Leidse psychiater gaat met geesteszieken kamperen op „Duinrell Gemeenteraad van Lisse verheugd over samenwerking mavo-onderwijs Competitie-indeling Goudse Voetbalbond Wat de Wassenaarse Raad te behandelen krijgt DE LEIDSE COURANT DONDERDAG 15 AUGUSTUS 191 Gewoon tussen de andere campingbewoners Dr. A. Hillebrand, practiserend pshy- chiater in Leiden en stafarts van het psychiatrisch centrum „Hulp en Heil" te Leidschendam gaat met 100 chro nische geesteszieken van „Hulp en Heil" kamperen op de camping „Duin- rell." „Ook ernstige geesteszieken, die de laatste jaren door de ontwikkeling van de psychopharmaca in toenemende mate actief en productief bezig gehou den kunnen worden, hebben behoefte aan ontspanning," aldus dr. Hillebrand. Uit deze stelling is tenslotte het plan voortgekomen om met de patiënten op vakantie te gaan. Dank zij de medewerking van graaf van Zuylen van Nyevelt, die eigenaar is van de camping, de KNVB, die ten ten beschikbaar stelde en geldelijke steun van phai-maceutische industrieën kunnen de patiënten nu vanaf maan dag op „Duinrell gaan kamperen. Het is de bedoeling, dat de patiënten, man nen zowel als vrouwen, groepen van ongeveer 25, een week op de camping zullen doorbrengen. Zij worden daar toe niet ondergebracht op een afgeslo ten stuk, maar mogen zich onder de andere campingbewoners mengen. Zij staan uiteraard wel onder voortdurend toezicht van verplegend personeel en artsen. In de laatste kampkrant zijn de be woners van de camping op de hoogte gesteld van de komst van de patiënten. Graaf van Zuylen van Nyevelt deed in een artikel een enthousiast beroep op de kampeerders om de patiënten in hun midden te accepteren en dr. A. Hillebrand verklaarde het hoe en het waarom van het experiment. Bejaarde fietser te Boskoop ernstig gewond Dinsdagmiddag te ongeveer 6 uur is de 78-jarige weduwe A. in het Hout- Uittenbroek, wonende te Boskoop le vensgevaarlijk gewond geraakt, door dat zij door een auto werd aangereden. Het ongeluk gebeurde, toen het slacht offer per rijwiel vanuit de Parklaan de Zijde op wilde rijden. Nadat zij een auto die uit de richting centrum kwam had léten passeren wjlde zij de Zijde oversteken en haar weg naar huis te vervolgen. Zij had echter de auto, die eveneens in de richting centrum reed, niet gezien met het noodlottig gevolg, dat zij door deze auto werd aangere den. Dr. Pompe en de politie waren zeer snel ter plaatse zodat reeds tien minuten later het slachtoffer met de ziekenauto naar het St.-Jozef-Zieken- huis te Gouda kon worden vervoerd. Hier werden een schedelbasisfractuur en andere verwondingen geconstateerd. Haar toestand was gisteren nog zeer ernstig. iflftp jit JL Dr. A. HILLEBRAND de initiatiefnemer van het experiment. HOOGMADE HANDBALTO ERNOOI MMO Supporters en allen die belangstelling hebben voor deze tak van sport kun nen de komende zondagen 18 en 25 au gustus a.s. aan hun trekken komen. De plaatselijke handbalvereniging MMO heeft een handbaltoernooi georganiseerd, dat wordt gehouden op het sportcom plex in de Vlietpolder. De deelnemende verenigingen zijn NIO, Rljpweterlng; Jong. Ade, Oud Ade; HVS, Stompwljk; Northo, Noordwljker- hout; Warmunda, Warmond; MMO, Hoogmade; met hun resp. aspiranten, junioren en seniorenteams. De grote deelname maakt het noodzakelijk de wedstrijden over twee zondagen te ver delen n.l. 18 en 25 augustus a.s. Het wedstrijdprogram voor zondag 18 augustus luidt als volgt. Aspiranten 12.00 uur Warmunda-MMO 1; Northa 3-MMO 2; 12.30 uur NIO-Northa 2; Jong Ade-HVS 2; 13.00 uur Warmunda- Northa 2; Jong Ade-Northa 3; 13.30 uur NIO-MMO 1: MMO 2-HVS; 14.00 uur MMO 1-Northa 2, HVS-Nortna 3; 14.30 uur NlO-Warmunda; MMO 2-Jong Ade. Zondag 25 augustus spelen junioren en seniorenteams. Leidse raad vergadert maandag a.s. opnieuw De gemeenteraad van Leiden zet op maandag 19 augustus a.s., 's avonds te half 8. de geschorste vergadering van 12 augustus jl. voort. Aan de orde zijn de agendapunten 33 t/m 59, met o.a. het voorstel tot bouw- rijpmaken van de gronden, gelegen in het gebied van het bestemmingsplan ,,Lelden-De Waard 1962", en de nota van b. en w. Inzake de afbouw van het Be- vrydingsplein. NOORD WIJK HUIZENVEILING De uitslag van de door notaris S. Pas- ma te NoordwJjk aldaar op 7 en 14 augustus 1968 gehouden openbare ver koping als volgt: Perceel I: Voorstraat 52a en 52b en Lindenplein 4 (ingezet op j 38.000,is verkocht voor 44.500,Perceel II: Zandvoortse- straat 24 (ingezet op ƒ15.000,is verkocht voor ƒ20.000,Perceel III: Kerkhofpad 8 (ingezet op ƒ13 100, is verkocht voor 21.600, AUTODIEF AANGEHOUDEN Een 21-jarige portier uit Leiden heeft voor de politie bekend vorige week in de Gerard Brandstraat een Opel-Cara- van te hebben ontvreemd. 3324 kinderen bezochten het Jeugdvakantiedorp Dank zij de medewerking van de clubhuizen en een groot aantal vrij willige leiders kan de Leidse Jeugd Actie terugzien op een zeer gesl; Jeugdvakantiedorp 1968. In deze weken hebben 3324 kinderen 't Jeugd dorp bezocht. Het Jeugddorp is gesloten tot eind augustus i.v.m vakanties van de leiding. Daarna gaat het dorp weer open op de woensdag middag en de hele zaterdag. In dete zes weken hebben de kin deren nogal wat kleding etc. laten liggen. Zij kunnen dit tot eind septem ber afhalen op het bureau van df Leidse Jeugd Actie, Breestraat/hoek Koornbrugsteeg te Leiden. GEVESTIGDE PERSONEN IN LEIDEN Woensdagavond heeft de Raad vi Lisse het gepresteerd om binnen drie kwartier de agenda af te handelen der het genot van slechts één kop koffie, omdat voor het tweede geen tijd i was! Burgemeester Berends zelde nt uitspreken van het ambtsgebed, dat de heer Ir. Paardekooper wegens droeve familieomstandigheden verhinderd was aan de zitting bij te wonen. Bij de vaststelling van de notulen vroeg de heer P. van Leeuwen (PvdA) zijdelings even of het In uitzicht gestelde contact (volgens de notulen) tussen de burgemeester en de eigenaar en de beheerder van de Keukenhof al heeft plaats gehad betreffende de gevoerde correspondentie over de verkoop van bloembollen tijdens de „Keukenhof-peri ode". De burgemeester kon mededelen, dat het kennismakingsbezoek reeds heeft plaats gehad, doch dat het „zake lijk" bezoek over de hangende kwestie, mede door vacanties, nog niet gepas seerd is, doch hopelijk spoedig zal plaats vinden, waarna de raad geïnformeerd zal worden. De raad ging volledig accoord met de nota van de burgemeester inzake de verhoging van de wethouderssalarissen ingaande 1 jan. 1968, volgens de rege lingen welke voor een gemeente als Lis se als maatgevend worden aangenomen. Besloten werd In de Poelpolder Plantsoenendienst te vestigen, waarvoor voorlopig een bedrag van 24.000,- gevoteerd ls. Op de vraag van de heer Van Leeuwen werd medegedeeld, dat de genoemde „schuilplaats" tevens als een schaftlokaal voor het personeel bedoeld SPORTONDERWI.JS BIJ de vaststelling van de vergoedin gen voor het vakonderwijs op de scholen heeft de heer De Vos (WD) het pleit gevoerd voor de aanstelling van twee ZONDAGAFDELING le klas: Ammerstol, Gouderak, NSV (Noorden), Nieuwkoop, Oudewater, RVC (Reeuwljk), WSE Waddinveen), Zwervers (Capelle a.d, IJssel). Reserve le klas: Bergambacht 2; Bo degraven 2; Donk 3; Floreant 2 (Bos koop); Lekkerkerk 3; Moerkapelle 2; NSV 2 (Noorden); Ona 4 (Gouda); Schoonhoven 2; Stolwijk 3; Unio 2 (Ou dewater); VEP 2 (Woerden). 2e klas A: Esto 2 (Bodegraven); GSV 3 (Gouda); Gouderak 2; Floreant 3 (Boskoop); Haastrecht 2; Lekker kerk 4; Soccer Boys (Bleiswijk); Nieuw koop 2; WSE 2; Zwervers 2. 2e klas B: Bergambacht 3; GSV 4; Haastrecht 3; Moordrecht 3; Nieuwer- lterk 2; Ona 5; Ölympia 4 (Gouda); Unio 3; VEP 3; Waddinxveen 3; Zwer vers 3. 3c klas A: Donk 4; Floreant 4; Gou- Olympia 5; Stolwijk 5; Unio 4. 3e klas B: Ammerstol 2; Donk 5; GS V 5; Gouda 6; Nleuwerkerk 4; Ona 6; RVC 2; Soccer Boys 2. 3e klas C; Bergambacht 4 of Nleu werkerk 5; Gouda 7; Groeneweg 2: Lekkerkerk 5; Nic. Boys 2; Olympia 6; Schoonhoven 3; WSE 3. 3e klas D: Bodegraven 3; Esto 3; GSV 6; Nlc. Boys 3; Oudewatcr 2; VEP •4; Woerden 3; Waddinxveen 4. 4e klas A: Bodegraven 4; Esto 4; Nieuwkoop 3; NSV 3; Nic. Boys 4; Oudewater 3; VEP 5; Woerden 4. 4e klas B: Bergambacht 4 of Nieu- werkerk 5; Lekkerkerk 6: Gouderak 4, RVC 3; Stolwijk 5: Waddinxveen 5; Unio 5; Zwervers 4! 4e klas C: Floreant 5; GSV 7; Groe neweg 3; Haastrecht 4; Moerkapelle 3; Soccer Boys 3; Waddinveen 6; Zwer vers 5. 4e klas D: Ammerstol 3; Floreant 6; Groeneweg 4; Gouderak 5; Olympia 7; Schoonhoven 4; Waddinxveen 7; Zwer vers 6. 4e klas E: Bodegraven 5; Esto 5; Floreant 7; NSV 4; Nieuwkoop 4; RVC 4; Soccer Boys 4; Woerden 5. 4e klas F. Donk 6; Floreant 8; GSV 8; Gouda 8; Moerkapelle 4; Ona 7; Olympia 8; WSE. 4e klas G: Ammerstol 4; Donk 7; Floreant 9; Groeneweg 5; Haastrecht 5; Moordrecht 4; Ona 8; Zwervers 7. le klas H: Esto 6; Gouderak 6; Nle uwerkerk 6; Nieuwkoop 5; Soccer Boys 6; Stolwijk 6; Unio 8; VEP 6. ZATERDAGAFDELING le klas: Bodegraven: Floreant; Moer kapelle; RVC; Rijnstreek; Sportlef; Waddinxveen; WDS; Zevenhoven; Zwammerdam. Reserve le klas: Be Fair 2; Bode graven 2; Floreant 2; Gr. Ammers 3; Jodan Boys 4; RCV 2; Spirit 3; Sport- lust 3; Zwammerdam 2. 2e klas A: Aarlanderveen; Be Fair 3; Bergambacht; Jodan Boys 5; Schoon hoven 2; Siveo; Spirit 4; Sportlust 5. 2e klas B: Be Fair 4; Bodegraven 3; Floreant 3; RCV 3; Rijnstreek 2; Spi rit 5: WDS 2; Zevenhoven 2. 3e klas A: Aarlanderveen 2; Be Fair 5; Jodan Boys 6; Siveo 2; Sportief 2; Waddinveen 2; Zwammerdam 3; Sport lust 5. 3e klas B: Be Fair 6; Bergambacht 2; Bodegraven 4; Groot Ammers 4; Jo dan Boys 7; Jodan Boys 8; Sportlust 6; WDS 3. 3e klas C: Be Fair 7; Floreant 4; Jo dan Boys 9; Jodan Boys 10; Moerka pelle 2: Siveo 3; Spirit 6: Zevenhoven 3. 3e klas D: Aarlanderveen 3; Floreant 5; Jodan Boys 11; Jodan Boys 12; Moer kapelle 3; RCV 4; Zwammerdam 4. 3e klas E: Aarlanderveen 4; Bode graven 5: Jodan Boys 13: Rijnstreek 3; Siveo 4; Sportief 3; Spirit 7. JUNIOREN Klas A Hoofdgroep: Donk; Gouda: GSV: Olympia; Ona: Sportlust: Schoonhoven; Vep: Zwervers. Groep 1: Be Fair; Bergambacht; Flo reant; Groot Ammers: Jodan Boys; Haastrecht; Oudewater; Stolwijk; Unio. Groep 2: Bodegraven; Esto; Nic. Boys; Nieuwkoop; NSV; Rijnstreek; Wad dinxveen; Woerden; Zwammerdam. Groep 3: Gouderak; Groeneweg; Lek kerkerk; Moerkapelle; Moordrecht; Nleuwerkerk; Spirit; WSE. Groep 4: Donk 2; Floreant 2; Gouda 2; Jodan Boys 2; Olympia 2; Ona 2; RVC; Soccer Boys. Groep 5; Be Fair2; Esto2; Floreant 3; Nieuwkoop 2; NSV 2; Union 2; Vep 2; WDS. Groep 6: Be Fair 3; Floreant 4; GSV 2; Olympia 3; Schoonhoven 2; Spirit 2; Zwervers 2. Klas B Groep 1: Esto; Gouda; Jodan Boys; Moordrecht; Nieuwerkerk; Olympia; Schoonhoven; Sportlust; Vep. Groep 2: Be Fair; Donk; Floreant; GSV; Haastrecht; Ona; Soccer Boys; Woerden; Zwervers. Groep 3; Bodegraven; Nic. Boys; Nieuwkoop; NSV; Oudewater; RVC; Unio; Waddinxveen; WSE. Groep 4: Ammerstol; Bergambacht; Groot Ammers; Groeneweg; Lekker kerk; Moerkapelle; Spirit; Stolwijk. Groep 5: Aarlanderveen; Bodegraven 2; Esto 2; Rijnstreek; Sportlust 2; Spor tief; WDS; Zevenhoven; Zwammerdam. Groep 6: Be Fair 2 Floreant 2; Gou da 2; GSV 2; Jodan Boys 2; Nieuwer kerk 2; Olympia 2; Ona 2; Zwervers 2. Groep 7: Donk 2; Gouda 3; Haast recht 2; Olympia 3; Ona 3; Unio 2; Vep 2; Woerden 2. Groep 8: Groeneweg 2; Jodan Boys 3; Lekkerkerk 2; Moordrecht 2; Nieuwer kerk 3; Olympia 4; Soccer Boys 2; Zwervers 3. Groep 9: Be Fair 3; Floreant 3; Nic. Boys 2; Nieuwkoop 2; Olympia 5; RVC 2; Waddinxveen 2; Unio 3. Klas C Groep 1: Be Fair; Bodegraven; Gou da; Haastrecht; Jodan Boys; Moor-: drecht; Olympia; Ona; Vep. Groep 2: Donk; Floreant; GSV; Nleu werkerk; Soccer Boys; Schoonhoven; Unio; Waddinxveen; Zwervers. Groep 3: Esto; Nlc. Boys; Nieuwkoop; NSV; RVC; Sportlust; Woerden; WSE; Zwammerdam. Groep 4: Bergambacht; Gouderak; Groeneweg; Groot Ammers; Lekker kerk; Moerkapelle; Oudewater; Spirit; Stolwijk. Groep 5: Aarlanderveen; Bodegraven 2; Jodan Boys 2: Olympia 2; Siveo; Sportief; Vep 2; Zevenhoven. Groep 6: Be Fair 2; Donk 2: Gouda 2; GSV 2; Jodan Boys 3; Olympia 3; Ona 2; Sportlust 2. Groep 7: Esto 2; Floreant 2; Nieuw koop 2; NSV 2; Sportlust 3: Vep 3; Waddinxveen 2; Woerden 2. Groep 8: Be Fair 3; Gouderak 2; Jodan Boys 4: Moordrecht 2; Nieuwer kerk 2; Olympia 4; Waddinxveen 3; Zwervers 2. Groep 9: Bergambacht 2; Groot Am mers 2; Haastrecht 2; Oudewater 2; Schoonhoven 2; Stolwijk 2; Unio 2. Groep 10; Be Fair 4; Donk 3: Gouda 3; Floreant 3; GSV 3; Haastrecht 3; Olyin- pia 5; Sportlust 4. Groep 11: Donk 4; Jodan Boys 5; Moordrecht 3; Olympia 6; RVC 2; Spi rit 2; Zwervers 3. Groep 12: Be Fair 5: Bodegraven 3: Nieuwkoop 3: Siveo 2; Sportlust 5; Vep 4: Waddinxveen 4 De wedstrijden in klas A worden ge speeld onder de bepalingen van bel reglement voor de senioren, zij duren 2x45 minuten. Voor de A2-elftallen 2x30 minuten. De wedstrijden van klas B en C du ren 2x30 minuten en moeten worden ge speeld geheel volgens de junlorenbepa- De wedstrijden voor de gehele junior- afdeling zullen op zaterdagmiddag wor den vastgesteld en eventueel op week dagen. leerkrachten voor 't lichamel. onderwijs, hetge ennaar zijn berekening tot het aan- te achten is in verhouding tot het aan tal andere leerkrachten dat op de scho len werkzaam is. De voorzitter zeide, dat men op de scholen een zekere mate van vrijheid heeft inzake het lichamelijk onderwijs, al of njet in het schoolroos ter ingepast. Hij zegde de heer Vos gaarne toe een en ander grondig na te gaan en eventueel met de schoolhoofden contact op te zullen nemen ter bespre king van deze materie. De heer De Vos wees hierbij ook nog op het belang van het zwemonderricht aan de schooljeugd. Men kan volgens de bouwers van het overdekt zwembad volgend jaar „in de zwembroek staan", dus ook dit punt mag zeker de volle aandacht heb- Verschillende aanvragen voor school leermiddelen en verbeteringen in de scholen werden goedgekeurd. De ver langlijst van de Prot. Chr. Mavo-school werd ook geaccepteerd, na toelichting op enkele gestelde vragen betreffende enige onderdelen van de verlanglijst. De gemeente Lisse zal deze gelden voor lopig fourneren, doch het Rijk zal deze in de toekomst weer in de gemeentekas doen terugvloeien. De heer Montagne (Prot. Chr.) was verheugd over het feit, dat drie scho len nu in de Mavo-school zijn gaan samenwerken ,en was tevens blij, dat men werkzaam ls ora tot meerdere en uitgebreidere samenwerking te komen Inzake de onderwijsmethoden om de aan te schaffen leermiddelen. Verheugend was het voorts, na de raadsvergadering van „bevoegde zijde" te vernertien, dat dit samenwerken in breder verband al werkzaam is. Er is een „convent vap Mavo-scholen" ge vormd om in de naby gelegen steden en alle plaatsen in de duin- en bollenstreek tot gelijke onderwijsmethoden te komen zodat er meer eenvormigheid komt, wat bijzonder toe te juichen is. Om met de heer Montagne te spreken kan men dan „uit de onderwijsgelden halen wat er uit te halen is"! Het is ook prettiger by verhuizing van leerlin gen wanneer op soortgelijke Mavo- scholen éénzelfde methode gevolgd wordt. KOUDEKERK A. D. RUIN Wedvlucht De duiven van „Ons Genoegen" namen deel aan de wed vlucht vanuit Surv. Fosses, 369 km. De 165 duiven werden gelost om 11.30 uur met mooi weer. De eerste duif kwam haar hok binnen om 17.24 en de 41ste om 18.39 uur. De uitslag werd als vdlgt: 1 H. v. Vegten en Co. 1-13-14-19, 2 Jac. de Jongh 2-3, 3 Gebr. De Wit 4-5-6-9-16-17- 20, 4 G. v. Klaveren 7, 5 L. Smits 8-15, 6 Dr. J. Faber 10-11-12, 7 Combinatie Hoogenboom 18. Voetbal Voetbalvereniging „Koude kerk" komt met het eerste en tweede elftal uit tegen „Oliveo* te Pijnacker. Opstelling van het eerste elftal voor deze vriendelijke ontmoeting luidt als volgt: doel: T. Vergunst; achter: M. de Wit, W. Dijkman, Adrie Zweeris, W. Boon; midden: Arie Zweeris, Albert Zweeris; voor: J. v. Egmond, G. den Hollander, Sj. de Wit, L. Brommers. ROELOFARENDSVEEN ORANJEFEESTEN Dit jaar worden de Oranjefeesten ge houden op donderdag 19, vrijdag 20 en zaterdag 21 sept, a.s In het program ma voor de festiviteiten, waarop wij t.z.t. meer uitvoerig, terug komen, wordt weer bijzonder veel aandacht geschon ken aan vermaak voor de jeugd. Ook zal er weer een feestmiddag zijn voor de bejaarden. OUDE WETERING WETERINGSE BOYS Zaterdag 17 augustus worden de ne derlaagwedstrijden voortgezet en wel tegen ZVV 1 en 2. Beide wedstrijden vangen aan te 15.00 uur, dus niet 14 30 uur, De jeugdspelers worden er op ge wezen, dat de training inmiddels volle dig is hervat. Er wordt de komende week gerekend op veel belangstelling. TER AAR Naar ons werd medegedeeld ls de bouw van het nieuwe gemeentehuis door Burgemeester en Wethouders gegund aan N.V. L. v. d. Vliet te Amsterdam. Zoals men weet besloot de gemeente raad ln zijn laatste vergadering tot on derhandse aanbesteding van deze bouw. In de week van 31 juli t/m 7 aug. 1968 C. La Lau Z'woudsesingel 19, A. Bak ker Griegstr. 23. N. P. J. Straathof Brucknerstr. 9, H. J. Zanen Willem de Zwijgerln. 22; G. Mulder Stationspl. 148, A. A. v. Duren Ravelstr. 16; J. H. Verheij Opaalstr. 56; H. R. Bussel Ha ven 50; P. R. Rozier Hogewoerd 156: F. Ham Mozartstr. 237; M. Moerkens-v. Beelen Julianakade 17; H. v. Beek Wag- nerplein 126; H. S. Ponsioen Lorentz- kade 17; C. P. Molenkamp Sieboldstr. 38; H. C. Blok Schubertlaan 182; H. A. S. Leuering-Belt Nw. Rijn 97; Weduwe van Blijenburgh-de Hondt A. C. Plan- tijnstr. 110; J. T. A. C. Onderwater Plantage 4; M. R. Stoetzer-Conde Aso- rey Hogewoerd 34; E. Doyran Nicolaas Beetsstr. 17a; W. A. Veltkamp Rijn- en Schiekade 10b; M. v. Traa Rapenburg 53; M. W. F. Ruitenberg Roomburger- weg 11; E. A. M. v.d. Boogaard Lelie- str. 116a; R. G. Meeuwenberg Noord einde 2a; A. D. den Haan Pieterskerk hof 36; M. A. v.d. Akker Noordeinde 2a; I. H. Kuo Breestr. 1; A. Vry Noordeinde 2a; B. M. Valkier Noordeinde 2a; P. R. Scheres Noordeinde 2a; H. P. C. Star- renburg a.b. w.s. Zoeterwoudseweg 11a; S. A. Pahud de Mortanges a.b. Haag- weg achter 57; J. C. Nater Noordeinde M useumpuzzel voor scholieren Voordat de schoolvakanties begon nen maakten wij melding van een door de Vereniging van Belangstellenden in de Lakenhal georganiseerde mu seumpuzzel, bedoeld voor leerlingen vanaf veertien jaar van scholen voor voortgezet onderwijs in Leiden. Lei derdorp, Oegstgeest en Voorschoten, ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van genoemde vereniging op 28 oktober a.s. Bij navraag is ons inmiddels geble ken, dat ofschoon al van verschillende scholen een groot aantal leerlingen met veel enthousiasme de op te sporen voorwerpen wist te vinden, van en kele andere scholen nog geen reacties werden ontvangen. Wellicht is de mo gelijkheid voor deelneming aan deze bijzonde attractieve herkenningswed strijd nog niet ten volle aan alle leer lingen bekend, reden waarom wij er nog eens op wijzen dat de formulieren, waarin alle voorwaarden beschreven staan te verkrijgen zijn bij de portier van de Lakenhal. 2a; G. J. Boes Wagnerpleln 26; G. P. C. Nievaart-Schouten Melchior Treubln. 34 J. H. Crommelin Merelstr. 43; A. M. Assendelft de Meij van Streefkerkstr. 57; L. J. v.d. Horst-v. Gorkom Schu- bertln. 189; B. Stuart Beschuitsteeg 8a; J. Neuteboom Drie Octoberstr. 55; 5. L. v.d. Heuvel Noordelnde 2a; A. Klok He rengracht 51; H. M. Ronner Opaalstr. 142; A M. Valkenburg Hooigracht 97a; C. M. H. de Roo-v.d. Geest Antillenstr. 186; J. C. Kluppel Hoge Rijndijk 296; I. Sariet-Biesot Bachstr. 178; J. P, M. v.d. Ing Corantynstr. 79; M. S. L. J. Laurent Boerhaavelaan 250: Burgerlijke Stand Geboren: Jasper G., z.v. A. W. M. Teulings en W. A. Versfeit; Jacqueline M. M., d.v. H. J. Duivenvoorde en P. J. Duindam; Raymond D., z.v. W. D. Regeer en C. J. van der Zeeuw; Ben- da B. M. E., d.v. B. T. Diergaarde en C. J. P. Boon; Marco, z.v. F. J. L. Smit en S. E. Schipper. Overleden: N. van den Ham, 21 jaar, vrouw; J. Cové, 45 jaar, man; A. van Maastricht, 70 jaar, echtgenote va Carton; H. J. Zee, 63 jaar, man; A. M. C. Oudshoorn, 51 jaar, man; A. J. de Ruyter de Wilidt, 76 jaar, i H. Bertel, 94 jaar, man. LEIDSCHE POSTDUIVENCLUB Wedvlucht jonge duiven vanaf Sur- villies Fosses op 12 augustus. In con cours waren 291 duiven. De uitslag van de eerste tien was: 1, 6 en 9 J. var Alphen Sr.; 2 W. van As; 3 W. Bey: 4 en 5 W. v. d. Hoogt; 7 en 8 P. Lan- desbergen; 10 W. Onstenk. Engels toneel in microtheater In het kader van de internationale uitwisseling Oxford-Leiden zal de Youth Drama Group uit Oxford op zaterdag 24 augustus in Leiden optreden. De groep treedt op ln het microtheater Imperium aan de Vestestraat. Gebracht wordt „The corn ls green" van Emilyn Williams. Woningen en garages nabij „Princehaven" Het Gelders Noord-Brabants Bouw fonds N.V. te Utrecht heeft plannen om op de grond tussen de Van Zuylen van Nyeveltstraat en de Princehaven 30 wo ningen in de gesubsidieerde sector en 24 garages te bouwen. B. en w. stellen de raad voor de benodigde 6970 m2 grond te verkopen voor 516.000,In ver band daarmede moet de Hillenaarweg tot de Zijllaan worden doorgetrokken het gedeelte van de Zijllaan tussen de Van Zuylen van Nijeveltstraat en de te verlengen Hillenaarweg worden aan gelegd. Voorgesteld wordt voor deze straataanleg en het bouwrijpmaken van het terrein een krediet van 388.355, te voteren. De Zijllaan kan nog niet verder dan tot de Hillenaarweg worden doorgetrokken omdat dan eerst de woon schepen die zich in Princehaven bevin- naar elders (een nieuwe woonsche penhaven) moeten worden overgebracht Aankoop van panden in het Tuinpad Aan de gemeenteraad worden maan dagavond twee voorstellen voorgelegd die beide betrekking hebben op de aan koop van panden in het Tuinpad, die zullen moeten worden afgebroken. Voor gesteld wordt voor 50.000,- van mej. J. A. W. Koelhoff aan te kopen het pand Tuinpad IA, dat zal moeten verdwijnen de doortrekking van de Van Hogen- dorpstraat - Van de heer J. Bouma kan 47.500,worden aangekocht het pand Tuinpad 81 met werkplaats, dat afgebroken zal moeten worden als tot verbreding van het Tuinpad zal worden overgegaan. In heide gevallen verwach ten b. en w. een rijksbijdrage van 80% in de verwervingskosten ingevolge de Beschikking bijdragen saneringsplannen. Grond voor bedrijfspand De heer B. Focke is voornemens zijn autoplaatwerkerij en spuitinrichting die thans aan de Rijksstraatweg is geves tigd onder te brengen in een nieuw be drijfspand, dat hij wil bouwen aan de te verlengen Van Hallstraat. Aan de raad wordt voorgesteld een perceel grond van ca. te verkopen voor de prijs van Onderwjjsaan vragen In de raadsvergadering van a.s maandag zal een aantal aanvragen van schoolbesturen om leermiddelen, meu bilair en andere voorzieningen worden behandeld. Voor de St.-Jan Baptist- school worden 5 nieuwe bordstellingen gevraagd, voor de Montesorrischool Wassenaar 'n betere aansluiting op de gemeenteiyke riolering, voor de chr. la- ereschool aan de Middeweg 'n nieuwe methode voor het vak Nederlandse taal, voor de chr. mavo (ulo)-school aan de Herenweg leermiddelen voor het vak muziek, voor de chr. lagere en de chr. >-school aan de Herenweg zang bundels met de nieuwe Psalmberijming. n w. stellen de raad voor al deze aanvragen in te willigen en de beno digde gelden beschikbaar te stellen. Eervol ontslag onderwijzeres In verband met het aanvaarden van een benoenling elders heeft mej. W. H. Meijer ontslag gevraagd als onder wijzeres aan de Wethouder Huibrechtse- school. B. en w. stellen de raad voor dit ontslag eervol te verlenen met in gang van een nader te bepalen datum. Een jaar geleden werd door de raad in z.g. voorbereidingsbesluit geno- en voor het gebied in de noordwest- de noordoosthoek van het uitbrei dingsplan Zijlwatering, het gebied, on geveer begrensd door de Oostdorper- weg, de Starrenburglaan, de Van Cra- nenburchlaan en de Zijlwatering. Zo n voorbereidingsbesluit houdt in, dat voor dit gebied een bestemmingsplan wordt voorbereid en dat, onder goed keuring van G.S. bouwvergunningen kunnen worden afgegeven, afwijkend van het geldende uitbreidingsplan. Een voorbereidingsbesluit vervalt als niet binnen een jaar eenontweip-bestem- mingsplan ter visie gelegd is. Omdat over de bebouwing van de noordelijke hoek van het betrokken gebied nog overleg wordt gepleegd is het niet mo gelijk geweest binnen de termijn van een jaar een ontwerp-plan ter visie te leggen. B. en w. stellen de raad daarom voor opnieuw een voorberei dingsbesluit te nemen. Voetpad langs twee lanen In april j.l. is door de minister van Verkeer en Waterstaat een linksafver- bod ingesteld op de Rijksstraatweg ter hoogte van de Van der Oudermeu- lenlaan. Sindsdienst maakt het ver keer uit de richting Den Haag en be-, stemd voor het zuidelijk deel van de gemeente vaker gebruik van de Hout laan. Daardoor is in de Houtlaan en de Laan van Hoogwolde het verkeer sterk toegenomen. Langs deze lanen zijn geen voetpaden aanwezig. B. en w. stellen de raad nu voor in de noord oostelijke berm van de Houtlaan en aansluitend daarop in de noordelijke berm van de Laan van Hoogwolde een voetpad te laten aanleggen. De kosten daarvan worden geraamd op 10.500.- VOORHOUT Duiven vlogen. De postduivenver eniging „De Voorhouter" hield een wed strijd vanaf Survielier Forst. Afstand 375 km. In concours waren 195 jonge duiven. Aankomst eerste 17.25.20 uur; de laatste 19.15.30 uur. De eerste tien waren: H. van Gerven 1 en 7; N. Dys- selbloem 2; S. v. d. Lans 3 en 8; P. Warmerdam 4 en 10; J. J. Berg 5; P. Angevaare 6 en 9; L. L. Bax 8. LAiNGERAAR Het Juliana-comité ln Langera&r is weer volop aan het werk geweest om de jaarlijkse Oranjefeesten te organise ren. Deze feesten zullen worden gehou den op vrijdag 23 en zaterdag 24 aug. Vrijdag is speciaal de feestdag voor de kinderen. Evenals vorig jaar zal er een optocht gehouden worden voor wa gens, fietsen en andere vervoermiddelen, die naar eigen keuze mogen worden versierd. Er zijn weer geldpryzen uit geloofd. De versierde wagens en fietsen moeten 's morgens om negen uur op de speelplaats van de school in Langeraar klaar staan. Daar zal de jury aanwezig zyn voor de beoordeling en het toeken nen der pryzen. 's Middags om half drie beginnen de kinderspelen op het feest- terein. In de avond wordt een lampion optocht gehouden voor de jeugd. Om acht uur wordt deze stoet opgesteld by het sportterrein van de voetbalvereni ging Altior. De optocht voor versierde wagens en fietsen gaat om half elf van start vanaf de speelplaats naar het feestterrein. De muziekvereniging Arti et Beligioni gaat voorop. Voordat de optocht vertrekt zal aan de kinderen een tractatle worden uitgereikt. Zaterdag 24 augustus begint de feest viering met een ballonwedstrijd op het feestterrein voor de jeugd, 's Middags drie uur zullen de volksspelen aan vangen. Op het feestterrein zullen ver schillende attracties worden opgesteld waaronder een autobaan. Het comité vraagt de inwoners op deze dagen de vlag uit te steken. LEIDSE BIOSCOPE Films in de week van 1521 at Camera: De vierkante recruut (a.l geprolongeerd. Dagelijks: 2.30, 7.00, en 9.15 uu. Zondag: 2.30, 4.45, 7.00 en 9.15 uu Lido: Hoe versier ik zo'n meisje (18 jaar). Dagelijks: 2.30, 7.00, en 9.15 uu. Zondag: 2.30, 4.45, 7.00 en 9.15 uu: Luxor: Laatste gevecht van Chuba co (alle leeft.) Dagelijks: 2.30, 7.00, en 9.15 uu: Zondag: 2.30, 4.45, 7.00 en 9.15 uu Studio: Samen uit, samen thuis (a.l geprolongeerd. Dagelijks: 2.30, 7.00, en 9.15 uu- Zondag: 2.30, 4.45, 7.00 en 9.15 uu: Trianon: Er is maar één James Bon (14 jaar) geprolongeerd. Dagelijks: 2.30, 7.00, en 9.15 uui Zondag: 2.15, 4.30, 7.00 en 9.15 urn Rex: The Bridge on the River Kw; (14 jaar) geprolongeerd. Dagelijks: 2.30, 7.15 en 9.15 uu Zondag: 2.30, 4.45, 7.15 en 9.15 zatei PINT 'ïML „Ik dacht, waarom zou ik niet beetje byverdlenen als ik toch de hele dag hier sta KORRELTJE We beoordelen onszelf naar da waartoe we menen in staat te zyn,"ten wyi anderen ons beoordelen naar we reeds hebben gepresteerd. Marktberichten WOERDEN, 14 aug. Kaas L.. voer 65 partijen. Prijzen: le kwal. 3.9. —3.98; 2e kwal. 3.74—3.90; extra kwal tot 4.29. Handel kalm. UTRECHT, 15 aug. Vee Totali aanvoer 4518; runderen 1246, vette ka! i 132, graskalveren 36, nuchteri kalveren 333, schapen 1269, varken I» 100 kg 349, id. beneden 100 kg 61 biggen 1051, bokken en geiten 41. Pri; melk- en kalfkoeien 1000-142! kalf vaarzen 900-1075, vare koeien 9W- 1050, pinken 710-840, stieren 700-l£> graskalveren 450-600, nuchtere kalvci 40-80, fokkalveren 110-300, schaper.'«Y 140, lammeren 110-160, drachtige' kens 325-450, lopers 85-110, biggen 73, bokken en gelten 12-58, vette koele: le kw. 4.20-4.50, id. 2e kw. 4.05-4.15, id 3e kw. 3.65-4.00, vette kalveren le kw 3.60-3.80, id. 2e kw. 3.40-3.55, ld. 3ekw 3.00-3.35, nuchtere kalveren 1.40-1.85 e vette varkens 2.00-2.10, zouten 2.25-2.30, slachtzeugen 1.65-1.70, jonge slachtzeugen 1.70-1.80. Handel t melk- en kalfkoeien, rustig, prijs houdend; vette koeien, vlot, prijsh. koeien, rustig, prijsh.; vette kalve redeiyk, prijsh.; graskalveren, ig, prysh.; nuchtere kalveren, rustig prysh.; fokkalveren, rustig, prijsh- schapen, willig, prysh.; lammeren, wil tig, prijsh.; nuchtere kalveren, rustig gen, traag, prijsh. JIERTOGENBOSCH 14 aug. Vee Aanvoer totaal 6767, runderen 2215 graskalveren 353, vette kalveren 721 nuchtere kalveren 1604, schapen 5! fokzeugen 16, slachtvarkens 629, bi 611, slachtrunderen 767. Pryzen st. melk- en kalfkoeien 1025-1670, gu.' te koeien 975-1400, graskalveren 460 575, kalfvaarzen rood 1200-1650, zwa' 1125-1425, klamvaarzen 110-1420, gust vaarzen 950-1240, pinken 690-900, nuct tere kalveren 215-340, weideschapen 125, weidelammeren 90-125, drachtig zeugen 340-460, biggen 58-70, prijzen kg. slachtrunderen extra kwal. 5,00-5,41 idem le kw. 4,35-4,90, idem 2e kw 3,9 4,25, Idem 3e kw. 3,60-3,90, vette stif 4,25-4,85, worstkoeien 3,45-3,65 vette kalveren le kw. 3,70-3,90, id. kw. 3,40-3,65, id. 3e kw. 3,15-3,35, nuct tere slachtkalveren 1,35-1,80, p. st. 60 90, slachtzeugen le kw. 1,73-1,78, id. kw. 1,67-1,72, slachtvarkens 1,85-2,05 vette schapen 10é-145, vette lammere 15-150. Handel: melk- en kalfkoeien iels ruimer, slepend, styf prijshoudend, gus te koeien gewoon, lui, duur, jongvee b?- hooriyk, kalm, onveranderd vast, vett' kalveren vrij ruim, matig, weinig andering, nuchtere slachtkalveren min der, stroef, duur, schapen en lammere: iets minder, stroef, pryshoudend, fok zeugen redeiyk, iets vlugger, styf prijs houdend. lopers en biggen normaal, rus tig, moeizaam gehandhaafd, slachtve- gewoon, vry vlot, ruim pryshoudend slachtzeugen minder, iets williger, iet styver. GOUDA 15 aug. Kaas Aanvoe 120 partyen kaas Pryzen: le kwal 3,90-4,00 per kg. 2e kwal. 3,72-3,89 f kg. extra kwal. 4,01-4,35 per kg. Hai del: kalm. BARNEVELD, 14 aug. Pluimvee Aanvoer ca. 9000 stuks, handel redelijk Prijzen in guldens per kg: Slachtkif pen 1.101.30; Slachtkuikens 1.50- 1.60. TER AAR. 14 augustus, GROENTEN - Postelein 33-38, stambonen I 75-95, idee II 55-80, snijbonen kas I 100-125, kier II 35-85, snijbonen natuur I 80-115, idee II 35-100, snijbonen stek 35-45, stok prinsessebonen I 65-90, idem n 35-75 spekbonen 75, prei 35, dubbele stokpric sessebonen n 30, witte pronkboneD I 65-90, idem U 55-65, andyvie 26-41, kre ten 14-15, uien 13, aardappelen 18, gros ne kool 11-12, kromme komkommer' 15-18 alles per kg. Tomaten A extra 28 -310, idem B extra 280-290, idem Al 260-290, idem BI 260-270, idem CI 260 per bakje van zes kilo. Komkommer' 16-29, sla I 19-22, sla II 5-16, bloemkoc A I 59-73, bloemkool A II 16-64, bloem kool BII 16-22 alles per stuk, selder! 4-5 per bos. BARNEVELD, 15 aug., EIEREN Aanvoer 631.790 stuks, stemming rede ïyk. Pryzen in guldens per 100 stuk* eieren van 52/53 gram 11.49-11.82; 5' 58 gram 12.74-13.40; 62/63 gram 1381 14.69; 66/67 gram 14.60-14.89.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 4