Engelse „Move" vormde onbetwist hoogtepunt van eentonig weekend „Electric Pop Circus' trok slechts 2000 man Arthur Brown pleegde contractbreuk BEURS VAN AMSTERDAM I '!S ft MAANDAG 26 AUGUSTUS 1968 Scheepvaaiiberirhten LIJNBAANSGRACHT 2 MATHILDE 22 te Amstc MAUD pass 23 Brunst MIRACH-N 23 60 mijl t NOORD 31 SITULA 23 TIDE 22 t TRITON 21 v Londen vertr TRIUMPH 22 v Rdam n Londen VISCOUNT 23 te Dieppe ACMAEA 22 150 mijl z Abidjan n 1 ALUDRA 22 250 mijl nw Kaaps Rotterdam BILLITON 22 510 mijl zzo Ceylon n Barcelon bovenkerk 22 te Zanzibar crania 22 250 mijl w Guadeloupe n Stanlot mijl n St Helena DE LEIDSE COUKANT DORDRECHT 2 Noumea LIMBURG 23 te Portland LOIRELLOYD 25 te Amste: MAINLLOYD verm 23 van MERCURIUS 22 300 mijl i Vlisslngen Cristobal NEDER WAAL 22 v Yolcoh NIJKERK 22 te Rotterdam ORANJE NASSAU 22 365 Georgetown del Gada n Southa SEINELLOYD 23 100 STATENDAM 23 te S 1 MADURA VASUM 22 1 DEN IIAAG Het organiseren van grote festijnen voor de jeugd is moei lijker, dan men veelal vermoedt. Het is niet alleen voldoende om te beschik ken over een perfect functionerend or ganisatie-apparaat of over ruime geld middelen teneinde de veeleisende arties ten tot tevredenheid te stemmen. Be langrijker is te weten, wat de markt wil op het ogenblik, dat het festijn werke lijkheid moet worden. En daaraan man keerde het nogal tijdens het afgelopen weekend bij het „Electric Pop Circus", dat haar tenten opgeslagen had op het Haagse Malieveld. Immers het zoge naamde „lief zijn voor elkaar" met de daaraan onverbrekelijk verbonden elek tronische muziek, is al maanden ach terhaald. Waarom dus een dergelijk fes tijn georganiseerd, terwijl men haast van tevoren kan voorspellen, dat het een financieel fiasco zal worden'? Het ironi sche van het „Electric Pop Circus" wil daarbij, dat het aanvankelijk op touw gezet werd met het doel om het verlies dal ontstaan was bij de „First holi ness kitschgardcn" destijds in de Hout- rusthallen tot redelijke cijfers terug te brengen. 2000 man publiek telde men de afge lopen twee dagen slechts. „Bedroevend weinig", stelde „geldschieters" Hekke- ma na afloop vast. „Artistiek gezien is het dacht ik wel een succes geweest, maar financieel? Nee, het wordt weer een fikse verliespost. Hoeveel kan ik nog niet zeggen, daar alle cijfers nog niet bekend zijn. Maar is me ondertussen wel duidelijk geworden, dat dergelijke feesten geen bestaansrecht meer heb ben. Of de jongens er nog een op touw willen zetten, weet ik niet, maar mij spannen ze niet meer voor de wagen". Dat het „Electric Pop Circus" een nieuw debacle zou worden, zat er zater dagmiddag bij de prille start al in. Nau welijks tweehonderd jongeren doolden doelloos door de drie immense tenten, waarvan er maar één gebruikt werd. Een stomvervelende talentenjacht, die ergerlijke amateuristisch georganiseerd was en notabene bekende personnages als mevrouw Dany Zonewa van de academie voor podiumvorming Guido de Moor van de Haagse Comedie en zangeres Bonjoura in haar jurygelederen telde moest sfeer brengen, maar de bar slechte prestaties van de deelnemende amateurtjes een gelukkige uitzonde ring vormde beatgroep „Smurf" konden het publiek niet tot enthousias me brengen. In schrille tegenstelling hiermee stond 's avonds de bijval, die de Engelse „Move" mocht oogsten. Zeer kort maar uitermate vaardig be speelden zij met leider Roy Wood als excellerende gitarist, die aan zijn in strument o.a. de „Sabeldans" van Kat- chaturian ontlokte het publiek, dat hen na afloop beloonde met een langcfu- rige ovatie. I Het optreden van deze groep vormde 1 eigenlijk het enige hoogtepunt vètn het „Elrctric Pop Circus", want de hoofd schotel, „The Crazy World of Arthur Brown", die momenteel in de vader landse top-tien vertoeft met „Fire" liet grandioos verstek gaan. „Een min ne streek", zegt Hekkema. „Maar wat doe je eraan. We hadden de gage reels in Engeland gestort. Maar meneer wei gerde ineens in een bepaald vliegtuig te stappen. Natuurlijk is ie nog niet klaar met mij. Want toevallig krijgt ie wel een proces. Misschien, dat door dat proces dc verliespost tot een minimum beperkt kan worden, maar aannemelijk is het niet. Er zijn meer Engelse artiesten niet bij optredens verschenen en geld heb ben hun Nederlandse eisers nog nooit gezien Een luindjevol jongeren de présence" op het -E Circus". Dat de waar voi uitbleef, moge blijkei verveelde gezichten 01 taf icte Pop i geld Contactorgaan radicalen Z.-H. De afdeling Zuid-Holland van de Po litieke Partij Radikalen heeft in een te Delft gehouden vergadering besloten, over te gaan tot instelling van een con tactorgaan. dat coördinerend zal optre den tussen de regionale afdelingen van Zuid-Holland. Voorzitter van dit orgaan ts: A. v. d. Berghe te Zwljndrecht, se cretaris A. J. Becqué te Delft cn pen ningmeester J. A W. d e Lange te Gouda. Tevens werd een commissie be noemd, die tot taak zal hebben de werk vergadering, welke begin november te Delft zal worden gehouden, voor te be reiden .Deze werkvergadering zal voor namelijk de vredespolitiek tot onderwerp hebben. LUKE; BILLY THE KID SUSKE EN WISKE; TEDERE TRONICA MAANDAG 26 AUGUSTUS 1968 jy 74? en O redlef Insi 96% 91 85 iVt 3Ï D 4% 87 8 V 86% 81 OnNnrc* •MMU C 66.20 Philips eb A 142.8 i-U}n 98% 98» d.NWB'63 4% MldOCrsO 4'* 94 mjnlDUobü 8 Hypotheek Banken Spoorwegen Premie Ulilt u'M-n 1% 84% uorunBOrd i JeieBydei «w Convert Obligatie» Pmb»er A o^rphpRr 2 90 »9% 97% 98 F NOT M-l'lNertR* Jv 84 A '84% 88% 88% 115 117b' CevekeGroenp 'S 'f' Si 98% 89% 103% 104% Ji-EEx Aandelen Rank Ored •n Ver* TnimêlonMII A urev^'^orc 772 775 |§pj fSrK 140 b 143% •^terlA» A NSSSXII. p 86% 86% 689% 689% HZ3s ms KAmn" Handel Industrie MMSÜT' A mS° 1RS Klnn*A7nn«T) \HOG •UgVruchtlmp 153b 153b ï^rpsD^értab A miit Bal laai A ïi F Knren.chnnt Kpaana'oolaltv"" vsselberglj. as"" 93 KwalU^*0" A vutoMVdaro 2S 2M teeuwPaote, 257 263% 220 220| t.lpaOtapam l.ljampf A Ullm/Geiatina a Oenadorlnl A SiSSiü S^C pr a* r no MoïuUehliVn/ 'E. vi.HdVowm' A M unadaroVB cv. 494 NMlip*'" A uij«mtort ore JarpaOarana A 938 S'4 N^dOokMö"' A \"fi«uwadvar ;DorpACo A JrleHoefljaer» urOgeWoUal A JRU A 135 136 173.50 173 82 n'^utodhouwi Nuuioia ore Ntjma art Nljvera/Cata a •jreatAKopp pajwnb^na"3 a Rg 1 Edy EmaLUa 323 tjl 228 230% 80 PhlllwOB O 142.50 142.41 '.AfrHhula 97 ÜB1 UyntiooM cn Petroleum ulhum.'ïeH a 880 182.90 10111 lanoTaParta üanadcac Certifies Zl cn'nècolCopp 57% 58 5»* 65% 88% vim-u,., r.nlni 2330 2350x40 artlnMai 24% 24% ..ilOalVyProO 39* 58" Hcheepvaart Ylfjcm Ooalaao A 107% HO i'cpalco rniiupaPatl l 48% Tramwegen ludioCorp ii'aallUruio^ 47% Ned Antillen SlecA.ru ba a 121^ ui'j, HlwnlScU perryRand U 1 Depot en Bel Annd AmJUnd 230 '228 ■itud Wortlngi sunrayOU s<$i 49% •0% jOldmlnaa 1-4 143 m4 IIBB 1-9 833 833 tloUTund 1-1 5M 557 Cntarbondj 645 wfi UnlonPacR«U» UnStStael 10 1 intar.^ 468 401 Woolwortb Prolongatie T1 s

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 13