddingboei te water te laten. Inderhaast grepen de drie mannen een reddingsboei en sprongen in het water. De loodsboot Rigel, die ter plaatse opereerde, kon de drie drenke lingen snel aan boord nemen, maar het bleek dat de 60-jarige kok Cliff Brock al veel water had binnengekregen en er slecht aan toe was. In bewustteloze toe stand kwam hij aan boord van de loods boot, waar direct mond-op-mond-beade ming werd toegepast. De reddingboot Koningin Juliana, die na het alarm di rect was uitgevaren zette koers naar de loodsboot en de heer Broek werd over gezet op de reddingboot omdat deze be schikte over een zuurstofapparaat. Alle pogingen mochten echter niet meer ba ten en bij aankomst in Hoek van Hol land bleek het slachtoffer te zijn over leden. De loodsboot Rigel had de twee geredden van de Heinrich Essberger overgenomen en kwam eveneens naai de Hoekse berghaven. Daar aangekomen bleken de mannen in uitstekende condi tie te verkeren. PRAAG (A P. - ReuterIn Praag komen de leden van het. oude en nieuwe centrale comité van de communistische partij bijeen om de kwestie van de wettigheid van het bijzondere partijcongres te regelen dat op j 33 augustus in het geheim in Praag is gehouden. Moskou zou hebben geëist dat het oude cen- trale comité zou blijven gehand- I haafd. Dubeek, die zich volgens geruchten onder medische behan deling heeft moeten stellen in verband met geestelijke en liclia- melijike uitputting, moet trachten een partijleiding te formeren die voor het land en voor het Kremlin aanvaardbaar is. In de Joego-Slavische hoofdstad Bel grado circuleren berichten dat het grote partijcongres in Tsjecho-Slowakije mo gelijk enkele maanden zal worden uit gesteld. Op dat congres zouden „verra ders" als Indra, Bilak en Svestka wor den uitgerangeerd, evenals enkele Dub- cekaanhangers: Cisar, Kriegel en Gold- stuecker. Langzamerhand begint de nuchterheid het te winnen van de woede van de Tsjechen. Jeugdorganisaties hebben nieuwe massademonstraties afgelast. President Svoboda heeft gisteren dooi de stad Praag gereden en met groepen mensen gepraat om hen te overtuigen van de noodzaak het gezond verstand te gebruiken. Parlementsvoorzitter Smrkovsky heeft een bewogen beroep gedaan op het parlement om de overeen komst met Moskou te aanvaarden, ook al hebben de Russen de overeenkomst al geschonden door niet de regeringsgebou wen te ontruimen zoals was overeen gekomen. Smrkovsky vroeg het volk rekening te houden dat het compromis is tot stand gekomen onder abnormale omstandigheden. „U weet hoe menigeen van ons daar is beland. Daarover spre ken zou al te pijnlijk zijn". Het uitgaansverbod in Praag is inmid dels opgeheven. Het gebouw van het centrale partijcomitè zou door de Rus sen zijn ontruimd. Maar in de stad zijn nog steeds veel tanks aanwezig. De Rus sische militaire bevelhebber heeft bezwaar gemaakt tegen het woord „bezettingsmacht" ter aanduiding van zijn troepen. Er is een crisis ontstaan over de be- benoeming van regeringsgevolmachtig den bij de pers die moeten voorkomen dat voor de bezetters ongunstig commen taar wordt gepubliceerd. De Russische commandanten hebben bezwaar ge maakt tegen verscheidene door de regering benoemde „censors". (ADVERTENTIE) Meer gezelligheid? goed" dansen! EVERT CASTELEIN (ADVERTENTIE) morgen voordeel bitterkoekjes 250 gr,m van 89 «nor 75 keerschaos intussen (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Een 29-jarlBC kelner heeft gisteravond paniek gezaaid op de hock van de Van Ravesteinstraat en de Parallelweg te Den Ilaag. Als een wilde man schoot bij op vier agenten, die het café binnenkwamen, waar bij aan de bar zat. Wonder boven wonder werd niemand geraakt. De politiemannen vluchtten naar buiten, terwijl het lood hun om de oren vloog. Op straat ont stond plotseling een verkeerschaos: tal loze fietsers die in het drukke spitsuur passeerden, zochten ijlings dekking ach ter auto's. De schutter zelf kwam ook naar bulten en joeg een kogel in een po litiewagen. Er viel nog een schot in de richting van de politie. Aan de levensgevaarlijke situatie werd tenslotte een einde gemaakt door een 32-jarige hoofdagent die staande In de Van Ravesteinstraat de kelner met een pistoolschot in zijn arm en in zijn been raakte. Het motief, dat de Haagse kelner tot de schietpartij heeft aangezet is nog niet duidelijk. De man staat bekend wegens zijn verzet tegen de politie. Er is al eens procesverbaal tegen hem opgemaakt in verband met het neersteken van ie mand met een mes en voor diverse be dreigingen. Volgens de politic-woordvoerder zei de kelner de laatste tijd nogal eens: „Ik schiet je dood", of woorden van soort gelijke strekking. De schietpartij, die zich gisteravond in Den Haag afspeelde en waarin de kelner de hoofdrol voor zich opeiste, zou zich als volgt hebben voorgedaan: omstreeks half zes werd een politieman, die op de Parallelweg fietste door een voorbijganger aangesproken. De man zei: „Mijnheer, ik kon net uit dat café daar op de hoek van de van Rave steinstraat. Daar zit iemand met een bruin jack aan op een vrouw te wach ten, die met een bus moet aankomen. Hij is gewapend met een pistool. Hij had gezegd: „Iedereen die mij In d« weg komt schiet ik nee-". De agent, dte de „boodschapper" se rieus nam. waarschuwde via een passe rende politieauto de alarmcentrale op het hoofdbureau. Er gebeurden toen drie dingen: Schampschot Twee Volkswagens van de Haagse po litie snelden ln de richting van liet café. dc recherche werd gewaarschuwd en men probeerde dc bus te onderscheppen in verband met het gevaar wat de vrouw te wachten stond. De vier agen ten van de Vokswagcns bereikte het ca fé en stapten naar binnen. Zij zagen in derdaad de man met het jack zitten en liepen in zijn richting. Onverwachts maakte de man een trappende bewe ging naar de voorste agent. Hij zei: „Zo willen jullie blaffen". Vrijwel gelijktijdig tilde hij een arm op waarmee hij op de bar rustte. Zijn hand omklemde een pis tool. Direct vuurde hij. De kogel, schamp te de wang van een van de politieman nen, die op nog geen halve meter af stand stonden. De agenten renden naar buiten. Op dat moment schoot de man voor de tweede keer. De kogel vloog tus sen twee agenten door. De agenten riepen passerende Hagenaars toe: „lig gen, liggen". Rechercheurs, die het ca fé naderden, zagen mensen van hun fiets springen en naar auto's lopen. Een bri gadier, die in zijn politiewagen kwam aanrijden, had voor hij het wist een ko gel in zijn rechterportier zitten. De kelner, die inmiddels naar buiten gehold was, vuurdo nog eens naar de politie. Toen kreeg hij een 32-jarige hoofdagent in het vizier, die in de Van Ravesteinstraat stond. De man richtte zijn pistool, maar draalde even. De hoofdagent maakte van de gelegenheid gebruik en schoot zelf. Eenmaal. De ko gel ging door de linkerhand van de kel ner en bleef in zijn linkerbeen steken. Het slachtoffer, zakte in elkaar en werd door de GG en GD naar het ziekenhuis aan het Westeinde overgebracht. Op compleet. De polltic behoefde het pistool van de kelner alleen maar op te rapen. Hel is een wapen van Spaanse makelij. Dr kelner Bedraagt zich nog als een wilde. Hij staat onder permanente politiebe waking. Hij heeft een rechercheur al een tand door zijn lip geslagen. De Haagse politie heeft nog niet kun nen achterhalen om welke vrouw het ln deze zaak gaat. De reactie van de agen ten na de schietpartij was: „We zijn Een kogel doorboorde een politie* door het oog van de naald gekropen". Een bijzonderheid is nog, dat een van de hulzen die in het café rondvlogen, in het haar van een bezoekster is terecht gekomen. Op het moment van de schiet partij waren er overigens zovcn men sen in het café aanwezig. Vanmorgen heeft de Haagse politie meegedeeld, dat de vrouw, waarop de kelner in het café zat te wachten, zijn echtgenote moet zijn geweest. Men zou vandaag met de vrouw spreken. Het is nog niet duidelijk, of de vrouw ook in derdaad omstreeks het tijdstip van de schietpartij uit de bus is komen stappen. De bus, waar het om gaat is een HTM- bus die iedere middag kinderen uit het Juliana kinderdagverblijf aan de Dog- gersbankstraat ophaalt en op divers* plaatsen in de stad afzet. In deze bus gaan altijd een aantal begeleidsters mee. De extra-bus is gistermiddag nor maal bij dc Parallelweg gestopt: dr chauffeur werd weliswaar geconfronteerd met de (verkeers)chaos op de hoek ven de Van Ravesteinstraat, maar had er geen notie van, dat mogelijk een van de passagiers groot risico had kunnen lo- (ADVERTENTIE) HUISHOUDSHOW GROTER DAN OOIT NIET MINDER DAN 125 STANDS 1^ Van bloederziekte genezen door nieuwe mill anders dan anders i-w11 h i j i d i .mrwicMnma TOP [fl artisten ATTRAKTIES ÏO tallen Dem°nStra,ieS Hedenavond John Woodhouse Morgen: Trio Ted de Braak. DENVER (AP) De 16-jarige Quien Leroy Nation, die op 3 februari de milt j van zijn vader heeft ingeplant gekregen, is veranderd van een lijder aan bloeder- ziekte tot een relatief normple jongen, zo heeft het universiteitsziekenhuis van Colorado meegedeeld. Voor de transplantatie was eerst zijn eigen milt weggenomen. De vader, de i 42-jarige Leonard Nation, en zoon zijn later in februari uit het ziekenhuis ont- j slagen en .maken het goed". De bloeder- ziekte houdt tn dat het bloed het v mogen tot «tollen mist. JUWELIER-HORLOGER HAARLEMMERSTRAAT 161 Het ministerie van Economisch* Zaken heeft er ln verbond met kostenstijgingen geen bezwaar tegen, dat. de Nederlandse dag bladen een bescheiden abonne mentsprijsverhoging toepassen. Met ingang van 1 september I960 zijn de abonnementsprijzen van De Leidse Courant als volgt: weekabonnementen 1,10 maandabonnementen (exol. lncuseokosten) 4,70 kwartaalabonnementen (excl. Incassokosten) ƒ14,10 kwartaalabonnementen per post (excl. Incassokosten) ƒ16,95 Automatische cirobetollngen Ten behoeve van de abonnees, die een machtiging tot automatische afschrijving van het abonnements geld hebben verstrekt, zullen wij de Girodienst van het gewijzigde bedrag ln kennis stellen. De directie. In dit oaié an d# hoek <U V«n R*v«0teuutra*4 begon de schietpartij. Geen krant ontvangen? Bel tussen fi.OO en 7.00 uur nummer 33839 en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zijn gevestigd, wende men zich tot de agent.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1