2)e£öicbe(Sou/ïa/nt Tanjoeg: Sovjettroepen gaan weg Morgen 2 minuten stilte voor Tsjecho-Slowakije TSJECHISCHE VERZETSMUUR ONGEBROKEN J Svoboda wil vandaag nog naar Praag terug Ontmoeting tussen Tito en Ceausescu AKKOORD CIERNA BLIJFT e» UZötiöJ Dochter van Vasil Bilak in Moskou NEDERLANDSE BUS RAMT VRACHTAUTO Inzittenden allen gewond Verwachting op beurs Fusie Amstel- Heineken Boodschap van Russen weggejoeld (0^) Leer PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank NV., Leiden DIR.: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart. 13.35; fr. p. post 16.20 .ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel 33839 (13.00—19.00 uur) I MAANDAG 26 AUGUSTUS 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN VRIJ WARM Weersverwachting, meegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot morgenavond. Flinke zonnige perioden en slechts hier en daar een regen- of onweersbui. Overwegend matige noordoostelijke wind en ongeveer de zelfde temperaturen als vandaag. 59e jaargang, no. 17532 MOSKOU-PRAAG (Reuter-AP-AFP- DPA) Er gaan dringende geruchten, dat de Sovjet-Unie erin zou hebben toe gestemd dat de bezettingstroepen zich geleidelijk uit Tsjecho-Slowaküe zullen terugtrekken, doch de ófficiëie mede delingen uit Moskou geven tot dusverre geen enkele steun aan deze geruchten. I) Er wordt nog steeds gesproken van een „openhartige en kameraadschappelijke lD(] sfeer'' tussen de inmiddels uitgebreide Tsjechische delegatie en de Russische onderhandelaars, bij wie zich vanmiddag Ulbricht (Oost-Duitsland), Gomoelka (Polen), Kadar (Hongarije) en Zhivkov (Bulgarije) hebben gevoegd. President Svoboda van Tsjccho-Slowakjjc, die on druk staat van de Tsjechische regerings- en partijleiders hem is dringend verzocht terug te keren voor overleg zou per se vandaag met Dub de anderen nog willen teruggaan, met of zonder akkoord. Het Tsjechische centrale comité is voor morgen voor een vergadering bijeengeroepen. De eerste berichten over de bereidheid m de Russen om Tsjecho-Slowakije te ontruimen, waren afkomstig van het Joego-Slavische persbureau Tanjoeg, dat „betrouwbare bronnen in Moskou" aan haalde. De komst van de vier andere lei ders van de landen die bezettingstroepen hebben gestuurd, zou alleen maar bete kenen, dat het bereikte akkoord gerati ficeerd moet worden. De Praagse corres pondent van het Roemeense persbureau Agerpress meldt al, dat het terugtrekken de bezettingstroepen al begonnen jou zijn. Agerpress is ook in afwachting can een officieel communiqué uit Mos- fkou. Volgens de genoemde geruchten zou I Tsjecho-Slowakije geen andere voor- l waarden zijn opgelegd dan wat in Cierna Bratislava overeengekomen is. )at er Russische troepenbewegingen in Tsjecho-Slowakije zijn, is in ieder geval een feit. Vrije Tsjechische zenders meld den dat verse troepen het land zijn bin nengekomen, mogelijk om de door de Tsjechen „bewerkte" troepen te vervan gen. Men zou de snel geëmotioneerde jonge Russische soldaten er hebben zich al gevallen van desertie voorgedaan willen vervangen door wat geharder manschappen. In de Russische pers is dan ook al gesproken van een „betere ideologische voorbereiding van de troe- (ADVERTENTIE) morgen voordeel melkhazelnootjes 1 so gram van 109 v< „r 95 LONDEN (Reuter) De sinds donder dag vermiste 17-jarige dochter van de Tsjecho-Slowaakse communist Bilak, Nada, is donderdag naar Moskou ver trokken, zo heeft de Sovjet-Russische ambassade in Londen vandaag meege deeld. Een functionaris van de ambassade zei dat het meisje zich by haar ouders wilde voegen. Vasil Bilak neemt deel aan de besprekingen in Moskou. Hjj is door de Tsjechen als collaborateur gebrand- Nada Bilak verdween woensdag uit een internationaal vrijwilligerskamp in Wigton, bij de Schotse grens. Andere jeugdige vrijwilligers zeiden dat Nada plotseling door twee buitenlanders, een auto was meegenomen. Nada zag er ge schrokken uit toen ze vertrok. De vol gende dag ontvingen haar kennisse het kamp een kaart van haar uil Lon den, waarop stond: „Ik maak het best". Iemand van de Tsjecho-Slowaakse am bassade zou hebben gezegd: Het lijkt of Nada is ontvoerd. (ADVERTENTIE) (Van een onzer verslaggevers), DEN HAAG De politieke partijen, met uitzonde ring van de C.P.N., en de drie vakcentrales roepen geheel Nederland op om morgenmiddag om 1 uur twee minuten stilte in acht te nemen. Hiermee wil men voordat minister-president De Jong in de Tweede Kamer een regeringsverklaring zal afleggen, tot uitdrukking brengen hoezeer de gebeurtenissen in Tsjecho-Slowaküe iedereen ook in Nederland aan gaat. De twee minuten stilte moeten een protest zyn tegen het geweld en het onrecht en zün tegeiü'k een eerbetoon aan de Tsjecho-Slowaakse bevolking. On- middellijk na de twee minuten stille zal minister president P. J. S. de Jong een regeringsverklaring afleggen. Hierbij zal het gehele kabinet aanwezig zün- Mr. P. Biesheuvel zal namens de drie christelyke partüen antwoorden en vermoedelijk ook namens de V.V.D. De kans is zeer groot, dat drs. J. den Uyl het woord zal voeren namens alle oppositiepartijen, met uitzondering van de C.P-N. De motie, die het buiten lands militair optreden in Tsjecho-Slowakije veroor deelt, krü?t de goedkeuring van de gehele Kamer. Of echter de C.P.N. overweegt hieraan eveneens haar goedkeuring te geven is nog een open vraag. De Communistische Partü Nederland spreekt nameiyk wel zün afkeuring uit over het militair optreden ia Tsjecho-Slowaküe, maar stelt zich wel op tegen de wat deze party noemt imperialistische beoordeling van de situatie in dat land. De rüksoverheid sluit zich, evenals de Spoorwegen, aan bü het initiatief om dinsdag in verband met de gebeurtenissen in Tsjecho-Slowaküe twee minuten stilte in acht te nemen. Ook het rykspersoneel zal derhalve morgen, waar dit mogelük is, op genoemd tydstlp twee minnten stilte kunnen betrachten. pen die naar Tsjecho-Slowakije worden gestuurd". Hard De onderhandelingen in Moskou, die nu de vierde dag zijn ingegaan, zijn bij zonder hard. Daarop wijst al de term „openhartig". In het communistische jargon betekent dat, dat er meningsver schillen zijn. De Tsjechische delegatie, waarin zich ook Dubcek, Cemik en Smrkovsky bevinden, is nu versterkt met Spacek, Simon beiden medestanders van Dubcek) en Svestka (tegenstander van Dubcek). Rusland eist het herstel van de perscensuur en een Sovjetbezetting van twintig divisies, zoveel als er ook in Oost-Duitsland staan. Svoboda en de zij nen verzetten zich uit alle macht hier tegen. Gisteren waren er berichten over een compromis en de vrije zenders be reidden hun luisteraars al voor op min der gunstige breichten. Volgens dit com promis zou van Tsjechische zijde alle verzet tegen de bezettingstroepen ge staakt worden. Het land moest in het Warschaupact blijven en aan pers en ra dio zouden beperkingen opgelegd worden. Alle gevangenen kwamen vrij en de be zettingstroepen zouden blijven. Joegb-Slavië on Roemenië zien met. enige angst de oii!v, i:U.eUngen tegemoet. "Roemenië eiste, bij monde vatl Ceausescu duidelijke garanties tegen een overval zoals in Tsjecho-Slowakije. Dit zou, vol gens Ceausescu „een oorlogsdaad met alle gevolgen vandien" zijn. Tlto en Ceau sescu hebben zaterdag met elkaar ge confereerd en zouden een overeenkomst hebben gesloten van wederzijdse bijstand. Ontkend wordt dat zowel in Roemenë als in Joego-Slavië militaire maatregelen zijn genomen; er zijn toch gedurende het weekeinde troepenbewegingen in Joego slavië geconstateerd. V eiligheiclsraad De Veiligheidsraad zet. vandaag het gesprek over Tsjecho-Slowakije voort. De Tsjechische minister van Buitenlandse Zaken, Jiri Hajek, heeft zaterdag in de raad de hoop uitgesproken dat „de vijf bezettende landen hun .grote fout" snel zullen goedmaken. Ondanks alles zei hij, „wil de CSSR in het socialistische kamp blijven". Naar AFP in Moskou vernam zou president Svoboda Hajek hebben verzocht de raad te vragen zich niet lan ger met de kwestie bezig te houden, aan gezien de socialistische landen het con flict onder elkaar' zouden oplossen. Met negen twee twee stemmen wees de Veiligheidsraad een Russisch verzoek af om een Oostduitse vertegenwoordiger bij de besprekingen toe te laten. Voor mensen met inspiratie zijn demonstraties heerlijke gelegenheden zich uit te leven op spandoeken. Bij de demonstratie van zaterdag in Den Haag werd vlak voor het begin nog deze kans geboden. Laatbloeiers konden hun gang gaan. (Van e r verslaggeve de heer G. Hoekstra uit Den Haag, die door de brandweer uit het wrak ge zaagd moest worden. De rest van de passagiers is licht gewond. De boekingen voor de reis werden verricht door „Westercoach N.V." in Den Haag. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG. De bierbrouweryen Heinekcn en Amstel zullen boogstwaar- schünlük een fusie aangaan. Vandaag vond op de Amsterdamse effectenbeurs geen notering plaats In aandelen, certifi caten en obligaties Amstel Brouwerü NV tc Amsterdam en in aandelen Helnekens Blerbrouwcrü te Amsterdam. Er werd toegezegd, dat in de namid dag een communiqué zal worden uitge geven. Ter beurze neemt men als zeker aan, dat Heineken en Amstel zullen fuse ren. Iets minder zeker is men over de vorm, waarin deze fusie zal geschieden. Waarschijnlijk zal Heineken een bod uit brengen op aandelen Amstel. De verwachte fusie is een gevolg van de toetreding van de Verenigde Neder landse Bierbrouwerijen d'Oranjeboom te Rotterdam tot de Engelse brouwerij Allied Breweries. Deze brouwerij deed kort geleden eveneens een bod op de aandelen van de Drie Hoefijzers (Breda bier) te Breda. Heineken is de grootste bierbrouwerij van Nederland met vele Nederlandse deelnemingen en horecabelangen. De omzet is ongeveer 181 miljoen. Amstel is, met een omzet van 79 miljoen, de tweede brouwerij van ons land. Deze brouwerij heeft vestigingen in Suriname, Curagao en het Midden-Oosten. Vrouw verdacht van kinder mishandeling TILBURG (ANP) Verdacht van ernstige en regelmatige mishandeling van haar beide kinderen, twee meisjes van respectievelijk 1 en 4 jaar, is in Tilburg de 29-jarige M. van der M aan gehouden en ingesloten. De kinderen zijn in een ziekenhuis opgenomen. Voor al dc toestand van het jongste meisje baart zorgen. Vooralsnog blijft dc vrouw de mishandelingen ontkennen. PRAAG A.N.P. - Reuter - A.P.) In Praag wordt van alles gedaan om het de bezetters moeilijk te maken. Het. geldt hier vooral de Russen, aangezien de laatste dagen de meeste militai ren van de andere vier Warschau- paetlanden in de Tsjechische hoofdstad worden vervangen door Russische. In pamfletten, die in het geheim worden gedrukt en gestencild, is de bevolking opgeroepen de houding die men de eerste dagen aannam, zoals discussiëren met de militairen van de bezettingsmacht, te laten varen en afstand te houden. Ook het gebruik van geweld wordt vol strekt afgewezen, omdat men van me ning Is, dat de Russen dit juist als een voor hun welkome provocatie zullen be schouwen. In Prang zijn alle straat naamborden verwijderd, evenals vele huisnummers en naambordjes op deu ren, Dit om het de bezetters moeilijk te maken zich te oriënteren en om arres taties aan huis te bemoeilijken. Alle wegwijzers zijn met fikse vegen verf onleesbaar gemaakt. Op enkele kleine demonstraties na, vrijwel geweldloze verzet van de Tsjechen uit zich voorts in het overstelpend aantal borden met opschriften als „Dubcek, Svoboda", „Lenin wordt wakker, Brezjnev is gek geworden". Men ziet de aanplak biljetten en zelfgemaakte borden en spandoeken in etalages van winkels, op gebouwen, op auto's, op locomotieven en geschilderd op het wegdek. In het centrum van Praag staat op een ge bouw een neonlichtreclame met de naam „Dubcek". Veel Tsjechen hebben op hun revers bordjes met de tekst „Ivan go home" of nationale vlaggetjes. Nadat de Russische soldaten in de nacht talrijke aanplakbiljetten hadden verwijderd, kwamen de plakkers zondag De Tsjechische vlag wappert boven het Kremlin, waar momentee-l grimmige besprekingen worden gehouden tussen de Russische en Tsjechische leiders. DEN IIAAG In München. in de buurt van het Langwiedermeer, is zon dagochtend een autobus uit Den Haag op een met rollen papier geladen vrachtauto gereden. De 41 inzittenden werden alleu gewond. Zij werden in hun slaap verrast toen de bus in dich te mist op de vrachtauto botste en enkele malen over de kop sloeg. De gewonde reizigers zijn onderge bracht in verschillende ziekenhuizen in München. Slechts vier passagiers van de bus voelen zich in staat de reis voort te zetten. Het reisdoel van de bus, die eigendom is van de Hagenaar P. W. Ruts. was Italië. Volgens de politie van München heeft de chauffeur van de Nederlandse bus met normale snelheid gereden. De vrachtauto was in overtreding. Hij reed op een weg, waar het verboden was op zondag te rijden. Even voor de aan rijding was hij nog door de politie aangehouden. Het reisgezelschap bestond uil ver schillende groepen, afkomstig uil Den haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht. De gewonde passagiers heb ben contact gehad met hun familiele den. Op de vier, die nog willen door reizen na, zullen zij allen naar Neder- land terugkeren. I Onder de passagiers is een levens gevaarlijk gewonde: mevrouw II. Bur ger, die in Amsterdam was ingestapt. De 18-jarige mej. E. Elemans, die in Den Haag was ingestapt is zwaar vér- minkt: ze moet beide ogen missen. Zwaar gewond ie voort# deohauffeur, Dit lid van een Russische tank- bemanning, in Tsjecho-Slowakije ge stagneerd, gaapt bijna net zo wijd als de mond van het tankkanon. Dc Tsjechen bezorgen hem kennelijk slapeloze nachten. weer in groten getale in actie. Op het Wenceslasplein zaten grote troepen nieuwe anti-Russische plakkaten te schilderen. De teksten zijn vooral ge richt op de be voorr adingsmoe i li j k heden van de Russische troepen. Enkele voor beelden: „De Russen zijn door hun toi let paler heen, maak de biljetten van schuurpapier", en „sluit de vuilnisem mers af, de Russen vreten alles." Er heeft zich in de muurschilderingen een soort „pop art" ontwikkeld. Zo zegt op een biljet liet kleine Tsjccho-Slo- wakljc als roodkapje tot de wolf „Maar grootmoeder, wat hebt u een grote ogen". De wolf, die een machinepistool draagt, bromt terug: „Loop naar de duivel met je ogen. Ik kan niet eens de weg naar huis vinden". Op een auto wrak slaat: „Monument der Sovjetcul tuur". Op de muur van de Praagse universiteit: „Het Russisch staats circus is er weer". „Ik weet 't niet meer Met de woorden „Ik weet het niet meer" rukte zich dit weekeinde in Praag een jonge Russische soldaat de helm van het hoofd en liep huilend op een groep Tsjechen toe. Hij werd door zijn dienstmakkers gegrepen en weg gevoerd. Volgens radio vrij BRNO wekken de Hongaarse troepen In Tsjecho-Slowakije de indruk, dat zij daar tegen hun zin zijn. Hun gedrag verschilt aanzienlijk van dat van de Russen. „Velen van hen lijken bedroefd en onverschillig en lo pen met gebogen hoofd rond", aldus dit radiostation. Ilet Is de hele zondag onrustig ge weest In Praag. Herhauldclijk vuurden Russische soldaten over de hoofden van dreigende groepen Tsjechen. Even voor tien uur zondagavond klonken op het Wenceslauspleln kanonschoten. Tien minuten lang werd hevig vuur gegeven, ook met lichtspoormunitie. Na tien uur. het tijdstip van het nog steeds niet of ficieel afgekondigde uitgaansverbod, viel er een doodse stilte over de stad. De Russische autoriteiten hebben gis teren in Praag verscheidene kerkdien sten verboden. Enkele kerken moesten even nu elf uur ontruimd en gesloten worden. De kerken in de voorsteden bleven echter open. Vrije zender melden dat de Russen nog meer ministeries en openbare gebou wen hebben bezet. t iEr zouden ook 200 ambtenaren van de Russische staatsveiligheiddienst naar Praag gekomen zijn. Leden van de Dubeekgezlnde Tsjechische staatspoli tie zijn gearresteerd. Het Tsjechische partijpresidium heeft de Russische sol- aten verweten, zonder waarschuwing op voetgangers en personenwagens in Praag te hebben geschoten. 'De partij leiding heeft de communistische partij en in de hele wereld opgeroepen, bui tengewone partijcongressen te beleg gen en daarop de invasie te vcroorde- Mcl veel ophef is in Praag de begra fenis aangekondigd van het eerste slachtoffer van de bezetting, de 16-jari- ge Zdenko Prihoda, die woensdag voor het gebouw van radio-Praag door Rus sische soldaten werd doodgeschoten. Verwacht werd dal duizenden mensen Vandaag in de rouwstoet zouden meelo- Het Wenceslasplein in Praag verander de gistermiddag in een heksenketel, toen de Kussen via een luidspreker hun vriendschap met het Tsjecho-Slowaak se volk betuigden. Twintigduizend men sen ontvingen deze boodschap met een fluitconcert, terwijl de stadsbussen en zelfs patrouillewagens van de politie heftig claxonneerden. De verdere woor den die tot de bevolking werden ge richt. gingen in het lawaai verloren. De menigte Juichte geestdriftig de "Xicchlsche politicauto's toe, die tol lakblj de Russische pantserwagens Meer gezelligheid? \®7f/„goed" dansen! EVERT CASTELEIN

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1