S>e GcidóeGoti/ïa/nt Vrees voor inval in Roemenië G SVOBODA WORDT VANDAAG UIT SOVJET-UNIE TERUG VERWACHT Tsjechen houden verzet vol TOESPRAAK PAUS TOT BOEREN V-raad wacht op rede Hajek car n DANSEN MEVROUW VAN SOMEREN BEDANKT ALS LID KAMER DANSEN US van J JAMIN „ST. PIETER" „Vertrouw niet op revolutie... MEISJE (20) VERMIST IN OOSTERHOUT PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N V., Leiden DIR.: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.vv, 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart. 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18 00—19.00 uur) ZATERDAG 24 AUGUSTUS 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN De weersverwachting, meegedeeld door hel KNMI, geldig tot morgenavond: Droog weer met zonnige perioden, maar plaatselijk ook wolkenvelden. Zwakke tot matige noordoostelijke wind. Dezelfde tem peraturen als vandaag of iets lagere. 59e janrgang, no. 17531 PRAAG (AP - Reuter - DPA) President Svoboda, die aangekondigd had gisteravond naar Praag terug te keren, bevindt zich nog steeds voor besprekingen in Moskou. Volgens een communiqué van de Tsjechische regering poogt hij vrijlating te verkrijgen van de gear resteerde leiders zoals Dubcek, Cernik, Smrkovsky en Kriegel. Volgens de vrije Slo waakse zender zijn deze leiders thans in Moskou, waar zij zouden deelnemen aan het overleg met de Russische leiders. Svoboda wordt in de loop van de dag terugverwacht. De Wesfcduitse minister van Buitenlandse Zaken Brandt, premier Tsjoe En-lai van com munistisch China en de Deense minister voor Defensie Ninnhansen hebben hun vrees uitgesproken, Roemenië wel eens het volgende slachtoffer van de aggressieve landen van het Warschaupact zou kunnen zijn. Er zouden bepaalde troepenbewegingen gecon stateerd zijn. Het voortreffelijk geleide lijdelijk verzet Tsjecho-Slowakije blijft voortduren. Hier en daar is het weer tot incidenten gekomen. De hoofdredacteur van het partijblad Rude Pravo, Oldrich Svestka, is rangen door zijn plaatsvervanger Jiri Sekera. Dit op grond van besluit van het centrale partijcomilé. (ADVERTENTIE) ADVERTENTIE Centrale verwarming ook als bouwpakket dancing Het Zwaantje de Engelse groep STATUS QUO Zie pagina „Ook voor jou" Groep 1850 Aanvang 8.00 uur. De koek is op. Nog wat kruimpjes van de zon en de warmte en dan is het weer herfst- geblazen met kou, regen en natuurlijk windVoorlopig dus maar de strandmatjes opgerold, de manden weer vcd en de biezen gepakt. Tot volgend jaar. Dan zo< i het strand, horizontaal. DEN HAAG (ANP) Mevrouw H. van Someren-Downcr (VVD) zal om strikt particuliere redenen met ingeng van 1 oktober bedanken als lid van de Tweede Kamer. Zij meent, dat het op goede wijze vervullen van het Kamer lidmaatschap niet meer verenigbaar is met haar huiselijke verplichtingen. Haar driejarig zoontje Bart Jeroen vereist meer aandacht dan zij aan hem zou kunnen besteden als lid van d< Tweede Kamer. Opvolgster op de WD- lijst is mevrouw mr. M. N. W. Dett- meijer-Labberton te Den Haag. Me vrouw Van Someren was bijna tien jaar lid van de Tweede Kamer. Zij blijft lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Een eventuele kandidaatstelling van mevrouw Van Someren tot lid van het dagelijks bestuur van de VVD zal zij aanvaarden. Zoals bekend zal volgend voorjaar de vice-voorzitter van het VVD- besluur, drs. J. F. Roeien aftreden er zich niet herkiesbaar stellen. nVERTENTlEi (ADVERTENTIE) DE STAD ROM te WARMOND ZONDAGMIDDAG vanaf 2 uur THE AFTER TEA (ADVERTENTIE) ...en als dessert.. in handig gezinspak President Svoboda werd in Moskou met alle egards ontvangen, die een be vriend staatspresident zijn weggelegd. Saluutschoten daverden bij zijn aankomst de gebruikelijke omhelzingen met het driemanschap Brezjnev, Podgomi en Kosygin bleven niet achterwege. Langs de route van vliegveld naai de stad Moskou stonden duizenden ■ijheid" (Svoboda betekent zowel in het Tsjechisch als Russisch „vrijheid". 1-Ioe de sfeer bij de besprekingen was, is :t bekend. Een communiqué spreekt n een „vrije, kameraadschappelijke sfeer", wat niet direct duidt op een grote mate van overeenstemming. Om die reden zal Svoboda zijn verblijf in Moskou ook wel verlengd hebben. Aan vankelijke berichten dat Svoboda een neutralisering van Tsjecho-Slowakije zou willen bepleiten, zijn later ontkend. Het Russische persbureau Tass heeft ;t. buitengewone congres van de Tsjecho-Slowaakse communistische par tij, waarop een geheel Dubcek-getrouw presidium gekozen is, ongeldig verklaard omdat geen Slowaakse leden aanwezig zouden zijn geweest. Maandag zal daar om, om deze beschuldiging te ontzenu wen, de Slowaakse communistische par tij in buitengewoon congres bijeenkomen. Het radiostation van Bratislava heeft gemeld dat op een na alle leden van het presidium van de Slowaakse partij door de Russen gisteravond met on bekende bestemming Zijn weggevoerd. Secretaris Bilak, die met Svoboda in Moskou is, zal maandag als „verrader" uit het centrale comité worden gestoten. Verzet Er is weinig verandering gekomen in de toestand in Tsjecho-Slowakije. Het lijdelijk verzet is goed georganiseerd. Een zeer sterk punt voor de Tsjechen is, dat de Russen er niet of nauwelijks in ge slaagd zijn collaborateurs en provoca teurs te vinden. De weinigen die er zijn worden door een uitstekend werkende berichtendienst en door middel van pam fletten en met naam en autonummer! bekend gemaakt. De stadsbewoners i: ook aangeraden om hun huisnummers te verwijderen, om eventuele opsporing en arrestatie te bemoeilijken. „De post bode weet toch wel waar u woont", al dus een geheime zender, die naar leiding van de éénuursstaking van teren een golf van arrestaties verwacht. Tussen de Russische opsporingsdiensten en de geheime zenders is het een span nend kat-en-muisspel. Radio Vrij Praag is al ettelijke malen uit de ether ge weest. maar duikt telkens weer op. Zo gaat het met tal van andere zenders er zijn er een stuk of zes in bedrijf ook. Aangenomen wordt dat zij op vrachtwagens gemonteerd zijn. Vanmorgen waren weer verscheidene vrije zenders in de lucht die de afgelopen dag waren ontdekt en hadden moeten sluiten. Vanmorgen zijn uitzendingen op gevangen van „Vrij Praag", „Vrij Brno" „Vrij Pilzen" „Vrij Tsjecho-Slowakije' en „Vrij Bruntal". Inlichtingen en inschrijvingen: R.-K. HANDELS Gedurende de maand augustus van maandag tot en met vrijdagavond van 19.0021 00 uur. Haarlemmer straat 32 te Leiden, telefoon 0 1710- AVONDSCHOOL Opleid i n g pra k tijkexamens. Het 3-jarig diploma geldt middenstandsdiploma. met 3- en 5-jarige kursus voor DRS. P. GILDEN o.s.c. jongens en meisjes. Dl rekte ur opsporingsapparatuur vervoert. Dc trein kan in ieder geval niet verder, voor welk feit radio Vrq Gottwaldov de Tsjechische ipoorvvegarbeiders zeer hartelijk dankte. Een vrtfe zender deed een speciale op roep aan de befaamde atleet Emil Zatopek. H(j werd gewaarschuwd dat z(jn arrestatie verwacht werd. Zatopek heeft zich eergisteren openlijk uitge sproken tegen de Russische bezetting. Het nieuwe partijpresidium heeft een oproep gericht tot alle arbeiders om ook in hel weekeinde de fabrieken bezet te houden, om te verhinderen dat eventuele collaborateurs de leiding overnemen. Het uit Russische gevangenschap ontsnapte presidiumlid Cestmir Cisar heeft via radio Vrij Praag medegedeeld de Tsjechische nationale raad bijeengeroepen te hebben. Van deze raad is hij voor zitter. Hij liet zich nogal optimistische uil: „Ik geloof, dat wij erin zullen slagen alle bezettingstroepen te laten verdwij nen en de souvereiniteit van de staat te herstellen en dal wij de voorwaarden voor een normaal leven in ons land zullen kunnen scheppen". Nationale heldin In Bratislava stijgt de spanning. Er zijn plannen voor een plechtige begrafe nis van een 17-jarig meisje, die met de naam Wanka wordt aangeduid en die voor het universiteitsgebouw van Bratis lava door de Russen werd doodgeschoten. „Zij is een ware nationale heldin", aldus de vrije radio Donau,,die evenwel waar schuwde tegen provocaties tijdens de begrafenis. In Praag hebben zich vannacht nog schietpartijen voorgedaan. Er vielen schoten bij het Wenceslasplein en elders in de stad waar een studentenhuis lang durig onder vuur werd genomen, omdat de Russen er sluipschutters vermoedden. Het is ook voorgekomen, dat de Russen elkaar in hun zenuwachtigheid enige tijd beshcoten hebben. Radio Bratislava heeft gemeld, dat de plaatselijke Tsjechische commandant een telefonisch Russisch bevel de wapens over te dragen, naast zich neer heeft gelegd. Aan de schildwachten is op gedragen geen Russische soldaten tot de kazernes toe te laten. Tito Het centale comité van de Joego slavische communistische partij heeft de inval in Tsjecho-Slowakije scherp ver oordeeld. Bij die gelegenheid verklaarde president Tito, de Russen gewaarschuwd te hebben geen geweld te gebruiken. „Zij hebben het evenwel toch gedaan zonder aan de gevolgen te denken". Tito voegde daaraan toe dat Joego-Slavië zeer wel in staat is „zijn vrije ontwikkeling te verdedigen". De Italiaanse communistenleider Longo heeft opnieuw het optreden van Russen, Polen, Hongaren, Oostduitsers en Bul garen in felle woorden veroordeeld. Longo bracht verslag uil over zijn be sprekingen met verschillende communis tische leiders achter het IJzeren Gordijn, rdaenn Fidel Castro van Cuba steunt de bezetting van Tsjecho-Slowakije, om dat dit land de weg van hel kapitalisme was opgegaan. Dat laatste is volgens Caslro de enige voldoende reden voor een overigens flagrante schending van Tsjechisch grondgebied. Geen krant ontvangen? Bel lust 6.00 en 7.00 uur nummer 33839 per speciale koerier wordt u krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zün gevestigd, wende men zicli tot de agent. de INSCHRIJVING zondag 310 uur Ant. Clubhuis Overige dagen 79 uur Spaargarenslraat 27. Aanvang vanaf 31 aug. a.s. DISCO-TOP-DANSAVOND iedere zondag 811 uur Ant. Clubhuis Leiden BOTOGA (Rlr. - ANP). Paus Paulus VI heeft gisteren builen Bogota tot 300.000 boeren een toe spraak gehouden waarin hij zich afkeurend uitliet over de sociale onrechtvaardigheid en ongelijkheid in Latijns-Amerika en zich uitsprak voor spoedige hervormingen van de kant van regeringen en werk- Hij deed een beroep op de boeren „niet te ver trouwen op geweld en revolutie; Dat is in strijd met de christelijke geest en het kan ook de sociale verbeteringen, die u terecht nastreeft, vertragen ki plaats van bevorderen". Paus Paulus, die inging op de vaak „ellendige levensomstandigheden van de volksmassa in Latijns- Amerika", werd door de menigte geestdriftig toege juicht. „Wij zullen uw zaak blijven verdedigen", aldus Paus Paulus. Hij ?.ei dat de boeren zonder discriminatie op het gebied van wonen, ondenvijs, medische hulp en burgerrechten moeten kunnen leven. De regeringen van Latijns-Amerika en de beter-ge- situeerden wekte hij op la streven naar een recht vaardiger maatschappelijk orde. HIJ stelde voor de genen die met weinig werk hoge inkomens hebben, extra te belasten. Voorafgaande aan zijn ontmoeting met de landar beiders bracht Paus Paulus nog een officieel bezoek aan dc president van Colombia, Carlos LleraB Restrcpo In een rede schilderde de Paus het roemruchte ver leden van Colombia, waarin dc Kerk steeds zo'n groot aandeel heeft gehad. Aan het slot van zijn rede sprak hij al« zijn innige wens uit, dat Colombia economisch zou mogen bloeien en dat het er veilig zou zjjn voor iedereen Staande in een open auto wuift de Tsjecho-Slouxtaksc president Svo- boda naar de bevolking van Moskou. Jn de auto wordt hij vergezeld door zijn Russische gastheren Brezjnev, Podgorni en Kosggin. NEW VORK (Rcutcr-AP) Dc Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft gisteravond korte tjjd vergaderd over de Invasie van de Oostblokstaten in Tsjecho-Slowa- k(Jc. De afgevaardigden komen vunmiddag weer bijeen. Men ver wacht dat zjj dan een uiteenzet ting clioslovvaak.se minister van Buiten landse Zaken. Hajek, die eer der op de dag uil Belgrado naar New York was gevlogen. z Tijdens de bijeenkomst van giste ren eiste de afgevaardigde van Engeland dat Rusland de wereld zou verzekeren dut dc Tsjecho- slowaakse partijleider Dubcek en zijn medestanders nog leven en veilig zijn. Opnieuw kwam het tot verhitte woordenwisselingen tus sen de Amerikaan Ball en de Rus Malik. De ambassadeur van Joego-Sla vië, Vratusa, verklaarde, dat zijn land gereed is legen elke prijs de onafhankelijkheid te verdedigen. Een westelijk voorstel om een speciale vertegenwoordiger van de volkerenorganisatie naar Praag te zenden om de vrijlating van de Tsjechoslowaakse leiders te be werkstelligen ontmoette krachtig verzet van Mallk. Deze herhaalde, dat de gebeurtenissen in Tsjecho- Slowakije een binnenlandse aan gelegenheid zijn. Volgens ingelichte kringen gereidt een groep Latijns-Amerikaanse landen een verzoek tot bijeenroe- ulng van de algemene vergadering De president van de Veiligheids raad, de Braziliaan Joao Agusto de Araujo Castro, heeft een tele gram ontvangen van de vlce- premire van Tsjecho-Slowakije, Ota Sik, waarin de minister van Buitenlandse Zaken, Jiri Hajek, gemachtigd wordt om zijn land in de Veiligheidsraad te vertegen woordigen. In het telegram werd gezegd: „Bij nfwezglheid van de eerste minister van de constitutionele regering van Tsjecho-Slowakije bevestig ik officieel, als vice-premier van deze regering in overeenstemming met de andere ministers bulten het be zette gebied van de repjubleik en na overleg te hebben gepleegd met enkele leden van de regering die nog in Prang zijn, dat de minister van Buitenlandse Zaken dr. Jiri Hajek gemachtigd is om Tsjecho- Slowakije voor de Verenigde Na ties en de Veiligheidsraad te ver tegenwoordigen". OOSTERHOUT De OoaterhouUe politie heeft tot nu toe nog geen enkel aanknopingspunt dat kan leiden tot de opsporing van dc 20-jarlge Lubcrdina Maria Francisoa van Groezen uit Oos terhout. Het meisje, dat Dymphl wordt ge noemd, verliet op 5 augustus omstreeks een uur de ouderlijke woning te Oos terhout en is sindsdien niet meer gezien. Naspeuringen van de politie hebben nog geen enkel resultaat opgeleverd. Zij is in het bezit van een dames-rij wiel merk bato. Zij draagt een groene legerjns, waarin zij vermoedelijk hoar paspoort heeft. AOMDANS ^UTUMTntOEGSTGEEST "AYi,0

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1