Nigeria verzet zich tegen voedseltransport MODELLEh 1969 ALLEEN LANDCORRIDOR TOEGESTAAN Wachten °P dood Jongetje op het nippertje door kikvorsman gered Raadsverkiezing in 1970 zonder opkomstplicht In auto het water in McCarthy maakt zijn „kabinet55 bekend Biafra-actie brengt meer dan negen miljoen op gouden verlovingsringen GEEN SOLLICITATIES VAN WERKLOZEN OP ADVERTENTIE Ketchup garneerde rotonde Man ernstig gewond door pistoolschot 3 kleuters gedood onder vrachtauto Aardschok in Skopje Meerderheid politieke partijen: Voorbereiding propaganda K.P.J. Dansavond i kamsteeg L DANSEN THE BUFFOONS PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N.V., Leiden DIR.: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart, f 13.35; fr. p. post f 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes f 2. KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) VRIJDAG 16 AUGUSTUS 1968 ENKELE BUIEN Weersverwachting, meegedeeld door het K.N.M.^ te De Bilt, geldig tot morgenavond. Wisselend bewolkt met enkele buien. Matige tot krachtige, aan de kust tijdelijk harde wind, aanvankelijk tussen zuidwest en zuid, later ruimend naar west. Ongeveer dezelfde tempe raturen als vandaag. KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 59e jaargang, no. 17.523 ROTTERDAM (ANP) Dc driejarige Napoleon Bergman is gistermiddag met een Amerikaanse personenauto de Koningin Wilhelminalaan in Vlaardingen ingereden. Hij kon worden gered door het moedige optreden van de 17- jarigc Rotterdamse werfarbei- dcr T. D. Donders en een kik vorsman, werkzaam bij Van der Tak Bergingsbedrijf, de heer G. Varenkamp uit Eind hoven. De jongen we£d na on geveer tien a vijftien minuten uit het water gehaald en be wusteloos naar het Holyzie- kenhuis in Vlaaringen ge bracht-. Zijn toestand ise ern stig. Het ongeluk gebeurde omstreeks vijf uur. De jon gen was in de auto van zijn vader, een Vlaardingse onder- gestapt en heeft vermoedelijk op het dashboard een knop ingedrukt, die de handrem ontkoppelde. De wa gen stortte in de Koningin YVilhelminahaven, die ter plaatse circa zeven meter diep is. De heer Donders bevond zich op een hoogte van tien meter op een dok van de werf Figec en sprong onmiddellijk in hét water. Tot drie keer toe heeft hij geprobeerd de jongen uit de auto te bevrij den, maar het gelukte hem niet in de korte tijd die hem ter beschikking stond om de deuren open te krijgen. Na drie pogingen zag hij een hem bekende kikvorsman, de heer Varenkamp, die onmiddellijk zijn pak aantrok en de red dende poging ondernam. WASHINGTON (DPA) Senator Eugene McCarthy, die dingt naar de De mocratische nominatie voor het presi dentschap van de V.S., heeft in New York gezegd, dat een der felste critici van de Amerikaanse regering, senator W. Fulbright. onder zijn „bewind" mi nister van Buitenlandse Zaken zal zijn. Nelson Rockefeller, die kortgeleden in Miami het onderspit dolf bij de Republi keinse nominatie voor het president schap, zou onder „president McCarthy", aan het hoofd worden gesteld van het ministerie van woningbouw, gezondheid en maatschappelijke zorg. Mevrouw Corretta King, de weduwe van de vermoorde negerleider, is Mc Carthy's keus voor Amerikaans verte genwoordiger bij de Verenigde Naties. DEN HAAG (ANP) De actie voor Biafra heeft als voorlopig eindresultaat een bedrag opgeleverd van f 9.092.000, aldus heeft de voorzitter van het actie comité, mr. G. E. van Walsum, gister middag meegedeeld. (ADVERTENTIE) Constant - Love - Anjer - Desiree Martinshof ook met briljant JUWELIER v. d. WATER HEEFT ZE HAARLEMMERSTRAAT 181 Zeer grote keuze. Op het graveren kunt U wachten en zonder kosten verhoging. ALTIJD VOORDELIG 's Maandags gesloten. Rodeorider Charlie, prominent lid van de Rodeo Cowboys Association in Florida, verdient goed geld. Het is soms vijfhonderd dollar in een weekeind. Maar zonder risico werkt hij niet. Zijn vaardigheid heeft hij gekregen dank zij een ontelbaar aantal gebroken ledematen en een nog groter aantal wonden. Maar kier houdst hij dan toch een stier klemvast. LAGOS (Reuter - A.P.). Nige ria verwerpt alle voorstellen voor het overbrengen van voedselvoor raden per vliegtuig ten behoeve van de met de hongerdood be dreigde bevolking van Biafra. Nigeria is alleen bereid voedsel- vluchten toe te staan tut Enoegoe vanwaar het voedsel door een vijfenvijftig kilometer lange corri dor, over land naar Agwoe kan worden gebracht. Het denkbeeld van een geneutraliseerd landingsterrein werd woensdag in Ge- nève naar voren gebracht; ook in Addis Abeba waren nieuwe voorstellen ter tafel gekomen voor een snelle hulpver lening aan de bevolking van Biafra. Ze zijn thans alle getorpedeerd. Intussen wachten, zo meldt een vertegenwoordiger van de V.N., „groepen van 5000 moeders en kinderen, dicht bij elkaar gekropen, uitgemergeld, lusteloos en onveschillig alleen maar op de dood". Nigeria heeft onoverkomelijke bezwa ren tegen geneutraliseerde vliegvelden aangezien het „nit kan toestaan dat Nigeriaans grondgebied onder internatio nale supervisie komt". Nigeria heeft geen bezwaar tegen landcorridors, maar deze soorten corridors worden door Biafra verworpen. De organisatie voor Afrikaanse een heid heeft gisteravond in een commu niqué gezegd, dat de berichten over een akkoord voor hulpverlening „onjuist en voorbarig" waren. De besprekingen in Addis Abeba hebben ook in andere op zichten totaal niets opgeleverd. De voor naamste hinderpaal is de eis van Nigeria dat Biafra zijn soevereiniteit opgeeft en de weigering van Biafra dit te doen. De Zweedse-charteimaatschappij Trans air heeft besloten zijn vluchten van het Portugese eiland Sao Tome naar een geheime landingsbaan in Biafra voort te zetten en de Nigeriaanse luchtafweer- batterijen te trotseren ten einde de hon gerenden in Biafra te helpen. ROTTERDAM (A.N.P.). Gister middag is de 36-jarige schoorsteenveger J. W. Y. Kleingeld uit het woonwagen kamp te Den Haa<g, in het huis van de 31-jarige koopman I. v. d. S. in Rotter dam ernstig gewond door een onver wacht afgaand pistool. Zijn maag en dunne darm werden geperofreerd. De kogel, die in de milt bleef steken, is in het Dijkzigtziekenhuis operatief wijderd. Kleingeld was naar v. d. S. gekomen om van hem een vuurwapen te kopen. Bij het demonstreren van het pistool was dit in de handen van v. d. S. plot seling: afgegaan waardoor Kleingeld werd getroffen. V. d. S. verklaarde niet te weten, dat het wapen geladen Hij had het enige dagen tevoren zijn zeggen, zonder patronen gekocht van een opvarende van een Duits schip. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt terzake van hot veroorzaken van licha melijk letsel en het onbevoegd voor handen hebben van een vuurwapen. OP WEG NAAR SCHOOL GLADNECK. DUITSLAND (AP.). Drie kinderen die op weg waren naar de kleuterschool zjjn gisteren om het leven gekomen toen dc Nederlandse ehanffeur van een tankauto de macht over het stuur verloor en op de kinderen inreed. Een vierde kind en dc moeder van een van de kinderen werden gewond. Mevrouw Emilie Smyczek (27) en haar twee kinderen, Jörg (2) en Britta (4) waren op weg naar school, met twee andere kinderen, Susi Passlak (5) en Sonja Kleve (6). Mevrouw Smyczek, die haar dochtertje Britta bij de hand hield, was in staat op het laatste ogenblik opzij te springen en liep slechts lichte verwondingen op. Maar Jörg Smyczek, die in een kinderwagen zat en de twee buurkinderen kwamen om het leven. De politie zei, dat de chauffeur van de tankauto, Reanier Lodewljks (45) uit Venlo, de macht over het stuur verloor. Hij reed snel over de natte weg. Na ondervraging is Lodewijks door de politie vrijgelaten. (Van een onzer verslaggevers YPENBURG. Het verkeer op de rotonde Ypenburg uit Amster dam en Den Haag heeft gister avond ernstige vertraging onder vonden. Een gedeelte van de rotonde lag namelijk bezaaid met tomaten, afkomstig van de ge kantelde aanhanger van een vrachtwagen. Het begon allemaal om half vijf, toen een Duitse per sonenauto, bestuurd door de 24- jarige A. F. uit Keulen, geen voor rang verleende aan een vracht wagen met aanhanger, bestuurd door de 22-jarlRC A. K. uit Den Haag. De chauffeur van de met exporttomaten beladen vracht wagen met aanhanger moest krachtig remmen. Als gevolg hier van sloeg de aanhanger tegen een lichtmast en kantelde. De lading tomaten kwam dwars over de rij baan te liggen. Personeel van Rijkswaterstaat heeft de rotonde met een bulldozer van de deels tot ketchup verreden massa ont- (ADVERTENTIE) morgen voordeel kokosmacaroontjes 250 gram van 85 voor 75 SKOPJE (AP) Een aardschok van middelmatige sterkte voorafgegaan door een lang gerommel heeft gisteren de bewoners van Skopje opgeschrikt. Er zijn geen berichten over schade of slachtoffers Skopje werd in 1963 door een aardbeving verwoest. (ADVERTENTIE) ZONDAG 18 AUGUSTUS A.S. In sporthal ,Spiero' te NIEUWKOOP The Jolly Jokers Aanvang 8 uur LJ (Van onze correspondent) TILBURG. Algemeen directeur F. SeyHumwei van de Edet-International NV (papierindustrie) te Tilburg heeft zijn verbazing geuit over het feit, dat op een personeelsadvertentie slechts negen solli citanten reageerden en dat in een stad met 2300 werklozen. De negen sollicitan ten hadden bovendien allemaal al een baan, zodat de heer Seylhouwer mocht concluderen dat niet één werkloze op zün advertentie had gereageerd. In de advertentie werd gevraagd naar manne lijke medewerkers vanaf de leeftijd van 23 jaar voor de afdeling papierbewerking. Behalve, dat er in ploegendiensten gewerkt zou moeten worden, werden in de advertentie geen verdere eisen gesteld aan de sollicitanten, Een woordvoerder van het gewestelijk arbeidsbureau in Tilburg waarschuwde er gisteren voor, dat de conclusie die men uit dit gebeu ren wel eens zou kunnen trekken, mis leidend en voorbarig zou kunnen zijn. Hij is van mening, dat men, gezien de grote discrepantie die er bestaat tussen vraag en aanbod van arbeidskrachten, het ongenuanceerde aantal werklozen niet mag stellen tegenover het in een advertentie gevraageje aantal werkne mers. Bij het aantal bij het arbeids bureau geregistreerde werklozen moet men, aldus deze woordvoerder, namelijk ook een groot aantal gehandicapten en minder geschikten rekenen. Voorts is er een aantal mensen dat altijd in de admi nistratieve sector werkzaam is geweest en derhalve weinig voelt voor handen arbeid. Daarnaast zijn er werklozen, die reeds bij voorbaat niet in aanmer king komen voor een aangeboden func tie, omdat ze eerder naar eenzelfde func tie gesolliciteerd hebben en teleurgesteld werden. Ploegendiensten blijken vaak op medische gronden eep bezwaan, (ADVERTENTIE) 4 i op pagina 12 (ADVERTENTIE) in het dorpshuis te Oud-Ade. Aanvang 8 uur. Kaarten vanaf 18.30 uur verkrijg baar aan de zaal. (ADVERTENTIE) ORA HOENSBROEK Vanavond I kunt u het weten als u kijkt naar Hilversum 2 Om 20.30 UUr (GIRO 760076| (Van onze parlementaire redactie DEN HAAG Dc meeste politie ke partijen willen de opkomstplicht reeds afgeschaft zien bij de gemeenteraadsver kiezingen in 1970. Men wil daarom reeds volgend jaar tot een beslissing komen over de kieswetwijzigingen, zoals deze door onder meer de staatscommissie Cals-Donner voorgesteld la. De staats commissie, de eerder opgetreden com missie onder voorzitterschap van burge meester Berger van Groningen oudlid van de Tweede Kamer, en een aatal po litieke partijen hebben reeds geadvi seerd of verklaard, dat de opkomstplicht bij verkiezingen moet verdwijnen. In politieke kringen wil men de ver nieuwingen in de kieswet afschaffing opkomstplicht, een soepeler regeling voor het stemmen bij volmacht, een'gedeel telijke lijstverbinding van verschillende partijen, een doeltreffender invloed van voorkeurstemmen op bepaalde kandida ten voor zover dit mogelijk is reeds bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1970 als een toetssteen voor de vernieuw de landelijke verkiezingen gebruiken. Te vens wil men ermee bereiken, dat daar mee een al te grote politieke versplinte ring in tal van' gemeenten door belan gengroepen voorkomen kan worden. Voor de voorstanders van de progres sieve concentratie kunnen deze gemeen teraadsverkiezingen bovendien een graadmeter worden voor wat men bij de landelijke verkiezingen van deze pro gressieve concentratie mag verwachten. De christelijke partijen krijgen er de kans mee te bewijzen, dat de leden van hun partij achter de opvattingen van de partijbesturen staan ten opzichte van d« christelijke samenwerking ln dc politiek. Partijen als de P.v.d.A., do P.P.R. en D'66 zullen in het nieuwe parlementaire jaar aandringen op een zo spoedig mo gelijke behandeling van de voorgestelde kieswetwijzigingen, die donderdag voor gelegd zijn aan de Tweede Kamer. De bijzondere commissie, kieswet- en grond wetwijziging van dc Tweede Kamer zal zich zo snel mogelijk met de adviezen van de staatscommissie bezig houden. In deze adviezen komen namelijk na drukkelijk de politieke wensen van de meeste partijen tot uitdrukking. In leder geval is het zeker, dat de meeste partijen zich volgend jaar het jaar van voorbereiding op de gemeente raadsverkiezingen al gaan bezighou den met nieuwe propagandamethoden in verband met het afschaffen van de op komstplicht. Speurtocht naar vermiste kleuter AMERSFOORT (ANP) Vierhonderd militairen zoeken momenteel in de om geving van Amersfoort cn Soest naar de bijna twee jaar oude Thomas van Wan- rooy, die donderdagmiddag op raadsel achtige wijze uit het Amcrsfoorts woon wagenkamp in verdwenen. Tot diep in de nacht hebben de bewoners van het kamp, de politie en de brandweer giste ren in de omgeving naar bet jongetje gezocht, maar zonder resultaat. Er werden speurhonden ingezet, maar ook dat leverde nleta op. Ook ln de aio ten in de omgeving van het kamp is gedregd, terwijl de brandweer een sloot bij de ouderlijke woonwagen beeft leeg gepompt. Het werk kostte enkele uren, maar leverde evenmin iets op. Vanmor gen kreeg de Amersfoortse politie as sistentie van een compagnie geneeskun dige troepen en een eenheid huzaren uit Amersfoort Zij zoeken in de bossen bij Berkhoven langs de spoorlijn Amers foortAmsterdam en in de polders rond het woonwagenkamp. Ontvoering van het tweejarig Jongetje wordt doo* da oudera uitgesloten geacht

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1