S)e Ceid6e(SoiiAcmt Humphrey Nixons tegenstander Zeer grote voorsprong op tegenstander McCarthy Partij hopeloos verdeeld Twaalf-baansweg a f5000.000per km JAMIN Bezorgdheid over Roemenië groeit Auto Foreholte Katwijk BRILJANT v. d. WATER Aan onze abonnees Rijksweg Utrecht-Arnhem Hangbruggen over Rijnkanaal Tsjechische militairen verzorgden zenders Slowaaks congres kiest Husak als partijleider Premier zal troonrede voorlezen PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N.V., Lelden DIR.: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p kwart. 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm Telefoontjes 2 KLACHTEN bezorging tel 33839 (18.0019.00 uur) DONDERDAG 29 AUGUSTUS 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN ONBESTENDIG De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI. geldig tot morgenavond: Half- tot zwaarbewolkt met tijdelijk regen en vannacht en morgenochtend hier en daar mist Zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen. Ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. 59e jaargang, no. 17.535 CHICAGO (Reuter - A.P.). Vice-president Hubert H. Hum phrey is vanmorgen vroeg gekozen tot democratisch kandidaat voor de presidentverkiezingen in novem ber, waarbij hij het zal moeten opnemen tegen de republikein Richard Nixon. Humphrey kreeg de kandidatuur toen de staat Penn sylvania 103 stemmen op hem uit bracht, waardoor hij de vereiste limiet van 1312 stemmen over schreed. Tenslotte bleek Humphrey 1762 stemmen te hebben verza meld, tegenover McCarthy 601, McGovern 146, negerkandidaat ds. Phillips 67 en Edward Kennedy 12. Phillips, voorganger in de Lincoln- tempel te Washington, was enkele uren tevoren door zijn delegatie kandidaat gesteld. Hij is de eerste neger in de geschiedenis van de Verenigde Staten, die bij een grote partij kon meedingen naar de kan didatuur. Senator Edward Ken nedy had vóór de stemming ver klaard niet voor de kandidatuur in aanmerking te willen komen. Terwijl de kandidatuur van Humphrey door een groot deel van de zaal uitbun dig werd toegejuicht, heerste er toch geen vrolijkheid. Op de galerijen waren veel lege plekken, iets dat nooit tevoren was voorgekomen op de avond van de stemming. De democratische partij blijkt hopeloos verdeeld over de Vietnampoli- tiek van de regering-Johnson, die door Humphrey thans volkomen wordt ge steund. Tegelijkertijd woedde onder het raam van Humphrey's suite in 't Hilton- hotel een enorm gevecht tussen politie (ADVERTENTIE) Denk aan de DAF Inruil-Show Morgen van 10.00 uur tot 22.00 uur (ADVERTENTIE) (ADVERTENTIE) Voor JUWELIER HORLOGER Haarlemmerstraat 181 Op hardhandige manier heeft de oproerpolitie van Chicago de demonstranten voor een nieuw Amerika" uiteengeslagen. en demonstrant «T»" Amerikaanse tele visiekijkers kregen voortdurend beelden te zien van het harde optreden van de oproerpolitie van Chicago, die gesteund door leden van de Nationale Garde, een duizendtal betogers uiteen sloeg. Volgens burgemeester Daley van Chicago hadden de betogers de gasten van het hotel in de weg gelopen. De stemming en verkiezing van Hum phrey was voorafgegaan door het zich terugtrekken van gouverneur Lester Maddox van Georgia als kandidaat, en door het verwerpen van het vredesplan voor Vietnam van de senatoren McCarthy en McGovern. Na zijn overwinning werd Humphrey gelukgewenst door zijn tegen stander bij de verkiezingen, Nixon, en door zijn verslagen medekandidaten. Mc Carthy weigerde evenwel te verklaren of hij Humphrey zal steunen in diens verkiezingscampagne. Onder degenen die genoemd worden als kanshebbers voor het vice-president- schap onder Humphrey, bevinden zich de Amerikaanse ambassadeur in Parijs, Sargent Shriver, zwager van de Ken- nedy-broers, senator Muskie van Maine, en de man die Humphrey als kandidaat op de conventie voordroeg, burgemeester Alioto van San Francisco. Het ministerie van Economische Zaken heeft er in verband met kostenstijgingen geen bezwaar tegen, dat de Nederlandse dag bladen een bescheiden abonne mentsprijsverhoging toepassen. Met ingang van 1 september 1968 zijn de abonnementsprijzen van De Leidse Courant als volgt: weekabonnementen 1,10 maandabonnementen (exol. incassokosten) 4,70 kwartaalabonnementen (excl. incassokosten) 14,10 kwartaalabonnementen per post (excl. Incassokosten) 16,95 Automatische girobetalingen Ten behoeve van de abonnees, die een machtiging tot automatische afschrijving van het abonnements geld hebben verstrekt, zullen wij de Girodienst van het gewijzigde bedrag in kennis stellen. De directie. ADVERTENTIE* HUISHOUDSHOW GROTER DAN OOIT NIET MINDER DAN 125 STANDS anders dan anders mih ia riH'i d i.mwiMim ÏO tallen _T°P 0Em°nStratieS l£| artisten Lees alles in de dgfxictfxyfêrcwvt? UTRECHT (ANP) De aanleg et reconstructie van een aantal autosnel wegen ron'1 Utrecht In het kader var het vijfjarenplan van het rijkswegen fonds vergt een investering van ruim f 150 miljoen. Behalve de verbreding van wegvakken van een aantal rijkswe gen by Oudenrijn worden drie verkeers pleinen gebouwd (het klaverblad Oudenrijn, bij Lunetten en bij het versiteitscentrum De Uithof). Voorts komen er twee nieuwe rijkswegen (Utrecht Hilversum en Utrecht Amersfoort). Men hoopt omstreeks 1974 alle werkzaamheden rond Utrecht te hebben voltooid. Indrukwekkend wordt de nieuwe rijks weg 12 van Oudenrijn in de richting Arnhem tot Bunnik. Deze zes kilometer lange autoweg wordt er een naar Ame rikaans voorbeeld: er komen hier taal twaalf rijstroken naast elkaar (to tale breedte circa 70 meter), die be staan uit twee rijbanen met ieder drie rijstroken in het midden (voor het door gaande verkeer), aan weerskanten twee maal twee rijstroken voor het afslaand verkeer (naar Utrecht en in zuidelijke richting) en tenslotte is er ruimte voor vluchtstroken. De aanleg van deze rijks weg gaat circa vijf miljoen gulden per kilometer kosten. Deze rijksweg ten zuiden van de Dom stad is het op een na drukste wegvak Nederland, namelijk gemiddeld 50.000 voertuigen per dag. Alleen de weg Dordrecht-Rotterdam is drukker (ruim 62.000 voertuigen). Indien de he le weg hier klaar is, heeft deze een top- I capaciteit van ruim 120.000 voertuigen j per dag. Oudenrijn blijft druk De bestaande brug over het Amster dam-Rijnkanaal (de Galecopperbrug n de toekomst worden afgebroken Daarvoor in de plaats komen twee nieu- bruggen kosten totaal f30 mil joen van een type, dat tot nu toe nog onbekend is in Nederland. In West- Duitsland wordt veelvuldig van dit type- brug een soort hangbrug van een speciale stalen constructie gebruik gemaakt. De eerste brug zal in 1971 ge reed zijn. In november van dit jaar zullen zo wel het klaverblad Oudenrijn als een de viaducten in de rijksweg 12 ten zuiden van Utrecht gereed zijn. Dit via duct betekent de ontsluiting van de euwe Utrecht veilinghallen. De toegangsweg tot de Randstad Hol land blijft de komende jaren nog rijks weg 12 ten zuiden van de Domstad. Hoe wel er echter in de toekomst nog enke le nieuwe rijkswegen op stapel staan bij Utrecht, krijgt het klaverblad Oudenrijn de eerstkomende jaren nog heel veel verkeer te verwerken In de toekomst komt ten noorden van Utrecht ook eer nieuwe snelweg, die via Maarssen er Breukelen naar Leiden zal lopen. Ir. H. A. M. Boekwijt, een van de di rectieleden van Rijkswaterstaat, gelooft dat men ondanks het rijkswegenplan de gestage verkeerstoeneming in ons land moeilijk zal kunnen bijhouden. „Hoewel deze achterstand in de wegbehoefte i de komende jaren nog groter zal wor den, zal de groei van het aantal auto' in 1972 afnemen, waardoor de bestaan de achterstand geleidelijk aan kan den ingelopen", aldus ir. Boekwijt. De ze maand wordt de twee miljoenste auto op de Nederlandse wegen verwacht, v Volgens een voorspelling van ir. Boek wijt zal Nederland in het jaar 2000 cir ca acht miljoen auto's op de wegen heb- Luisterposten van NA VO hielpen een handje (Van om-ze speciale verslaggever Piet Snoeren) FREISTADT Het raadsel van de slagvaardige Tsjechische onder grondse. die de Russische opspo ringsdienst voor piratenzenders wanhopig maakte, en die anti-Rus sische pamfletten produceerde in het tempo van een handelsdrukke rij. zal officieel niet snel worden opgelost, maar het officieuze ant woord is bij velen in de grens streek tussen Tsjecho-Slowakije en het vrije Westen bekend. Dat de klandestiene activiteiten zo perfect verliepen, is volgens de ze lezing te danken aan het feit, dat zij georganiseerd waren en werden uitgevoerd door het Tsje chische leger zelf. In wezen is er het volgende gebeurd: jarenlang hebben de Tsjechische strijdkrach ten er zich op voorbereid, dat zij eens een guerilla zouden moeten voeren tegen NAVO-vijanden, die het land zouden binnendringen. Daarvoor was, met medewerking van de Russen, een perfect ap paraat opgebouwd. Dit appa raat werd onmiddellijk na de be zetting effectief. Alleen werden niet de NAVO-vijanden de dupe, maar de Russen zelf. Hiermee is tevens het verhaal uit de wereld, dat het Tsjechische leger de be zetting door de „vrienden van het Warschaupact" gelaten over zich heen heeft laten gaan. Zelfs de zen ders, die momenteel het compro mis aanvallen, dat president Svo- boda en partijleider Dubcek in het Kremlin is afgedwongen, worden door het Tsjechische legen bediend. Bronnen voor dit nieuws: de Tsje chische grenswachters die goede vrienden zijn met de Westduitse. In de NAVO-luisterposten, die overal langs de grens verstopt inde dich te wouden, hun ogen en oren open hebben. (ADVERTENTIE) morgen voordeel melk en puur krokantjes zoo 'gram van 99 v, ïor 89 niet duur wel heerlijk Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 en 7.00 uur nummer 33839 en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen z(Jn gevestigd, wende men zich tot de agent. PRAAG (Reuter-A.P.) Terwijl westelijke waarnemers zich bezorgd buigen over de berichten, dat de landen van het Warschaupact volgende maand manoeuvres in Roemenië zullen houden, komt in Tsjecho-Slowakije het politieke leven op gang en tracht men de toestand te „normaliseren", om zo spoedig mogelijk van de Russische bezetting af te komen. Daarbij volgt men eigen wegen, maar er zijn ook maatregelen, die duidelijk betrekking hebben op de Russische eisen In het akkoord van Moskou. De Westduitse regering neemt de berichten over moge lijke manoeuvres in Roemenië ernstig: „Als ze gehouden worden, dan zullen het geen normale oefeningen zijn", meent de Westduitse woordvoerder Ahlers. In Roemenië zelf had men in het geheel geen of hooguit een ontkennend commentaar. normalisatie van de toestand. Bilak, de vorige pro-Russische partijleider, heeft in een boodschap aan hot Congres ont kend, dat hij Russische troepen te hulp zou hebben geroepen. Intussen heeft Dubcek urenlang ver gaderd met het nieuwe Tsjech o- Slowaakse partijcomité en met het comité van voor de bezetting. Dubcek zou vastbesloten zijn de „verraders" te ontslaan en de belde comités samen te smelten. Van welingelichte zijde ln Praag Is vernomen, dat de Russische troepen ln Tsjecho-Slowakije uiteindelijk terug gebracht zullen worden tot twee divisies, die aan de westelijke grens gelegerd zullen worden. Er zijn ook aanwijzingen dat binnenkort een conferentie van de landen van het Warschaupakt gehouden zal worden, waarop do kwestle- Tsjecho-SlowakiJe en de reactie van de wereld daarop in behandeling wordt genomen. In Praag was het gisteren en vandaag tamelijk rustig. Een protcstbetoglng, waar aanvankelijk een grote menigte aan deelnam, ging als een nachtkaars uit, omdat velen gehoor gaven aan de oproepen van de leiders de bezetters niet te prikkelen. Dr. Frantisok Kriegel, de voorzitter van het Nationale Front en lid van het presidium van de Tsjecho-Slowaakse communistische partij, 1» sinds een week verdwenen. Hij behoort tot de liberale leiders, die aan het begin van de bezetting werden gevangen genomen. Toen melding werd gemaakt van de reis van president Svoboda naar Moskou, werd dr, Kriegel genoemd als één van de leden van diens delegatie. In het slotcommuniqué van de onderhandelingen ln de Sovjethoofdstad werd z|jn naam echter niet vermeid. Naar verluidt Is hy ook niet ln Praag teruggekeerd. Premier Cemik van Tsjecho-Slowakye heeft per radiotoespraak officieel beperking van de persvryheld aan gekondigd, zeer tot ongenoegen van de Tsjeoho-Slowaakse schryvers. Hy sprak van „uitzonderingsmaatregelen van ty- delljke aard". Op het Slowaakse partycongres ls in plaats van „de verrader" Bilak de liberaal Gu9tav Husak gekozen als partyleider, die eerder enig opzien had verwekt door te eisen, dat het In het geheim gehouden Tsjecho-Slowaakse partycongres ongeldig zou worden ver klaard, aangezien de Slowaken daar onvoldoende op vertegenwoordigd zou den z|]n geweest. De Slowaakse leden van het toen gekozen partypresidium hebben hun functies ter beschikking gesteld. Het Slowaakse Congres ver langt de onmiddeliyke terugtrekking van de bezettingstroepen en dringt voorts aan op een zo snel mogeiyke Op de Champ de Mars te Parijs protesteerden Franse jongeren tegen de bezetting van Tsjecho-Slowakije. Zij droegen vlaggen me* hamer en sikke\, omwonden door prik keidraad met ven hakenkruis op de achtergrond. Bij geboorte prinsenkind op prinsjesdag (Van ome parlementaire redactie) DEN HAAG Minister-president P. J. S. de Jong zal op Prinsjesdag de troon rede voorlezen, wanneer die dag even tueel het tweede kind van prinses Bea trix wordt geboren en koningin Juliana daardoor niet In Den Haag aanwezig kan zün. Natuurlijk vervalt dan ook de rU- toer met de gouden koets. De regering houdt met deze mogeiyk- heid rekening en het konlnklUk besluit hiertoe, ontleend aan artikel 113 van de grondwet, wordt reeds voorbereid, In artikel 113 staat namelijk dat de zitting van de Staten-Generaad wordt geopend door de koning of door „een commissie van zynentwege". Als regel treedt de minister-president als zodanig op, Na de oorlog is dit ln 1946, 1947 en 1948 even eens het geval geweest, toen minister president Beel de troonrede voorlas.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1