2)e £<2idóe6oti/ta/nt T s jecho-Slowakije geheel in handen van ,rode vrienden' m Moskou: Antonin Novotny dé wettige president INVASIE „HEILIGE SOVJETPLICHT" Politieke leiders in arrest? Kosyginen Gretsjko ontslagen Russische verklaring: GEVECHTEN IN PRAAG Radio Praag: „ST. PIETER" PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N V., Lelden DIR.: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart, 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm, Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) WOENSDAG 21 AUGUSTUS VRIJ WARM Droog en vrij warm weer met flinke zonnige perioden. Zwakke tot matige wind uit zuide lijke richtingen. KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 59e jaargang, no. 17527 OOST DUITSL PRAAG (Reuter-AP-DPA- AFP). Tsjecho-Slowakije is volledig bezet door de troepen van vijf landen van liet War- schaupakt: de Sovjet-Unie, Po len, Oost-Duitsland, Hongarije en Bulgarije. Volgens deze lan den hadden de Tsjechische partijleiders om deze bezetting verzocht, hetgeen radio-Praag voor het bezet werd ten scherpste ontkende. De leiders in Praag hebben opgeroepen geen weerstand te bieden, maar protesteren wel tegen deze in val, die zij een inbreuk noemen op de afspraken en een schen ding van het internationale MOSKOU (AFP) In een vanmorgen uitgegeven Russische verklaring over het militaire optreden tegen Tsjecho-Slo wakije wordt gezegd dat de troepen op Tsjechisch verzoek het land zijn binnen gerukt. Zoals bekend rechtvaardigde de Sovjet-Unie haar optreden in Hongarije in 1956 op soortgelijke wijze als nu in Tsjecho-Slowakije. Indertijd vroeg Er- no Gero, die de leiding van de commu nistische partij had verloren, de Russi sche strijdkrachten de opstand in Hon garije te onderdrukken. In de Russische verklaring wordt ge zegd dat Tsjecho-Slowakije werd be dreigd door contra-revolutionaire ele menten die hadden samengespannen met buitenlandse krachten die het socialis me vijandig gezind zijn. Deze bedrei ging raakt de vitale belangen van de Sovjet-Unie en de andere socialistische staten en „de steunpilaren van de Euro pese vrede". De strijdkrachten zullen uit Tsjecho-Slowakije worden terugge trokken wanneer hun aanwezigheid niet meer nodig is, aldus de verklaring. Hieraan werd toegevoegd dat de ge nomen maatregelen „tegen geen enkele staat zijn gericht en in geen enkel op zicht inbreuk maken op de staatsbelan gen van wie dan ook". In de Russische verklaring wordt niet omschreven wel ke Tsjecho-Slowaakse partij- en rege ringsleiders om militair optreden van Sovjet-Unie en haar trouwste bond genoten zouden hebben verzocht. Radio, t.v. cn pers in de Sovjet-Unie hebben vervolgens vandaag de bevol- PRAAG (D.P.A. - A.F.P.). Bü het I gebouw van radio-Praag hebben groepen i jongeren vanmorgen drie Russische tanks in brand gestoken. In dc buurt van het Wendelplein kon men schoten horen. Het gebouw van radio-Praag zou in brand staan. In dc stad deden zich ook ontploffingen voor. Rond en in het ge bouw waar het Tsjecho-Slowaakse pers bureau C.T.K. is gevestigd, zou ook ge schoten worden. Rond 11 uur zouden Russische tanks langs het gebouw van radio-Praag zijn getrokken. De menigte voor het gebouw zou op de vlucht zijn geslagen voor het vuur uit Russische automatische wapens. Twee mensen zouden zwaar gewond zijn. Om kwart over elf trokken Tbjecho- Slowaakse jongeren, die een met bloed bevlekte nationale vlag bij zich hadden, langs het gebouw. king verzekerd dat de invasie in Tsje cho-Slowakije een heilige plicht was om het land te redden uit handen van „im perialisten" en contra-revolutionairen. „De imperialisten hebben duidelijk de Russische tanks en pantserwagens voor het gebouw van de Tsjechische communistische partij in Praag. paraatheid van de broederlijke socia listische landen onderschat om zich te kwijten van hun heilige internationale plicht en hun in nood verkerende klas sebroeders te hulp te komen", zo schreef het partijorgaan Pravda vanmorgen, Radio Moskou zond de volledige tekst van het hoofdartikel in de Pravda uit waarin de invasie wordt gerechtvaar digd. Het was kennelijk geschreven voordat de invasie was begonnen. Bij de krantenkiosken in Moskou stonden de mensen in de rij om het nieuws te vólkomen Svoboda, die nog een korte rede heeft gehouden, is het laatst gezien, toen hij, begeleid door onbekende burgers, het ge bouw van het centrale partij comité verliet in een zwarte personenwagen. Hij bevindt zich op het door buitenlandse troepen omsingelde Kasteel van Praag. Op verschil lende plaatsen in Praag kwam het tot gevechten tussen Tsjechen en de binnenrukkende Russische tanks,'waarbij scho ten vielen. Volgens radio Praag wierpen vliegtuigen vlugschrif ten uit, waarin wordt gezegd, dat Antonin Novotny, die door Dubcek als stalinistisch aan de kant was geschoven, de wettige president is. De inval begon kort voor middernacht. Het eerste alarmbericht was afkomstig uit Zinnwald aan de grens met Oost- Duitsland. Grensbewoners belden opge wonden op naar Praag, dat Russische pantserkolonnes Bohemen binnentrokken. Tegelijkertijd trokken troepen van an dere landen van het Warschaupact elders over de grens. Verder werden op grote schaal met vliegtuigen troepen aange voerd naar de grote steden van Tsjecho- Slowakije, zodat binnen enkele uren de belangrijkste centra bezet waren. Radio Praag verspreidde kort daarop het eerste bericht over de invasie. Dc mensen die toen nog in de hoofdstad op straat waren, trokkenop naar het ge bouw van het centrale partijcomité, dat gisteravond juist bijeen was gekomen ter voorbereiding van het partijcongres, dat 9 september zou beginnen. Honderden mensen verzamelden zich verder voor het gebouw van radio Praag. Terwijl bo ven de stad het gedreun klonk van Rus sische transportvliegtuigen, speelden zich in de straten opgewonden tonelen af. Om zes uur des morgens begon in Praag een geweldige wedloop op de levensmidde lenwinkels. De Rude Pravo, het Tsjechische partij blad, heeft zich in de editie van vanmor gen achter Dubcek c.s. opgesteld in een oproep waarin tevens tot kalmte werd gemaand. Dit is des te opvallender, om dat de hoofdredacteur van dit blad, Oldrich Svetska, een erkend tegenstan der van Dubcek is. Voor het overige is het binnentrekken van de Russische troepen niet overal i gemakkelijk verlopen. Voor het ge bouw van radio Praag en op andere pun ten van de hoofdstad keerde de menigte zich tegen de Russische tanks. Op het Wenceslausplein, het centrum van Praag, beklommen zü zelfs dc tanks om de be manningen aan te raden het land te ver laten. Hier en daar z(jn zelfs schoten ge vallen. De algemene indruk was evenwel dat de Russen strenge instructies hadden geen bloed te vergieten. Niettemin werden vanmorgen tegen half elf in de omgeving van de Ameri kaanse ambassade schoten gehoord. Ze en waarschijnlijk afkomstig van pistoolmitrailleurs. De Amerikanen kon den niet zien wat er aan de hand was. De autoriteiten van de ambassade gaven toen bevel de hekken te sluiten. Zij wa- opengehouden om Amerikanen en andere buitenlanders te ontvangen die er een onderkomen zochten. Twee minuten stilte In de loop van de morgen deelde het Tsjechische persbureau CTK mee, dat het vakverbond van journalisten, de bond van schrijvers en die van toneelartiesten een beroep heeft gedaan op het Tsjecho- Slowaakse volk om het werk om twaalf uur twee minuten neer te leggen, het vervoer stil te leggen en dc winkels te sluiten. Tevens werd verzocht om tijdens die twee minuten de sirenes te laten loeien en de claxons te laten horen „om te protesteren tegen de bezetting van het land en om trouw te betonen aan de wettelijke vertegenwoordigers van soe verein Tsjccho-SlowakUc". Aan dit ver zoek schijnt in grote trekken gevolg te zijn gegeven. Alle Tsjechische publiciteitsorganen hebben zich zonder uitzondering achter Dubcek gesteld. Zij bleven dit tot het einde volhouden, totdat de onderschei dene gebouwen bezet werden en de diensten overgenomen. Radio Pilsen ver- ween uit de lucht nadat een man met (recht. De gehele Tsjecho- Slowaakse partijleiding be vindt zich, in feite als ge vangene van de Russen, in het presidiumgebouw, dat geheel door Russische troepen is om ringd. Er zouden in het ge- houw „belangrijke onderhan delingen" plaatshebben. een Oekraïnisch accent dit verdwijnen had aangekondigd. Ook de andere Tsje chische radiostations verdwenen één voor één. Het persbureau CTK bleef nog lange tijd onverstoorbaar berichten door geven, maar de kantoren van Rude Pravo vielen in de ochtenduren in de handen van de bezetters. De Tsjecho-Slowaakse televisie gaf voorts een bericht door, dal er „belang rijke onderhandelingen" worden gevoerd in het bureau van het partfjprcsldium en in het hoofdkwartier van het partlj- comitè. Dc gebouwen zijn omsingeld door Russische tropen. Dc t.v. liet daarbil doorschemeren dat dc leden van het presidium in feite gevangenen zUn. Het presidium van het Tsjecho-Slo waakse parlement heeft een verklaring doen toekomen aan de premiers van de vijf betrokken landen van het Warschau pact. Daarin wordt gezegd: „Het presi dium van onze nationale vergadering heeft een scherp protest uitgebracht le gen de maatregelen van de geallieerde troepen die vandaag, zonder redenen, zijn begonnen do republiek te bezetten. Dit is de schending van de souvereinitelt van onze staat, die onduldbaar is voor de wederzijdse betrekkingen. Wij vragen h zeer vastbesloten, nu schoten worden ge hoord in de straten van Praag, on middellijk bevel te geven alle troepen van het gebied van onze republiek terug te trekken". Advertentie morgen voordeel petit beurre 100 gram van 69 voor S9 Lü hM li PRAAG (AFP) Volgens radio Praag zijn de Russische premier Alexei Kosygin en de minister van Defensie, maarschalk Andrei Gret sjko, ontslagen. Van Kosygin was bekend dat hij een van de voor standers in de Sovjet-Unie was van meer liberalisering. ADVERTENTIE Praag toeristen flaneerden, ttonden vanmorgen Russische tanks opgesteld. Inlichtingen en inschrijvingen: R.-K. HANDELS Gedurende de maund augustus van maandag tot en met vrijdagavond van 19.0021.00 uur, Haarlemmer straat 32 te Leiden, telefoon 01710- 25367-30077, Opleiding pralctijkexamcnu. Het 3-jarig diploma geldt ota middenstandsdiploma. AVONDSCHOOL met 3- en 5-jarige kursus voor DRS. P. GILDEN o.s.e. jongens en meisjes. Dircktcor

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1