S)e Cöidbe(EotiAcmt Afvalligen pogen nieuwe regering samen te stellen TSJECHO-SLOWAKEN: EEN BROK VERZET Theodorakis gearresteerd SPANNING BEGELEIDT PAUS OP VLIEGREIS NAAR BOGOTA Pelgrim tussen twee vuren Aanval op Dubcek geopend In Oost-Pui island Twee Nederlanders veroordeeld wegens mensensmokkel DanstijdGezelligheidstijd Aan onze abonnees 01. Spelen in gedrang? N POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N.V., Leiden DIR.: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart. 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. ram. Telefoontjes 2 KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) DONDERDAG 22 AUGUSTUS 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN DROOG EN WARM Weersverwachting, meegedeeld door het K.N.M X te De Bilt, geldig tot morgenavond. Droog, warm en zonnig weer, maar in d« nacht en ochtend plaatselijk mist. Over wegend zwakke wind. t 59e jaargang, no. 17528 PRAAG (Reuter-AP-AFP) Meer dan zesendertig uur be vinden zich thans 250.000 man Russische, Poolse, Oostduitse, Hongaarse en Bulgaarse troe pen in Tsjecho-Slowakije, maar nog steeds staat heel het land: regeerders, partijleiders, diplo maten en burgerij als 'én brok vijandschap tegenover de be tetters. Slechts zeven van de 11U leden van 1 het centrale comité van de Tsjocho-Slo- saakse communistische partij zijn bereid mét de bezetters te heulen. Het zijn Kol der," Barbirek, Indra, Svetska, Biliak, Jakes en Mester. Zij doen pogingen een buitengewoon partijcongres bijeen te roe pen, waarop een aan de Russen welge vallige regering gekozen moet worden. eer actieve en klaarblijkelijk op een bezetting voorbereide geheime of nog niet bezette radiostations waarschu- de gedelegeerden niet in de val te lopen, i.e. naar het partijhotel in Praag te komen, maar te gaan naar de grote bedrijven, waar zij geen gevaar lopen. Intussen is de grote aanval op Dubcek, die met een aantal partijkopstukken, zo als Smrkofsky, Kriegel, Spacek en Cisar, met onbekende bestemming is wegge voerd, begonnen. Het Kremlin beschul digt hem de leider te zijn van een „rechtse, revisionistische minderheids groep, die zich schuldig heeft gemaakt perfide verradersactiviteiten, heeft verzaakt aan de communistische idealen de afspraken in Cierna en Bratislava met voeten heeft getreden". Dit wijst er op, dat de Russen in ieder geval Dubcek uit de leiding verwijderd willen zien. Svoboda Staatspresident Svoboda bevindt zich ïog in het door Russen omsingelde Kasteel van Praag en slingert, diploma tieke, banvloeken tegen de bezetting. In een boodschap aan het volk zegt hij, dat hij bespreking op besprking houdt om aan de bezettin geen einde te maken en weer contact te krijgen met zijn rege ring. Wat nog aan Tsjecho-Slowaakse regering over is, heeft opnieuw via de betrokken ambassadeurs protestnota's overhandigd aan de Russische, Poolse Oostduitse, Hongaarse en Bulgaarse re geringen. Vier leden van de regering, die zich, ten tijde van de bezetting, toevallig met vakantie in Joego-Slavië bevonden, namelijk Hajek, Sik, Vlasak en Gaspa- rik, eisen het onmiddellijke vertrek van de vreemde troepen en het herstel van de onafhankelijkheid. Het verzet van de Tsjechen en Slowa- ken is evidend. In plaats van de bezette radiostations, zijn er nu tal van „scha- duwstations" in de ether, die de bevol king aanraden vol te blijven houden en oproepen tot trouw aan Dubcek. Een radiostation maakt melding van een drei gen met staken in Karvina en bij de Pieckfabrieken in Praag, als de vreemde troepen niet gauw verdwijnen. Het sta tion Usti Nad Labem heeft het leger hulp gevraagd om het net van legale zenders uit te breiden. Vanmorgen nog werd een radiostation in Praag bezet. De omroe per had nog juist de tijd om deze bezet ting wereldkundig te maken. Het pers bureau CTK, dat nog heel lang vrijlijk zijn nieuws had kunnen doorgeven, is tenslotte ook in de macht van de bezet ters geraakt. De laatste boodschap was: „Op dit ogenblik eindigt de vrije nieuws uitzending van CTK. Als verder nieuws wordt uitgezonden, zal dat niet langer. Op dat moment werd de uitzending ge- Uitgaansverbod De Russische commandanten hebben voor Praag en Midden-Bohemen een uit gaansverbod afgekondigd tot vijf uur des ochtends. Dit heeft ongetwijfeld te ma ken met de vele incidenten tussen be zetters en burgerij. Op gezette tijden worden er in Praag schoten gehoojrd. Gis teravond in de buurt van het presiden tiële paleis; vanmorgen in de wijk Pan- krac, waar de grote gevangenis staat Deze gevangenis is, evenals verschillende legeringsgebouwen, geheel omsingeld door Russische troepen. Overigens schijnen de bezetters zich ook als echte bezetters te gedragen. Er is in Tsjecho-Slowakije zeer moeilijk benzine te krijgen. Het gerucht wil, dat Russische tank staat half op de r()weg en half op het trottoir van het Wenceslausplein in Praag. Op de achtergrond het nationale de aanwezige voorraden gevorderd zijn door de bezettende troepen. Het centrale comité van de communis tische jeugdorganisaties heeft de jeugd opgeroepen om een eventuele marionet tenregering te boycotten. De Kerk van Tsjecho-Slowakije heeft zich, bij monde van mgr. Tomasek, geschaard achter de legale regering van Dubcek. Vanmorgen blokkeerden Russische tanks nog steeds tal van straten in het centrum van Praag. Vele wegen zijn be schadigd door de rupsbanden en het na tionale museum vertoont sporen van vuur en kogels. Tsjechen delen aan Rus sische soldaten pamfletten uit, waarin dezen uitgenodigd worden naar huis te rug te gaan. Het grote standbeeld van St.-Wenceslaus is beschilderd met leuzen als „Leve Dubcek" of „Russen ga naar huis". De meeste Tsjechische auto's zijn getooid met de nationale vlag. Praag ze,f is omsingeld door Russische raketeen heden. Het gebouw van de krant Lidova Demokracic staat in brand. Veiligheidsraad De Veiligheidsraad is gisteravond op verzoek van de V S. bijeengeweest en de leden maakten het no gnooit voorgeko men geval mee, dat een lid van het Oostblok zijn medeleden beschuldigde. De bijeenkomst had plaats ondanks het felle verzet van de Rus Malik, gesecon deerd door Hongarije. De bijeenkomst is verdaagd tot vanavond. Naar verluidt worden er besprekingen gevoerd om tot een resolutie te komen, waarin aange drongen wordt op het terugtrekken van de troepen van het Warschaupact. Het is zeker dat deze resolutie stuit op een Russisch veto. Voordien had secretaris-generaal Oe Thant een beroep op Rusland gedaan om de uiterste zelfbeheersing te betrachten tegenover Tsjecho-Slowakije. Het bezoek dat hij nog deze week aan Praag zou brengen, is afgelast. ATHENE (AP) De Griekse compo nist Mikis Theodorakis is door het re giem gearresteerd en gedeporteerd naar een afgelegen dorpje, zo is in zeer wel ingelichte kringen vernomen. De 43-jari- ge linkse componist bevond zich in zijn zomerverblijf in Vrahati bij Corinthe, waar hem al huisarrest was opgelegd. Er is geen reden vöor de arrestatie op gegeven. (Van e r redacteuren) ROME Paus Paulus is vanochtend om ongeveer half vijf van de Romein se luchthaven Fiumicino vertrokken. Alvorens in de witte Boeing 707 te stap pen, zei de paus „verbitterd en bezorgd" te zijn over de ontwikkelingen in Tsje cho-Slowakije. Graag had hij van de reis afgezien indien daardoor de rampen zouden kunnen worden afgewend, die nu met reden voor Tsjecho-Slowakije ge vreesd worden. „Opnieuw schijnt het wapengeweld te willen beslissen over het lot van een volk" zei de Paus. Hij hoopte, dat de wonden, die nu aan de vrede zijn toegebracht, niet dodelijk zullen zijn. Het vliegtuig. El Dorado geheten, zal de Paus over Barcelona, Toledo en Lissabon voeren. Vervolgens gaat de reis in zuid-westelijke richting. Het toe stel passeert het eiland Martinique en Venezuela alvorens in Bogota te landen. Aan boord is radio-apparatuur, die de Paus in staat stelt te spreken met de landen die hij op zijn reis passeert. De Paus wordt vergezeld door enkelen van zijn naaste medewerkers, onder wie de kardinalen Tisserand en Samore. Op vallend is dat zijn staatssecretaris Cicog- nani thuis is gebleven, waarschijnlijk om het niet-politieke karakter van de reis te onderstrepen Gisteravond hield de Paus in Gastel Gandolfo een toespraak, waarin hij (ADVERTENTIE) choc, ananaspuntjes 200 gram van 8S voor 75 uiteenzette wat hij met zijn reis beoogt. „Wij willen als pelgrim een andere Christus voor de armen en het honge rende volk zijn, verklaarde de Paus. Elk beroep op geweld wees hij uitdrukke lijk af. „Dat in andere tijden de kerk en zelfs de pausen hun toevlucht hebben ge nomen tot geweld, daarover willen wij nu niet oordelen. Voor ons is in ieder geval de tijd voorbij om 't zwaard te grijpen en geweld te gebruiken, ook al zou het zijn voor gerechtigheid en voor uitgang". De Paus maakte melding van het on geduld, de onrust en de rebellie, ook onder priesters en gelovigen, waarmee hij zal worden geconfronteerd. Hij zei dit te kunnen begrijpen maar niette min elk beroep op geweld te moeten afwijzen. „Een oplossing zal nooit te vinden zijn in revolutie en geweld. Voor ons ligt die in de liefde, die bereid is zichzelf op te offeren. Geweld en revo lutie maken de ellende alleen maar groter". In afwachting van de komst van de Paus komen er in Bogota alle moge lijke telegrammen binnen, die hem in de een of de andere richting trachten te beïnvloeden. Opvallen is een verklaring van 30 priesters, die er bij de Paus op aandringt, mee te werken aan een re volutionaire verandering van de socia le structuren. Naar het KNP verneemt zal de Paus in Bogogta drie stellingen verdedigen. Bij de priesters: zijn encycliek Hu- manae Vitae. Bij de boeren: de vor ming van coöperaties. Verder: de nood zaak om het analfabetisme uit de we reld te heiepen. Wat de verhouding lus sen kerk en wereld betreft: de Paus zal aandringen op een radicale maar vreedzame uitvoering van het program, neergelegd in Populorum Progressio. In het Vaticaan is men allerminst ge rust op de afloop van de pauselijke reis. Het is duidelijk, dat hij tussen twee bij na diametraal tegenover elkaar staan de stromingen terechtzal komen. Het is ook duidelijk, dat het tegen zijn wil als staatshoofd behandeld zal worden, hetgeen hem belemmert in 't nemen van contact met de armen en het vervullen van zijn geestelijke zending. Opvallend is, dat de tekst van zijn redevoeringen niet vooraf aan de pers zijn verstrekt: men weet eenvoudig niet hoe de reia van de paus zal uitpakken, voor welke onverwachte situaties hij zal komen te staan en wat hij zal moeten zeggen. Iedereen zal blij zijn als alles goed af loopt en de paus over enkele dagen weer veilig landt op het vliegveld van Rome. De organisatie van de veiligheids regelen in Bogota ligt in handen van de Portugese politiechef Jose de Cunha, een van de hoge bazen van Interpol. Hij heeft verklaard, dat ondanks het agres sieve kimaat van Colombia zijn veilig heidsmaatregelen voldoende zijn om het bezoek van de Paus „volkomen nor maal" te laten verlopen. De Paus zal gedurende zijn verblijf in Colombia voortdurend door een muur van be schermers omringd zijn. Jan Muaêk (links boven), de Tsjechische vertegen uxtordiger bij de V.N.. tijdens zijn betoog in de Veiligheidsraadwaarin hij <le terugtrekking van de vreemde troepen uit zijn land eiste. Zijn Russische tegenspelerJacob Malüc hierbovenluistert, zijn ogen achter een zonnebril verborgen, onbewogen toe. AMSTERDAM, (ANP) De fotograaf Lood van Bennekoni (21) en de grafisch ontwerper Ruud Sternau (21) uit Amsterdam zijn in Oost-Duitsland wegens mensensmokkel veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar en negen maanden met aftrek van voorlopige hechtenis, zo heeft het Nederlandse consu laat-generaal in West-Berl(jn vandaag aan het ministerie van Buitenlandse Zaken De jongens waren in de vroege ochtenduren van 21 april naar Ooat-Berlfjn vertrokken en daar nog dezelfde dag; gearresteerd en opgesloten in een Igevangenis. Naar de two© jongens bij een bezoek van hun ouders aan de gevangenis verklaarden, maakten zij hun reis naar Berlijn in gezelschap van twee mannen. Eén van hen zou enikole dagen eerder in een Amsterdamse bar de jongens hebben overgehaald tegen beloning een niet nader omschreven opdracht uit te voeren. Na hun aankomst gingen de Amsterdammers op eigen gelegenheid naar Oost-Berlijn, waar zij opnieuw een van de mannen ontmoetten. Óp zijn verzoek gaven beiden hun paspoort aan hem af. Later gingen de jongens b(j de grenspost vertellen, dat z(j hun paspoort hadden verloren, waarna zij werden aangehouden. Vermoed wordt, dat de mannen die hen strikten deel uitmaken van een Internationale organisatie, die voor good geld mensen uit Oo«t-Dult*land da grens oversmokkelL (ADVERTENTIE) Het ministerie van Economische Zaken heeft er ln verband met kostenstijgingen geen bezwaar tegen, dat de Nederlandse dag bladen een bescheiden abonne mentsprijsverhoging toepassen. Met ingang van 1 september 1968 zijn de abonnementsprijzen van De Leidse Courant als volgt: weekabonnementen 1,10 maandabonnementen (exol. incassokosten) 4,70 kwartaalabonnementen (excl. incassokosten) 14,10 kwartaalabonnementen per post (excl. incassokosten) 16,95 Automatische girobetaJlngen Ten behoeve van de abonnees, die een machtiging tot automatische afschrijving van het abonnements geld hebben verstrekt, zullen wij de Girodienst van het gewijzigde bedrag in kennis stellen. De directie. Niet tegen Russen (Van c sportredactie MEXICO CITY. De invasie in Tsjecho-Slowakije brengt nieuwe zorgen voor het organisatiecomité van de Olympische Spelen. Verscheidene landen hebben al ge dreigd hun atleten tijdens de Spelen niet te laten uitkomen tegen Russisch* tegenstanders. Zweden, Noorwegen en Denemarken hebben verklaard niet te zullen deel nemen aan verscheidene atletiekwed strijden in Europa waar ook Russische atleten zullen verschijnen. sprak hij zijn

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1